Gospodarka wodno-ściekowa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie “Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa”


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2022 r.,  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2022 r. poz. 285).
Treść rozporządzenia – plik .pdf do pobrania (242 kB) – POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 2 sierpnia 2019 r., zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa Rozwoju i Wsi z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków , lub gromadzenia wód opadowych lub roztopowych oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.
O pomoc może ubiegać się:
1)    gmina
2)    spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego
3)    związek międzygminny
Operacja może być realizowana na obszarze należącym do:
– gminy wiejskiej lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców lub
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców.
Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych:
1) ogólnych tj. dokumentacji, pozwoleń, uzgodnień, map, kosztorysów itp.
2) budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków:
a) oczyszczalni ścieków,
b) ujęć wody i stacji uzdatniania wody,
c) systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,
d) przydomowych oczyszczalni ścieków,
e) zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę,
f) instalacji do osadów ściekowych,
3) budowy lub przebudowy podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności co najmniej 100 m3 albo budowy takich zbiorników wraz z budową lub przebudową systemu kanalizacji deszczowej lub infrastruktury towarzyszącej, które umożliwiają ich prawidłowe funkcjonowanie,
4) zakupu nowych urządzeń i materiałów służących realizacji operacji,
5) zakupu usług służących realizacji operacji,
6) podatku od towarów i usług (VAT),
– które są uzasadnione zakresem operacji oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu.
Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Lista kolejności przysługiwania pomocy z trzeciego naboru na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

14.10.2022

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 czerwca 2022 roku podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 31 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w limicie środków dla województwa warmińsko-mazurskiego i będą podlegały kontroli administracyjnej  w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy.
Wnioski o przyznanie pomocy umieszczone na ww. liście od pozycji nr 32 do pozycji nr 72 zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zm.) wysokość odpowiedniego limitu środków (z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy – EURI). Wnioski te będą rozpatrywane w trybie określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej dla operacji „Gospodarka wodno-ściekowej” w sytuacji, gdy zostaną zwolnione środki w ramach dostępnego limitu dla województwa warmińsko-mazurskiego.
Wnioski o przyznanie pomocy umieszczone na pozycjach nr 73 oraz nr 74 nie uzyskały minimum punktowego tj. 12 punktów. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomoc, które nie uzyskały minimum punktowego zostaną poinformowane o odmowie przyznania pomocy.
 • Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” – plik .pdf do pobrania (163 kB) – POBIERZ
 • Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 czerwca 2022 roku – plik .pdf do pobrania (104 kB) – POBIERZ

Aktualizacja pytań i odpowiedzi w ramach Działania 7 PROW 2014-2020

27.05.2022

Departament Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaktualizował zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących operacji w ramach działania „7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami: TUTAJ
lub proszę postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
 • na stronie internetowej ARiMR w zakładce Załatw sprawę
 • należy wybrać Najczęściej zadawane pytania
 • następnie wejść w: Program Rozwoju obszarów Wiejskich 2014-2020
 • i wybrać interesujące nas Działanie lub Poddziałanie – w tym wypadku Działanie 7.
Jednocześnie zachęcamy do zapoznawania się z pytaniami oraz informacjami o każdym rodzaju operacji w ramach: DZIAŁANIA 7; w ramachPODDZIAŁANIA 7.2 “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach: PODZIAŁANIA 7.4 “Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury“, w ramach: PODDZIAŁANIA 7.6 “Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu  wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej ” – PROW 2014 – 2020.

Zakończony nabór wniosków na gospodarkę wodno-ściekową

25.04.2022

15 kwietnia 2022 r. roku zakończył się w województwie warmińsko-mazurskim nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Nabór wniosków na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” trwał od 9 marca do 15 kwietnia 2022 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło 78 wniosków o przyznanie pomocy. Kwota pomocy, o którą ubiegają się Wnioskodawcy przekracza 224 miliony złotych.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania były: gminy, spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne.
Lista złożonych wniosków w naborze – plik .pdf do pobrania (195 kB) – POBIERZ

Dane dot. kryterium dostępu – jednolita część wód powierzchniowych

06.04.2022

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego udostępnia zestawienie jednolitych części wód powierzchniowych z przypisaną gminą i oceną zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, które zostało przekazane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 • Wykaz obszarów gmin, na których jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy – plik .xlsx do pobrania (799 kB) – POBIERZ
Opublikowane zestawienie, będzie podstawą do obliczenia ilości przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji przy ocenie wniosków w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” złożonych w ramach naboru PROW 2014-2020 trwającego w dniach od 9 marca do 15 kwietnia 2022 r.

Wyjaśnienia MRiRW i ARiMR dla operacji typu “Gospodarka wodno-ściekowa”

18.03.2022

W treści wiadomości znajdują się wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące kwalifikowalności kosztów związanych z zakupem koparko-ładowarki, ciągnika z przyczepą i wiaty do gromadzenia osadu ściekowego (pismo znak: ROWwrt-js-504-16/16 z 13 lipca 2016 r.), analizy efektywności kosztowej, kryterium nr 3 i kwalifikowalności zakupu wozu asenizacyjnego/ciągnika z beczką asenizacyjną (pismo znak: ROWwrt.504.31.2016 z 19 października 2016 r.) oraz wyjaśnienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie weryfikacji kryterium dotyczącego infrastruktury szerokopasmowej (pismo znak: DDD-WDS.65150.32.2019.IB z 20 grudnia 2019 r.) w ramach operacji typu “Gospodarka wodno-ściekowa”.
 • Wyjaśnienia MRiRW z 13 lipca 2016 r. – plik .pdf do pobrania (240 kB) – POBIERZ
 • Wyjaśnienia MRiRW z 19 października 2016 r. – plik .pdf do pobrania (706 kB) – POBIERZ
 • Wyjaśnienia ARiMR z 20 grudnia 2019 r. – plik .pdf do pobrania (311 kB) – POBIERZ

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów PROW

14.03.2022

Ponad 100 osób uczestniczyło w spotkaniu on-line 17 marca 2022 r., poświęconemu możliwościom pozyskania środków dotacyjnych w ramach PROW 2014-2020 na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Spotkanie otworzyła Pani Sylwia Jaskulska nadzorująca z ramienia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wdrażanie PROW w regionie, przekazując informację o kwocie ponad 114 mln złotych przeznaczonych na wsparcie inwestycji realizowanych przez gminy. „Te pieniądze to nowe oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody; to nowe wodociągi; to poprawa warunków życia mieszkańców wsi”.
W części merytorycznej spotkania, kierownik Biura Projektów – Pan Wojciech Stanny, szczegółowo omówił warunki uczestnictwa w procedowanym naborze.
Wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie inwestycji służących poprawie gospodarki wodno-ściekowej można składać w terminie od 9 marca do 15 kwietnia 2022 r.
Prezentacja do pobrania – plik .pdf do pobrania (1,88 MB) – POBIERZ

Spotkanie informacyjne online – Gospodarka wodno-ściekowa z PROW 2014-2020

14.03.2022

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego trzecim naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego organizuje spotkanie informacyjne online dla potencjalnych Beneficjentów PROW 2014-2020.
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się17 marca 2022 roku (czwartek) w godzinach 10:00 – 14:00 za pośrednictwem platformy Webex Sisco (Systemu konferencyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego), będzie dotyczyło zasad ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego naboru, w tym katalogu kosztów, które będą mogły podlegać refundacji i skierowane będzie do  przedstawicieli gmin oraz spółek gminnych z województwa warmińsko-mazurskiego zainteresowanych składaniem wniosków o przyznanie pomocy w ramach gospodarki wodno-ściekowej.
Wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie indywidualnego zgłoszenia wraz z podaniem swojego adresu mailowego (w celu umożliwienia przesłania  linku do spotkania online) najpóźniej do 15 marca 2021 r. (wtorek) do godziny 15:00 na adres e-mail Kierownika Biura Projektów – Pana Wojciecha Stanny: w.stanny@warmia.mazury.pl
Serdecznie zapraszamy!

Wskaźniki GUS stosowane do wyliczenia punktów przy ocenie WoPP złożonych dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

14.03.2022

Samorząd Województwa poniżej udostępnia dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie dot. gęstości zaludnienia w gminach województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2020 oraz wskaźniki skanalizowania i zwodociągowania gmin województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2020:
 • Gęstość zaludnienia w gminach województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2020 – plik .pdf do pobrania (111 kB) – POBIERZ
 • Wskaźniki skanalizowania gmin województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2020 – plik .pdf do pobrania (114 kB) – POBIERZ
 • Wskaźniki zwodociągowania gmin województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2020 – plik .pdf do pobrania (115 kB) – POBIERZ
Opublikowane dane, będą podstawą do obliczenia ilości przyznanych punktów w kryteriach wyboru operacji przy ocenie wniosków w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” złożonych w ramach naboru PROW 2014-2020 trwającego w dniach od 9 marca do 15 kwietnia 2022 r.
Jednocześnie przypominamy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało 7 grudnia 2016 roku pismo w sprawie wskaźników skanalizowania i zwodociągowania wyliczanych na potrzeby weryfikacji wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014–2020.
Treść pisma MRiRW – plik .pdf do pobrania (288 kB) – POBIERZ
Dodatkowo załączamy poniżej skan pisma znak: DDD-WDS.65170.5.2018.PI z dnia 11 kwietnia 2018 r.  w sprawie  wyjaśnień dot. gęstości zaludnienia gminy miejsko-wiejskiej dla operacji typu “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” przekazanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
Treść pisma ARiMR – plik .pdf do pobrania (321 kB) – POBIERZ

Dane dotyczące bezrobocia w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego

14.03.2022

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego udostępnia dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, dot. stopy bezrobocia w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w okresie od stycznia 2021 r. do lutego 2022 r. w województwie warmińsko-mazurskim i w kraju.
 • Stopa bezrobocia w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w okresie od stycznia 2021 r. do lutego 2022 r. w województwie warmińsko-mazurskim i w kraju – plik .pdf do pobrania (838 kB) – POBIERZ
Opublikowane dane, będą podstawą do obliczenia ilości przyznanych punktów w kryteriach wyboru operacji przy ocenie wniosków w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” złożonych w ramach naboru PROW 2014-2020 trwającego w dniach od 9 marca do 15 kwietnia 2022 r.

Dane dot. dochodu podatkowego i obszarów chronionych

08.03.2022

Samorząd Województwa udostępnia dane dotyczące dochodu podatkowego oraz dane dotyczące obszarów prawnie chronionych do wyliczenia punktów przy ocenie wniosków o przyznanie pomocy złożonych dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
 • Dane dotyczące dochodu podatkowego  – plik .pdf do pobrania (455 kB) – POBIERZ
 • Dane dotyczące obszarów prawnie chronionych – plik .pdf do pobrania (223kB) – POBIERZ
Opublikowane dane, będą podstawą do obliczenia ilości przyznanych punktów w kryteriach wyboru operacji przy ocenie wniosków w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” złożonych w ramach naboru PROW 2014-2020 trwającego w dniach od 9 marca do 15 kwietnia 2022 r.

Nowe dokumenty aplikacyjne dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

01.03.2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu dzisiejszym przekazała do stosowania komplet nowych dokumentów aplikacyjnych, tj. wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy, wzoru formularza wniosku o płatność oraz wzoru umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (wersja 3z):
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy plik .xlsx do pobrania (215 kB) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy plik .pdf do pobrania (481 kB) – POBIERZ
FORMULARZ UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (wersja 8z):
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – plik .pdf do pobrania (436 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – plik .pdf do pobrania (147 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek  ewidencyjnych – plik .pdf do pobrania (105 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 3 Informacja po realizacji operacji – plik .pdf do pobrania (206 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 4 Informacja o podłączonych przyłączach – plik .pdf do pobrania (197 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 5  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – plik .pdf do pobrania (233 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 5a  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – plik .pdf do pobrania (225 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 6 RODO – plik .pdf do pobrania (147 kB) – POBIERZ
FORMULARZ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (wersja 6z):
 • Formularz wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich plik .xlsx do pobrania (282 kB) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 plik .pdf do pobrania (674 kB) – POBIERZ
Powyższy komplet dokumentów ma zastosowanie dla ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie pomocy trwającego od 9 marca do 15 kwietnia 2022 r.

114 mln zł wsparcia na poprawę gospodarki wodno-ściekowej

22.02.2022

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 21 lutego 2022 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia w terminie od 9 marca do 15 kwietnia 2022 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków , lub gromadzenia wód opadowych lub roztopowych oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.
O pomoc może ubiegać się:
1) gmina;
2) spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego;
3) związek międzygminny.
Pomoc na realizację operacji jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
1) ogólnych tj. dokumentacji, pozwoleń, uzgodnień, map, kosztorysów itp.
2) budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków:
a) oczyszczalni ścieków,
b) ujęć wody i stacji uzdatniania wody,
c) systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,
d) przydomowych oczyszczalni ścieków,
e) zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę,
f) instalacji do osadów ściekowych,
3) budowy lub przebudowy podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności co najmniej 100 m3 albo budowy takich zbiorników wraz z budową lub przebudową systemu kanalizacji deszczowej lub infrastruktury towarzyszącej, które umożliwiają ich prawidłowe funkcjonowanie,
4) zakupu nowych urządzeń i materiałów służących realizacji operacji,
5) zakupu usług służących realizacji operacji,
6) podatku od towarów i usług (VAT),
– które są uzasadnione zakresem operacji oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu.
Dostępny limit środków w województwie warmińsko-mazurskim określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zm.) wynosi 24 952 179 euro (środki z Europejskiego Instrumentu Odbudowy). Po przemnożeniu ww. kwoty  przez 4,5892 tj. wysokość kursu wymiany złotego do euro wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny, obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o przyznaniu pomocy (tj. 31 stycznia 2022 r.) wysokość limitu dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 114 510 539,86 złotych.
Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Do tej pory w województwie warmińsko mazurskim w ramach PROW 14-20 odbyły się dwa nabory wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.
W pierwszym naborze z 2016 roku dofinansowaniem objęto 25 inwestycji na kwotę blisko 35 mln zł. Natomiast w ramach drugiego naboru z 2019 roku wsparcie otrzymało  67 operacji na kwotę 73 mln zł.
Szczegółowe informacje dotyczące trzeciego naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” znajdują się w ogłoszeniu o naborze dostępnym na stronie internetowej https://prow.warmia.mazury.pl/ w zakładce Gospodarka wodno-ściekowa.
UWAGA! Zaktualizowano komplet dokumentów aplikacyjnych dla ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie pomocy trwającego od 9 marca do 15 kwietnia 2022 r. – TUTAJ

Trzeci nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

21.02.2022

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do składania w terminie od 9 marca do 15 kwietnia 2022 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.
Wnioski na ww. typ operacji można składać:
 • osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 91A,  10-356 Olsztyn, parter, pokój nr 6
 • przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (data stempla pocztowego).
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy oraz instrukcje wypełniania wniosków dostępne są na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: https://prow.warmia.mazury.pl/ w zakładce Podstawowe usługi/Gospodarka wodno-ściekowa.
Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ul. Jagiellońska 91A, 10-356 Olsztyn, parter, pokój nr 6) upływa dnia 15 kwietnia 2022 r. o godzinie 15:00.
Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zostanie złożony w terminie – pomocy nie przyznaje się, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
Szczegółowe informacje na temat ww. działania oraz zasad składania wniosków udzielane są w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (ul. Jagiellońska 91A, 10-356 Olsztyn, pokój nr 206, 207 oraz 212) oraz pod numerami telefonów: 89 521-92-93; 89 521-92-76; 89 521-92-75; 89 521-92-96 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Treść ogłoszenia o naborze – plik .pdf do pobrania (236 kB) – POBIERZ
UWAGA! Zaktualizowano komplet dokumentów aplikacyjnych dla ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie pomocy trwającego od 9 marca do 15 kwietnia 2022 r.
FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (wersja 3z):
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy plik .xlsx do pobrania (215 kB) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy plik .pdf do pobrania (481 kB) – POBIERZ
FORMULARZ UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (wersja 8z):
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – plik .pdf do pobrania (436 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – plik .pdf do pobrania (147 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek  ewidencyjnych – plik .pdf do pobrania (105 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 3 Informacja po realizacji operacji – plik .pdf do pobrania (206 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 4 Informacja o podłączonych przyłączach – plik .pdf do pobrania (197 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 5  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – plik .pdf do pobrania (233 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 5a  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – plik .pdf do pobrania (225 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 6 RODO – plik .pdf do pobrania (147 kB) – POBIERZ
FORMULARZ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (wersja 6z):
 • Formularz wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich plik .xlsx do pobrania (282 kB) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 plik .pdf do pobrania (674 kB) – POBIERZ

Zmiana rozporządzenia MRiRW z gospodarki wodno-ściekowej

08.02.2022

7 lutego 2022 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2022 r. , zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2022 r. poz. 285).
Treść rozporządzenia – plik .pdf do pobrania (242 kB) – POBIERZ

Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta (1z)

08.02.2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania wzory formularzy umów o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta na operacje typu:
 1. “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
  • Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta (1z) – plik .pdf do pobrania (196 kB) – POBIERZ
  • Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (1z) – plik .pdf do pobrania (149 kB) – POBIERZ
  • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (1z) – plik .pdf do pobrania (112 kB) – POBIERZ
  • Załącznik nr 3 Informacja po realizacji operacji (1z) – plik .pdf do pobrania (206 kB) – POBIERZ
  • Załącznik nr 4 Informacja o podłączonych przyłączach (1z) – plik .pdf do pobrania (197 kB) – POBIERZ
  • Załącznik nr 5  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (1z) – plik .pdf do pobrania (242 kB) – POBIERZ
  • Załącznik nr 5a  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (1z) – plik .pdf do pobrania (234 kB) – POBIERZ
  • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (1z) – plik .pdf do pobrania (144 kB) – POBIERZ
 2. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”,  „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (1z) – plik .pdf do pobrania (198 kB) – POBIERZ
  • Załącznik 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (1z) – plik .pdf do pobrania (142 kB) – POBIERZ
  • Załącznik 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (1z) – plik .pdf do pobrania (112 kB) – POBIERZ
  • Załącznik 3 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (1z) – plik .pdf do pobrania (247 kB) – POBIERZ
  • Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań wszczętych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (1z) – plik .pdf do pobrania (250 kB) – POBIERZ
  • Załącznik 4 – Informacja po realizacji operacji (1z) – plik .pdf do pobrania (158 kB) – POBIERZ
  • Załącznik 5 – Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne (1z) – plik .pdf do pobrania (118 kB) – POBIERZ
  • Załącznik 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (1z) – plik .pdf do pobrania (144 kB) – POBIERZ

Druga wersja projektu rozporządzenia dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej

28.01.2022

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało, do zapoznania się, treść drugiej wersji projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowy wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialnej i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść drugiej wersji projektu rozporządzenia – plik .pdf do pobrania (875 kB) – POBIERZ

Projekt rozporządzenia MRiRW dotyczącego operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

14.12.2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało, do zapoznania się, treść projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowy wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialnej i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść projektu rozporządzenia – plik .pdf do pobrania (222 kB) – POBIERZ

Wzór formularza wniosku następcy prawnego w ramach działania 7 “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

26.07.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje do stosowania wzór formularza wniosku następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z instrukcją wypełniania tego wniosku:
 • Formularz wniosku następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy plik .xlsx do pobrania (296 kB) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy plik .pdf do pobrania (259 kB) – POBIERZ

Zaktualizowany formularz umowy (wersja 7z) na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

23.07.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje do stosowania zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z) na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy.
 1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (*.pdf) POBIERZ
 2. Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (*.pdf) POBIERZ
 3. Załącznik nr 2 Wykaz działek  ewidencyjnych (*.pdf) POBIERZ
 4. Załącznik nr 3 Informacja po realizacji operacji (*.pdf) POBIERZ
 5. Załącznik nr 4 Informacja o podłączonych przyłączach (*.pdf) POBIERZ
 6. Załącznik nr 5  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (*.pdf) POBIERZ
 7. Załącznik nr 5a  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (*.pdf) POBIERZ
 8. Załącznik nr 6 RODO (*.pdf) POBIERZ

Zaktualizowana instrukcja do wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

23.04.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje do stosowania zaktualizowaną  Instrukcję wypełniania wniosku o płatność dla działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (5z_zm), w której zostały uwzględnione zapisy dotyczące możliwości korzystania  z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie wkładu własnego realizowanej operacji (aktualizacja marzec 2021 r.).
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (5z_zm) – plik .pdf do pobrania (877 kB) POBIERZ 
Wszystkie aktualne wersje dokumentów są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: TUTAJ

Zaktualizowana instrukcja do wniosku o płatność wraz ze wzorem formularza wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

31.01.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje do stosowania zaktualizowaną instrukcję wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) wraz ze wzorem formularza wniosku o płatność (wersja 5z) dla działania 7. “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
 • Wniosek o płatność w ramach  działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” wersja 5z (.xlsx) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” wersja 5z (.pdf) – POBIERZ

Zaktualizowany formularz umowy (wersja 6z) na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

15.10.2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje do stosowania zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z) na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.
 1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (6z) – POBIERZ
 2. Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (6z) – POBIERZ
 3. Załącznik nr 2 Wykaz działek  ewidencyjnych (6z) – POBIERZ
 4. Załącznik nr 3 Informacja po realizacji operacji – POBIERZ
 5. Załącznik nr 4 Informacja o podłączonych przyłączach – POBIERZ
 6. Załącznik nr 5  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (6z) – POBIERZ
 7. Załącznik nr 5a  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (6z) – POBIERZ

Podpisanie umów w ramach „Gospodarki wodno-ściekowej” PROW 2014-2020

17.08.2020

Uroczyste podpisanie umów w ramach drugiego naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” PROW 2014-2020
W województwie warmińsko-mazurskim drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa trwał od 26 listopada do 20 grudnia 2019 roku. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 80 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ponad 87,7 mln złotych, co potwierdza od lat przekonanie, że inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony samorządów lokalnych oraz że nadal w regionie istnieje potrzeba przeznaczania środków finansowych na tego typu działania.
W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, pierwszych 46 wniosków o przyznanie pomocy znalazło się na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy w dostępnym na ten moment limicie środków dla województwa warmińsko-mazurskiego.
W związku z powyższym 17 sierpnia 2020 r. zostanie zawartych 46 umów na kwotę
51 336 556,00
złotych na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.
Dofinansowanie otrzymają 34 samorządy gminne oraz 10 spółek gminnych z ograniczoną odpowiedzialnością zajmujących się gospodarką komunalną.
O wsparcie ubiegać mogły się gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji w wysokości do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych i będzie przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji operacji PROW 2014-2020 wynosi 2 000 000 złotych na jednego Beneficjenta.
Inwestycje będą realizowane na obszarze należącym do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców i leżących poza obszarami aglomeracji wyznaczonymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) zgodnie z zasadami określonymi w prawie wodnym.
W wyniku przesunięć środków pomiędzy typami operacji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020 oraz przyszłych oszczędności poprzetargowych możliwe będzie zawieranie kolejnych umów dla wnioskodawców znajdujących się na tzw. liście oczekującej, aż do wyczerpania pełnego limitu środków przeznaczonego dla województwa warmińsko-mazurskiego w tym działaniu.
Należy przypomnieć, że w ramach pierwszego naboru wniosków z 2016 roku zrealizowano 25 inwestycji na kwotę ponad 31,6 mln złotych.
Dofinansowaniem objęto projekty, dzięki którym w województwie warmińsko-mazurskim do tej pory wybudowano lub przebudowano:
 • 116,15 km sieci kanalizacyjnych
 • 49,78 km sieci wodociągowych
 • 251 przydomowych oczyszczalni ścieków
 • 5 oczyszczalni ścieków
 • 8 stacji uzdatniania wody
 • 4 ujęcia wody
Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z czterech typów operacji realizowanych w ramach dużego działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” z PROW 2014-2020 wdrażanego przez samorząd województwa. Budżet tego działania dla regionu wynosi ponad 58,9 mln euro co stanowi około 250 mln złotych.
W latach 2014-2020 największe wsparcie z PROW skierowane zostało do tej pory na budowę lub modernizację dróg lokalnych (138 mln złotych), następnie właśnie na gospodarkę wodno-ściekową (84 mln złotych), szeroko rozumianą odnowę wsi (10 mln złotych) oraz targowiska (7 mln złotych). Pozostałe do wydatkowania pieniądze z limitu środków dla województwa przeznaczone zostaną na wnioski składane do końca sierpnia 2020 roku w ramach ogłoszonego drugiego naboru na targowiska oraz na operacje pozostające na wspomnianej wcześniej liście oczekującej z gospodarki wodno-ściekowej.
GALERIA ZDJĘĆ – TUTAJ
ZDJĘCIA Z UROCZYSTEGO PODPISANIA UMÓW (pliki do pobrania) – LINK

Aktualizacja listy operacji z drugiego naboru na gospodarkę wodno-ściekową

11.08.2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 sierpnia 2020 roku podjął uchwałę w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru trwającego od 26 listopada do 20 grudnia 2019 roku.
W wyniku ogłoszonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło 80 wniosków o przyznanie pomocy, na kwotę 87 720 178,25 zł.
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 lutego 2020 r. sporządził i podał do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy (załącznik do Uchwały Nr 7/76/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2020 r.). Po podaniu do publicznej wiadomości ww. listy Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeprowadził kontrolę administracyjną wniosków o przyznanie pomocy umieszczonych na tej liście. Pozytywny wynik weryfikacji uzyskało 46 wniosków na łączną kwotę pomocy w wysokości 51 336 556,00 zł.
Na podstawie § 15 ww. Rozporządzenia, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego po przeprowadzeniu kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy oraz mieszczące się w limicie środków przewidzianych na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, o którym mowa rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zm.).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zm.) dostępny limit środków dla województwa warmińsko-mazurskiego dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w okresie trwania Programu wynosi 20 674 260 euro. Limit ten został pomniejszony o środki  w wysokości 7 341 288,32 euro będące zrealizowanymi płatnościami dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zrealizowanych i rozliczonych w ramach pierwszego naboru.
Wyliczenia wysokości środków w złotych należy dokonać z wykorzystaniem kursu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpi sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości listy, która zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W związku z powyższym limit środków dla ww. operacji wg kursu euro z dnia 30 lipca 2020 r. (1 EUR= 4,4080 zł) wynosi 58 771 739,17 zł. Kwota ta następnie została pomniejszona o pozostałe do wypłaty środki wynikające z wartości aktualnie zaciągniętych zobowiązań z zawartych umów o przyznaniu pomocy w wysokości 618 483,00 złotych.
Tym samym wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 42 na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w powyższym limicie środków dla województwa warmińsko-mazurskiego.
Natomiast wnioski od pozycji nr 43 do pozycji nr 70 na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy zgodnie z § 2b ust. 2-4  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zm.) zostaną wezwane do zawarcia umowy, w terminie 4 miesięcy od dnia, w którym okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na operacje objęte tymi wnioskami. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy informuje się o odmowie przyznania, w przypadku gdy nie zostały wezwane do zawarcia umowy zgodnie z § 2b ust. 3 powyższego rozporządzenia, nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Uchwała Zarządu Województwa z dnia 11 sierpnia 2020 roku (.pdf) – POBIERZ
Załącznik do uchwały w postaci zaktualizowanej listy (.pdf) – POBIERZ

Klauzule RODO dla Wnioskodawców z gospodarki wodno-ściekowej

04.03.2020

W związku z trwającą weryfikacją wniosków o przyznanie pomocy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW 2014-2020,  poniżej zamieszczono wypełnione klauzule informacyjne dot. stosowania przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO).
Zamieszczone w formacie .pdf klauzule RODO stanowią wzór, jak należy wypełnić załączniki do formularza wniosku o przyznaniu pomocy znajdujące się w poszczególnych zakładkach pliku w formacie .xlsx (załącznik 1a, 2a, 13 i 13a):
 • Załącznik nr 1a – Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – POBIERZ
 • Załącznik nr 2a – Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości – POBIERZ
 • Załącznik nr 13 – Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych – POBIERZ
 • Załącznik nr 13a – Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych – POBIERZ
Aktualna wersja formularza wniosku o przyznanie pomocy dla zakresu gospodarki wodno-ściekowej została zamieszczona na stronie internetowej 11 lutego 2020 roku https://prow.warmia.mazury.pl/zaktualizowana-wersja-wopp-dla-operacji-gospodarka-wodno-sciekowa/

Lista kolejności przysługiwania pomocy z drugiego naboru na gospodarkę wodno-ściekową

11.02.2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 lutego 2020 roku podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Zgodnie § 14 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182 z późn. zm.), kontroli administracyjnej  w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy podlegają wnioski o przyznanie pomocy w ilości, która jest ustalona na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczącej się w limicie środków przewidzianych na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zm.).
Wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 42 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w limicie środków dla województwa warmińsko-mazurskiego.
Lista – Gospodarka wodno-ściekowa – plik .pdf do pobrania (257 kB) – POBIERZ
Uchwała w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” – POBIERZ

Zaktualizowana wersja WoPP dla operacji “Gospodarka wodno-ściekowa”

11.02.2020

W treści wiadomości znajduje się zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który obowiązuje od dnia 7 lutego 2020 r.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami (2z) – POBIERZ
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (2z) – POBIERZ

Zakończony nabór wniosków na gospodarkę wodno-ściekową

03.01.2020

20 grudnia 2019 roku zakończył się w województwie warmińsko-mazurskim drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Nabór wniosków na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” trwał od 26 listopada do 20 grudnia 2019 roku. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło 80 wniosków o przyznanie pomocy. Kwota pomocy, o którą ubiegają się Wnioskodawcy przekracza 87 milionów złotych.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania były: gminy, spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne.
Lista złożonych wniosków o przyznanie pomocy (.pdf) – POBIERZ

Nowy formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” (wersja 5z)

09.12.2019

W treści wiadomości znajduje się zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa”  (wersja 5z). Formularz będzie miał zastosowanie dla wniosków złożonych w drugim naborze.
Zmiany wprowadzone w treści formularza umowy dotyczą w szczególności:
– wprowadzenia możliwości ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
– wprowadzenia wymogu zmiany umowy w przypadku zmiany miejsc realizacji operacji określonych w załączniku nr 2 do umowy,
– zaktualizowania publikatorów aktów prawnych,
– innych zmian o charakterze porządkowym.
 1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) – POBIERZ
 2. Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (5z) – POBIERZ
 3. Załącznik nr 2 Wykaz działek  ewidencyjnych (5z) – POBIERZ
 4. Załącznik nr 3 Informacja po realizacji operacji – POBIERZ
 5. Załącznik nr 4 Informacja o podłączonych przyłączach – POBIERZ
 6. Załącznik nr 5  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – POBIERZ
 7. Załącznik nr 5a  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – POBIERZ

Dane dotyczące bezrobocia w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego

04.12.2019

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego udostępnia dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, dot. stopy bezrobocia w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w okresie od listopada 2018 r. do października 2019 r. w województwie warmińsko-mazurskim i w kraju.
 • Stopa bezrobocia w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w okresie od listopada 2018 r. do października 2019 r. w województwie warmińsko-mazurskim i w kraju (.pdf) – POBIERZ
Opublikowane dane, będą podstawą do obliczenia ilości przyznanych punktów w kryteriach wyboru operacji przy ocenie wniosków w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” złożonych w ramach naboru PROW 2014-2020 trwającego w dniach od 26 listopada do 20 grudnia 2019 r.

Wskaźniki GUS stosowane do wyliczenia punktów przy ocenie WoPP złożonych dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

04.12.2019

Samorząd Województwa udostępnia dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie dot. gęstości zaludnienia w gminach województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2018 (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.), liczby podmiotów zarejestrowanych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), których działalność nie jest zawieszona albo zakończona dla gmin województwa warmińsko-mazurskiego (stan na dzień 31 października 2019 r.), wskaźnika skanalizowania i zwodociągowania za rok 2018.
 • Treść pisma Urzędu Statystycznego w  Olsztynie przekazującego informacje dotyczące gęstości zaludnienia, wskaźnika zwodociągowania i skanalizowania oraz podmiotów aktywnych (prowadzących działalność) zarejestrowanych w rejestrze REGON województwa warmińsko mazurskiego (.pdf) – POBIERZ
 • Gęstość zaludnienia w gminach województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2018 (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.) (.pdf) – POBIERZ
 • Podmioty zarejestrowane w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), których działalność nie jest zawieszona albo zakończona dla gmin województwa warmińsko-mazurskiego (stan na dzień 31 października 2019 r.) (.pdf) –  POBIERZ
  Dane pozyskane z Urzędu Statystycznego w Olsztynie dotyczą jedynie podmiotów aktywnych (prowadzących działalność) zarejestrowanych w rejestrze REGON województwa warmińsko mazurskiego. W nawiązaniu do powyższego, dane te nie są tożsame z ogólnodostępnymi danymi  publikowanymi na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Zgodnie z § 11 ust. 5 pkt 14 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju i Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020, przy ustalaniu liczby punktów będą brane pod uwagę dane odnoszące się do liczby podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), których działalność nie jest zawieszona albo zakończona.
 • Wskaźnik skanalizowania za rok 2018 – POBIERZ
 • Wskaźnik zwodociągowania za rok 2018 – POBIERZ
Opublikowane dane, będą podstawą do obliczenia ilości przyznanych punktów w kryteriach wyboru operacji przy ocenie wniosków w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” złożonych w ramach naboru PROW 2014-2020 trwającego w dniach od 26 listopada do 20 grudnia 2019 r.

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców na temat „Gospodarki wodno-ściekowej”

28.11.2019

28 listopada 2019 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, przy ulicy Jagiellońskiej 91A, w Olsztynie odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy na wsparcie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014-2020. Spotkanie zorganizowane zostało w związku z ogłoszonym w terminie od 26 listopada do 20 grudnia 2019 roku naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.
Spotkanie otworzyła Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W wydarzeniu wzięło udział ponad 90 osób reprezentujących gminy oraz spółki, których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego.
Zainteresowanym zaprezentowano warunki współfinansowania inwestycji polegających m. in. na budowie, przebudowie lub wyposażeniu obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków. Omówiono także zasady przyznawania pomocy oraz kluczowe założenia związane z dokumentacją aplikacyjną
W programie szkolenia uwzględniono również ocenę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 oraz poinformowano o mechanizmie  stanowiącym podstawę do nałożenia korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych oraz naruszenia zachowania konkurencyjności. Omówione zostały także zagadnienia związane z zasadami rozliczania projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na podstawie złożonego wniosku o płatność.
MATERIAŁY DO PORANIA:
 • Wojciech Stanny – Kierownik Biura Projektów (prezentacja dot. II naboru wniosków) – POBIERZ
 • Marcin Sierocki – Kierownik Biura Kontroli (prezentacja dot. oceny  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) – POBIERZ
 • Edward Turowski  – Kierownik Biura Płatności (prezentacja dot. wniosków o płatność) – POBIERZ

Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym na temat „Gospodarki wodno-ściekowej”

14.11.2019

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, 28 listopada 2019 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, ul. Jagiellońska 91a, 10-356 Olsztyn odbędzie się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla Beneficjentów.
Agenda spotkania – POBIERZ
Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu – POBIERZ

Drugi nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

12.11.2019

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do składania w terminie od 26 listopada do 20 grudnia 2019 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.
Wnioski na ww. typ operacji składa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, III piętro, pokój 404. Dopuszczalne jest również składanie wniosków przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.). W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (data stempla pocztowego).
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy oraz instrukcje wypełniania wniosków dostępne są na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: www.prow.warmia.mazury.pl w zakładce Podstawowe usługi/Gospodarka wodno-ściekowa.
Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w pokoju 404 upływa dnia 20 grudnia 2019 r. o godzinie 15:00.
Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zostanie złożony w terminie – pomocy nie przyznaje się, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
Szczegółowe informacje na temat ww. działania oraz zasad składania wniosków udzielane są w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. 455, 453) oraz pod numerami telefonów: 89 521-92-93; 89 89 521-92-75; 89 521-92-76; 89 521-92-77; 89 521-92-96; oraz 89 521-92-85 – sekretariat PROW w dni robocze: w poniedziałek od godz. 08.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 07.30 do 15.30.
Treść ogłoszenia o naborze (.pdf): POBIERZ
             FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 (v.1z) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 (v.1z) (wersja z 23 sierpnia 2019 r.) – otwórz
  FORMULARZ UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 wraz z załącznikami (4z) – otwórz
 • Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe (4z) – otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (4z) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 – Informacja po realizacji operacji (4z) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Informacja o podłączonych przyłączach (4z) – otwórz
 • Załącznik nr 5 Kary administracyjne pzp (4z) – otwórz
 • Załącznik nr 5a Załącznik nr 5a – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920) (4z) – otwórz
            FORMULARZ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ:
 • Formularz wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (v.5z) (excel) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (5z_zm) (PDF) – otwórz

Kwalifikowalność przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach operacji typu “Gospodarka wodno-ściekowa”

23.09.2019

W treści wiadomości znajduje się wyjaśnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące kwalifikowalności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach operacji typu “Gospodarka wodno-ściekowa”.
Wyjaśnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (.pdf): POBIERZ
Dokumenty, do których znjdują się odwołania w wyjaśnieniu MRiRW (.pdf): POBIERZ

Zmiana wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa”

30.05.2019

Przypominamy o zmianie wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa”. Szczegóły znajdują się w treści bieżącego wpisu.
Pismem z dnia 30 kwietnia 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o zmianie wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Zaktualizowana wersja umowy wprowadza szereg nowych zapisów.
W związku z powyższym Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, że istnieje możliwość aneksowania umów w zakresie określonym nowymi zapisami. Aneksowanie umowy ma charakter dobrowolny i następuje wyłącznie na prośbę beneficjenta.
Pismo przewodnie (.pdf): POBIERZ
Link do nowych wersji dokumentów znajduje się: TUTAJ

Nowy wzór umowy dla gospodarki wodno-ściekowej

28.03.2019

W związku z wejściem w życie w dniu 23 marca 2019 r.  Zarządzenia nr 41/2019  Prezesa ARiMR zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020, w treści wiadomości znajdują się nowe formularze przedmiotowej dokumentacji.
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 (v.1z) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 (v.1z) (wersja z 30 marca 2017 r.) – otwórz
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 (.pdf) (4z) – otwórz
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 (.doc) (4z) – otwórz
 • Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe (.xlsx) (4z) – otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.xlsx) (4z) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 – Informacja po realizacji operacji (.xlsx) (4z) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Informacja o podłączonych przyłączach (.xlsx) (4z) – otwórz
 • Załącznik nr 5 Kary administracyjne przed 22.06.2016 (4z) – otwórz
 • Załącznik nr 5a Kary administracyjne po 22.06.2016 (4z) – otwórz

Zaktualizowany wniosek o płatność i instrukcja do wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

31.10.2018

W treści wiadomości opublikowana została instrukcja wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020, zawierającą akceptację zmiany dotychczas stosowanego podejścia i możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, także w odniesieniu do operacji, dla których zostały zawarte już umowy o przyznaniu pomocy.
Wprowadzona zmiana odnosi się do przypadków, w których podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowalnego.
– Wniosek o płatność “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (.xlsx): POBIERZ
 Zaktualizowana instrukcja do wniosku o płatność (5z) dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (.pdf): POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 05 września 2018 r.

05.10.2018

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rozporządzenie weszło w życie 02 października 2018 r.
Treść rozporządzenia: TUTAJ

Rozporządzenie zmieniające MRiRW dot. operacji typu “Gospodarka wodno-ściekowa”

08.03.2018

W załączniku wiadomości, znajduje się treść Rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju i Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.
– Dokument z treścią rozporządzenia zmieniającego (.pdf): POBIERZ

Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wykonawców

08.03.2018

W związku z wejściem w życie w dniu 21.02.2018 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to:
 • zwiększenie progu, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. Euro,
 • umożliwienie ustalania jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu,
 • umożliwienie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony),
 • określenie terminu, w jakim należy dokonać ustalenia wartości zadania – nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych – 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego albo – gdy nie udostępniono zapytania ofertowego – przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą,
 • doprecyzowanie sposobu postępowania w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę na wykonanie tego zadania z wybranym przez siebie wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo,
 • uregulowanie sposobu postępowania w sytuacji, gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania.
Zmieniona ustawa wprowadza zasadę, iż decydującym momentem dla oceny konieczności stosowania przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców obowiązujących w ramach danego postępowania jest moment zamieszczenia zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR. Przy ocenie tej nie ma natomiast znaczenia moment zawarcia z beneficjentem umowy o przyznaniu pomocy. W praktyce oznacza to, że nowe zasady mogą mieć zastosowanie zarówno do beneficjentów, którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów (jednak nie wcześniej niż w dniu 18.01.2017 r.), jak i do tych, którzy umowy zawrą w dniu wejścia w życie tych przepisów lub po tym dniu. Szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców i warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396), dostosowanym do zmian przepisów ustawy PROW 2014-2020.
Regulacje wprowadzane nowym rozporządzeniem są co do zasady znane podmiotom. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące, nie wynikające wprost ze zmiany ustawy, nowe przepisy rozporządzenia, w porównaniu do rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2017 r.:
 • brak obowiązku obligatoryjnego przedłużenia terminu składania ofert w przypadku zmiany zapytania ofertowego (obowiązek taki zaistnieje tylko przy zmianie istotnej),
 • brak minimalnego terminu, o jaki należy przedłużyć termin składania ofert  (dotychczas obowiązek przedłużenia terminu o co najmniej 3/7 dni),
 • doprecyzowanie, iż w toku badania i oceny ofert beneficjent może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między beneficjentem a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści),
 • dodanie dodatkowego elementu do protokołu z postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (wykaz ofert),
 • określenie warunków dotyczących wezwania do złożenia ofert dodatkowych jeżeli złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie,
 • uwzględnienie możliwości udzielenia zamówienia publicznego w częściach (w przypadku, gdy zamawiający udziela zamówienia publicznego w częściach i niezgodność dotyczy jednego postępowania – zmniejszenie jest obliczane w odniesieniu do wartości tego postępowania, a nie całego zamówienia publicznego),
 • brak sumowania zmniejszeń obliczonych metodą dyferencyjną i wskaźnikową (do wszystkich stwierdzonych niezgodności stosuje się zmniejszenie z tytułu niezgodności, skutkującej zmniejszeniem o najwyższej wartości).
Powyższe zmiany są dla beneficjentów korzystne (np. brak obowiązku przedłużenia terminu składania ofert, brak sumowania zmniejszeń) lub nie nakładają na nich obowiązków niemożliwych do zrealizowania na dowolnym etapie trwania postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (np. załączanie wykazu ofert do protokołu czy publikowanie tego wykazu na portalu ogłoszeń ARiMR).
źródło: ARiMR

Nowy formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

22.01.2018

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 4/2018 zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia formularza wniosku o płatność dla poddziałań: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii; Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury; Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej w ramach działania ,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020, udostępniamy formularz wniosku o płatność dla działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020  – wersja 4z oraz instrukcję wypełniania wniosku o płatność.
Jednocześnie informuję, że w związku z wejściem w życie ww. Zarządzenia  Beneficjenci operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”  powinni składać wnioski o płatność wg. obowiązującego wzoru.
 • Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) WOP (4z)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność IWoP_(4z)

Zmiana zapisów instrukcji wypełniania wniosku o płatność – Podstawowe usługi

09.06.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że z dniem 9 czerwca 2017 roku obowiązuje zmieniona Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zmieniona instrukcja wypełniania wniosku o płatność dotyczy zakresów operacji, na które zostały ogłoszone nabory wniosków o przyznanie pomocy tj.:
– Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
– Gospodarka wodno-ściekowa
– Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (3z) (PDF) – IWoP_3z_9.06.2017

Spotkanie informacyjne i podpisanie umów z gospodarki wodno-ściekowej

13.06.2017

12 czerwca 2017 roku w Olsztynie przy okzaji spotkania informacyjnego dla Beneficjentów zostały podpisane 23 umowy o przyznaiu pomocy na kwotę 31 546 176,00 zł na operacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020.
W województwie warmińsko-mazurskim dnia 21 listopada 2016 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wpłynęło 111 wniosków na łączną wartość kwoty pomocy ponad 118 mln zł.
O wsparcie ubiegać mogły się gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych i będzie przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji operacji PROW 2014-2020 wynosi 2 000 000 zł na jednego Beneficjenta.
W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożonych wniosków, 36 znalazło się w 150% dostępnego limitu środków dla województwa warmińsko-mazurskiego tj. w kwocie 46 250 829,00 zł. W pierwszej kolejności podpisano 23 umowy o przyznaniu pomocy na kwotę 31 546 176,00 zł na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.
Informacja na temat zaktualizowanej listy operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej  TUTAJ
W wyniku przyszłych oszczędności przetargowych możliwe będzie podpisanie kolejnych  umów dla wnioskodawców mieszczących się w 150% dostępnego limitu dla województwa warmińsko-mazurskiego.
Materiały do pobrania:
GALERIA ZDJĘĆ: TUTAJ

Aktualizacja listy z Gospodarki wodno-ściekowej

08.06.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 czerwca 2017 roku podjął uchwałę w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 2 do 21 listopada 2016 roku.
W wyniku ogłoszonego naboru dla operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło 111 wniosków o przyznanie pomocy, na kwotę 118 345 178,99 zł. Na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182)  Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sporządził i podał do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy (stanowiącą załącznik do Uchwały Nr 68/1124/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.).
Po podaniu do publicznej wiadomości ww. listy Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeprowadził kontrolę administracyjną wniosków o przyznanie pomocy podmiotów umieszczonych na tej liście. Pozytywny wynik weryfikacji uzyskały 36 wniosków na kwotę 46 250 829 zł.
Na podstawie § 15 ww. Rozporządzenia Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego po przeprowadzeniu kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy oraz mieszczące się w limicie środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa, o którym mowa rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1755 oraz z 2016 r. poz. 1719).
Zgodnie z ww. rozporządzeniem dostępny limit środków dla województwa warmińsko-mazurskiego dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w okresie trwania programu wynosi 7 967 012 euro. Wyliczenia wysokości środków w złotych należy dokonać z wykorzystaniem kursu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpi zaktualizowanie i podanie do publicznej wiadomości listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W związku z powyższym limit środków dla ww. operacji wg kursu euro z dnia  30.05.2017 r. (4,1760 zł) wynosi 33 270 242,11 zł. Tym samym wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 21 na zaktualizowanej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w 100% dostępnego limitu środków dla województwa warmińsko-mazurskiego.
Uchwała Zarządu Województwa – lista Gospodraka wodno-ściekowa – plik .pdf do pobrania (32 kB) Uchwala lista operacji informujaca o kolejnosci przyslugiwania pomocy_2017_wod-kan
Zaktualizowana lista – Gospodarka wodno-ściekowa – plik .pdf do pobrania (40 kB) Wod-Kan – lista 2017

Zmieniony formularz umowy o przyznanie pomocy na gospodarke wodno-ściekową

02.06.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w maju 2017 roku opracowała i przekazała do stosowania zmieniony formularz umowy o przyznaniu na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z załącznikami.
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 wraz z załącznikami (3z) – UMOWA_wod-kan_3z_12.05.2017
 • Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe (3z) – Zal.1__ZRF_3z_12.05.2017
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (3z) – Zal.2__Wykaz_dzialek_3z_12.05.2017
 • Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 – Informacja po realizacji operacji (3z) – Zal.3_Info_po_realizacji_operacji_3z_12.05.2017
 • Załącznik nr 4 Informacja o podłączonych przyłączach (3z) – Zal.4_Info_o_podlaczonych_przylaczach_3z_12.05.2017
 • Załącznik nr 5 Kary administracyjne pzp (3z) – Zal.5_Kary_adm_pzp__3z_12.05.2017
 • Załącznik nr 5a Załącznik nr 5a – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920) (3z)) – Zal.5a__Kary_adm_pzp_po_zmianach_3z_12.05.2017

Zmiana rozporządzenia dot. Gospodarki wodno-ściekowej

06.02.2017

27 stycznia 2017 roku weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Tekst rozporządzenia – plik .pdf do pobrania (100 kB) Zm rozp gospodarka wodno-sciekowa

Wyjaśnienia dot. terminu rozpoczęcia realizacji robót budowlanych

05.01.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała pismem z dnia 22 grudnia 2016 roku wyjaśnienia dotyczące terminu rozpoczęcia realizacji robót budowlanych dla operacji typu “Gospodarka wodno-ściekowa” objętego działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW 2014-2020.
W opinii ARiMR, w uzgodnieniu z MRiRW, Wnioskodawca nie może rozpocząć i zakończyć realizację robót budowlanych przed dniem podpisania umowy o przyznaniu pomocy z Samorządem województwa, a ich koszty uznać za kwalifikowalne operacji.
Pismo ARiMR dot. terminu rozpoczęcia realizacji robót budowlanych – plik .pdf do pobrania (784 kB) ARiMR Termin rozpoczecia robot

Lista kolejności przysługiwania pomocy – Gospodarka wodno-ściekowa

20.12.2016

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 grudnia 2016 roku podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Zgodnie § 14 ust. 1, 2  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182), kontroli administracyjnej  w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy podlegają wnioski o przyznanie pomocy w ilości, która jest ustalona na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczącej się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1755 oraz z 2016 r. poz. 1719).
Wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 33 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w 150% dostępnego limitu środków dla województwa warmińsko-mazurskiego tj: 52 939 599,68 zł
Lista – Gospodarka wodno-ściekowa – plik .pdf do pobrania (236 kB) Lista kolejnosci wod-kan 2016

Informacja na temat zmiany wskaźników

08.12.2016

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało 7 grudnia 2016 roku pismo w sprawie wskaźników skanalizowania i zwodociągowania wyliczanych na potrzeby weryfikacji wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014–2020. W związku z tym, że w październiku br. opublikowane zostały nowe dane o skanalizowaniu i zwodociągowaniu za 2015 rok, zgodnie z rozporządzeniem część województw będzie musiało do oceny wniosków wziąć dane za 2015 rok.
Treść pisma MRiRW – plik .pdf do pobrania (288 kB) – MRiRW – pismo ws wskaznikow

Zmiana formularza wniosku o płatność – Podstawowe usługi

06.12.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała i przekazała do stosowania od dnia 5 grudnia 2016 roku formularz wniosku o płatność dla wszystkich typów operacji w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z instrukcją wypełniania. Wniosek dotyczy zarówno dróg loklanych, gospodarki wodno-ściekowej jak i targowisk.
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – płaszczowy wniosek o płatność:
Formularz wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (v.3z) (excel) – WOP_7_3z
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (3z) (PDF) – IWoP_3z_9.06.2017

Wskaźnik zwodociągowania i skanalizowania – wyjaśnienia MRiRW

01.12.2016

Zgodnie z treścią pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 listopada 2016 r. znak ROW.wrt.5505.1.2016, w przypadku tabel zawierających wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania doprecyzowany został sposób odczytu wskaźnika dla gmin miejsko-wiejskich, posiadających na swoim terenie miasto powyżej 5 tys. mieszkańców.
W takim przypadku do odpowiedniego kryterium należy wybrać wskaźnik bez uwzględniania obszaru niekwalifikującego się do wsparcia, tj. miasta powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Zastosowanie będzie miał wówczas wskaźnik odnoszący się wyłącznie do obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej. Natomiast w przypadku, gdy na terenie gminy miejsko-wiejskiej brak jest miast przekraczających  5 tysięcy mieszkańców, wówczas wskaźnik obejmuje cały obszar tej gminy.
W związku z powyższym zmianie uległa legenda przy poszczególnych tabelach. Poniżej zamieszczono wskaźniki zwodociągowania oraz skanalizowania gmin, sporządzone według danych GUS na koniec 2014 roku.
Pismo MRiRW – plik .pdf do pobrania (2,24 MB) Pismo MRiRW – wskazniki wod-kan
Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku – plik .xls do pobrania (844 kB) Wskaznik zwodociagowania gmin na koniec 2014_3.11.2016
Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku – plik .xls do pobrania (852 kB) Wskaznik sknalizowania gmin na koniec 2014_03.11.2016

http://nprow.warmia.mazury.pl/wskaznik-zwodociagowania-i-skanalizowania-wyjasnienia-mrirw/


Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – PROW 2014-2020

30.11.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swojej stronie internetowej zamieściła zabiór pytań i odpowiedzi dotyczących działań PROW 2014-2020.
Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do Ministarstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz poszczególnych samorządów województw wraz z odpowiedziami. ARiMR będzie aktualizowała tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod wskazanym linkiem.
LINK: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

Zakończony nabór wniosków na gospodarkę wodno-ściekową

28.11.2016

21 listopada 2016 roku zakończył się w województwie warmińsko-mazurskim nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Nabór wniosków na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” trwał od 2 do 21 listopada 2016 roku. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło 111 wniosków o przyznanie pomocy. Kwota pomocy, o którą ubiegają się Wnioskodawcy przekracza 118 milionów złotych.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania były: gminy, spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne.
Lista złożonych wniosków Lista wod-kan 2016

Szkolenie z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej

04.11.2016

3 listopada 2016 r. w Olsztynie odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów ubiegających się o przyznanie pomocy na wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.
Spotkanie otworzyła Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W wydarzeniu wzięły udział podmioty, do których kierowane jest działanie, tj.: gminy, związki międzygminne oraz spółki, których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego. Zakres wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje operacje polegające na zaopatrzeniu w wodę, odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych. Zainteresowanym zaprezentowano nowe warunki możliwości współfinansowania inwestycji polegających m. in. na budowie, przebudowie lub wyposażeniu obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zakupie i montażu urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych. Uczestnikom przedstawiono najważniejsze zagadnienia, związane z możliwością pozyskania środków finansowych z PROW na lata 2014-2020 w danym zakresie tematycznym.
W programie szkolenia uwzględniono także ocenę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020. Poinformowano słuchaczy o nowym mechanizmie stanowiącym podstawę do nałożenia korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych oraz naruszenia zachowania konkurencyjności.
GALERIA ZDJĘĆ: http://nprow.warmia.mazury.pl/prow_galeria/szkolenie-z-zakresu-gospodarki-wodno-sciekowej/
Materiały szkoleniowe do pobrania:
Prezentacja M.Sierocki – PZP Gospodarka wodno-ściekowa – plik .pdf do pobrania (280 kB) M.Sierocki PZP-Gospodarka_wodno-sciekowa
Prezentacja W. Stanny – Gospodarka wodno-ściekowa – plik .pdf do pobrania (1,83 MB) W. Stanny – Gospodarka wodno-sciekowa

http://nprow.warmia.mazury.pl/szkolenie-z-zakresu-gospodarki-wodno-sciekowej/?preview_id=649&preview_nonce=b188e7a838&_thumbnail_id=-1&preview=true


Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

18.10.2016

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do składania w terminie od 2 do 21 listopada 2016 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
Wnioski na ww. typ operacji składa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, III piętro, pokój 404.
Podmioty uprawnione do składania wniosków, zakres kosztów kwalifikowalnych operacji oraz poziom dofinansowania w ramach powyższego działania wskazane są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępnym na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej określony został w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182) – Link
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy oraz instrukcje wypełniania wniosków dostępne są na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.prow.warmia.mazury.pl (zakładka PROW 2014-2020).
Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” upływa dnia 21 listopada 2016 r. o godzinie 15:00.
Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie – pomocy nie przyznaje się, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
Szczegółowe informacje na temat ww. działania oraz zasad składania wniosków udzielane są w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. 455, 453) oraz pod numerami telefonów: 89 521-92-75; 89 521-92-76; 89 521-92-77; 89 521-92-96 oraz 89 521-92-85 – sekretariat PROW w dni robocze w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 07.30 do 15.30.
Ogłoszenie o naborze wniosków Podstawowe_ogloszenie_nabor_wod-kan_2016
Wniosek o przyznanie pomocy W-1_7.2.2_1z z dnia 31.08.2016 W-1_7.2.2_1z

Instrukcja wypełniania wniosku IW WoPP_7 2 2_1z z dnia 05.10.2016 IW WoPP_7 2 2_1z 05.10.2016
Umowa o przyznaniu pomocy (v.1z) – plik .pdf do pobrania Umowa_
Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe (1z) – plik .pdf do pobrania zal 1 Zest rzeczowo-finansowe_24.08.2016
Załącznik nr 2 Wykaz działek (1z) – plik .pdf do pobrania Zal 2 Wykaz dzialek 24.08.2016
Załącznik nr 3 Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (1z) – plik .pdf do pobrania zal 3 zasady konkurenc_24.08.2016
Załącznik nr 4 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (1z) – plik .pdf do pobrania zal 4 Wsk proc_konkurencyjnosc_24.08.2016
Załącznik nr 5 Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (1z) – plik .pdf do pobrania zal 5 Wsk proc_zp_24.08.2016
Załącznik nr 5a Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – (1z) – plik .pdf do pobrania Zal. 5 a
Załącznik nr 6 Informacja po realizacji operacji (1z) – plik .pdf do pobrania Zal 6 Info po realizacji operacji_24 08 2016
Wniosek o płatność – WOP-2_7_2z z dnia 01.09.2016 W-2_7_2z
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – IWoP_7_2z z dnia 01.09.2016 I WoP _7_2z

http://nprow.warmia.mazury.pl/nabor-wnioskow-na-operacje-typu-gospodarka-wodno-sciekowa/?preview_id=640&preview_nonce=1340c1b1b1&_thumbnail_id=-1&preview=true


Zmieniona instrukcja wypełniania WoPP dot. gospodarki wodno-ściekowej

10.10.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania obowiązującą instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, z dnia 05 października 2016 roku.
W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów  Instrukcji WoPP w punktach:
1)      Charakterystyka planowanej operacji;
2)      Rodzaje kosztów  operacji;
3)      Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
4)      Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna);
5)      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
6)      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
poniżej zamieszczono obowiązującą instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020.
Instrukcja wypełniania wniosku IW WoPP_7 2 2_1z z dnia 05.10.2016 IW WoPP_7 2 2_1z 05.10.2016
Instrukcja wypełniania wniosku IW WoPP_7.4.2_1z.pdf z dnia 30.03.2017 r.IW WoPP_7 2 2_1z 30.03.2017

Wyjaśnienia i interpretacje MRiRW i ARiMR (wod-kan)

28.09.2016

W związku z wejściem w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 poniżej zamieszczono wyjaśnienia i interpretacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. operacji typu gospodarka wodno-ściekowa.
Wyjaśnienia dot. terminu rozpoczęcia realizacji robót budowlanych ARiMR Termin rozpoczecia robot
Wskaźnik zwodociągowania i skanalizowania – wyjaśnienia MRiRW http://nprow.warmia.mazury.pl/wskazniki-zwodociagowania-i-skanalizowania-gmin/
Wyjaśnienia ARiMR dot. kryteriów punktowych oraz dokuemntów potwierdzających tytuł prawny – plik .pdf do pobrania (1,61 MB) ARiMR Kryteria punktowe
Wyjaśnienia dot. dokuemntów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości – pismo ARiMR plik .pdf do pobrania (1,80 MB) Wyjasnienia ARiMR – Dokument potwierdzajacy tytul prawny
Wyjaśnienia dot. obszaru w aglomeracji – koszt niekwalifikowalny – pismo MRiRW plik .pdf do pobrania (312 kB) Wyjasnienia koszty niekwalifikowalne
Wyjaśnienia dot. zakupu koparko-ładowarki, ciągnika z przyczepą oraz wiaty do gromadzenia osadu ściekowego – pismo MRiRW plik .pdf do pobrania (240 kB) Wyjasnienia koszty kwalifikowalne
Ponadto ARiMR zamieściła na swojej stronie internetowej najszęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej – Link

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr/dzialanie-7-gospodarka-wodno-sciekowa.html

Wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania gmin

20.09.2016

Poniżej zamieszczono wskaźniki zwodociągowania oraz skanalizowania gmin, sporządzone według danych GUS na koniec 2014 roku. Wskażniki posłużą do przyznawania punktów planowanych do realizacji operacji z zakresu “Gospodarki wodno-ściekowej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.
Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku – plik .xls do pobrania (842 kB) Wskaznik zwodociagowania gmin na koniec 2014
Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku – plik .xls do pobrania (852 kB) Wskaznik sknalizowania gmin na koniec 2014
Informacja na temat wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wskaźników zwodociągowania i skanalizowania gmin – http://nprow.warmia.mazury.pl/wskaznik-zwodociagowania-i-skanalizowania-wyjasnienia-mrirw/?preview_id=815&preview_nonce=752fef9075&_thumbnail_id=-1&preview=true 

Zmiana formularza wniosku o płatność – Podstawowe usługi

06.12.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała i przekazała do stosowania od dnia 5 grudnia 2016 roku formularz wniosku o płatność dla wszystkich typów operacji w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z instrukcją wypełniania. Wniosek dotyczy zarówno dróg loklanych, gospodarki wodno-ściekowej jak i targowisk.
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – płaszczowy wniosek o płatność:
 • Formularz wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (v.3z) (excel) – WOP_7_3z
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (3z) (PDF) – IWoP_3z_9.06.2017

Formularz umowy o przyznaniu pomocy – gospodarka wodno-ściekowa

06.09.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała i przekazała do stosowania formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z załącznikami.
Wersja 2z formularza umowy o przyznaniu pomocy
Umowa o przyznaniu pomocy (v.2z) – plik .pdf do pobrania UMOWA_wod-kan_2z
Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe (2z) – plik .pdf do pobrania Zal.1_ Zestawienie rzeczowo-finansowe_2z
Załącznik nr 2 Wykaz działek (2z) – plik .pdf do pobrania Zal.2_ Wykaz dzialek_2z
Załącznik nr 3 Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (2z) – plik .pdf do pobrania Zal.3_Zasady konkurencyjnosci wydatkow_2z
Załącznik nr 4 Informacja po realizacji operacji (2z) – plik .pdf do pobrania Zal. 4 Info po realizacji operacji_2z
Załącznik nr 5 – Informacja o podłączonych przyłączach (2z) – plik .pdf do pobrania Zal.5 Info o podlaczonych przylaczach_2z
Załącznik nr 6 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (2z) – plik .pdf do pobrania Zal.6_Wskazniki procentowe do obliczania wartosci kar administracyjnych_2z
Załącznik nr 7 Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (2z) – plik .pdf do pobrania Zal.7_Kary administracyjne pzp _2z
Załącznik nr 7a Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – (2z) – plik .pdf do pobrania Zal.7a_ Kary administracyjne pzp po zmianach_2z

Formularz wniosku o przyznanie pomocy – gospodarka wodno-ściekowa

06.09.2016

Poniżej zamieszczono wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z instrukcją jego wypełniania.
Wniosek o przyznanie pomocy W-1_7.2.2_1z z dnia 31.08.2016 W-1_7.2.2_1z
Instrukcja wypełniania wniosku IW WoPP_7 2 2_1z z dnia 05.10.2016 IW WoPP_7 2 2_1z 05.10.2016
Instrukcja wypełniania wniosku IW WoPP_7.4.2_1z.pdf z dnia 30.03.2017 r.IW WoPP_7 2 2_1z 30.03.2017

Rozporządzenie dot. gospodarki wodno-ściekowej

10.08.2016

Dnia 5 sierpnia 2016 r. został ogłoszony tekst Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2016 poz. 1182). Rozporządzenie wchodzi w życie dnia 20 sierpnia 2016 r.
Rozporządzenie gospodarka wodno-ściekowa – plik .pdf do pobrania rozp. gosp. wodno-sciekowa