Targowiska

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie “Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Operacje typu: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2022, poz. 1788):
Treść rozporządzenia – plik .pdf do pobrania (349 kB) – POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na operacje typu “Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (.pdf) –  POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na operacje typu “Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (.pdf) –  POBIERZ

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje w zakresie targowisk są uregulowane przez rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1230) (.pdf) – POBIERZ

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.
Beneficjent: gmina, powiat lub ich związki.
Forma wsparcia: Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości do 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
Koszty kwalifikowalne obejmują:
– koszty budowy lub przebudowy obiektów budowlanych;
– koszty zakupu nowych urządzeń , materiałów i usług, służących realizacji operacji;
– koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
Pomoc może być przyznana jeśli operacja:
– będzie realizowana w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców;
– będzie ogólnodostępna;
– będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o ile zostały sporządzone albo z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile uzyskanie tej decyzji jest wymagane;
– będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym planowana jest realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;
– dla planowanej operacji wydano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana;
– spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
– realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres realizacji oraz co najmniej przez okres trwałości operacji.

Zmiana rozporządzenia MRiRW dla operacji typu “Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

31.08.2022

W treści wiadomości znajduje się załącznik z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 19 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2022, poz. 1788).
Treść rozporządzenia – plik .pdf do pobrania (349 kB) – POBIERZ

Zaktualizowany formularz umowy (5z) – Targowiska

20.08.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje do stosowania zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy  (5z) na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”:
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) – plik .pdf do pobrania (747 kB) POBIERZ
 • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe (5z) – plik .pdf do pobrania (205 kB) POBIERZ
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek (5z) – plik .pdf do pobrania (279 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 3 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (5z) – plik .pdf do pobrania (415 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 3a – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań wszczętych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (5z) – plik .pdf do pobrania (427 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 4 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (5z) – plik .pdf do pobrania (369 kB) – POBIERZ

Zaktualizowana instrukcja do wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

23.04.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje do stosowania zaktualizowaną  Instrukcję wypełniania wniosku o płatność dla działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (5z_zm), w której zostały uwzględnione zapisy dotyczące możliwości korzystania  z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie wkładu własnego realizowanej operacji (aktualizacja marzec 2021 r.).
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (5z_zm) – plik .pdf do pobrania (877 kB) POBIERZ 
Wszystkie aktualne wersje dokumentów są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: TUTAJ

Lista kolejności przysługiwania pomocy z drugiego naboru na targowiska

09.02.2021

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 lutego 2021 roku podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Zgodnie § 14 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1230 z późn. zm.), kontroli administracyjnej  w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy podlegają wnioski o przyznanie pomocy w ilości, która jest ustalona na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczącej się w limicie środków przewidzianych na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zm.).
Wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 2 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w aktualnym limicie środków dla województwa warmińsko-mazurskiego.
Lista operacji – Targowiska (.pdf) – POBIERZ
Uchwała dot. zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy – Targowiska (.pdf) – POBIERZ

Zaktualizowany formularz umowy (4z) – Targowiska

03.02.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje do stosowania zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy  (4z) na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”:
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (4z) – POBIERZ
 • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe (4z) – POBIERZ
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek (4z) – POBIERZ
 • Załącznik nr 3 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (4z) – POBIERZ
 • Załącznik nr 3a – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań wszczętych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (4z) – POBIERZ

Zaktualizowana instrukcja do wniosku o płatność wraz ze wzorem formularza wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

31.01.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje do stosowania zaktualizowaną instrukcję wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) wraz ze wzorem formularza wniosku o płatność (wersja 5z) dla działania 7. “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
 • Wniosek o płatność w ramach  działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” wersja 5z (.xlsx) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” wersja 5z (.pdf) – POBIERZ

Nabór wniosków na Targowiska zakończony

02.09.2020

31 sierpnia 2020 roku zakończył się drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych PROW 2014-2020.
Drugi nabór wniosków na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” trwał od 15 lipca do 31 sierpnia 2020 roku. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło w sumie 6 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę pomocy przekraczającą 4,6 mln zł.
Wnioski składano osobiście lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.). W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
O wsparcie ubiegać się mogły gminy, powiaty, związki międzygminne oraz związki powiatów. Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji w wysokości do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych i będzie przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji operacji PROW 2014-2020 wynosi 1 000 000 zł na jednego Beneficjenta.
Inwestycje mogą być przeprowadzane w miejscowościach do 200 tys. mieszkańców. Powstałe lub przebudowane targowiska powinny być utwardzone, oświetlone, częściowo zadaszone, wyposażone w instalacje sanitarne oraz wyposażone w miejsca parkingowe. Dodatkowo powierzchnia handlowa  przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych powinna stanowić co najmniej 30 % całej powierzchni handlowej.
Lista złożonych wniosków – TUTAJ

Nabór wniosków na targowiska

29.06.2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do składania w terminie od 15 lipca do 31 sierpnia 2020 r.wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.
Wnioski na ww. typ operacji składa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, III piętro, pokój 404. Dopuszczalne jest również składanie wniosków przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.). W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (data stempla pocztowego).
Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej określony został w Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1230 z późn. zm.).
 
Zasady przyznawania punktów:
O kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” decydowała będzie suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji.
Pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 27 punktów, według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji – od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.
Przewidywana na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy wysokość limitu środków wynosi 2 879 051,27 złotych – na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r.  w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn.zm.).
Zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1230 z późn. zm.) dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego określone zostały następujące kryteria wyboru operacji:
1) powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych będzie stanowiła po realizacji operacji:
 1. a) ponad 30% i nie więcej niż 40% powierzchni handlowej targowiska – 4 punkty,
 2. b) ponad 40% i nie więcej niż 50% powierzchni handlowej targowiska – 8 punktów,
 3. c) ponad 50% powierzchni handlowej targowiska – 12 punktów;
2) planowana operacja dotyczy przebudowy istniejącego targowiska – 4 punkty;
3) w gminie nie był realizowany projekt z zakresu budowy lub przebudowy targowiska dofinansowany ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – 6 punktów;
4) powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.6)), będzie stanowiła po realizacji operacji:
 1. a) nie mniej niż 5% i nie więcej niż 10% powierzchni handlowej targowiska
  5 punktów,
 2. b) ponad 10% powierzchni handlowej targowiska – 10 punktów;
5) operacja uwzględnia wyposażenie targowiska w instalacje odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, które będą zapewniały pokrycie co najmniej w 30% zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną – 6 punktów;
6) targowisko będzie obiektem całorocznym – 10 punktów;
7) w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników będzie o co najmniej 25% niższy od kosztu wynajmu przez inne podmioty – 6 punktów.
Źródłem weryfikacji kryteriów wyboru operacji, zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1230 z późn. zm.), będą dokumenty załączone do wniosku o przyznanie pomocy, wskazane w instrukcji jego wypełniania oraz ogólnodostępne dane.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy oraz instrukcje wypełniania wniosków dostępne są na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: www.prow.warmia.mazury.pl w zakładce Podstawowe usługi/targowiska.
Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego upływa dnia 31 sierpnia 2020 r. o godzinie 15:00.
Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zostanie złożony w terminie – pomocy nie przyznaje się, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
Szczegółowe informacje na temat ww. działania oraz zasad składania wniosków udzielane są w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. 455, 453) oraz pod numerami telefonów: 89 521-92-93; 89 89 521-92-75; 89 521-92-76; 89 521-92-77; 89 521-92-96; oraz 89 521-92-85 – sekretariat PROW w dni robocze: w poniedziałek od godz. 08.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 07.30 do 15.30.
 • Ogłoszenie o naborze wniosków POBIERZ
  Operacje typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
  • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu “Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych PROW na lata 2014 – 2020″ (1z) – otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu “Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych PROW na lata 2014-2020″ (1z) (aktualizacja lipiec 2019 r.) – otwórz
  • Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu “Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych PROW na lata 2014-2020″ (3z) (aktualizacja listopad 2019 r.):
  • Załącznik nr 1 Zestawienie finansowo rzeczowe (3z) (aktualizacja listopad 2019 r.) – otwórz
  • Załącznik nr 2 Wykaz działek (3z) (aktualizacja listopad 2019 r.)- otwórz
  • Załącznik nr 3  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (3z) (aktualizacja listopad 2019 r.) – otwórz
  • Załącznik nr 3a Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po zm. (3z) (aktualizacja listopad 2019 r.) – otwórz
  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – otwórz

Wyjaśnienia w sprawie podłączenia obiektu do sieci kanalizacyjnej

16.12.2019

W treści wiadomości znajduje się skan pisma znak: ROW.wrt.510.160.2019 z dnia 10.12.2019 r., przekazującego stanowisko MRiRW w sprawie podłączenia obiektu do sieci kanalizacyjnej.
Treść pisma (.pdf) – POBIERZ

Nowy formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów ” wersja 3z

25.11.2019

W treści wiadomości znajduje się zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów ” wersja 3z.
Zmiany wprowadzone w treści formularza umowy dotyczą w szczególności:
– oceny przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – § 7 umowy,
– wprowadzenia możliwości ponoszenia kosztów od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy- § 10 ust. 6 pkt 1 umowy,
– warunków wypłaty pomocy w przypadku naruszenia przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – § 10 ust. 12 umowy,
– zastosowania zmniejszenia kwoty pomocy w przypadku kosztów ogólnych poniesionych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 17 stycznia 2017 r. z naruszeniem przepisów ustawy pzp – § 10 ust. 13 umowy;
– warunków wypłaty pomocy w przypadku przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, niezgodnie z zasadami określonymi w art. 43a ustawy wrow i rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396) – § 10 ust. 14 umowy,
– uregulowania rozliczania poniesionych kosztów ogólnych w zależności od terminu udostepnienia zapytania ofertowego na stronie internetowej ARiMR, § 10 ust. 15 umowy,
– wprowadzenia możliwości dokonania zmian zakresu rzeczowo-finansowego w uzasadnionej analizą potrzebie – § 14 ust. 6 pkt 2 umowy;
– konieczności zmiany umowy w przypadku, kiedy ocena przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub ocena przeprowadzonego postepowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji powoduje zmniejszenie kwoty pomocy – § 14 ust. 6 pkt 4 umowy,
– zaktualizowania publikatorów aktów prawnych,
– innych zmian o charakterze porządkowym.
Formularz umowy o przyznaniu pomocy (3z) – POBIERZ
Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe (3z) – POBIERZ
Załącznik nr 2 Wykaz działek (3z) – POBIERZ
Załącznik nr 3  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (3z) – POBIERZ
Załącznik nr 3a Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (3z) – POBIERZ

Zmiana rozporządzenia MRiRW dla operacji typu “Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

09.10.2019

W treści wiadomości znajduje się załącznik z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.
Treść rozporządzenia (.pdf): POBIERZ

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla operacji typu “Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

06.08.2019

W związku z aktualizacją instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla operacji typu “Inwestycje w targowiska lub  obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wprowadzeniem dodatkowego załącznika Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (obowiązkowo wypełnia pełnomocnik będący osobą fizyczną), w treści wiadomości opublikowano wymienione załączniki.
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf): POBIERZ
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (.xlsx): POBIERZ

Zaktualizowany wniosek o płatność i instrukcja do wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

31.10.2018

W treści wiadomości opublikowana została instrukcja wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020, zawierającą akceptację zmiany dotychczas stosowanego podejścia i możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, także w odniesieniu do operacji, dla których zostały zawarte już umowy o przyznaniu pomocy.
Wprowadzona zmiana odnosi się do przypadków, w których podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowalnego.
– Wniosek o płatność “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (.xlsx): POBIERZ
 Zaktualizowana instrukcja do wniosku o płatność (5z) dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (.pdf): POBIERZ

Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wykonawców

08.03.2018

W związku z wejściem w życie w dniu 21.02.2018 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to:
 • zwiększenie progu, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. Euro,
 • umożliwienie ustalania jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu,
 • umożliwienie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony),
 • określenie terminu, w jakim należy dokonać ustalenia wartości zadania – nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych – 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego albo – gdy nie udostępniono zapytania ofertowego – przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą,
 • doprecyzowanie sposobu postępowania w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę na wykonanie tego zadania z wybranym przez siebie wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo,
 • uregulowanie sposobu postępowania w sytuacji, gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania.
Zmieniona ustawa wprowadza zasadę, iż decydującym momentem dla oceny konieczności stosowania przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców obowiązujących w ramach danego postępowania jest moment zamieszczenia zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR. Przy ocenie tej nie ma natomiast znaczenia moment zawarcia z beneficjentem umowy o przyznaniu pomocy. W praktyce oznacza to, że nowe zasady mogą mieć zastosowanie zarówno do beneficjentów, którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów (jednak nie wcześniej niż w dniu 18.01.2017 r.), jak i do tych, którzy umowy zawrą w dniu wejścia w życie tych przepisów lub po tym dniu. Szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców i warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396), dostosowanym do zmian przepisów ustawy PROW 2014-2020.
Regulacje wprowadzane nowym rozporządzeniem są co do zasady znane podmiotom. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące, nie wynikające wprost ze zmiany ustawy, nowe przepisy rozporządzenia, w porównaniu do rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2017 r.:
 • brak obowiązku obligatoryjnego przedłużenia terminu składania ofert w przypadku zmiany zapytania ofertowego (obowiązek taki zaistnieje tylko przy zmianie istotnej),
 • brak minimalnego terminu, o jaki należy przedłużyć termin składania ofert  (dotychczas obowiązek przedłużenia terminu o co najmniej 3/7 dni),
 • doprecyzowanie, iż w toku badania i oceny ofert beneficjent może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między beneficjentem a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści),
 • dodanie dodatkowego elementu do protokołu z postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (wykaz ofert),
 • określenie warunków dotyczących wezwania do złożenia ofert dodatkowych jeżeli złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie,
 • uwzględnienie możliwości udzielenia zamówienia publicznego w częściach (w przypadku, gdy zamawiający udziela zamówienia publicznego w częściach i niezgodność dotyczy jednego postępowania – zmniejszenie jest obliczane w odniesieniu do wartości tego postępowania, a nie całego zamówienia publicznego),
 • brak sumowania zmniejszeń obliczonych metodą dyferencyjną i wskaźnikową (do wszystkich stwierdzonych niezgodności stosuje się zmniejszenie z tytułu niezgodności, skutkującej zmniejszeniem o najwyższej wartości).
Powyższe zmiany są dla beneficjentów korzystne (np. brak obowiązku przedłużenia terminu składania ofert, brak sumowania zmniejszeń) lub nie nakładają na nich obowiązków niemożliwych do zrealizowania na dowolnym etapie trwania postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (np. załączanie wykazu ofert do protokołu czy publikowanie tego wykazu na portalu ogłoszeń ARiMR).
źródło: ARiMR

Nowy formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

22.01.2018

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 4/2018 zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia formularza wniosku o płatność dla poddziałań: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii; Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury; Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej w ramach działania ,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020, udostępniamy formularz wniosku o płatność dla działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020  – wersja 4z oraz instrukcję wypełniania wniosku o płatność.
Jednocześnie informuję, że w związku z wejściem w życie ww. Zarządzenia  Beneficjenci operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”„Gospodarka wodno-ściekowa” oraz „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”  powinni składać wnioski o płatność wg. obowiązującego wzoru.
 • Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) WOP (4z)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność IWoP_(4z)

Podpisanie umów na budowę Targowisk w miejscowościach Warmii i Mazur

13.12.2017

Marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał dzisiaj (13 grudnia) osiem umów na budowę Targowisk w miejscowościach Warmii i Mazur. 
Targowiska powstaną w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, na inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.
CZYTAJ WIĘCEJ: Podpisanie umów – Targowiska

Zmiana formularza umowy na targowiska

19.07.2017

Zarządzeniem Prezesa ARiMR wprowadzono zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (2z) na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu “Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych PROW na lata 2014-2020″ (2z) (aktualizacja lipiec 2017 r.):
 • Załącznik nr 1 Zestawienie finansowo rzeczowe (2z) (aktualizacja lipiec 2017 r.) – otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek (2z) (aktualizacja lipiec 2017 r.) – otwórz
 • Załącznik nr 3  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (2z) (aktualizacja lipiec 2017 r.) – otwórz
 • Załącznik nr 3a Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po zm. (2z) (aktualizacja lipiec 2017 r.) – otwórz

Wyjaśnienia i interpretacje dot. targowisk

27.06.2017

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazały pisma zawierające wyjaśnienia i interpretacje dotyczące zasad przyznawania punktów za kryteria wyboru dla operacji typu” Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW 2014-2020.
Odpowiedź na pytania udzielona przez ARiMR w dniu 23 czerwca 2017 roku
Pismo ARiMR – plik .pdf do pobrania (188 kB) ARiMR targowiska kryteria punktowe 
Wyjaśnienia MRiRW dotyczące powierzchni handlowej targowiska z dnia 16 czerwca 2017 roku
Pismo MRiRW – plik .pdf do pobrania (2,44 MB) MRiRW Targowiska

Zakończony nabór na targowiska

05.06.2017

31 maja 2017 roku zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” PROW 2014-2020.
Nabór wniosków na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” trwał od 18 kwietnia do 31 maja 2017 roku. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło w sumie 12 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę pomocy, o którą ubiegają się Wnioskodawcy przekraczającą 10,6 mln zł. Powyższa kwota mieści się w limicie środków dla tego typu operacji dostępnych w województwie warmińsko-mazurskim.
Wnioski składano osobiście lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.). W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
O wsparcie ubiegać się mogły gminy, powiaty, związki międzygminne oraz związki powiatów. Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych i będzie przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji operacji PROW 2014-2020 wynosi 1 000 000 zł na jednego Beneficjenta.
Inwestycje mogą być przeprowadzane w miejscowościach do 200 tys. mieszkańców. Powstałe lub przebudowane targowiska powinny być utwardzone, oświetlone, częściowo zadaszone, wyposażone w instalacje sanitarne oraz wyposażone w miejsca parkingowe. Dodatkowo powierzchnia handlowa  przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych powinna stanowić co najmniej 30 % całej powierzchni handlowej.
Lista złożonych wniosków – plik .pdf do pobrania (36 kB) Lista targowiska 2017

Nabór wniosków na targowiska

31.03.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do składania w terminie od 18 kwietnia do 31 maja 2017 roku wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”
Wnioski na ww. typ operacji składa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, III piętro, pokój 404. Dopuszczalne jest również składanie wniosków przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.). W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
Podmioty uprawnione do składania wniosków, zakres kosztów kwalifikowalnych operacji oraz poziom dofinansowania w ramach powyższego działania wskazane są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępnym na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej określony został w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1230).
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy oraz instrukcje wypełniania wniosków dostępne są na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: www.prow.warmia.mazury.pl (zakładka Podstawowe usługi – Targowiska).
Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” upływa dnia 31 maja 2017 r. o godzinie 15:00.
Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zostanie złożony w terminie – pomocy nie przyznaje się, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
Szczegółowe informacje na temat ww. działania oraz zasad składania wniosków udzielane są w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. 455, 453) oraz pod numerami telefonów: 89 521-92-75; 89 521-92-76; 89 521-92-77; 89 521-92-96; 89 521-92-93 oraz 89 521-92-85 – sekretariat PROW w dni robocze: w poniedziałek od godz. 08.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 07.30 do 15.30.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Szkolenie z zakresu targowisk

Formularze dokumentów – Targowiska

07.12.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzory formularzy: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu Jnwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego PROW 2014-2020.
Wzory ww. formularzy, zgodnie z art. 42 ust. 3 oraz art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337) uzyskały akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wniosek o przyznanie pomocy WoPP_7.4.2_1z z dnia 02.12.206 r. WoPP_7.4.2_1z
Instrukcja wypełniania wniosku IW WoPP_7.4.2_1z.pdf z dnia 14.03.2017 r. IW_WoPP_7.4.2_1z_14.03.2017

Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu “Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych PROW na lata 2014-2020″ (2z) (aktualizacja lipiec 2017 r.) – Umowa_o_przyznaniu_pomocy_Targowisko_2z
Załącznik nr 1 Zestawienie finansowo rzeczowe (2z) (aktualizacja lipiec 2017 r.) –  Zal_1_Zestawienie_rzeczowo-finansowe_2z_
Załącznik nr 2 Wykaz działek (2z) (aktualizacja lipiec 2017 r.) – Zal_2_Wykaz_dzialek_2z_
Załącznik nr 3  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (2z) (aktualizacja lipiec 2017 r.) –  Zal_3_Kary_administracyjne_za_naruszenia_przepisow_o_zamowieniach_publicznych_2z_
Załącznik nr 3a Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po zm. (2z) (aktualizacja lipiec 2017 r.) –  Zal_3a_Kary_administracyjne_za_naruszenie_przepisow_o_zamowieniach_publicznych_po_zm._2z_
Wniosek o płatność – WOP-2_7_3z z dnia 02.12.2016 WOP_7_3z
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – IWoP_7_3z z dnia 02.12.2016 I Wop_3z

Zmiana formularza wniosku o płatność – Podstawowe usługi

06.12.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała i przekazała do stosowania od dnia 5 grudnia 2016 roku formularz wniosku o płatność dla wszystkich typów operacji w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z instrukcją wypełniania. Wniosek dotyczy zarówno dróg loklanych, gospodarki wodno-ściekowej jak i targowisk.
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – płaszczowy wniosek o płatność:
 • Formularz wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (v.3z) (excel) – WOP_7_3z
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (3z) (PDF) –  IWoP_3z_9.06.2017

Rozporządzenie dot. targowisk

29.08.2016

12 sierpnia 2016 roku został ogłoszony tekst Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (Dz. U. 2016 poz. 1230).
Rozporządzenie weszło w życie 27 sierpnia 2016 roku.
Rozporządzenie targowiska – plik .pdf do pobrania Rozporzadzenie targowiska