Zaktualizowana wersja WoPP dla operacji “Gospodarka wodno-ściekowa”