Pomoc techniczna

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu I pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizuje operację pt. “Wynagrodzenia pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa realizujących zadania PROW 2014-2020 w okresie od lipca 2017 r. do grudnia 2018 r. oraz ich dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017”, której celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę i kontrolę Programu poprzez pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w PROW 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.
Planowane efekty:
 • zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zatrudnienia kadry pracowników odpowiedzialnej za wdrażanie zadań
  PROW 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim co przyczyni się do sprawnej realizacji zadań delegowanych.
POBIERZ TREŚĆ WIADOMOŚCI: TUTAJ

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu I pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizuje operację pt. “Wynagrodzenia pracowników DROWiR realizujących zadania PROW 2014-2020“, której celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, informację i kontrolę, tworzenie sieci, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt, poprzez pokrycie kosztów związanych  z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w okresie 2015-2017 roku.
Planowane efekty:
 • zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zatrudnienia kadry pracowników odpowiedzialnej za wdrażanie zadań
  PROW 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim co przyczyni się do sprawnej realizacji zadań delegowanych.
” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
POBIERZ TREŚĆ INFORMACJI: TUTAJ

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu I pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizuje operację  pt. “Koszty wyjazdów służbowych i szkoleniowych związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 2014-2020 w tym: koszty paliwa, eksploatacji środków transportu, delegacji krajowych i zagranicznych oraz innych działań związanych  z realizacją Programu takich jak wynajem środków transportu itp.“, której celem jest zapewnienie sprawnej realizacji powierzonych zadań pracownikom zaangażowanym  w realizację PROW 2014-2020 poprzez finansowanie kosztów związanych z wyjazdami służbowymi i szkoleniowymi w tym kosztów paliwa, eksploatacji środków transportu, delegacji krajowych i zagranicznych oraz innych tj. przewozów autokarowych i innych.
Planowane efekty:
 • terminowe, zgodne z planami i obowiązującymi procedurami wykonywanie zadań związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • płynne wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014-2020.
” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
POBIERZ TREŚĆ INFORMACJI: TUTAJ

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu I pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizuje operację  pt. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020, uczestnictwo w pracach Komitetu Monitorującego i jego Grup Roboczych oraz ocena Lokalnych Strategii Rozwoju przez ekspertów w ramach PROW”, której celem jest podniesienie kwalifikacji pracowników Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez uczestnictwo  w różnych formach szkoleniowych, spotkaniach i konsultacjach w kraju i za granicą oraz ocena LSR przez ekspertów.
Planowane efekty:
 • uczestnictwo pracowników zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020 w 17 szkoleniach/spotkaniach  podnoszących kwalifikacje,
 • uczestnictwo w czterech spotkaniach związanych z organizacją, obsługą i uczestnictwem w pracach Komitetu Monitorującego i Jego Grup Roboczych,
 • ukończenie szkolenia  na studiach podyplomowych przez jednego z pracowników DROWiR,
 • zawarcie  dwóch umów zleceń z tytułu prowadzenia szkoleń z zakresu podstawowych pojęć prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych oraz prowadzenia inwestycji drogowej dla pracowników DROWiR,
 • zawarcie trzech umów o  dzieło z tytułu  Oceny Lokalnych Strategii Rozwoju złożonych w ramach konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność
” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
POBIERZ TREŚĆ INFORMACJI: TUTAJ

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu I pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizuje operację pt. „Zakup mebli, sprzętu komputerowego, telefonów, doładowań, usług telekomunikacyjnych i prasy oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020”, której celem jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego wdrażającemu PROW 2014-2020.
Planowane efekty:
 • prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań z zakresu PROW 2014-2020 przez pracowników Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
 • zakup mebli, sprzętu komputerowego, telefonów służbowych, usług telekomunikacyjnych, doładowań, prasy oraz materiałów biurowych.
” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
POBIERZ TREŚĆ INFORMACJI: TUTAJ

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

                                                         

ZESTAWIENIE OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH SCHEMATU I (Wzmacnianie systemu wdrażania Programu) POMOCY TECHNICZNEJ PROW 2014-2020.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Schemat I realizuje niżej wymienione operacje:
 • Wynagrodzenia pracowników DROWiR realizujących zadania PROW 2014-2020;
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020, uczestnictwo w pracach Komitetu Monitorującego i jego Grup Roboczych oraz ocena Lokalnych Strategii Rozwoju przez ekspertów w ramach PROW;
 • Koszty wyjazdów służbowych i szkoleniowych związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 2014-2020 w tym: koszty paliwa, eksploatacji środków transportu, delegacji krajowych i zagranicznych oraz innych działań związanych z realizacją Programu takich jak wynajem środków transportu itp.”;
 • Zakup mebli, sprzętu komputerowego, telefonów, doładowań, usług telekomunikacyjnych i prasy oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020.
 • Koszty wyjazdów służbowych i szkoleniowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, ich uczestnictwem w pracach Komitetu Monitorującego i Jego Grup Roboczych oraz w innych spotkaniach służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym koszty paliwa, studiów podyplomowych, delegacji krajowych i zagranicznych i inne związane z PROW 2014-2020.
Główne cele operacji to:
1) zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla Samorządu Województwa – instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, informację i komunikację, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt, poprzez :
 • stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu  poprzez odpowiednie wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację działań objętych Programem,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaangażowanych w realizację PROW,
 • zapewnienie sprawnej realizacji powierzonych zadań pracownikom zaangażowanym w PROW 2014-2020 poprzez finansowanie kosztów związanych z wyjazdami służbowymi i szkoleniowymi w tym koszty paliwa, eksploatacji środków transportu, delegacji krajowych i zagranicznych oraz innych tj. przewozów autokarowych i innych,
 • zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wdrażającemu PROW 2014-2020 poprzez zakup mebli, sprzętu komputerowego, telefonów, doładowań, usług telekomunikacyjnych i prasy oraz materiałów biurowych,
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie programu poprzez pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020.
2) zapewnienie finansowania działań dotyczących poprzedzającego oraz kolejnego okresu programowania
” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
POBIERZ TREŚĆ INFORMACJI: TUTAJ

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
opracowano na podstawie przepisów UE, a szczególnie wytycznych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej.
Instytucją zarządzającą PROW 2014-2020 w Polsce jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytucjami wdrażającymi są:
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
– Urzędy Marszałkowskie,
– Agencja Rynku Rolnego.
GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST
poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020 REALIZOWANA JEST W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:
 • Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, informację i komunikację, tworzenie sieci, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt;
 • Zapewnienie realizacji zadań objętych zakresem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW 2014-2020 oraz zapewnienie wspierania działań mających na celu wzmocnienie potencjału, odpowiednich partnerów, zgodnie z art. 5, ust. 3 lit. d rozporządzenia ramowego, w celu wspierania wymiany najlepszych praktyk pomiędzy takimi partnerami;
 • Zapewnienie zmniejszenia obciążenia administracyjnego dla beneficjentów, w tym działań takich jak systemy elektronicznej wymiany danych oraz wzmocnienie potencjału organów państwa członkowskiego i beneficjentów w zakresie zarządzania i wykorzystania funduszy;
 • Zapewnienie finansowania kosztów związanych z pracami przygotowawczymi na potrzeby wytyczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi;
 • Zapewnienie finansowania działań dotyczących poprzedzającego oraz kolejnego okresu programowania – zgodnie z art. 59 rozporządzenia ramowego.
W RAMACH SCHEMATU I POMOCY TECHNICZNEJ REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE OPERACJE:
 • Wsparcie zatrudnienia pracowników zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020,
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020,
 • Finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania biur zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020,
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie analiz, badań, ewaluacji, sprawozdań, opinii prawnych, doradztwa prawnego oraz finansowanie pomocy ekspertów zewnętrznych.

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu I pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizuje operację  pt. “Koszty wyjazdów służbowych i szkoleniowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, ich uczestnictwem w pracach Komitetu Monitorującego i Jego Grup Roboczych oraz w innych spotkaniach służbowych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym koszty paliwa, studiów podyplomowych, delegacji krajowych i zagranicznych i inne związane z PROW 2014-2020”,
której celem jest zapewnienie sprawnej realizacji powierzonych zadań pracownikom zaangażowanym we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 poprzez finansowanie kosztów związanych z wyjazdami służbowymi i szkoleniowymi takich jak koszty paliwa, delegacji, opłat za szkolenia, studia podyplomowe, opłat hotelowych i innych ściśle związanych z realizacją Programu.
Planowane efekty:
 • terminowe, zgodne z planami i obowiązującymi procedurami wykonywanie zadań związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • płynne wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014-2020.
”Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
POBIERZ TREŚĆ INFORMACJI: TUTAJ