Gospodarka wodno-ściekowa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie “Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa”

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dn. 2 sierpnia 2019 r., zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 05 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa Rozwoju i Wsi z dn. 08 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 17 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych. O pomoc może ubiegać się:
1)    gmina
2)    spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego
3)    związek międzygminny
Operacja może być realizowana na obszarze należącym do:
– gminy wiejskiej lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców lub
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców.
Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych:
1) ogólnych tj. dokumentacji, pozwoleń, uzgodnień, map, kosztorysów itp.
2) budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków:
a) oczyszczalni ścieków,
b) ujęć wody i stacji uzdatniania wody,
c) systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,
d) przydomowych oczyszczalni ścieków,
e) zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę,
f) instalacji do osadów ściekowych.
3) zakupów nowych urządzeń i materiałów służących realizacji operacji,
4) zakupu usług służących realizacji operacji
5) podatku od towarów i usług (VAT)
– które są uzasadnione zakresem operacji oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu.
Pomoc jest przyznawana w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Kwalifikowalność przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach operacji typu “Gospodarka wodno-ściekowa”

23.09.2019

W treści wiadomości znajduje się wyjaśnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące kwalifikowalności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach operacji typu “Gospodarka wodno-ściekowa”.
Wyjaśnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (.pdf): POBIERZ
Dokumenty, do których znjdują się odwołania w wyjaśnieniu MRiRW (.pdf): POBIERZ

Zmiana wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa”

30.05.2019

Przypominamy o zmianie wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa”. Szczegóły znajdują się w treści bieżącego wpisu.
Pismem z dnia 30 kwietnia 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o zmianie wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Zaktualizowana wersja umowy wprowadza szereg nowych zapisów.
W związku z powyższym Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, że istnieje możliwość aneksowania umów w zakresie określonym nowymi zapisami. Aneksowanie umowy ma charakter dobrowolny i następuje wyłącznie na prośbę beneficjenta.
Pismo przewodnie (.pdf): POBIERZ
Link do nowych wersji dokumentów znajduje się: TUTAJ

Nowy wzór umowy dla gospodarki wodno-ściekowej

28.03.2019

W związku z wejściem w życie w dniu 23 marca 2019 r.  Zarządzenia nr 41/2019  Prezesa ARiMR zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020, w treści wiadomości znajdują się nowe formularze przedmiotowej dokumentacji.
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 (v.1z) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 (v.1z) (wersja z 30 marca 2017 r.) – otwórz
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 (.pdf) (4z) – otwórz
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 (.doc) (4z) – otwórz
 • Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe (.xlsx) (4z) – otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.xlsx) (4z) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 – Informacja po realizacji operacji (.xlsx) (4z) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Informacja o podłączonych przyłączach (.xlsx) (4z) – otwórz
 • Załącznik nr 5 Kary administracyjne przed 22.06.2016 (4z) – otwórz
 • Załącznik nr 5a Kary administracyjne po 22.06.2016 (4z) – otwórz

Zaktualizowany wniosek o płatność i instrukcja do wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

31.10.2018

W treści wiadomości opublikowana została instrukcja wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020, zawierającą akceptację zmiany dotychczas stosowanego podejścia i możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, także w odniesieniu do operacji, dla których zostały zawarte już umowy o przyznaniu pomocy.
Wprowadzona zmiana odnosi się do przypadków, w których podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowalnego.
– Wniosek o płatność “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (.xlsx): POBIERZ
 Zaktualizowana instrukcja do wniosku o płatność (5z) dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (.pdf): POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 05 września 2018 r.

05.10.2018

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rozporządzenie weszło w życie 02 października 2018 r.
Treść rozporządzenia: TUTAJ

Rozporządzenie zmieniające MRiRW dot. operacji typu “Gospodarka wodno-ściekowa”

08.03.2018

W załączniku wiadomości, znajduje się treść Rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju i Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.
– Dokument z treścią rozporządzenia zmieniającego (.pdf): POBIERZ

Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wykonawców

08.03.2018

W związku z wejściem w życie w dniu 21.02.2018 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to:
 • zwiększenie progu, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. Euro,
 • umożliwienie ustalania jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu,
 • umożliwienie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony),
 • określenie terminu, w jakim należy dokonać ustalenia wartości zadania – nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych – 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego albo – gdy nie udostępniono zapytania ofertowego – przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą,
 • doprecyzowanie sposobu postępowania w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę na wykonanie tego zadania z wybranym przez siebie wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo,
 • uregulowanie sposobu postępowania w sytuacji, gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania.
Zmieniona ustawa wprowadza zasadę, iż decydującym momentem dla oceny konieczności stosowania przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców obowiązujących w ramach danego postępowania jest moment zamieszczenia zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR. Przy ocenie tej nie ma natomiast znaczenia moment zawarcia z beneficjentem umowy o przyznaniu pomocy. W praktyce oznacza to, że nowe zasady mogą mieć zastosowanie zarówno do beneficjentów, którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów (jednak nie wcześniej niż w dniu 18.01.2017 r.), jak i do tych, którzy umowy zawrą w dniu wejścia w życie tych przepisów lub po tym dniu. Szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców i warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396), dostosowanym do zmian przepisów ustawy PROW 2014-2020.
Regulacje wprowadzane nowym rozporządzeniem są co do zasady znane podmiotom. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące, nie wynikające wprost ze zmiany ustawy, nowe przepisy rozporządzenia, w porównaniu do rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2017 r.:
 • brak obowiązku obligatoryjnego przedłużenia terminu składania ofert w przypadku zmiany zapytania ofertowego (obowiązek taki zaistnieje tylko przy zmianie istotnej),
 • brak minimalnego terminu, o jaki należy przedłużyć termin składania ofert  (dotychczas obowiązek przedłużenia terminu o co najmniej 3/7 dni),
 • doprecyzowanie, iż w toku badania i oceny ofert beneficjent może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między beneficjentem a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści),
 • dodanie dodatkowego elementu do protokołu z postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (wykaz ofert),
 • określenie warunków dotyczących wezwania do złożenia ofert dodatkowych jeżeli złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie,
 • uwzględnienie możliwości udzielenia zamówienia publicznego w częściach (w przypadku, gdy zamawiający udziela zamówienia publicznego w częściach i niezgodność dotyczy jednego postępowania – zmniejszenie jest obliczane w odniesieniu do wartości tego postępowania, a nie całego zamówienia publicznego),
 • brak sumowania zmniejszeń obliczonych metodą dyferencyjną i wskaźnikową (do wszystkich stwierdzonych niezgodności stosuje się zmniejszenie z tytułu niezgodności, skutkującej zmniejszeniem o najwyższej wartości).
Powyższe zmiany są dla beneficjentów korzystne (np. brak obowiązku przedłużenia terminu składania ofert, brak sumowania zmniejszeń) lub nie nakładają na nich obowiązków niemożliwych do zrealizowania na dowolnym etapie trwania postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (np. załączanie wykazu ofert do protokołu czy publikowanie tego wykazu na portalu ogłoszeń ARiMR).
źródło: ARiMR

Nowy formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

22.01.2018

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 4/2018 zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia formularza wniosku o płatność dla poddziałań: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii; Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury; Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej w ramach działania ,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020, udostępniamy formularz wniosku o płatność dla działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020  – wersja 4z oraz instrukcję wypełniania wniosku o płatność.
Jednocześnie informuję, że w związku z wejściem w życie ww. Zarządzenia  Beneficjenci operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”  powinni składać wnioski o płatność wg. obowiązującego wzoru.
 • Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) WOP (4z)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność IWoP_(4z)

Zmiana zapisów instrukcji wypełniania wniosku o płatność – Podstawowe usługi

09.06.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że z dniem 9 czerwca 2017 roku obowiązuje zmieniona Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zmieniona instrukcja wypełniania wniosku o płatność dotyczy zakresów operacji, na które zostały ogłoszone nabory wniosków o przyznanie pomocy tj.:
– Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
– Gospodarka wodno-ściekowa
– Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (3z) (PDF) – IWoP_3z_9.06.2017

Spotkanie informacyjne i podpisanie umów z gospodarki wodno-ściekowej

13.06.2017

12 czerwca 2017 roku w Olsztynie przy okzaji spotkania informacyjnego dla Beneficjentów zostały podpisane 23 umowy o przyznaiu pomocy na kwotę 31 546 176,00 zł na operacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020.
W województwie warmińsko-mazurskim dnia 21 listopada 2016 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wpłynęło 111 wniosków na łączną wartość kwoty pomocy ponad 118 mln zł.
O wsparcie ubiegać mogły się gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych i będzie przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji operacji PROW 2014-2020 wynosi 2 000 000 zł na jednego Beneficjenta.
W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożonych wniosków, 36 znalazło się w 150% dostępnego limitu środków dla województwa warmińsko-mazurskiego tj. w kwocie 46 250 829,00 zł. W pierwszej kolejności podpisano 23 umowy o przyznaniu pomocy na kwotę 31 546 176,00 zł na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.
Informacja na temat zaktualizowanej listy operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej  http://nprow.warmia.mazury.pl/aktualizacja-listy-z-gospodarki-wodno-sciekowej/
W wyniku przyszłych oszczędności przetargowych możliwe będzie podpisanie kolejnych  umów dla wnioskodawców mieszczących się w 150% dostępnego limitu dla województwa warmińsko-mazurskiego.
Materiały do pobrania:
Prezentacja Pani S. Jaskulskiej Podsumowanie naboru wniosków – plik .pdf do pobrania (980 kB) S.Jaskulska – Podsumowanie wod-kan 2017
Prezentacja Pana M. Sierockiego Ocena postępowania o udzielenie zam. publicznego – plik .pdf do pobrania (292 kB) M.Sierocki – PZP-Gospodarka_wodno-sciekowa_2017
Prezentacja Pana W. Stanny Dobre praktyki PROW 2007-2013 – plik .pdf do pobrania (3,01 MB) W. Stanny – Dobre praktyki PROW 2007-2013
Prezentacja Pana W. Stanny Najczęściej popełniane błędy – plik .pdf do pobrania (456 kB) W.Stanny – Najczesciej popelniane bledy 12 czerwca 2017
GALERIA ZDJĘĆ: Spotkanie informacyjne i podpisanie umów z gospodarki wodno-ściekowej

http://nprow.warmia.mazury.pl/spotkanie-informacyjne-i-podpisanie-umow-z-gospodarki-wodno-sciekowej/?preview_id=522&preview_nonce=ac4680d8a9&_thumbnail_id=533&preview=true


Aktualizacja listy z Gospodarki wodno-ściekowej

08.06.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 czerwca 2017 roku podjął uchwałę w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 2 do 21 listopada 2016 roku.
W wyniku ogłoszonego naboru dla operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło 111 wniosków o przyznanie pomocy, na kwotę 118 345 178,99 zł. Na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182)  Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sporządził i podał do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy (stanowiącą załącznik do Uchwały Nr 68/1124/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.).
Po podaniu do publicznej wiadomości ww. listy Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeprowadził kontrolę administracyjną wniosków o przyznanie pomocy podmiotów umieszczonych na tej liście. Pozytywny wynik weryfikacji uzyskały 36 wniosków na kwotę 46 250 829 zł.
Na podstawie § 15 ww. Rozporządzenia Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego po przeprowadzeniu kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy oraz mieszczące się w limicie środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa, o którym mowa rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1755 oraz z 2016 r. poz. 1719).
Zgodnie z ww. rozporządzeniem dostępny limit środków dla województwa warmińsko-mazurskiego dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w okresie trwania programu wynosi 7 967 012 euro. Wyliczenia wysokości środków w złotych należy dokonać z wykorzystaniem kursu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpi zaktualizowanie i podanie do publicznej wiadomości listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W związku z powyższym limit środków dla ww. operacji wg kursu euro z dnia  30.05.2017 r. (4,1760 zł) wynosi 33 270 242,11 zł. Tym samym wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 21 na zaktualizowanej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w 100% dostępnego limitu środków dla województwa warmińsko-mazurskiego.
Uchwała Zarządu Województwa – lista Gospodraka wodno-ściekowa – plik .pdf do pobrania (32 kB) Uchwala lista operacji informujaca o kolejnosci przyslugiwania pomocy_2017_wod-kan
Zaktualizowana lista – Gospodarka wodno-ściekowa – plik .pdf do pobrania (40 kB) Wod-Kan – lista 2017

Zmieniony formularz umowy o przyznanie pomocy na gospodarke wodno-ściekową

02.06.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w maju 2017 roku opracowała i przekazała do stosowania zmieniony formularz umowy o przyznaniu na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z załącznikami.
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 wraz z załącznikami (3z) – UMOWA_wod-kan_3z_12.05.2017
 • Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe (3z) – Zal.1__ZRF_3z_12.05.2017
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (3z) – Zal.2__Wykaz_dzialek_3z_12.05.2017
 • Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 – Informacja po realizacji operacji (3z) – Zal.3_Info_po_realizacji_operacji_3z_12.05.2017
 • Załącznik nr 4 Informacja o podłączonych przyłączach (3z) – Zal.4_Info_o_podlaczonych_przylaczach_3z_12.05.2017
 • Załącznik nr 5 Kary administracyjne pzp (3z) – Zal.5_Kary_adm_pzp__3z_12.05.2017
 • Załącznik nr 5a Załącznik nr 5a – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920) (3z)) – Zal.5a__Kary_adm_pzp_po_zmianach_3z_12.05.2017

Zmiana rozporządzenia dot. Gospodarki wodno-ściekowej

06.02.2017

27 stycznia 2017 roku weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Tekst rozporządzenia – plik .pdf do pobrania (100 kB) Zm rozp gospodarka wodno-sciekowa

Wyjaśnienia dot. terminu rozpoczęcia realizacji robót budowlanych

05.01.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała pismem z dnia 22 grudnia 2016 roku wyjaśnienia dotyczące terminu rozpoczęcia realizacji robót budowlanych dla operacji typu “Gospodarka wodno-ściekowa” objętego działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW 2014-2020.
W opinii ARiMR, w uzgodnieniu z MRiRW, Wnioskodawca nie może rozpocząć i zakończyć realizację robót budowlanych przed dniem podpisania umowy o przyznaniu pomocy z Samorządem województwa, a ich koszty uznać za kwalifikowalne operacji.
Pismo ARiMR dot. terminu rozpoczęcia realizacji robót budowlanych – plik .pdf do pobrania (784 kB) ARiMR Termin rozpoczecia robot

Lista kolejności przysługiwania pomocy – Gospodarka wodno-ściekowa

20.12.2016

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 grudnia 2016 roku podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Zgodnie § 14 ust. 1, 2  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182), kontroli administracyjnej  w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy podlegają wnioski o przyznanie pomocy w ilości, która jest ustalona na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczącej się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1755 oraz z 2016 r. poz. 1719).
Wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 33 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w 150% dostępnego limitu środków dla województwa warmińsko-mazurskiego tj: 52 939 599,68 zł
Lista – Gospodarka wodno-ściekowa – plik .pdf do pobrania (236 kB) Lista kolejnosci wod-kan 2016

Informacja na temat zmiany wskaźników

08.12.2016

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało 7 grudnia 2016 roku pismo w sprawie wskaźników skanalizowania i zwodociągowania wyliczanych na potrzeby weryfikacji wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014–2020. W związku z tym, że w październiku br. opublikowane zostały nowe dane o skanalizowaniu i zwodociągowaniu za 2015 rok, zgodnie z rozporządzeniem część województw będzie musiało do oceny wniosków wziąć dane za 2015 rok.
Treść pisma MRiRW – plik .pdf do pobrania (288 kB) MRiRW – pismo ws wskaznikow

Zmiana formularza wniosku o płatność – Podstawowe usługi

06.12.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała i przekazała do stosowania od dnia 5 grudnia 2016 roku formularz wniosku o płatność dla wszystkich typów operacji w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z instrukcją wypełniania. Wniosek dotyczy zarówno dróg loklanych, gospodarki wodno-ściekowej jak i targowisk.
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – płaszczowy wniosek o płatność:
Formularz wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (v.3z) (excel) – WOP_7_3z
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (3z) (PDF) – IWoP_3z_9.06.2017

Wskaźnik zwodociągowania i skanalizowania – wyjaśnienia MRiRW

01.12.2016

Zgodnie z treścią pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 listopada 2016 r. znak ROW.wrt.5505.1.2016, w przypadku tabel zawierających wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania doprecyzowany został sposób odczytu wskaźnika dla gmin miejsko-wiejskich, posiadających na swoim terenie miasto powyżej 5 tys. mieszkańców.
W takim przypadku do odpowiedniego kryterium należy wybrać wskaźnik bez uwzględniania obszaru niekwalifikującego się do wsparcia, tj. miasta powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Zastosowanie będzie miał wówczas wskaźnik odnoszący się wyłącznie do obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej. Natomiast w przypadku, gdy na terenie gminy miejsko-wiejskiej brak jest miast przekraczających  5 tysięcy mieszkańców, wówczas wskaźnik obejmuje cały obszar tej gminy.
W związku z powyższym zmianie uległa legenda przy poszczególnych tabelach. Poniżej zamieszczono wskaźniki zwodociągowania oraz skanalizowania gmin, sporządzone według danych GUS na koniec 2014 roku.
Pismo MRiRW – plik .pdf do pobrania (2,24 MB) Pismo MRiRW – wskazniki wod-kan
Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku – plik .xls do pobrania (844 kB) Wskaznik zwodociagowania gmin na koniec 2014_3.11.2016
Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku – plik .xls do pobrania (852 kB) Wskaznik sknalizowania gmin na koniec 2014_03.11.2016

http://nprow.warmia.mazury.pl/wskaznik-zwodociagowania-i-skanalizowania-wyjasnienia-mrirw/


Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – PROW 2014-2020

30.11.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swojej stronie internetowej zamieściła zabiór pytań i odpowiedzi dotyczących działań PROW 2014-2020.
Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do Ministarstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz poszczególnych samorządów województw wraz z odpowiedziami. ARiMR będzie aktualizowała tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod wskazanym linkiem.
LINK: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

Zakończony nabór wniosków na gospodarkę wodno-ściekową

28.11.2016

21 listopada 2016 roku zakończył się w województwie warmińsko-mazurskim nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Nabór wniosków na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” trwał od 2 do 21 listopada 2016 roku. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło 111 wniosków o przyznanie pomocy. Kwota pomocy, o którą ubiegają się Wnioskodawcy przekracza 118 milionów złotych.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania były: gminy, spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne.
Lista złożonych wniosków Lista wod-kan 2016

Szkolenie z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej

04.11.2016

3 listopada 2016 r. w Olsztynie odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów ubiegających się o przyznanie pomocy na wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.
Spotkanie otworzyła Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W wydarzeniu wzięły udział podmioty, do których kierowane jest działanie, tj.: gminy, związki międzygminne oraz spółki, których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego. Zakres wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje operacje polegające na zaopatrzeniu w wodę, odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych. Zainteresowanym zaprezentowano nowe warunki możliwości współfinansowania inwestycji polegających m. in. na budowie, przebudowie lub wyposażeniu obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zakupie i montażu urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych. Uczestnikom przedstawiono najważniejsze zagadnienia, związane z możliwością pozyskania środków finansowych z PROW na lata 2014-2020 w danym zakresie tematycznym.
W programie szkolenia uwzględniono także ocenę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020. Poinformowano słuchaczy o nowym mechanizmie stanowiącym podstawę do nałożenia korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych oraz naruszenia zachowania konkurencyjności.
GALERIA ZDJĘĆ: http://nprow.warmia.mazury.pl/prow_galeria/szkolenie-z-zakresu-gospodarki-wodno-sciekowej/
Materiały szkoleniowe do pobrania:
Prezentacja M.Sierocki – PZP Gospodarka wodno-ściekowa – plik .pdf do pobrania (280 kB) M.Sierocki PZP-Gospodarka_wodno-sciekowa
Prezentacja W. Stanny – Gospodarka wodno-ściekowa – plik .pdf do pobrania (1,83 MB) W. Stanny – Gospodarka wodno-sciekowa

http://nprow.warmia.mazury.pl/szkolenie-z-zakresu-gospodarki-wodno-sciekowej/?preview_id=649&preview_nonce=b188e7a838&_thumbnail_id=-1&preview=true


Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

18.10.2016

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do składania w terminie od 2 do 21 listopada 2016 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
Wnioski na ww. typ operacji składa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, III piętro, pokój 404.
Podmioty uprawnione do składania wniosków, zakres kosztów kwalifikowalnych operacji oraz poziom dofinansowania w ramach powyższego działania wskazane są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępnym na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej określony został w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182) – Link
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy oraz instrukcje wypełniania wniosków dostępne są na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.prow.warmia.mazury.pl (zakładka PROW 2014-2020).
Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” upływa dnia 21 listopada 2016 r. o godzinie 15:00.
Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie – pomocy nie przyznaje się, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
Szczegółowe informacje na temat ww. działania oraz zasad składania wniosków udzielane są w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. 455, 453) oraz pod numerami telefonów: 89 521-92-75; 89 521-92-76; 89 521-92-77; 89 521-92-96 oraz 89 521-92-85 – sekretariat PROW w dni robocze w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 07.30 do 15.30.
Ogłoszenie o naborze wniosków Podstawowe_ogloszenie_nabor_wod-kan_2016
Wniosek o przyznanie pomocy W-1_7.2.2_1z z dnia 31.08.2016 W-1_7.2.2_1z

Instrukcja wypełniania wniosku IW WoPP_7 2 2_1z z dnia 05.10.2016 IW WoPP_7 2 2_1z 05.10.2016
Umowa o przyznaniu pomocy (v.1z) – plik .pdf do pobrania Umowa_
Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe (1z) – plik .pdf do pobrania zal 1 Zest rzeczowo-finansowe_24.08.2016
Załącznik nr 2 Wykaz działek (1z) – plik .pdf do pobrania Zal 2 Wykaz dzialek 24.08.2016
Załącznik nr 3 Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (1z) – plik .pdf do pobrania zal 3 zasady konkurenc_24.08.2016
Załącznik nr 4 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (1z) – plik .pdf do pobrania zal 4 Wsk proc_konkurencyjnosc_24.08.2016
Załącznik nr 5 Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (1z) – plik .pdf do pobrania zal 5 Wsk proc_zp_24.08.2016
Załącznik nr 5a Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – (1z) – plik .pdf do pobrania Zal. 5 a
Załącznik nr 6 Informacja po realizacji operacji (1z) – plik .pdf do pobrania Zal 6 Info po realizacji operacji_24 08 2016
Wniosek o płatność – WOP-2_7_2z z dnia 01.09.2016 W-2_7_2z
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – IWoP_7_2z z dnia 01.09.2016 I WoP _7_2z

http://nprow.warmia.mazury.pl/nabor-wnioskow-na-operacje-typu-gospodarka-wodno-sciekowa/?preview_id=640&preview_nonce=1340c1b1b1&_thumbnail_id=-1&preview=true


Zmieniona instrukcja wypełniania WoPP dot. gospodarki wodno-ściekowej

10.10.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania obowiązującą instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, z dnia 05 października 2016 roku.
W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów  Instrukcji WoPP w punktach:
1)      Charakterystyka planowanej operacji;
2)      Rodzaje kosztów  operacji;
3)      Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
4)      Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna);
5)      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
6)      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
poniżej zamieszczono obowiązującą instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020.
Instrukcja wypełniania wniosku IW WoPP_7 2 2_1z z dnia 05.10.2016 IW WoPP_7 2 2_1z 05.10.2016
Instrukcja wypełniania wniosku IW WoPP_7.4.2_1z.pdf z dnia 30.03.2017 r.IW WoPP_7 2 2_1z 30.03.2017

Wyjaśnienia i interpretacje MRiRW i ARiMR (wod-kan)

28.09.2016

W związku z wejściem w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 poniżej zamieszczono wyjaśnienia i interpretacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. operacji typu gospodarka wodno-ściekowa.
Wyjaśnienia dot. terminu rozpoczęcia realizacji robót budowlanych ARiMR Termin rozpoczecia robot
Wskaźnik zwodociągowania i skanalizowania – wyjaśnienia MRiRW http://nprow.warmia.mazury.pl/wskazniki-zwodociagowania-i-skanalizowania-gmin/
Wyjaśnienia ARiMR dot. kryteriów punktowych oraz dokuemntów potwierdzających tytuł prawny – plik .pdf do pobrania (1,61 MB) ARiMR Kryteria punktowe
Wyjaśnienia dot. dokuemntów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości – pismo ARiMR plik .pdf do pobrania (1,80 MB) Wyjasnienia ARiMR – Dokument potwierdzajacy tytul prawny
Wyjaśnienia dot. obszaru w aglomeracji – koszt niekwalifikowalny – pismo MRiRW plik .pdf do pobrania (312 kB) Wyjasnienia koszty niekwalifikowalne
Wyjaśnienia dot. zakupu koparko-ładowarki, ciągnika z przyczepą oraz wiaty do gromadzenia osadu ściekowego – pismo MRiRW plik .pdf do pobrania (240 kB) Wyjasnienia koszty kwalifikowalne
Ponadto ARiMR zamieściła na swojej stronie internetowej najszęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej – Link

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr/dzialanie-7-gospodarka-wodno-sciekowa.html

Wskażniki zwodociągowania i skanalizowania gmin

20.09.2016

Poniżej zamieszczono wskaźniki zwodociągowania oraz skanalizowania gmin, sporządzone według danych GUS na koniec 2014 roku. Wskażniki posłużą do przyznawania punktów planowanych do realizacji operacji z zakresu “Gospodarki wodno-ściekowej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.
Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku – plik .xls do pobrania (842 kB) Wskaznik zwodociagowania gmin na koniec 2014
Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku – plik .xls do pobrania (852 kB) Wskaznik sknalizowania gmin na koniec 2014
Informacja na temat wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wskaźników zwodociągowania i skanalizowania gmin – http://nprow.warmia.mazury.pl/wskaznik-zwodociagowania-i-skanalizowania-wyjasnienia-mrirw/?preview_id=815&preview_nonce=752fef9075&_thumbnail_id=-1&preview=true 

Zmiana formularza wniosku o płatność – Podstawowe usługi

06.12.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała i przekazała do stosowania od dnia 5 grudnia 2016 roku formularz wniosku o płatność dla wszystkich typów operacji w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z instrukcją wypełniania. Wniosek dotyczy zarówno dróg loklanych, gospodarki wodno-ściekowej jak i targowisk.
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – płaszczowy wniosek o płatność:
 • Formularz wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (v.3z) (excel) – WOP_7_3z
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (3z) (PDF) – IWoP_3z_9.06.2017

Formularz umowy o przyznaniu pomocy – gospodarka wodno-ściekowa

06.09.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała i przekazała do stosowania formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z załącznikami.
Wersja 2z formularza umowy o przyznaniu pomocy
Umowa o przyznaniu pomocy (v.2z) – plik .pdf do pobrania UMOWA_wod-kan_2z
Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe (2z) – plik .pdf do pobrania Zal.1_ Zestawienie rzeczowo-finansowe_2z
Załącznik nr 2 Wykaz działek (2z) – plik .pdf do pobrania Zal.2_ Wykaz dzialek_2z
Załącznik nr 3 Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (2z) – plik .pdf do pobrania Zal.3_Zasady konkurencyjnosci wydatkow_2z
Załącznik nr 4 Informacja po realizacji operacji (2z) – plik .pdf do pobrania Zal. 4 Info po realizacji operacji_2z
Załącznik nr 5 – Informacja o podłączonych przyłączach (2z) – plik .pdf do pobrania Zal.5 Info o podlaczonych przylaczach_2z
Załącznik nr 6 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (2z) – plik .pdf do pobrania Zal.6_Wskazniki procentowe do obliczania wartosci kar administracyjnych_2z
Załącznik nr 7 Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (2z) – plik .pdf do pobrania Zal.7_Kary administracyjne pzp _2z
Załącznik nr 7a Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – (2z) – plik .pdf do pobrania Zal.7a_ Kary administracyjne pzp po zmianach_2z

Formularz wniosku o przyznanie pomocy – gospodarka wodno-ściekowa

06.09.2016

Poniżej zamieszczono wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z instrukcją jego wypełniania.
Wniosek o przyznanie pomocy W-1_7.2.2_1z z dnia 31.08.2016 W-1_7.2.2_1z
Instrukcja wypełniania wniosku IW WoPP_7 2 2_1z z dnia 05.10.2016 IW WoPP_7 2 2_1z 05.10.2016
Instrukcja wypełniania wniosku IW WoPP_7.4.2_1z.pdf z dnia 30.03.2017 r.IW WoPP_7 2 2_1z 30.03.2017

Rozporządzenie dot. gospodarki wodno-ściekowej

10.08.2016

Dnia 5 sierpnia 2016 r. został ogłoszony tekst Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2016 poz. 1182). Rozporządzenie wchodzi w życie dnia 20 sierpnia 2016 r.
Rozporządzenie gospodarka wodno-ściekowa – plik .pdf do pobrania rozp. gosp. wodno-sciekowa