19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2019 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Treść rozporządzenia (.pdf) POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Beneficjent: osoba fizyczna, osoby prawne (w tym: kółka rolnicze, Jednostki Samorządu Terytorialnego z wyłączeniem województw, ich związki, badź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe.
Beneficjentem może być Lokalna Grupa Działania, zwana dalej “LGD”, jedynie w przypadku: operacji własnych LGD, “projektów grantowych” tj. operacji, gdzie beneficjentem ubiegającym się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym jest LGD, i to LGD jest wskazywana w systemie jako beneficjent; operacja taka składa się z szeregu grantów, których realizatorami są różnorodne podmioty działające na obszarze objętym LSR, wszystkie granty wchodzące w skład projektu grantowego, są projektami komplementarnymi i łącznie przyczyniają się do realizacji, założonych dla danego projektu grantowego, celów i wskaźników.
Koszty kwalifikowalne obejmują koszty:
 • zakupu dóbr i usług;
 • wykonania robót budowlanych;
 • organizacji i przeprowadzenia spotkania, szkolenia, wydarzenia promocyjnego itp.;
 • najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów;
 • zakupu środków transportu przy czym koszt nie może przekroczyć 30% pozostałych kosztów;
 • kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne;
 • zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację operacji tylko w przypadku operacji o charakterze szkoleniowym, funkcjonowania nowoutworzonych sieci oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego;
 • ogólne;
 • inne koszty związane z realizacją operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne;
 • wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.
Wsparcie w ramach tego poddziałania jest przyznawane na operacje, w zakresie:
 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez:
  • podejmowanie działalności gospodarczej;
  • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności;
  • rozwijanie działalności gospodarczej;
 • wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;
 • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 • budowy lub przebudowy dróg gminnych lub powiatowych, które:
  • umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
  • skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Wytyczne nr 9/2/2021 MRiRW (LEADER)

25.10.2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 21 października 2021 r. zaktualizowało zapisy wytycznych nr 8/1/2021, publikując „Wytyczne nr 9/2/2021 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania”.
Niniejsze Wytyczne zastępują Wytyczne nr 8/1/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. i obowiązują LGD od dnia 1 listopada 2021 r. i mają zastosowanie do wyboru operacji, dla których ogłoszenia o naborze zostały opublikowane po tym dniu.
Wytyczne 9/2/2021 – plik .pdf do pobrania (160 kB) –  POBIERZ
Wytyczne zostały zamieszczone również na stronie internetowej MRiRW pod linkiem: TUTAJ

Zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) – 19.2 (inne/własne)

02.09.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia  30.08.2021 r. znak: ZP-248-DDD-WL.071.4.2021.AO przekazała do stosowania zaktualizowany wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020.
Poniżej zamieszczono komplet zaktualizowanych dokumentów:
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy – plik .pdf do pobrania (1,14 MB) – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących – plik .pdf do pobrania (697 kB) – POBIERZ
 • Wniosek o przyznanie pomocy – plik .xlsx do pobrania (336 kB) – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących – plik .xlsx do pobrania (335 kB) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – plik .pdf do pobrania (1,23 MB) – POBIERZ
2) Biznesplan (wersja 4z)
 • Biznesplan – plik .pdf do pobrania (507 kB) – POBIERZ
 • Biznesplan – plik .docx do pobrania (108 kB) – POBIERZ
 •  Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju niekomercyjnych inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – plik .pdf do pobrania (521 kB) – POBIERZ
 •  Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju niekomercyjnych inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – plik .docx do pobrania (102 kB) – POBIERZ
 •  Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju niekomercyjnych inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (tabele finansowe) – plik .xlsx do pobrania (30 kB) – POBIERZ
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 – plik .xlsx do pobrania (29 kB) – POBIERZ
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania Biznesplanu – plik .pdf do pobrania (687 kB) – POBIERZ
3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z
 • Oświadczenie – plik .pdf do pobrania (640 kB) – POBIERZ
 • Oświadczenie – plik .xls do pobrania (124 kB) – POBIERZ
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – plik .pdf do pobrania (1,70 MB) – POBIERZ
Wszystkie aktualne wersje dokumentów są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: TUTAJ

Wytyczne nr 8/1/2021 MRiRW (LEADER)

13.08.2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 11 sierpnia 2021 r. znak: WPR.wao.514.1.2021 przekazało do stosowania Wytyczne nr 8/1/2021 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania, których celem jest:
 • zapewnienie jednolitego i prawidłowego stosowania przez LGD, przepisów Unii Europejskiej, określających skład organu LGD, do którego należy wybór operacji, w tym skład na poziomie podejmowania decyzji oraz parytet głosów w decyzjach dotyczących wyboru, podejmowanych na tym poziomie;
 • wyeliminowanie przypadków, w których nie można przyznać pomocy beneficjentom wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 z uwagi na nieprawidłowe zastosowanie przez LGD przedmiotowych przepisów podczas dokonywania wyboru operacji.
Niniejsze Wytyczne zastępują Wytyczne nr 3/1/2017 z dnia 21 marca 2017 r. i obowiązują LGD od dnia 1 listopada 2021 r. i mają zastosowanie do wyboru operacji, dla których ogłoszenia o naborze zostały opublikowane po tym dniu.
Wytyczne 8/1/2021 – plik .pdf do pobrania (1 MB) –  POBIERZ
Wytyczne zostały zamieszczone również na stronie internetowej MRiRW pod linkiem: TUTAJ

Zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) – 19.2 (premie)

02.07.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia  30.06.2021 r. znak: ZP-365-DDD-WL.071.2.2021.AO przekazała do stosowania zaktualizowany wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Poniżej zamieszczono komplet zaktualizowanych dokumentów:
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – POBIERZ
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – POBIERZ
2) Biznesplan (wersja 4z)
 • Biznesplan (*.pdf) – POBIERZ
 • Biznesplan (*.docx) – POBIERZ
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – POBIERZ
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – POBIERZ
Wszystkie aktualne wersje dokumentów są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: TUTAJ

Ważna informacja dla Beneficjentów poddziałania 19.2 (inne/własne)

10.06.2021

Beneficjenci, którzy otrzymali pomoc na operacje realizowane w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (tzw. inne/własne), w związku z obowiązującym zmienionym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla poddziałania 19.2, mogą wnioskować o zmiany umów o przyznaniu pomocy.
W praktyce oznacza to, że Beneficjent, chcąc skorzystać ze zmienionych przepisów, powinien wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego z pisemnym wnioskiem o aneks do wcześniej zawartej umowy o przyznaniu pomocy.
Poniżej zamieszczono wzór formularza aneksu umowy o przyznaniu pomocy na operacje realizowane w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (tzw. inne/własne) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (do wersji 7z i wcześniejszych):
 • Wzór formularza aneksu do umowy (inne/własne) – POBIERZ
oraz treść obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ
Działając w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, powyższe stanowi ofertę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla poddziałania 19.2.

Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) – 19.2 (inne)

28.05.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia pisma z dnia 24.05.2021 r. znak: ZP-81-DDD-WL.071.2.2021.KS przekazała do stosowania zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ze względu na zmienione i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do formularza umowy o przyznaniu umowy zostały załączone nowe załączniki (Załącznik nr 6, Załącznik nr 7, Załącznik nr 8, Załącznik nr 9 i Załącznik nr 10).
 • Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (8z) – plik .pdf do pobrania (998 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji – plik .pdf do pobrania (209 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych – plik .pdf do pobrania (181 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych – plik .pdf do pobrania (469 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – plik .pdf do pobrania (593 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – plik .pdf do pobrania (353 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – plik .pdf do pobrania (558 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – plik .pdf do pobrania (553kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa – plik .pdf do pobrania (552 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa – plik .pdf do pobrania (554 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – plik .pdf do pobrania (471 kB) – POBIERZ
Wszystkie aktualne wersje dokumentów są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: TUTAJ

Webinarium „Rola Lokalnych Grup Działania we Wspólnej Polityce Rolnej po 2021 roku”

23.04.2021

22 kwietnia 2021 roku odbyło się webinarium poświęcone Roli Lokalnych Grup Działania we Wspólnej Polityce Rolnej po 2021 roku zorganizowane przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współpracy z Biurem Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.
Konferencja dedykowana była przedstawicielom Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich z województwa warmińsko-mazurskiego. Tematem wiodącym webinarium było zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy w zakresie roli Leadera i Lokalnych Grup Działania we Wspólnej Polityce Rolnej 2021-2027 od strony Instytucji Europejskich.
Uczestników webinarium przywitała Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli reprezentowała Pani Małgorzata Wasilenko – Dyrektor Biura. Spotkanie prowadził Pan Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.
Pierwsze wystąpienie Pana Pawła Szabelaka – I Sekretarza Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, dotyczyło zmian we Wspólnej Polityce Rolnej po 2021 roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój obszarów wiejskich – aktualny stan negocjacji Parlamentu Europejskiego. Omówiony został podział zadań i zakres możliwego wsparcia inicjatywy Leader z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu i jego polityki dotyczącej zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w UE w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027.
Podczas drugiego wystąpienia, Pani Iwona Lisztwan, reprezentująca Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, omówiła rolę Lokalnych Grup Działania w realizacji podejścia Leader po 2021 roku z perspektywy UE. Wielokrotnie zwracała uwagę na wartość dodaną wynikającą z funkcjonowania lokalnych grup działania. Wskazała kluczowe punkty w procesie przygotowania do wdrażania planów strategicznych po 2021 roku.
W ramach tzw. „głosu z regionu” swoje wystąpienie miał Pan Tomasz Piłat – Prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, który reprezentował przedstawicieli LGD/LGR z województwa warmińsko-mazurskiego. Na wyraźną prośbę prelegentów z Brukseli przedstawił stanowisko LGD/LGR z naszego regionu w zakresie kluczowych cech podejścia Leader i ich realizacji w praktyce. Pokrótce omówił sukcesy i problemy we wdrażaniu Leadera w obecnej perspektywie finansowej. Przedstawił postępy oraz bariery we wdrażaniu strategii wielofunduszowych (instrument RLKS) w perspektywie finansowej 2021-2027.
W spotkaniu wzięło udział ponad czterdzieści osób żywo zaangażowanych we wdrażanie inicjatywy Leader w województwie warmińsko-mazurskim.
Materiały do pobrania:
 • “LEADER po roku 2020 r.: rola Lokalnych Grup Dzialania – perspektywa z Brukseli” – prezentacja Pani Iwony Lisztwan (plik .pdf do pobrania – 2690 kB);
 • “Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej po 2021 roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój obszarów wiejskich – aktualny stan negocjacji” – prezentacja Pana Pawła Szabelaka (plik .pdf do pobrania – 350 kB);

Wsparcie z LEADERA dla gmin z powiatu szczycieńskiego

23.04.2021

W kwietniu br. samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przyznał pomoc ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zawierając kolejne trzy umowy o przyznaniu pomocy o łącznej wartości 168 006,00 zł.
Wszystkie wsparte finansowo projekty są wynikiem pozytywnej oceny wniosków, złożonych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, w ogłoszonym naborze wniosków na realizację operacji w zakresie rozwijania ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W miejscowości Małdaniec w gminie Szczytno powstanie świetlica wiejska, która będzie wyposażona w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć. W efekcie powstania nowego obiektu będzie koncentracja życia społecznego i kulturalnego tej wsi. W budynku znajdą się między innymi sala rekreacyjna, część socjalna oraz zaplecze sanitarne.
– Świetlice wiejskie są miejscami integracji, służą za miejsce spotkań wielu organizacji, m.in. kół gospodyń wiejskich, w nich również odbywają się spotkania sołeckie. Chyba wszyscy mieszkańcy terenów wiejskich wiedzą, że im więcej się w nich dzieje, tym większe korzyści odnosimy wszyscy, bo kto z nas nie potrzebuje dobrze spędzonego czasu w towarzystwie sąsiadów – mówi wicemarszałek Sylwia Jaskulska.
Koszt całej inwestycji to 324 444,50 zł, w tym 55 988,00 zł stanowi wartość udzielonej pomocy. Strony podczas zawierania umowy reprezentowali wójt Gminy Szczytno – Sławomir Wojciechowski i wicemarszałek województwa Sylwia Jaskulska
Wójt Gminy Dźwierzuty – Marianna Szydlik i wicemarszałek Sylwia Jaskulska podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Dźwierzuckie Centrum OZE – 1 etap”.
Projekt ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców wsi, poprzez rozwój infrastruktury ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych, seniorów oraz potrzeb edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich. Potrzeby edukacyjne w sferze odnawialnych źródeł energii zostaną zaspokojone poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury, z której korzystanie będzie całkowicie bezpłatne dla mieszkańców.
W parku w centrum Dźwierzut stanie fontanna w obiegu zamkniętym, ławka z panelem fotowoltaicznym, na której będzie można podładować swoje urządzenia elektroniczne, kompostownik, a także tablice edukacyjne z informacjami dotyczącymi innowacyjnych rozwiązań chroniących środowisko naturalne. Dzięki tej inwestycji każdy mieszkaniec gminy będzie mógł zapoznać się z rodzajami energii odnawialnej oraz możliwościami wykorzystania jej na terenie własnego gospodarstwa domowego.
Wartość inwestycji to 89 829,20 zł. W ramach pomocy gmina otrzyma 56 009 zł dofinansowania ze środków objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt ma zostać zrealizowany do końca tego roku.
W bieżącym tygodniu wicemarszałek Sylwia Jaskulska podpisała z burmistrzem Gminy Wielbark – Grzegorzem Zapadką, umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji polegającej na rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Dzięki temu mieszkańcy miejscowości Lesiny Wielkie będą mogli korzystać z wielofunkcyjnego boiska, w którego skład wchodzą: boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki oraz boisko do tenisa ziemnego.
Realizacja takiej operacji ma na celu przede wszystkim stworzenie bezpłatnej i ogólnodostępnej infrastruktury, która umożliwi lokalnej społeczności oraz turystom korzystanie z dodatkowej formy aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, co zapewne przysłuży się ich zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Ponadto projekt będzie sprzyjał rozwojowi własnych zainteresowań i pozwoli na urozmaicenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej miejscowości.
– To bardzo cenna inicjatywa, na którą czeka wielu mieszkańców. Sport jest bardzo ważnym aspektem życia dzieci i dorosłych, pozwala zadbać o zdrowie, rozwijać umiejętności współpracy i zasady fair play. Po ponadrocznej pandemii, która zamknęła nas w domach przed komputerami, aktywność fizyczna dodatkowo zyskała na znaczeniu – mówi Sylwia Jaskulska, wicemarszałek województwa.
Kwota przyznanej pomocy wynosi 56 009 złotych.

Informacja dla wnioskodawców PROW na lata 2014-2020

09.03.2021

Ważne informacje dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach PROW 2014-2020 zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii
W ostatnim czasie zostały podjęte prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182, zwanej dalej, jako ustawa o WROW).
Proponowane zmiany polegają między innymi na uchyleniu w art. 67b ustawy o WROW ust. 1, 2 i 6, na podstawie których z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 możliwe było m.in.:
 • pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków lub wymogów przyznania pomocy, w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej nie spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, oraz
 • przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy lub pomocy technicznej, w przypadku jego uchybienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem.
W projektowanej zmianie ustawy o WROW określony został również przepis przejściowy, zgodnie z którym w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej nie spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, i podmiot ten:
 1. przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy został wezwany do niezwłocznego przedstawienia dowodów na spełnienie tego warunku lub wymogu oraz
 2. nie przedstawił dowodów, o których mowa w pkt 1, we właściwym terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Samorząd Województwa zobowiązany będzie do odmowy przyznania pomocy lub pomocy technicznej z podaniem przyczyn tej odmowy.
W związku z powyższym zaleca się ww. wnioskodawcom niezwłoczne podjęcie działań mających na celu skompletowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji, w tym zwłaszcza pozyskanie wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie i w nieprzekraczalnym terminie uzupełnić wszystkie braki we wniosku. Wnioskodawca obecnie może zrobić to w dowolnym czasie natomiast od momentu wejścia w życie zmienionych przepisów możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej w ograniczonym terminie, określonym przepisami.
Link do komunikatu: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/wazne-informacje-dla-wnioskodawcow.html
Projekt nowelizacji dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342205/katalog/12755544#12755544

Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) – 19.2 (granty)

28.01.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia pisma z dnia 26.01.2021 r. znak: ZP-20-DDD-WL.071.1.2021.IP przekazała do stosowania zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ze względu na zmienione i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do formularza umowy o przyznaniu umowy został załączony nowy Załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (5z) (*.pdf) – POBIERZ
 • Załącznik nr 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) – POBIERZ
 • Załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – POBIERZ
 • Załącznik nr 3 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) – POBIERZ
Wszystkie aktualne wersje dokumentów są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: TUTAJ

Ważna informacja dla Beneficjentów poddziałania 19.2 (premie)

23.12.2020

Beneficjenci, którzy otrzymali pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (tzw. premie), w związku z obowiązującym zmienionym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla poddziałania 19.2, mogą wnioskować o zmiany umów o przyznaniu pomocy.
W praktyce oznacza to, że Beneficjent, chcąc skorzystać ze zmienionych przepisów, powinien wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego z pisemnym wnioskiem o aneks do wcześniej zawartej umowy o przyznaniu pomocy.
Poniżej zamieszczono wzór formularza aneksu umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (do wersji 4z i wcześniejszych):
 • Wzór formularza aneksu do umowy (premie) – POBIERZ
oraz treść obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ
Działając w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, powyższe stanowi ofertę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla poddziałania 19.2.

Nowy formularIMRB/ IPRO (wersja 5z) – 19.2 (premie)

23.12.2020

Zaktualizowany formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) dotyczy operacji realizowanych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) – POBIERZ
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx) – POBIERZ
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) – POBIERZ

Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) – 19.2 (premie)

23.12.2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia pisma z dnia 22.12.2020 r. znak: ZP-241-DDD-WL.071.3.2020.KS przekazała do stosowania zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Poniżej zamieszczono komplet zaktualizowanych dokumentów (dotyczy operacji realizowanych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tzw. premii):
 • Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (5z) (*.pdf) –  POBIERZ
 • Załącznik nr 1 do umowy – Biznesplan (4z) (*.pdf) – POBIERZ
 • Załącznik nr 2 do umowy – Wykaz działek ewidencyjnych (5z) (*.pdf) – POBIERZ
 • Załącznik nr 3 do umowy – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (5z) (*.pdf) – POBIERZ
Jednocześnie informujemy, iż ze względu na zmienione i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do formularza umowy, jako nowe załączniki dołączone zostały następujące dokumenty:
 • Załącznik nr 4 do umowy – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (5z) (*.pdf) – POBIERZ
 • Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (5z) (*.pdf) – POBIERZ
 • Załącznik nr 6 do umowy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (5z) (*.pdf) – POBIERZ
Dodatkowo przekazano do stosowania nowy wzór formularza aneksu umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (do wersji 4z i wcześniejszych):
 • Wzór formularza aneksu do umowy (premie) – POBIERZ
WAŻNA INFORMACJA:
Beneficjenci, którzy chcą skorzystać ze zmienionych przepisów, powinni wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o aneks do wcześniej zawartych umów o przyznaniu pomocy.
Wszystkie aktualne wersje dokumentów są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: TUTAJ

Wytyczne nr 7/1/2020 MRiRW (LEADER)

12.11.2020

Poniżej przekazujemy Wytyczne nr 7/1/2020 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
WAŻNE:
Niniejsze Wytyczne zastępują Wytyczne nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 2 października 2017 r.
Wytyczne obowiązują LGD od dnia 1 grudnia 2020 r. i mają zastosowanie do postępowań w zakresie wyboru operacji oraz postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy wszczętych w terminach składania wniosków, które rozpoczęły bieg po tym dniu oraz postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy na realizację projektów grantowych wszczętych po tym dniu.
Wytyczne mają zastosowanie także do postępowań wszczętych wcześniej, o ile procedury LGD mające do nich zastosowanie zostały dostosowane do tej wytycznej.
 1. Wytyczne 7/1/2020 (.pdf) – POBIERZ
 2. Załącznik nr 1 do Wytycznych 7/1/2020 (.docx) – POBIERZ
 3. Załącznik nr 2 do Wytycznych 7/1/2020 (.pdf) – POBIERZ
 4. Załącznik nr 2a do Wytycznych 7/1/2020 (.pdf) – POBIERZ
 5. Załącznik nr 3 do Wytycznych 7/1/2020 (.pdf) – POBIERZ
 6. Załącznik nr 4 do Wytycznych 7/1/2020 (.pdf) – POBIERZ
Wytyczna została zamieszczona również na stronie internetowej MRiRW pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks?fbclid=IwAR0x5ExKpg1s64H3XhHoOJNYe81NM1jXwyJUs-Mau5iTpJrS5KUWeht2cKU

Zmiana rozporządzenia MRiRW dla poddziałania 19.2

10.09.2020

10 września 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 1555).
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Nowy formularz wniosku o płatność (5z) na projekty grantowe

02.06.2020

W treści wiadomości znajduje się zaktualizowana wersja formularza wniosku o płatność (wersja 5z) na projekty grantowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)
 • Wniosek o płatność (*.pdf) – otwórz
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) – otwórz
Ponadto informujemy, że wspomniane wyżej dokumenty zostały udostępnione również na stronie internetowej ARiMR pod adresem:
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

WAŻNE! Zmiany w ustawie PROW 2014-2020

28.04.2020

W nawiązaniu do zamieszczonej 10 kwietnia 2020 r. informacji w sprawie realizacji PROW 2014-2020 w stanie pandemii, poniżej przekazujemy do Państwa wiadomości zaktualizowany komunikat w tej sprawie:
Przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmiany do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) zostały ujęte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) i weszły w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r.
Wejście w życie zmian oznacza, że:
 1. po uchyleniu ust. 3 w art. 36 możliwe jest „rozluźnienie” umowy o przyznaniu pomocy w zakresie ograniczeń w zwiększeniu kwoty przyznanej pomocy lub zmianie celu operacji; obecnie postanowienia umów o przyznaniu pomocy zawierają postanowienia będące kopią normy wynikającej z uchylonego przepisu ustawy (zakaz zwiększania kwoty pomocy i zmiany celu operacji); wdrożenie tej zmiany ustawy wymaga od ARiMR przygotowania (we współpracy z podmiotami wdrażającymi) nowych formularzy umów o przyznaniu pomocy lub przygotowania uniwersalnego formularza zmiany umowy o przyznaniu pomocy; dodatkowo formularze te mogą przewidywać także „rozluźnienia” w zakresie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym; zmiana umowy w zakresie wysokości pomocy powinna być uwarunkowana przedstawieniem przez beneficjenta stosownego uzasadnienia zawierającego rozeznanie rynku oraz powinna uwzględniać limity dla poszczególnych beneficjentów wynikające z obowiązujących przepisów oraz dostępne środki; z kolei zmiana w zakresie celu operacji (w tym w zakresie wskaźników osiągnięcia celu operacji) powinna być możliwa jedynie w wyjątkowych przypadkach i tylko wtedy gdy operacja nadal będzie realizować cele danego instrumentu wsparcia; każdorazowo zmiana umowy wymagać będzie zgody podmiotu wdrażającego, będącego stroną umowy o przyznaniu pomocy; w przypadku LEADER zmiany te powinny być uzależnione także od pozytywnej opinii LGD zarówno w zakresie wpływu zmiany na wskaźniki zawarte w lokalnej strategii rozwoju jak i kwoty wsparcia w kontekście budżetu lokalnej strategii rozwoju przypisanego do jej poszczególnych celów;
 2. mając na uwadze z art. 37a oraz art. 38 ust. 5, złożenie weksla in blanco, będącego zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy, nie jest wymagane wraz z zawarciem tej umowy; weksel można złożyć najpóźniej przed wypłatą pomocy, co będzie warunkiem wypłaty tej pomocy; uwzględnienie w tym przepisie jednostek sektora finansów publicznych należy rozumieć w ten sposób, że takie podmioty nie muszą składać weksli jako zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy; z kolei brak wzmianki w tym przepisie o konieczności podpisu tego weksla w obecności upoważnionego pracownika podmiotu wdrażającego należy rozumieć w ten sposób, że w sytuacji gdy urząd obsługujący podmiot wdrażający, ze powodów związanych z COVID-19, nie zapewnia możliwości osobistego podpisania weksla w obecności pracownika tego podmiotu, dopuszczalne jest przyjęcie przez ten podmiot weksla podpisanego przez beneficjenta bez spełnienia tego wymogu; należy jednak bezwzględnie poinformować takiego beneficjenta o treści art., 310 Kodeksu karnego; rozwiązanie to jest możliwe bezpośrednio na podstawie przepisów zmienionej ustawy mimo odmiennych regulacji w tym zakresie w rozporządzeniach MRiRW dla poszczególnych instrumentów wsparcia; zmiany w rozporządzeniach w tym zakresie będą dokonywane przy okazji koniecznych nowelizacji; nowe umowy o przyznaniu powinny być zawierane na formularzach uwzględniających przepisy zmienionej ustawy; zmiana w zaakceptowanych już formularzach umów o przyznaniu pomocy, która polega jedynie na wykreśleniu postanowień umowy niemających już zastosowania na podstawie zmienionej ustawy – nie wymaga akceptacji MRiRW;
 3. zgodnie z art. 37b (oraz dzięki zmianie podejścia do składania zabezpieczenia, opisanej w pkt 2) możliwe jest zawarcie umowy o przyznaniu pomocy lub pomocy technicznej w formie korespondencyjnej, tj. wysłanie podpisanej umowy przez ePUAP lub nadanie przesyłką w placówce pocztowej; rozwiązanie to jest możliwe bezpośrednio na podstawie przepisów zmienionej ustawy mimo odmiennych regulacji w tym zakresie w rozporządzeniach MRiRW dla poszczególnych instrumentów wsparcia; zmiany w rozporządzeniach w tym zakresie będą dokonywane przy okazji koniecznych nowelizacji;
 4. zgodnie z art. 42b wnioski o przyznanie pomocy oraz pomocy technicznej, wnioski o płatność oraz inne dokumenty składane do agencji płatniczej lub podmiotu wdrażającego mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego przez ePUAP; składanie dokumentów w taki sposób możliwe jest po warunkiem, że w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy albo w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, albo w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej agencji płatniczej lub podmiotu wdrażającego zostanie przewidziana taka możliwość; podmiot wdrażający decyduje, czy i kiedy udostępni wnioskodawcom i beneficjentom taką możliwość; pozwoli to agencji płatniczej i podmiotom wdrażającym na przygotowanie się do takiego sposobu składania wniosków i dokumentów i dopiero wtedy danie takiej możliwości wnioskodawcom i beneficjentom; taka możliwość dotyczy tylko tych instrumentów w ramach PROW 2014–2020, w których nie ma obowiązku składania e-wniosku; w przypadku LEADER rozwiązanie to wymagać będzie współpracy pomiędzy LGD a SW – dokumenty złożone przez wnioskodawców na skrzynkę podawczą SW w ramach ePUAP będą przekazywane przez SW do LGD ze skrzynki podawczej SW w ramach ePUAP, w odpowiedzi na prośbę LGD o uzgodnienie takiego sposobu przyjmowania wniosków, przekazaną przez LGD na skrzynkę podawczą SW w ramach ePUAP; rozwiązanie to jest możliwe bezpośrednio na podstawie przepisów zmienionej ustawy mimo odmiennych albo niedostosowanych regulacji w tym zakresie w rozporządzeniach MRiRW dla poszczególnych instrumentów wsparcia; zmiany w rozporządzeniach w tym zakresie będą dokonywane przy okazji koniecznych nowelizacji;
 5. po zmianach w art. 43a wnioskodawcy i beneficjenci oraz partnerzy KSOW nie mają już obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców; rozwiązanie to jest możliwe bezpośrednio na podstawie przepisów zmienionej ustawy mimo odmiennych postanowień w zawartych umowach o przyznaniu pomocy; zmiany w rozporządzeniach MRiRW dla poszczególnych instrumentów wsparcia, w których warunkiem refundacji kosztów kwalifikowanych jest ich poniesienie zgodnie z przepisami ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy, będą dokonywane przy okazji koniecznych nowelizacji; rozwiązanie to ma również zastosowanie do kosztów kwalifikowalnych poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. poniesionych do dnia 17 kwietnia 2020 r.) w przypadku postępowań o wypłatę pomocy lub pomocy technicznej lub postępowań o zwrot pomocy lub pomocy technicznej, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy i niezakończonych do dnia jej wejścia w życie; oznacza to, że jeśli dokonano oceny postępowania na podstawie dotychczasowych przepisów i stwierdzono naruszenia stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców ale nie zastosowano jeszcze zmniejszenia, nie zakończyło się jeszcze postępowanie o wypłatę lub o zwrot, to takiego zmniejszenia nie będzie już można zastosować od dnia wejścia w życie zmienionej ustawy; w dniu wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 18 kwietnia 2020 r., utraciło moc rozporządzenie MRiRW wydane na podstawie dotychczasowego art. 43a ust. 6; wydane zostanie nowe rozporządzenie dotyczące jedynie Pzp; nowe umowy o przyznaniu powinny być zawierane na formularzach uwzględniających przepisy zmienionej ustawy; zmiana w zaakceptowanych już formularzach umów o przyznaniu pomocy, która polega jedynie na wykreśleniu postanowień umowy niemających już zastosowania na podstawie zmienionej ustawy – nie wymaga akceptacji MRiRW;
 6. zgodnie z art. 67a możliwe jest wydłużanie terminów naborów w związku z COVID-19 w ramach tych instrumentów wsparcia, w których ogłasza się nabory wniosków o przyznanie pomocy; rozwiązanie to jest możliwe bezpośrednio na podstawie przepisów zmienionej ustawy mimo odmiennych regulacji w tym zakresie w rozporządzeniach MRiRW dla poszczególnych instrumentów wsparcia; terminy naborów powinny być wydłużane w przypadku niewystarczającego zainteresowania wnioskodawców; informacja o wydłużeniu terminu naboru powinna zostać upubliczniona co najmniej 7 dni przed upływem terminu, który ma zostać wydłużony, a tam, gdzie dotrzymanie tego 7 dniowego terminu nie będzie możliwe, informacja ta może być podana niezwłocznie po wejściu w życie ww. ustawy; rozwiązanie to nie ma zastosowania w przypadku LEADER, gdzie, zgodnie z pismem z dnia 19 marca br. znak WPR.wao.510.1.2020, można stosować szybką ścieżkę ogłaszania przez LGD kolejnych naborów;
 7. na podstawie art. 67b ust. 1 przywracane będą terminy w toku postępowań w sprawie o przyznanie pomocy i pomocy technicznej oraz w sprawie wyboru partnera KSOW uchybione przez wnioskodawców oraz partnerów KSOW z przyczyn związanych z COVID-19; przez te przyczyny należy rozumieć wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, co jest faktem powszechnie znanym, w związku z czym wnioskodawca nie będzie musiał tych przyczyn uprawdopodabniać ani składać osobnej prośby; rozwiązanie to dotyczy terminów uchybionych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego; w praktyce jedynym warunkiem do tego, aby podmiot wdrażający przywrócił taki termin będzie dopełnienie przez wnioskodawcę (partnera KSOW) określonej czynności nie później niż w terminie 60 dni po ustaniu tych przyczyn, tj. po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub zniesieniu stanu nadzwyczajnego; ponadto, przywrócenie terminu nie ma wpływu na przyznawanie pomocy lub pomocy technicznej innym podmiotom oraz na wybór innych operacji partnerów KSOW, co oznacza, że nie ulega zawieszeniu termin rozpatrywania ich wniosków, a pomoc dla tych, którym przywrócono terminy w momencie, gdy została już opublikowana lista kolejności, może być przyznawana bez konieczności ustalania kolejności przysługiwania pomocy, ale w miarę dostępności środków; rozwiązanie to będzie stosowane bezpośrednio na podstawie przepisów zmienionej ustawy mimo odmiennych regulacji w tym zakresie w rozporządzeniach MRiRW dla poszczególnych instrumentów wsparcia; jednocześnie, biorąc pod uwagę, że po zakończeniu postępowania w sprawie o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej, tj. po odmowie przyznania tej pomocy, nie jest możliwe przywracanie terminów na wykonanie określonych czynności w toku tych postępowań, nie należy kończyć tych postępowań poprzez odmowę przyznania pomocy; odmowa przyznania pomocy z powodu niezachowania terminu powinna nastąpić tylko wtedy, gdy bezskutecznie upłynie termin, którego zachowanie jest warunkiem przywrócenia terminu na wykonanie określonych czynności w toku tych postepowań;
 8. na podstawie art. 67b ust. 2 wzywani będą do uzupełnień wnioskodawcy, którzy nie spełnili warunków przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonych wymogów z przyczyn związanych z COVID-19; przez te przyczyny należy rozumieć wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, co jest faktem powszechnie znanym; w związku z czym należy wezwać do uzupełnień wszystkich wnioskodawców, którzy nie spełnili warunków przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego wymogu, także w przypadku tych wniosków, które zgodnie z przepisami rozporządzeń MRiRW dla poszczególnych instrumentów wsparcia, pozostawiane są bez rozpatrzenia (preselekcja); rozwiązanie to znajdzie zastosowanie na przykład w „Modernizacji gospodarstw rolnych”, gdzie do uzupełnienia powinni zostać wezwani także wnioskodawcy, którzy nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego (lub nie złożyli jeszcze wniosku o nadanie tego numeru), a w obszarze nawadniania w gospodarstwie dotyczyć będzie to także dokumentów wymaganych do złożenia wraz z wnioskiem – § 14 ust. 1a rozporządzenia MRiRW dla tego typu operacji; w przypadku poddziałania „Wsparcia na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” oraz poddziałania „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” rozwiązanie to dotyczyć będzie warunków, o których mowa odpowiednio w § 11 ust. 2 i § 10 ust. 1 rozporządzeń MRiRW dla tych poddziałań1; wnioskodawców, którzy nie spełnili tych warunków wzywa się do przedstawienia dokumentu potwierdzającego spełnienie tego warunku i dalej prowadzi się postępowanie w sprawie przyznania tej pomocy, w tym w razie potrzeby przywraca się termin na podstawie art. 67b ust. 1; rozwiązanie to będzie stosowane bezpośrednio na podstawie przepisów zmienionej ustawy mimo odmiennych regulacji w tym zakresie (lub ich braku) w rozporządzeniach MRiRW dla poszczególnych instrumentów wsparcia; z uwagi na art. 67b ust. 7 rozwiązanie to nie dotyczy działań: „Działanie rolno-środowiskowoklimatyczne”, „Rolnictwo ekologiczne”, „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” oraz „Dobrostan zwierząt”;
 9. zgodnie z art. 67b ust. 3 możliwe jest spełnienie przez beneficjenta warunków wypłaty pomocy lub pomocy technicznej lub warunków, z zastrzeżeniem których wydana została decyzja o przyznaniu pomocy, lub zrealizowanie innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą lub pomocą techniczną, w terminie późniejszym uzgodnionym z organem lub podmiotem, który przyznał tę pomoc lub pomoc techniczną; rozwiązanie to znajdzie zastosowanie jeśli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego beneficjent nie mógł spełnić lub zrealizować tych warunków lub zobowiązań; w tym rozwiązaniu nadal obowiązuje zasada, że pomoc wypłacana jest po spełnieniu warunków; w szczególności rozwiązanie to dotyczy warunków, które mają być spełnione w terminie przewidzianym na realizację operacji (np. 12, 24 lub 36 miesięcy, w zależności od działania); tym samym beneficjent może zrealizować operację także w terminie późniejszym (także wykraczającym poza terminy określone w poszczególnych rozporządzeniach, np. 12, 24 czy 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy), uzgodnionym z podmiotem wdrażającym, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2023 r., przy czym jednorazowo podmiot wdrażający nie powinien uzgadniać wydłużenia terminu o więcej niż 6 miesięcy; z uwagi na art. 67b ust. 7 rozwiązanie to nie dotyczy działań: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, „Rolnictwo ekologiczne”, „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” oraz „Dobrostan zwierząt”;
 10. na podstawie art. 67b ust. 4 możliwe jest wydanie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określającego odmienne warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań lub typów operacji objętych programem lub pomocy technicznej w związku z COVID-19; jest to rozporządzenie fakultatywne, które zostanie wydane jeśli będzie tego wymagała sytuacja; w szczególności możliwe będzie zawieszenie obowiązywania określonych warunków lub zobowiązań w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego lub wypłatę pomocy mimo niespełnienia niektórych warunków tej wypłaty;
 11. zgodnie z art. 67b ust. 7 rozwiązania przewidziane w art. 67b ust. 1-6 należy interpretować z zastrzeżeniem nadrzędności przepisów UE; w szczególności odnosi się to do działań: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, „Rolnictwo ekologiczne”, „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” oraz „Dobrostan zwierząt”, w przypadku których nie znajdują zastosowania rozwiązania przewidziane w art. 67b ust. 2 i 3, a jedynie art. 67b ust. 1; w przypadku tych działań kluczowe przepisy określające ich charakter i tryb ich realizacji to przepisy UE; w ramach tych działań rolnik składa wniosek o przyznanie płatności (w terminie określonym na poziomie przepisów UE), następnie realizuje wymogi w ramach działania (w określonym czasie związanym z celem działania określonym na poziomie przepisów UE) i otrzymuje decyzję w sprawie przyznania płatności za realizacje tego zobowiązania (płatność ta wypłacana jest zgodnie z przepisami UE do dnia 30 czerwca roku następującego po roku złożenia wniosku); oznacza to, że po wydaniu decyzji kończy się postępowanie w sprawie za dany rok; wydanie tej decyzji nie jest obwarowane wykonaniem dodatkowych czynności w przyszłości; schemat ten powtarzany jest co roku; ponadto charakter tych działań powoduje, że nie jest możliwe odłożenie ich realizacji w czasie np. zasiania, pielęgnacji, zbioru plonu, wykoszenia, wypasania, czy zapewnienia zwierzętom warunków podwyższonego dobrostanu; w przypadku tych działań w przepisach unijnych wskazano, że płatność przyznawana jest za realizację określonych zobowiązań; realizacja tych zobowiązań polega co do zasady na realizacji określonych czynności; dlatego też wszystkie wymogi realizowane w ramach tych działań (np. zabiegi agrotechniczne, czy wypas krów mlecznych) muszą być zrealizowane w określonym terminie; realizacja wymogów w odpowiednim okresie, a więc de facto realizacja zobowiązania jest również szczególnie istotna ze względu na cel każdego z tych działań; w świetle powyższego należy zatem wskazać, że również ust. 2 art. 67b ww. projektu ustawy nie będzie miał zastosowania do ww. działań, tym bardziej, że przepisy rozporządzeń działaniowych w odniesieniu do niektórych dokumentów nie są, aż tak restrykcyjne, tzn. np. brak jakiegoś dokumentu związany jest ze zmniejszeniem płatności, a nie z pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia; dla ww. działań, kluczowe znaczenie ma ust. 1 art. 67b ww. ustawy; w świetle tego przepisu w przypadku jeśli rolnik nie dostarczy odpowiednich dokumentów (np. ww. rejestru wypasu krów mlecznych), we wskazanym w przepisach krajowych terminie (tj. 16-31.10), będzie mógł go dostarczyć w terminie 60 dni od dnia ustania przyczyn związanych z ogłoszeniem na terytorium RP stanu zagrożenia epidemicznego; niemniej jednak gdyby pomimo powyższego przepisu ustawy rolnik nadal nie dostarczył do ARiMR odpowiednich dokumentów, to na bazie przepisów rozporządzeń MRiRW regulujących zasady przyznawania płatności w ramach ww. działań, ARiMR będzie wzywała rolnika do ich dostarczenia; niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga fakt, że ust. 1 art. 67b ww. ustawy, odnosi się do czynności realizowanych „w toku postępowania”, co oznacza, że wszystkie warunki kwalifikowalności, które rolnik musi spełnić przystępując do działania, muszą być nadal spełnione. Również w odniesieniu do dokumentów dołączanych do wniosku o przyznanie pomocy (stanowiących integralną część wniosku) przepisy projektowanej ustawy nie mają zastosowania, a więc termin ich złożenia wynika z przepisów dotyczących ostatecznego terminu złożenia wniosku (przepisy UE), a więc nie ma tu zastosowania przepis o przywracaniu terminów wskazany w ust. 1 art. 67b;
 12. zgodnie z art. 67c do terminów składania wniosków o przyznanie pomocy, terminów do dokonania określonych czynności w toku postępowań, w tym uzupełnienia braków we wniosku o wybór operacji oraz złożenia wyjaśnień przez partnera KSOW, terminów, w jakich należy spełnić określone warunki przyznania lub wypłaty pomocy lub pomocy technicznej lub określone wymogi, terminów dopełnienia warunków, z zastrzeżeniem których wydana została decyzja o przyznaniu pomocy, lub terminów realizacji innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą lub pomocą techniczną nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dotyczące nierozpoczynania i zawieszania biegu terminów, wprowadzone ustawą z dnia 31 marca br.; rozwiązanie to obowiązuje bezpośrednio na podstawie przepisów zmienionej ustawy oraz z mocą od dnia 31 marca 2020 r., zgodnie z art. 118 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. wskazanej na wstępie pisma. Przepisy ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. stanowiły, że bieg terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Rozwiązania przewidziane w art. 67b i art. 67c zmienionej ustawy PROW zastępują rozwiązania przewidziane w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie naborów bez ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Z kolei wnioskodawcy w praktyce będą mieli dużo więcej czasu na dopełnienie czynności, bo aż 60 dni po zakończeniu ww. stanów, a nie jak by to wynikało z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – w odwieszonym terminie po ustaniu ww. stanów, a więc w zależności od instrumentu wsparcia nie więcej niż 21 lub 14 dni od ustania tych stanów. W sytuacji gdyby wnioskodawcy zostali już poinformowani o nierozpoczęciu biegu terminu lub jego zawieszeniu w myśl przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r., należy niezwłocznie poinformować tych wnioskodawców o obowiązującym stanie prawnym.

WAŻNE! Komunikat ARiMR dot. trybu konkurencyjnego (PROW 2014 – 2020)

27.04.2020

W związku z wejściem w dniu 18.04.2020 r. w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniającej m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300), na stronie ARiMR został opublikowany komunikat dotyczący uchylenia przepisów związanych z konkurencyjnym wyborem wykonawców.
Komunikat dostępny jest pod adresem https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr.html i zawiera następującą treść:
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014 – 2020
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).
Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.
W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. Ponadto informujemy, że z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.  poz. 396).
Powyższe ma również zastosowanie do kosztów kwalifikowalnych poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), tj. poniesionych do dnia 17 kwietnia 2020 r., w przypadku postępowań o wypłatę pomocy lub pomocy technicznej lub postępowań o zwrot pomocy lub pomocy technicznej, wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy i niezakończonych do dnia jej wejścia w życie.
W praktyce oznacza to, że:
– od dnia 18 kwietnia 2020 r. Beneficjenci PROW 2014-2020 nie są obowiązani do przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, tym samym nie są zobowiązani do zamieszczania zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR, a w przypadku gdy zapytanie ofertowe zostało już zamieszczone na portalu ogłoszeń ARiMR nie są zobowiązani do kontynuowania rozpoczętego postępowania zgodnie z dotychczasowymi zasadami;
– Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) i jednocześnie złożyli wniosek o płatność przed tym dniem, a postępowanie w sprawie wypłaty pomocy (ocena złożonego wniosku o płatność przez dany podmiot wdrażający) nie zostało zakończone przed 18 kwietnia 2020 r. również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność;
– Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie nie złożyli jeszcze wniosku o płatność, nie są obowiązani do składania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania do oceny;
– Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie złożyli wniosek o płatność od tego dnia, również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.
Powyższe wytyczne mają zastosowanie również w odniesieniu do Beneficjentów pomocy technicznej, w przypadku której ocena postępowania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców (w tym także postępowania przeprowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Partnera KSOW) mogła być dokonywana również na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy technicznej. Oznacza to, że również dokumentacja ww. postępowań złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej nie będzie podlegała ocenie Agencji, a w przypadku postępowań przeprowadzonych, których dokumentacja nie została dotychczas przekazana do Agencji – nie musi być już załączana do wniosków.”

WAŻNE! Realizacja PROW 2014-2020 w stanie epidemii

10.04.2020

Poniżej przekazujemy do Państwa wiadomości informacje przekazane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie, przygotowana została zmiana do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) (ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich), mająca również zastosowanie do beneficjentów poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zmiana jest częścią rozwiązań legislacyjnych w ramach tarczy antykryzysowej 2.0.

Komunikat w tej sprawie jest także dostępny na stronie MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozszerzenie-rozwiazan-tarczy-antykryzysowej

 1. Projektowane zmiany zakładają:
  1)  zniesienie bezwzględnego zakazu zwiększenia kwoty przyznanej pomocy oraz zmiany celu operacji; zmiany te będą możliwe na warunkach określonych w umowie o przyznaniu pomocy;
  2)  zniesienie obowiązku składania weksla in blanco przez jednostki sektora finansów publicznych, a w przypadku pozostałych beneficjentów – przesunięcie w czasie obowiązku złożenia weksla in blanco na etap złożenia wniosku o płatność i uzależnienie wypłaty pomocy od złożenia tego zabezpieczenia;
  3)  umożliwienie zawarcia umowy o przyznaniu pomocy nie tylko w siedzibie podmiotu przyznającego pomoc, ale także w formie korespondencyjnej;
  4) umożliwienie składania wniosków oraz innych dokumentów do podmiotów wdrażających w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą; taka możliwość dotyczyć będzie wszystkich działań nie objętych wspólnym wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych; w przypadku wniosków składanych do LGD będzie możliwe wykorzystanie skrzynki podawczej podmiotów wdrażających (składanie wniosków do LGD za pośrednictwem podmiotu wdrażającego – po uzgodnieniu takiej możliwości przez LGD z właściwym samorządem województwa);
  5)  zniesienie obowiązku zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców;
  6)  umożliwienie wydłużania terminów naborów w związku z COVID-19 mimo ograniczeń w rozporządzeniach „działaniowych”;
  7) przywracanie terminów wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy przez wnioskodawców, gdy terminy przekroczone zostały z przyczyn związanych z COVID-19 (przy czym rozporządzenie dla działania 19.2 już obecnie przewiduje taką możliwość – niezależnie od COVID-19);
  8) wzywanie do uzupełnień wnioskodawców, którzy nie spełnili warunków przyznania pomocy z przyczyn związanych z COVID-19, także tych, które zgodnie z przepisami rozporządzeń „działaniowych” są powodem pozostawienia wniosków bez rozpatrzenia;
  9) możliwość uzgodnienia z podmiotem wdrażającym innego terminu wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy z przyczyn związanych z COVID-19.
  Należy mieć również na uwadze, iż powyższe rozwiązania będą stosowane z zachowaniem warunków wynikających z przepisów UE.
  W związku z proponowanymi wyżej rozwiązaniami (pkt 7–9), do terminów dokonania określonych czynności w ramach PROW 2014–2020, do których zastosowanie będą miały powyższe propozycje, nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 568) dotyczące nierozpoczynania i zawieszania biegu terminów. Rozwiązania przewidziane w ww. ustawie z 2 marca 2020 po zmianach wprowadzonych 31 marca 2020 r. nie rozwiązują wszystkich problemów wnioskodawców i beneficjentów PROW 2014-2020 w związku z COVID-19.
  Wypracowane zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, wymienione powyżej w pkt 7 9, mają przede wszystkim na celu kompleksowe podejście do obecnych problemów, z którymi zmierzają się beneficjenci poszczególnych działań PROW 2014-2020, w tym poddziałania 19.2 i dopasowanie rozwiązań do specyfiki PROW 2014–2020, a jednocześnie umożliwienie dalszego wdrażania Programu w zakresie, w jakim to będzie możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Powyższe rozwiązania przedstawione w pkt 7–9 obejmą także te przypadki przekroczenia terminów, niespełnienia warunków, niewywiązywania się z realizacji zobowiązań, które wystąpiły przed wejściem w życie projektowanych rozwiązań – od początku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.
  Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do przedstawionych przez Państwa pytań dotyczących problemów z wypełnianiem zobowiązań umownych oraz możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z rozwiązań przewidzianych w tzw. „I Tarczy Antykryzysowej”, do momentu wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach tzw. „II Tarczy Antykryzysowej”, zastosowanie mają przepisy odnoszące się do siły wyższej. Ponadto, w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w “I Tarczy Antykryzysowej” beneficjenci poddziałania 19.2, po wejściu w życie “II Tarczy Antykryzysowej” będą mogli w pełni skorzystać m.in. z  zawieszenia działalności na okres epidemii COVID-19. Jeśli chodzi o tzw. wakacje składkowe, które na okres epidemii COVID-19 uprawniają do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, to z uprawnienia tego przedsiębiorcy będący beneficjentami poddziałania 19.2 mogą korzystać już teraz, niezależnie od terminu wejścia w życie  „II Tarczy Antykryzysowej”.
  Ponadto, mając na uwadze specyfikę poddziałania 19.2 oraz dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju, MRiRW, w ślad za projektowanymi zmianami zaproponowanymi w ww. ustawie, pracuje równolegle nad wypracowaniem szczegółowych rozwiązań, które będą miały zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do dalszego wypełniania zobowiązań umownych, w tym w szczególności w okresie związania celem operacji, przez beneficjentów dotkniętych skutkami COVID-19 po ustąpieniu epidemii. Przedmiotowe rozwiązania zostaną przekazane w formie wytycznych niezwłocznie po ich opracowaniu.
  Niezależnie od powyższego, w odniesieniu do zapytania dotyczącego ogłaszania naborów, decyzja w tej sprawie pozostawiona jest lokalnym grupom działania. Nie ma natomiast przesłanek prawnych, co do możliwości unieważnienia już ogłoszonych naborów, z kolei w przypadku małej ilości złożonych wniosków, istnieje możliwość ogłaszania kolejnych naborów, po uzgodnieniu terminu z właściwym samorządem województwa.

Tarcza Antykryzysowa – ważne informacje

09.04.2020

W treści niniejszej wiadomości  przekazujemy Państwu komplet podstawowych materiałów pomocniczych  dotyczących wsparcia realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w ramach Tarczy Antykryzysowej.

WAŻNE:
Z pomocy skorzystać mogą  także osoby, które otrzymały dotację na podjęcie działalności gospodarczej lub rozwijanie działalności gospodarczej realizowanej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Materiały pomocnicze:
 • Infografika – Tarcza AntykryzysowaTUTAJ
 • Infografika – zwolnienie z opłacania składek TUTAJ
 • Infografika – świadczenie postojowe – umowy cywilnoprawneTUTAJ
 • Infografika – świadczenie postojowe – działalność gospodarczaTUTAJ
 • Infografika – świadczenie postojowe – karta podatkowaTUTAJ
 • Infografika – ulga w opłacaniu składekTUTAJ
Więcej informacji na temat Tarczy Antykryzysowej znajdą Państwo na stronie ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371
oraz na stronie rządowej  https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-ze-skladek-ZUS-na-3-miesiace  
Są tam niezbędne informacje o tym kto może skorzystać i na jakich zasadach, jakie formalności muszą być dopełnione, porady, formularze wniosków. W sprawie szczegółów odsyłamy do wyżej zamieszczonych linków bądź kontaktu telefonicznego z ZUS.

Kilka pytań i odpowiedzi MRiRW odnośnie realizacji umów o przyznaniu pomocy z Leadera

18.03.2020

Poniżej przekazujemy Państwu dodatkowe informacje pomocnicze w formie pytań i odpowiedzi nadesłane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

PYTANIA:
 1. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność z branży hotelarskiej jest na etapie trwałości operacji, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy – operacja związana z rozwojem działalności gospodarczej. Zgodnie z zapisami par. 5 umowy o przyznaniu pomocy zobowiązany został do utrzymania miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji operacji. Na dzień dzisiejszy sytuacja na rynku spowodowana pandemią koronawirusa powoduje u niego brak przychodów i przy utrzymaniu się takiego stanu rzeczy będzie zmuszony do redukcji zatrudnienia aby móc utrzymać płynność finansową. Mając na uwadze powyższe beneficjent obawia się utrzymania w okresie trwałości wskaźnika dot. utworzenia miejsc pracy, mając na uwadze zapis, iż reguła proporcjonalności wskaźników zawarta w umowie nie dotyczy wskaźnika dot. zatrudnienia, obawia się że Instytucja Wdrażająca może mu wypowiedzieć umowę i wezwać do zwrotu środków otrzymanych z UE na realizację operacji. Samorząd Województwa Małopolskiego zwraca się z zapytaniem, czy mając na uwadze zapisy par.16 umowy o przyznaniu pomocy może w tej sytuacji wydłużyć beneficjentowi okres trwałości ze względu na nadzwyczajne okoliczności, o których mówi art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013 oraz art. 4 rozporządzenia nr 640/2014 o ile beneficjent w ciągu 15 dni roboczych będzie w stanie dokonać tej czynności.
 2. Beneficjent otrzymał środki finansowe na realizację zakresu rzeczowego operacji realizowanej w ramach podejmowania działalności gospodarczej. W wyniku zaistniałej sytuacji, beneficjent nie jest wstanie dokonać zamówienia specjalistycznego sprzętu, za którego produkcję odpowiadają firmy zlokalizowane poza granicami państwa polskiego, gdyż na chwilę obecną żadne firmy nie przyjmują żadnych zamówień. Beneficjent na etapie wyboru operacji przez Radę Lokalnej Grupy Działania otrzymał punkty w ramach kryterium wyboru operacji tj. „termin realizacji operacji nastąpi w ciągu 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy”, które gwarantowały mu, że operacja została zakwalifikowana do „operacji wybranych do dofinansowania” – niespełnienie przedmiotowego kryterium spowoduje że operacja beneficjenta nie będzie spełniała minimum punktowego aby być w puli projektów wybranych- tym samym, zgodnie z zapisami umowy następuje jej wypowiedzenie przez Samorząd Województwa. Czy również w tym przypadku można zastosować przepisy UE związane z nadzwyczajnymi okolicznościami i czy te okoliczności powinna po pierwsze uwzględnić Rada LGD, a później SWM?
 3. Mikro lub mały przedsiębiorca w związku z wyjątkową sytuacją nie jest w stanie w okresie trwałości spełnić wymogu osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej. Termin na wykonania zobowiązania przypada na kwiecień/maj 2020 roku – czy również w tym przypadku SWM może wydłużyć beneficjentowi zobowiązanie mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności, o których mówią rozporządzenia UE 1306/2013 oraz 640/2014.
 4. W dniu dzisiejszym w związku z zaistniałą sytuacją beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie uzupełnień do wniosku o płatność. Na chwilę obecną brak jest jakichkolwiek przepisów umożliwiających  wyrażenie zgody w tym zakresie wobec beneficjenta. Argumentem Beneficjenta jest powód, że  nie jest w stanie  otrzymać dokumentu z właściwego organu, gdyż w tym okresie organ działa w sposób ograniczony.  Czy w tym przypadku zostaną wydane jakieś wytyczne, czy też beneficjentowi pozostaje jedynie prośba o przywrócenie terminu na uzupełnienia?
 5. Beneficjent, który podjął niedawno działalność gospodarczą w związku z zaistniałą sytuacją ma brak przychodów z działalności i tym samym chce zawiesić swoją działalność, aby zmniejszyć koszty działalności. Jak do takiej sytuacji powinien odnieść się SWM, skoro beneficjent nie będzie opłacał składek społecznych, a tym samym naruszy zapisy umowy o przyznaniu pomocy – co wiąże  się z jej automatycznym wypowiedzeniem?
ODPOWIEDZI:
W odniesieniu do zapytania nr 1, 2, 3 możliwe jest zastosowanie w przedstawionych przypadkach postępowania w związku z wystąpieniem siły wyższej, w tym przypadku epidemii z wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Stosowne regulacje w tym zakresie znajdują się w umowach przyznania pomocy w ramach poszczególnych działań/poddziałań/typów operacji wdrażanych przez samorządy województw.
Mając na uwadze pytanie nr 4, w skierowanym przez MRiRW piśmie z dnia 17.03.2020 r. do samorządów województw w sprawie wytycznych w związku z ograniczeniami spowodowanymi wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, została wystosowana prośba o poinformowanie beneficjentów poddziałania 19.2 o możliwości zastosowania przepisu § 25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023) mówiącego o możliwości przywrócenia terminu na wykonanie danej czynności, w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia. Jednocześnie, zgodnie z § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 24 i § 25 stosuje się odpowiednio. Zatem na etapie płatności co prawda nie ma możliwości wydłużenia terminu na wykonanie określonych czynności, ale jest możliwość przywrócenia terminu na ich wykonanie. Także postanowienia umowne w zakresie operacji w ramach rozwijania działalności gospodarczej mówią, iż w przypadku uchybienia terminu wykonania przez beneficjenta czynności na etapie uzupełnień wniosku o płatność, Zarząd Województwa na pisemną prośbę beneficjenta przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli wniósł on prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia, jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin oraz uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Należy także zauważyć, że w przypadku, gdy beneficjent na etapie wniosku o płatność złoży prośbę dotyczącą wprowadzenia zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, bieg terminu na rozpatrzenie wniosku o płatność (3 miesiące) liczony jest od dnia zawarcia aneksu wprowadzającego zmiany w tym zakresie, zatem także faktyczny termin wezwania beneficjenta do usunięcia braków we wniosku ulega odsunięciu w czasie.
W odniesieniu do zapytania nr 5 dotyczącego zawieszenia działalności gospodarczej, przepisy dotyczące poddziałania 19.2 nie przewidują możliwości dokonania takiej czynności. Jednakże MRiRW zauważa, iż mając na uwadze obecnie panującą sytuację w kraju, SW powinny każdorazowo stosować indywidualne podejście do każdej sprawy, a  jakiekolwiek braki w wypełnianiu zobowiązań umownych wymagają szczegółowych wyjaśnień ze strony beneficjenta (np. dotyczące ewentualnych przerw w opłacaniu składek czy zatrudnieniu pracowników – MRiRW prezentowało już w tym zakresie stanowisko wskazując iż uchybienia w tym zakresie nie zawsze i automatycznie powinny prowadzić do stosowania przez samorząd województwa sankcji). Należy podkreślić, że niewypełnienie któregoś z elementów zobowiązania beneficjenta w szczególnie uzasadnionych i niezależnych od beneficjenta przypadkach, nie powinno skutkować zawsze i automatycznie koniecznością zwrotu wypłaconej pomocy. Każdy taki przypadek wymaga odrębnej, indywidualnej analizy i wzięcia pod uwagę szeregu czynników mających wpływ na zaistniały stan rzeczy.
Ponadto, w odniesieniu do powyższego, należy mieć na uwadze, że w ramach pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami panującej epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, podejmowane są na bieżąco rozwiązania systemowe mające na celu utrzymanie działalności  przez przedsiębiorców mimo szerzącej się epidemii w kraju. Analizowane są różne możliwości, które pozwoliłyby wesprzeć lokalne firmy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadeklarował możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych.
Mając na uwadze powyższe, MRiRW na bieżąco analizuje potrzebę dostosowania przepisów wykonawczych w ramach poddziałania 19.2 do obecnie istniejącej sytuacji i bierze pod uwagę ewentualną ich zmianę, gdyby stały w sprzeczności z rozwiązaniami systemowymi, które będą miały zastosowanie w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorców w kraju, również tych którzy są beneficjentami poddziałania 19.2.

Ważne informacje odnośnie LEADER

17.03.2020

Poniżej przekazujemy Państwu stanowisko Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa odnośnie bieżącej realizacji LEADERa:
W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, przekazuję, co następuje:

 • Zaleca się lokalnym grupom działania (LGD), aby w ramach swojej działalności w miarę możliwości wprowadzały system pracy zdalnej, umożliwiając tym samym pracownikom wykonywanie swych dotychczasowych obowiązków służbowych. W związku z tym LGD proszone są o zamieszczenie stosownego komunikatu na swoich stronach internetowych w tym zakresie wskazując ewentualne dni i godziny otwarcia biura, adresy e-mail oraz numery telefonów pod którymi dostępni będą pracownicy LGD, aby beneficjenci i potencjalni wnioskodawcy mogli zapoznać się z powyższym.

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 umowy ramowej, LGD zobowiązuje się do zapewnienia obecności przynajmniej jednego pracownika biura LGD lub członka zarządu w godzinach pracy biura oraz umieszczenia w widocznym miejscu w biurze LGD oraz na stronie internetowej LGD informacji o czasie pracy tego biura. Niniejszym pragnę przypomnieć, że zobowiązanie to ma na celu zapewnienie faktycznego funkcjonowania biura LGD oraz dostępności kadry merytorycznej dla mieszkańców obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), a zadaniem władz LGD jest zapewnienie, aby powyższe zobowiązanie (podobnie jak pozostałe zobowiązania LGD) było prawidłowo realizowane. Niemniej jednak, jeśli LGD ma problem z wypełnianiem tego zobowiązania z uwagi na okoliczności niezależne od LGD, albo z uwagi na podjęcie środków adekwatnych do sytuacji kryzysowej, nie powinno to prowadzić do automatycznego stwierdzenia przez samorząd województwa, że LGD nie realizuje postanowień umowy ramowej w tym zakresie.

 • Jednocześnie proszę o poinformowanie beneficjentów poddziałania 19.2 o możliwości zastosowania przepisu § 25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023) (dalej rozporządzenie) mówiącego o przywróceniu terminu na wykonanie danej czynności , w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia. Jednocześnie, zgodnie z § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 24 i § 25 stosuje się odpowiednio.

 • W kwestii dotyczącej interpretacji przepisu § 20 rozporządzenia, w którym wniosek o przyznanie pomocy na operację składa się bezpośrednio do LGD, ważne jest aby wniosek został złożony do określonej LGD, natomiast przepisy nie odnoszą się w tym zakresie do konieczności osobistego stawiennictwa osoby, która ten wniosek będzie składała. Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz.2017 ) , LGD opierają się też na wytycznych wydanych przez instytucję zarządzającą w celu zapewnienia zgodności sposobu realizacji LSR z przepisami Unii Europejskiej w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, a także w celu zapewnienia jednolitego i prawidłowego wykonywania zadań związanych z realizacją LSR.  Mając w szczególności na względzie Wytyczną nr 6/4/2017 w zakresie w jakim stosowanie się do jej regulacji wiązałoby się z naruszeniem bezpieczeństwa związanego ze zdrowiem lub życiem, mając na uwadze obecną sytuację w kraju, wymagane jest, aby w tym przypadku stosowane były wszelkie środki ostrożności przy realizacji czynności wynikających z treści Wytycznych, a jeśli nie ma innej możliwości, na postawie art. 8 ust. 2 ww. ustawy, polecam zaniechanie dokonywania takich czynności.

 • W odniesieniu do możliwości ogłaszania przez LGD kolejnych naborów wniosków o udzielenie wsparcia, przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1167 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą o RLKS” (art. 19) wymagają od LGD wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie terminu naboru do zarządu województwa w terminie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków. Z kolei zamieszczenie ogłoszenia o naborze tych wniosków powinno nastąpić nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków. W związku z tym, w odniesieniu do uzgodnienia terminu naboru, samorząd województwa może uzgodnić z  LGD termin ogłoszenia naboru wcześniejszy niż w złożonym wniosku, jednak zapewniający zachowanie minimum 14 dni pomiędzy ogłoszeniem a rozpoczęciem naboru. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 i wpływ tej sytuacji na nabory wniosków, zasadnym jest dopuszczenie przez samorządy możliwości niezwłocznego ogłaszania przez LGD kolejnych naborów wniosków o udzielenie wsparcia. Jednocześnie, w celu możliwości zapoznania się z nowymi terminami naborów przez potencjalnych wnioskodawców, powinien być zachowany co najmniej 14-dniowy termin dotyczący zamieszczenia ogłoszenia o naborze przez LGD, w szczególności na stronie internetowej.

 • Mając na uwadze trudną sytuację w kraju oraz sytuację LGD, które będą wprowadzać ograniczenia w funkcjonowaniu biur, nie można również zapominać, iż część z nich realizuje właśnie nabory wniosków o udzielenie wsparcia, co oznacza, iż wybór i ocena operacji oraz przekazanie wniosków do zarządów województw może odbyć się z opóźnieniem. W związku z tym kieruję do wszystkich samorządów województw prośbę, aby podchodziły do tej sytuacji z wyrozumiałością i nie wyciągały konsekwencji z tytułu niedochowania przez LGD terminów określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji LSR, zwanej dalej „umową ramową” oraz w ustawie o RLKS. Uprzejmie informuję, iż MRiRW weźmie pod uwagę dokonanie ewentualnych zmian zapisów umowy ramowej mających na celu możliwość wywiązania się z realizacji drugiego kamienia milowego i dokonania zmian chroniących LGD przed finansowymi konsekwencjami niewykonania zobowiązań. Jednocześnie przypominam, że obowiązujące postanowienia umowy ramowej (§ 8a ust. 3 i 4) zawierają regulacje wskazujące na możliwość uznania, że umowa ramowa jest prawidłowo realizowana nawet w przypadku stwierdzenia przez samorząd województwa pewnych uchybień w zakresie obowiązku obecności pracownika biura LGD lub członka zarządu oraz terminowości dokonywania wyboru operacji przez LGD. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zwracam się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na ww. postanowienia umowy ramowej.

Przekazanie stanowiska w sprawie utrzymania miejsc pracy

11.12.2019

W treści wiadomości znajduje się skan pisma znak: DDD-WL.6935.210.2019.KS z dnia 11.12.2019 r., przekazującego stanowisko MRiRW w sprawie warunku utrzymania miejsc pracy w ramach poddziałania 19.2.
Treść pisma (.pdf) – POBIERZ

Gospodarka odpadami czyli Rejestr BDO

09.12.2019

W oparciu o informacje zamieszczone przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na stronie internetowej Biznes.gov.pl w zakładce Sprawy przedsiębiorcy przedstawiamy najważniejsze informacje na temat obowiązku wpisu do Rejestru BDO.
Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.
Z dniem 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić ewidencję i sprawozdawczość odpadów. Od 1 stycznia 2020 r. firmy, które wytworzą odpady i nie będą zarejestrowane w Rejestrze BDO, nie będą mogły przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będą miały również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów, a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna.
Więcej informacji na temat Rejestru BDO można znaleźć:   TUTAJ

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w zakresie wdrażania RLKS

09.12.2019

W dniach 5-6 grudnia 2019 r. w Olsztynie odbyło się Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w zakresie wdrażania instrumentu terytorialnego pod nazwą rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Spotkanie zorganizowane zostało w celu zapoznania się oraz omówienia praktycznych aspektów wdrażania RLKS w przyszłym okresie programowania przewidzianym na lata 2021-2027.
Spotkanie otworzyła Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W wydarzeniu wzięło udział ponad 65 osób reprezentujących Lokalne Grupy Działania oraz Lokalne Grupy Rybackie z naszego województwa, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Województwa Podlaskiego, jak również pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Pan Bartosz Szymański Dyrektor Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pani Elżbieta Filipowicz Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przedstawili praktyczne aspekty wdrażania RLKS w latach 2014-2020 w swoich województwach. Zostały przedstawione największe przeszkody jak i pozytywne elementy wdrożenia RLKS z wielu funduszy.
W dalszej części spotkania swymi doświadczeniami podzielili się również Pani Barbara Dawcewicz Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Pan Dariusz Kizling Prezes Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. Obie grupy w latach 2014-2020 zdecydowały się na wspólne wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY).
W programie spotkania uwzględniono również wystąpienie Pani Małgorzaty Domurad Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która omówiła rolę parków krajobrazowych w szeroko rozumianym rozwoju lokalnym Warmii i Mazur.
Spotkanie zakończyło się omówieniem bieżącego stanu wdrażania RLKS w województwie warmińsko-mazurskim oraz długą dyskusją.
MATERIAŁY ZE SPOTKANIA:
 • Prezentacja pt.: “Wdrażanie instrumentu RLKS w województwie podlaskim w perspektywie 2014-2020” – Elżbieta Filipowicz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (.pdf) – POBIERZ
 • Prezentacja pt.: “Raport z realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” – Bartosz Szymański, Dyrektor Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (.pdf) – POBIERZ
 • Prezentacja pt.: “Koncepcja realizacji Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w perspektywie finansowej 2021-2027”– Bartosz Szymański, Dyrektor Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (.pdf) – POBIERZ
 • Prezentacja pt.: “Praktyczne aspekty wspólnego wdrażania dwufunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju – PROW i PO Rybactwo i Morze na lata 2014 -2020” – Barbara Dawcewicz, Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej “Wielkie Jeziora Mazurskie” (.pdf) – POBIERZ
 • Prezentacja pt.: Praktyczne aspekty wspólnego wdrażania PROW i PO Rybactwo i Morze w latach 2014-2020 przez Lokalne Grupy Działania przy uwzględnieniu wielofunduszowości (środki EFMR i EFRROW)” – Dariusz Kizling, Prezes Lokalnej Grupy Działania “Mazurskie Morze” (.pdf) – POBIERZ
 • Prezentacja pt.: “Rola parków krajobrazowych w szeroko rozumianym rozwoju lokalnym Warmii i Mazur”Małgorzata Domurad, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (.pdf) – POBIERZ

Weryfikacja warunku z § 5 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia 19.2 – sposób postępowania

25.11.2019

W treści wiadomości znajduje się skan pisma znak: DDD-WL.6935.207.2019.APP z dnia 22.11.2019 r., w sprawie sposobu postępowania przy weryfikacji warunku przyznania pomocy, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia 19.2.
Treść pisma (.pdf) – POBIERZ

Rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2

13.11.2019

8 listopada 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Podpisanie umów w ramach Leadera

30.10.2019

30 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisane zostały trzy umowy o przyznaniu pomocy.
Umowy zawarto pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentami Leadera w zakresie poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowy zawarto na łączną kwotę 160 000,00  zł. Środki finansowe, przeznaczone na realizację operacji,  pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Pierwszą umowę zawarł Pastor Roland Zagóra reprezentujący Parafię Ewangelicko-Augsburską w Nidzicy. Dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł zostanie przeznaczone na rewitalizację muru pamięci Księdza Jerzego Otello, zlokalizowanego w Centrum Nidzicy w sąsiedztwie zamku i kościoła. Ogrodzenie, które podlegać będzie rewitalizacji jest naturalnym uzupełnieniem krajobrazu historycznego tej części miasta. Stanowi ciekawy element pamięci lokalnej z uwagi na  powiązanie z postacią jednego z duchownych miasta. Odbudowa tego muru zwiększy atrakcyjność turystyczną i historyczną tego miejsca oraz  przywróci element utraconego krajobrazu.
Drugą umowę zawarł Pan Paweł Adamski z Nidzicy w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Przyznana kwota wsparcia w wysokości 60 000,00 zł pozwoli zakupić  nowoczesny sprzęt niezbędny do podjęcia działalności gospodarczej, polegającej na wideofilmowaniu za pomocą dronów. Projekt będzie realizowany na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Brama Mazurskiej Krainy”.
Trzecią umowę zawarł Pan Patryk Kamiński na otwarcie gabinetu weterynaryjnego w Dobrym Mieście. Wartość przyznanej pomocy w kwocie 50 000,00 zł pozwoli uruchomić gabinet weterynaryjny, który będzie działał całodobowo. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu oraz wyposażenie gabinetu, który zamierza zapewnić opiekę weterynaryjną zwierzętom gospodarskim. Dzięki zrealizowanemu projektowi zostanie utworzone miejsce pracy w formie samozatrudnienia, a dodatkowo zostanie stworzone miejsce pracy osobie z obszaru wiejskiego objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Warmiński Zakątek”.

Przejęcie przez inny podmiot zobowiązań beneficjenta z poddziałania 19.2 – stan prawny stosowany przy ocenie warunków

30.07.2019

W treści wiadomości znajduje się interpretacja wyjaśniająca przejęcie przez inny podmiot zobowiązań beneficjenta z poddziałania 19.2 – stan prawny stosowany przy ocenie warunków.
Stan prawny stosowany przy ocenie warunków przejęcia przez inny podmiot zobowiązań beneficjenta z poddziałania 19.2 (.pdf): POBIERZ

Zaktualizowane formularze wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność w poddziałaniach 19.2 i 19.3

30.07.2019

W treści wiadomości znajdują się zaktualizowane wersje formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność w poddziałaniach 19.2 i 19.3.
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:
– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 4z (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność 4z (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność 4z (.xlsx): POBIERZ
– Arkusz dodatkowy danych podmiotów współwnioskujących, arkusz dodatkowy karty rozliczenia zadania, arkusz dodatkowy listy obecności na szkoleniu  4z (.pdf): POBIERZ
– Arkusz dodatkowy danych podmiotów współwnioskujących, arkusz dodatkowy karty rozliczenia zadania, arkusz dodatkowy listy obecności na szkoleniu  4z (.xlsx): POBIERZ
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:
– Intrukcja wypełniania wniosku o płatność 4z (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność 4z (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność 4z (.xlsx): POBIERZ
– Załącznik nr 2: Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (.xlsx): POBIERZ
– Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków (.pdf): POBIERZ
III. Operacje w ramach poddziałania 19.3 projekty współpracy:
– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 3z (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność 2z (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność 2z (.xlsx): POBIERZ
– Arkusz dodatkowy danych o partnerach projektu, arkusz dodatkowy karty rozliczenia zadania, arkusz dodatkowy listy obecności (.pdf): POBIERZ
– Arkusz dodatkowy danych o partnerach projektu, arkusz dodatkowy karty rozliczenia zadania, arkusz dodatkowy listy obecności (.xlsx): POBIERZ
– Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 2z (.pdf): POBIERZ
– Wniosek o przyznanie pomocy 2z (.pdf): POBIERZ
– Wniosek o przyznanie pomocy 2z (.xlsx): POBIERZ
– Załączniki (.xlsx): POBIERZ

Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu

18.06.2019

W treści wiadomości znajduje się wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części dotychczasowego beneficjenta określającej warunki kontynuowania realizacji operacji w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętych PROW na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) opracowała wzór formularza umowy
o przyznaniu pomocy następcy prawnemu dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części dotychczasowego beneficjenta określającej warunki kontynuowania realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami.
Wzory ww. formularzy, zgodnie z art. 42 ust. 3 powyżej wskazanej ustawy, uzyskały akceptację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pismo przewodnie (.pdf): POBIERZ
Umowa następstwo (.docx): POBIERZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.docx): POBIERZ
Załącznik nr 2 (.xls): POBIERZ

 


Nowy wzór wniosku o płatność w wersji 4z wraz z instrukcją dla operacji w ramach poddziałania 19.2

06.06.2019

05 czerwca 2019 r., został udostępniony nowy wzór wniosku o płatność w wersji 4z wraz z instrukcją wypełniania. Wzory dokumentów znajdują się w treści wiadomości.
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:
Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – otwórz
10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz
III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych
Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – otwórz

Rozporządzenie MRiRW zmieniające wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach działań lub poddziałań objętych PROW 2014-2020

14.05.2019

11 maja 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 872).
Treść rozporządzenia (.pdf): POBIERZ

Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów dot. konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla realizacji operacji w ramach PROW 2014-2020

23.04.2019

Poniżej znajduje się Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r.
Poradnik w wersji elektronicznej (.pdf): POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2

19.04.2019

9 kwietnia 2019 roku ogłoszone zostało Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 t.j.)
Treść rozporządzenia (.pdf): POBIERZ

Wsparcie w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju rynków zbytu produktów lokalnych oraz tworzenia lub rozwoju inkubatorów

10.04.2019

W treści wiadomości znajduje się zaktualizowany wniosek Beneficjenta o zaliczkę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek o zaliczkę (.xlsx): POBIERZ
Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę (.pdf): POBIERZ

Wsparcie w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju rynków zbytu produktów lokalnych oraz tworzenia lub rozwoju inkubatorów

12.03.2019

W treści wiadomości znajduje się skan pisma z informacją w sprawie możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie rozwoju rynków zbytu produktów lokalnych oraz tworzenia lub rozwoju inkubatorów.
Informacja DDD ARiMR (.pdf): POBIERZ

Wyjaśnienia ARiMR dotyczące Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2

05.02.2019

W treści wiadomości znajduje się pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wyjaśnieniami dotyczącymi terminu złożenia informacji monitorujących z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji.
Wyjaśnienia ARiMR – informacji monitorująca z realizacji biznesplanu / informacja po realizacji operacji (.pdf): POBIERZ

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2

23.01.2019

Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy w przypadku podejmowania działalności, lub płatność końcową, w przypadku rozwijania działalności, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji monitorującej z biznesplanu, lub informacji po realizacji operacji.
Informację monitorującą z realizacji biznesplanu / Informację po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) składa Beneficjent realizujący operację w zakresie:
 1. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR dla:
 • podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia);
 • tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, będących przedsiębiorstwami spożywczymi,  w  których  jest  wykonywana  działalność  w  zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia);
 • rozwijania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia);
 1. wspierania współpracy między pomiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych (§ 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia);
 2. rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem operacji polegających na budowie  lub  modernizacji  targowisk  objętych  zakresem  wsparcia  w  ramach  działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia);
 3. zachowania dziedzictwa lokalnego (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia);
 4. rozwoju ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury  turystycznej   lub   rekreacyjnej, lub kulturalnej (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia);
 5. a także operacji realizowanych w innych zakresach niż wymieniono powyżej, jeżeli w wyniku ich realizacji zostaną utworzone miejsca pracy.
Terminy składania (IMRB/ IPRO)
 1. Beneficjenci realizujący operacje w zakresach o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia tj. wyszczególnionych w punktach A – C, (IMRB/ IPRO) składają w terminie do końca kwartału , następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/ drugiej transzy.
Jeżeli data płatności końcowej nastąpiła w terminie:
 • 01.2017 – 31.03.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca czerwca 2018 r.,
 • 04.2017 – 30.06.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca września 2018 r.,
 • 07.2017 – 30.09.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca grudnia 2018 r.,
 • 10.2017 – 31.12.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca marca 2019 r.
 1. Beneficjenci realizujący operacje w zakresach o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lub 6 rozporządzenia tj. wyszczególnionych w punktach D i E oraz operacje realizowane w zakresach innych niż wymieniono wyżej, w wyniku których zostaną utworzone miejsca pracy, składają (IMRB/ IPRO) w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej lub od 1 do 30 dnia roboczego po zakończeniu roku obrachunkowego następującego po roku obrachunkowym, w którym beneficjent otrzymał płatność końcową.
Przykład rok kalendarzowy
05.2017                                        data płatności końcowej
01.01.2018 – 31.12.2018             pierwszy rok kalendarzowy
01.01.2019 – 31.12.2019             drugi rok kalendarzowy
Beneficjent ma obowiązek złożenia (IMRB/ IPRO) w terminie 01 do 31 stycznia 2019 r. 
Przykład rok obrachunkowy
05.2017                                        data płatności końcowej
do końca maja 2018 r.                 pierwszy rok obrachunkowy
do końca maja 2019 r.                 drugi rok obrachunkowy       
Beneficjent ma obowiązek złożenia (IMRB/ IPRO) w terminie 01 do 30 czerwca 2019 r.
 • Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta.

 

W związku z powyższym, w dalszej treści wiadomości znajdują się przedmiotowe załączniki:
– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf): POBIERZ
– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx): POBIERZ
– Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf): POBIERZ
Więcej informacji znaleźć można w wyjaśnieniach ARiMR dotyczących informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji: TUTAJ

Wyjaśnienia dotyczące informacji monitorującej realizację biznesplanu / informacji po realizacji operacji

30.11.2018

W załączeniu do wiadomości znajduje się wyjaśnienie w zakresie prawidłowej weryfikacji dokumentów dotyczących monitorowania zobowiązań wynikających z umów zawieranych przez Beneficjentów poddziałania 19.2. “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Treść wyjaśnienia (.pdf): POBIERZ

Podpisano umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

16.11.2018

16 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawarte zostały dwie umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach działania Leadera Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020. Oba wnioski o przyznanie pomocy zostały złożone za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z siedzibą w Nidzicy.
Pierwsza umowa została zawarta pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Jana Chrzciciela w Targowie
Operacja zakłada remont dachu i dzwonnicy kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Targowie, powstałego na przełomie XIX i XX w. W ramach operacji, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, zaprojektowano wymianę pokrycia dachu budynku kościoła i dzwonnicy, a także montaż instalacji odgromowej. Wykonane prace pozwolą na ochronę zabytku przed ewentualnymi zniszczeniami i zachowanie go dla kolejnych pokoleń, co, z pewnością, przyczyni się do zachowania dziedzictwa lokalnego w regionie.
Druga umowa zawarta pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Walentego w Lipowcu dotyczy prac konserwatorskich i restauratorskich zespołu 7 witraży nawy Kościoła p.w. Św. Walentego w Lipowcu
Operacja pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie zespołu 7 witraży nawy Kościołap.w. Św. Walentego w Lipowcu” zgodnie z opracowanym projektem prac restauratorskich i konserwatorskich, zakłada doprowadzenie witraży do ich stanu właściwego, pierwotnego charakteru, estetyki i technologii, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Kościół został wybudowany w 1892 r. i jest wpisany do rejestru zabytków.  Prace zlokalizowane będą w miejscowości Lipowiec, gm. Szczytno.

Weź udział w konkursie na projekty realizowane w ramach PROW 2014-2020!

07.11.2018

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) – struktura zrzeszająca wszystkich interesariuszy dążących do lepszych rezultatów rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej – z okazji 10-lecia swojej działalności w Polsce, zaprasza do udziału w konkursie, mającym na celu wyróżnienie inicjatyw, ukazujących, jak, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, wzrasta atrakcyjność, konkurencyjność i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.
Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) powstała, by zwiększyć zaangażowanie zainteresowanych stron w rozwój obszarów wiejskich, podnieść jakość programów rozwojów obszarów wiejskich oraz politykę informacyjną, a także wspierać ocenę programów rozwoju obszarów wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce funkcjonuje od 2007 roku, a obecnie Beneficjenci drugiej edycji PROW realizowanego w latach 2014-2020 mają szansę na zaprezentowanie swoich inicjatyw, które mogli zrealizować z pomocą funduszy unijnych.
W bieżącej edycji konkursu, Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą zgłaszać projekty w pięciu kategoriach tematycznych:
 1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw;
 2. Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu;
 3. Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT);
 4. Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich a także wsparciem młodzieży;
 5. LEADER – inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER.
Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić poniższe kryteria:
 1. Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowanie z PROW 2014-2020.
 2. Projekty mogą być w trakcie realizacji lub zakończone. W przypadku projektów trwających, powinny być na zaawansowanym etapie wdrażania.
 3. Projekty mogą być zgłaszane w jednej z pięciu wyżej wymienionych kategorii.
 4. Projekty należy zgłaszać poprzez wypełniony formularz, najpóźniej do 5 grudnia 2018 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl.
 5. Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.
 6. Spośród nadesłanych zgłoszeń z Polski najciekawsze projekty, po 2 w każdej kategorii, zostaną przekazane do ENRD.
 7. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej z JC KSOW, tel. 22 623 28 38


Umowy o wsparcie unijne podpisane nad Zalewem Wiślanym

20.06.2018

18 czerwca 2018 r. w Tolkmicku podpisano 8 umów w ramach podejścia LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Samorząd województwa reprezentowali Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na terenie Lokalnej Grupy Działania “Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”,  podpisano siedem umów w zakresie poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz jedną w zakresie poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.
Operacja “Markowy Produkt Turystyczny”, realizowana w ramach podpisanej w zakresie 19.3 umowy, pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a trzema Beneficjentami (Stowarzyszeniem “Łączy Nas Kanał Elbląski LGD”, LGD “Ziemia Lubawska” oraz LGD “Mazurskie Morze”) ma na celu rozwój i promocję obszarów wiejskich partnerskich LGD, poprzez wzrost wiedzy i aktywizację społeczności lokalnej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach zaktywizowania i zwiększenia świadomości mieszkańców obszaru LGD w zakresie tworzenia i promocji produktu turystycznego oraz stworzenia i promocji markowych produktów turystycznych.
Poddziałanie 19.3 umożliwia poszczególnym LGD podejmowanie współpracy i realizację projektów z partnerami z terytorium tego samego państwa członkowskiego (współpraca międzyterytorialna) lub partnerami z innych państw członkowskich (współpraca zagraniczna).
Pomoc może zostać przyznana na operację polegającą na:
 • przygotowaniu projektu współpracy,
 • realizacji projektu współpracy,
 • przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy.
Informacje o projektach w ramach podpisanych umów na poddziałanie 19.2:
– Gmina Wilczęta – Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny,
– Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku – Święto miasta nad Zalewem Wiślanym,
– Sienkiewicz Małgorzata – Wprowadzenie w skali regionu usług standaryzacji i konfekcjonowania miodu związanej m. in. z porcjowaniem, pakowaniem i znakowaniem żywności tradycyjnej i lokalnej,
– STUDENTART Krzysztof Myszka – Rozwój potencjału turystycznego obszaru LGD poprzez zakup innowacyjnych urządzeń rekreacyjnych i multimedialnych służących służących organizacji eventów dla wielotysięcznej publiczności,
– Centrum Dentystyczne EURODENT Grażyna Powideł – Dywersyfikacja usług protetycznych w firmie Centrum Dentystyczne EURODENT Grażyna Powideł,
– BieArt” P.P.H.U. Elżbieta Biedrawa – Rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie zatrudnienia poprzez zakup sprzętu gastronomicznego oraz wykonanie termomodernizacji budynków,
– Łukasz Żarkiewicz T-ECO Technology – Budowa obiektu tymczasowego zakwaterowania turystycznego.
Uwzględniając powyższe umowy w ramach poddziałania 19.2, w województwie warmińsko-mazurskim, podpisano już 447 umów o przyznaniu pomocy na łączną kwotę ponad 49,3 mln. zł. Ponadto umowa zawarta w ramach poddziałania 19.3, jest trzecią objętą takim wsparciem. Łączna kwota wszystkich trzech umów podpisywanych w ramach  poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020 wynosi 647 742,00 zł. Podpisane umowy dotyczą współpracy międzyterytorialnej.
GALERIA ZDJĘĆ Z PODPISANIA UMÓW W TOLKMICKU: TUTAJ

Wzór formularza umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

12.06.2018

Poniżej opublikowano komplet załączników oraz wzór formularza umowy o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych, oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW 2014-2020.
– Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (.xlsx): POBIERZ
– Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.xls): POBIERZ
– Załącznik nr 3 – Kary administracyjne (.docx): POBIERZ
– Załącznik nr 3a – Kary administracyjne (.docx): POBIERZ
– Załącznik nr 5 – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji (.xlsx): POBIERZ
– Załącznik nr 5 – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji (.pdf): POBIERZ
– Umowa 7z (.docx): POBIERZ
– Umowa 7z (.pdf): POBIERZ

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji 19.2

11.06.2018

W związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, publikujemy uaktualnioną Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji.
– Zaktualizowana wersja Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji (.pdf): POBIERZ

Klauzule informacyjne i klauzule zgody dot. przetwarzania danych osób fizycznych występujących w poddziałaniach 19.2, 19.3 i 19.4

07.06.2018

W związku z wejściem w życie w dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w treści wiadomości publikujemy klauzule informacyjne i klauzule zgody dot. przetwarzania danych osób fizycznych występujących w poddziałaniach 19.2, 19.3 i 19.4.
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 (docx.): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dot. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności (.docx): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2, jako osoby świadczącej, lub udostępniającej wkład rzeczowy (.docx): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.3 (.docx): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.3 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dot. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności (.docx): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.4 (.docx): TUTAJ

Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2

01.06.2018

W załączeniach, znajdujących się poniżej, umieszczone zostały: wersja formularza umowy, załączniki, oraz formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacja po realizacji operacji. Formularze dokumentów obowiązują w ramach poddziałania 19.2. “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
– Umowa o przyznaniu pomocy 4z (.pdf): POBIERZ
– Umowa o przyznaniu pomocy 4z (.docx): POBIERZ
– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / informacja po realizacji operacji (.pdf): POBIERZ
– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / informacja po realizacji operacji (.xlsx): POBIERZ
– Załącznik 2: Wykaz działek ewidencyjnych (.pdf): POBIERZ
– Załącznik 2: Wykaz działek ewidencyjnych (.xls): POBIERZ

Odpowiedzi MRiRW w sprawie tzw. “kamieni milowych”

22.05.2018

W załącznikach publikowanych w treści informacji, znajdują się odpowiedzi MRiRW dot. postanowień umowy o warunkach i sposobie realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; osiągnięcie tzw. “pierwszego kamienia milowego”.
– Odpowiedź dot. postanowień par. 8 umowy o warunkach i sposobie realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (.pdf): POBIERZ
– Odpowiedź dot. postanowień umowy o warunkach i sposobie realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (.pdf): POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 30 kwietnia 2018 r.

11.05.2018

Poniżej znajduje się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść rozporządzenia zmieniającego (.pdf): POBIERZ

Wyjaśnienia dot. sposobu postępowania przy wyliczaniu zatrudnienia w ramach Poddziałania 19.2

10.05.2018

W załączonym dokumencie, znajdującym się w treści wiadomości, publikujemy wyjaśnienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczące sposobu postępowania przy wyliczaniu poziomu zatrudnienia w ramach Poddziałania 19.2.
Wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania przy wyliczaniu zatrudnienia w ramach Poddziałania 19.2 (.pdf): POBIERZ
Dokumentowanie miejsca zamieszkania podmiotu będącego osobą fizyczną (.pdf): POBIERZ
Informacja o obowiązku składania oświadczenia dotyczącego korzystania przez Beneficjenta z tzw. “ulgi na start” w ramach Poddziałania 19.2 (.pdf): POBIERZ

Poddziałanie 19.2: Nowy wzór formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

16.04.2018

W załączeniach do wiadomości znajduje się nowy wzór formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wzór formularza (.xls): POBIERZ
Informacja pomocnicza (.pdf): POBIERZ
Wersje elektroniczne dostępne są również na stronie internetowej: TUTAJ

Wspracie unijne na projekty w ramach Leadera i PO Rybactwo i Morze

29.03.2018

26 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej, Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podpisanych zostało 6 umów o przyznaniu pomocy w ramach Poddziałania 19.2 przez Leadera PROW 2014-2020 oraz 1 umowa o dofinansowanie z  Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentami obu Programów.
Umowy z Beneficjentami Leadera zostały zawarte w ramach wsparcia na Podejmowanie działalności gospodarczej i Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Umowa z Beneficjentem Programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w zakresie Realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
Łączna kwota wsparcia dla Beneficjentów PROW na lata 2014-2020 wyniosła 551 000,00 zł., natomiast kwota wsparcia dla Beneficjenta Programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 wyniosła 201 229,00 zł.
INFORMACJE O PROJEKTACH:
– Powiat Elbląski – Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej “Stanica Wodna” w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu.
– Jędrzejewski Łukasz – Mobile Cafe
– Kremski Mateusz Piotr – Konserwacja pojazdów w oparciu o innowacyjną metodę PDR (ang. Paintless Dent Repair) – usuwanie wgnieceń karoserii samochodowych bez konieczności późniejszego lakierowania
– Zęgota Janusz Sławomir – Ekodomek – podjęcie działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu domku letniskowego
– Kaczmarczyk Tomasz Paweł – Mobilny doradca – rozpoczęcie działalności gospodarczej
– Stowarzyszenie “RAZEM” – Stworzenie ogólnodostępnego miejsca do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Jeruty
– Pruszyńska Elżbieta – CERAMIKA NAKOMIADY – produkcja wyrobów ceramicznych

 

W ramach poddziałania 19.2 do Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dnia 26 marca 2018 r., wpłynęło 767 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ponad 75 milionów złotych, z czego podpisano 392 umowy na kwotę 41 040 474,00 zł.
W ramach podejmowania działalności gospodarczej złożono 266 wniosków o przyznanie pomocy, z czego podpisano 137 umów na łączną kwotę 8 971 522,00 zł. Natomiast w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, złożono 168 wniosków o przyznanie pomocy i podpisano 120 umów na łączną kwotę 13 323 935,00 zł.
LINK DO GALERII ZDJĘĆ: Podpisano kolejne umowy w ramach programów LEADER i Po Rybactwo i Morze

Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wykonawców

08.03.2018

W związku z wejściem w życie w dniu 21.02.2018 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to:
 • zwiększenie progu, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. Euro,
 • umożliwienie ustalania jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu,
 • umożliwienie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony),
 • określenie terminu, w jakim należy dokonać ustalenia wartości zadania – nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych – 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego albo – gdy nie udostępniono zapytania ofertowego – przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą,
 • doprecyzowanie sposobu postępowania w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę na wykonanie tego zadania z wybranym przez siebie wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo,
 • uregulowanie sposobu postępowania w sytuacji, gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania.
Zmieniona ustawa wprowadza zasadę, iż decydującym momentem dla oceny konieczności stosowania przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców obowiązujących w ramach danego postępowania jest moment zamieszczenia zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR. Przy ocenie tej nie ma natomiast znaczenia moment zawarcia z beneficjentem umowy o przyznaniu pomocy. W praktyce oznacza to, że nowe zasady mogą mieć zastosowanie zarówno do beneficjentów, którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów (jednak nie wcześniej niż w dniu 18.01.2017 r.), jak i do tych, którzy umowy zawrą w dniu wejścia w życie tych przepisów lub po tym dniu. Szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców i warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396), dostosowanym do zmian przepisów ustawy PROW 2014-2020.
Regulacje wprowadzane nowym rozporządzeniem są co do zasady znane podmiotom. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące, nie wynikające wprost ze zmiany ustawy, nowe przepisy rozporządzenia, w porównaniu do rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2017 r.:
 • brak obowiązku obligatoryjnego przedłużenia terminu składania ofert w przypadku zmiany zapytania ofertowego (obowiązek taki zaistnieje tylko przy zmianie istotnej),
 • brak minimalnego terminu, o jaki należy przedłużyć termin składania ofert  (dotychczas obowiązek przedłużenia terminu o co najmniej 3/7 dni),
 • doprecyzowanie, iż w toku badania i oceny ofert beneficjent może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między beneficjentem a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści),
 • dodanie dodatkowego elementu do protokołu z postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (wykaz ofert),
 • określenie warunków dotyczących wezwania do złożenia ofert dodatkowych jeżeli złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie,
 • uwzględnienie możliwości udzielenia zamówienia publicznego w częściach (w przypadku, gdy zamawiający udziela zamówienia publicznego w częściach i niezgodność dotyczy jednego postępowania – zmniejszenie jest obliczane w odniesieniu do wartości tego postępowania, a nie całego zamówienia publicznego),
 • brak sumowania zmniejszeń obliczonych metodą dyferencyjną i wskaźnikową (do wszystkich stwierdzonych niezgodności stosuje się zmniejszenie z tytułu niezgodności, skutkującej zmniejszeniem o najwyższej wartości).
Powyższe zmiany są dla beneficjentów korzystne (np. brak obowiązku przedłużenia terminu składania ofert, brak sumowania zmniejszeń) lub nie nakładają na nich obowiązków niemożliwych do zrealizowania na dowolnym etapie trwania postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (np. załączanie wykazu ofert do protokołu czy publikowanie tego wykazu na portalu ogłoszeń ARiMR).
źródło: ARiMR

Kolejne umowy z LEADERA podpisane na Mazurach

02.03.2018

28 lutego, w Wilkasach / k. Giżycka, podpisano kolejne 27 umów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020. Samorząd województwa reprezentowali Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

– Dzięki funduszom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 wspierającym lokalne działania kierowane przez społeczność, po raz kolejny zostaną podpisane umowy o przyznaniu pomocy. Dzięki otrzymanemu wsparciu Beneficjenci z naszego regionu będą mogli m.in. utworzyć nowe przedsiębiorstwa, rozwijać dotychczasowe działalności gospodarcze, rozwijać istniejącą infrastrukturę: turystyczną, kulturalną i rekreacyjną, a także promować lokalne walory, w tym produkty lub usługi lokalne. – wyjaśnia Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Uroczyste podpisanie umów odbyło się w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach, na terenie objętym lokalną strategią rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “Wielkie Jeziora Mazurskie”.
W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło łącznie 825 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ponad 102 mln złotych.
Do końca lutego 2018 r., zawarto już w sumie 371 umów o przyznaniu pomocy na łączną kwotę blisko 40 mln. złotych. Beneficjentami tych umów są podmioty, które składały wnioski o przyznanie pomocy za pośrednictwem lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich.
Dodatkowo podpisane zostały 2 umowy na projekty grantowe: ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Oba projekty dotyczą promowania obszarów objętych lokalnymi strategiami rozwoju. Poszczególne granty przewidują zorganizowanie specyficznych dla danego obszaru imprez promujących walory naturalne, kulturowe i historyczne oraz wydanie materiałów promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej. Powstanie także mobilna pracownia komputerowa, jako innowacyjna metoda promocji obszaru.
W ramach Programu Operacyjnego  „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, lokalne grupy rybackie i lokalne grupy działania z terenu województwa warmińsko – mazurskiego ogłosiły 10 naborów na łączną kwotę blisko 14 mln zł. Do Zarządu Województwa złożono 86 wniosków o dofinansowanie na kwotę ok. 14,5 mln zł. Dotychczas zawarto 33 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 3,2 mln. zł. Działania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” skierowane są na podnoszenie wartości produktów, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.
Wnioskodawcy z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” podpisali w Wilkasach 6 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 582 237,00 zł.
Planowane do realizacji operacje dotyczą podejmowania, wykonywania, lub rozwijania działalności gospodarczej, służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

 

Lista podpisanych umów – Wilkasy (28.02.2018 r.)

 

LINK DO GALERII ZDJĘĆ: Kolejne umowy z Leadera podpisane na Mazurach (Wilkasy, 28.02.2018 r.)

 


Zawarto kolejne umowy w ramach Leadera

13.02.2018

12 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisanych zostało 5 umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentami Leadera w ramach wsparcia na wdrażanie operacji poprzez strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Łączna kwota wsparcia dla operacji wynosi 510 589,00 zł. Środki finansowe pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
INFORMACJE O PROJEKTACH:
 • Gmina Rybno – Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno
 • Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Blankach – Utworzenie infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie szlaku spacerowego przy zabytkowym Kościele pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Blankach
 • Mierzejewski Adrian Tomasz – Innowacyjne instalacje teletechniczne poprzez założenie działalności gospodarczej
 • Parafia Ewangelicko – Augsburska św. Krzyża w Nidzicy – Rewitalizacja elewacji zabytkowej plebanii przy Kościele Ewangelicko – Augsburska św. Krzyża w Nidzicy
 • Dariusz Cytowicz DA-MAR Firma Handlowo – Usługowa – Poprawa konkurencyjności poprzez rozwój oferty turystycznej obiektu Perła Warmii w Lidzbarku Warmińskim oraz utworzenie 1 miejsca pracy w wymiarze 1 etatu i utrzymanie go przez okres co najmniej 3 – letniej trwałości projektu
LINK DO GALERII ZDJĘĆ: Zawarto kolejne umowy w ramach Leadera

Nowa interpretacja dla poddziałania 19.2

13.02.2018

Poniżej znajduje się skan pisma z dn. 09.02.2018 r. o znaku: DDD-WL.6935.327.2017.APP , zawierającego wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów zmienionego rozporządzenia dla poddziałania 19.2 dotyczących możliwości współfinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych przez organizację pozarządową.
Plik do pobrania – DDD-WL.6935.327.2017.APP

Podpisanie kolejnych umów z Leadera

23.01.2018

26 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisanych zostało 6 umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentami Leadera w ramach wsparcia na wdrażanie operacji poprzez strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Łączna kwota wsparcia dla operacji wynosi 907 860,00 zł. Środki finansowe pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
INFORMACJE O PROJEKTACH:
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Brama Mazurskiej Krainy”– Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych
 • Mieczkowska Elżbieta – Rozbudowa kuchni oraz modernizacja Sali w Zajeździe Wiejskim oraz utworzenie Mini Zoo
 • LIBRO – S Paweł Liberacki – Rozwój firmy LIBRO – S Paweł Liberacki z obszaru LGD Ziemia Lubawska poprzez dywersyfikację prowadzonej działalności – zakup urządzenia CNC do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych warunkujących świadczenie nowych usług w branży drzewnej
 • Ziarek Konrad Krzysztof – Agencja filmowa “SCARLET” – uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie filmowania i tworzenia produkcji filmowych
 • Andrzej Świątkowski OŚRODEK MAZURSKI – Zakup i montaż przenośnika taśmowego
 • Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu – EKO Reszel
LINK DO GALERII ZDJĘĆ: Podpisanie kolejnych umów z Leadera

Nowe rozdysponowanie funduszy w ramach Leadera

23.01.2018

23 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisano 12 kolejnych umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentami w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wartość podpisanych umów to 1 352 431,00 zł.
LEADER to jedno z narzędzi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które cieszy się wielką popularnością wśród samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, osób fizycznych, kościołów. LEADER umożliwia aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi.
Podejście LEADER umożliwia Lokalnym Grupom Działania (LGD) i Lokalnym Grupom Rybackim (LGR) ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach swoich lokalnych strategii rozwoju (LSR). Inwestycje mają obejmować m.in. budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej, promocję działań związanych z upowszechnieniem dziedzictwa przyrodniczego, naturalnego oraz promocję działań na rzecz krzewienia kultury i tradycji.
Dzięki tej pomocy beneficjenci mogą podjąć pracę w nowo otwartych przedsiębiorstwach, dynamicznie rozwijać swoją dotychczasową działalność gospodarczą, zadbać o zachowanie dziedzictwa lokalnego czy promować walory swojego obszaru zamieszkania, w tym produkty lub usługi lokalne.
INFORMACJE O PROJEKTACH:
 • ADL Bieżuński Spółka jawna – Budowa dwóch domków rekreacyjnych całorocznych i energooszczędnych w Świerkocinie dla rodzin z dziećmi
 • Weisgerber Monika – Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego – Akademia Muzyki
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Bieniewie – Konserwacja późnobarokowej chrzcielnicy w kościele św. Marii Magdaleny w Bieniewie
 • Orzoł Błażej – Samozatrudnienie szansą na rozwój nowoczesnych innowacji i technologii w usługach geodezyjnych poprzez utworzenie Start up
 • Białoszewska Katarzyna – Agroturystyka “SKARB SOŁTYSA”
 • Gościniec Nika Thomas Schmidt – NIKA gastronomia i turystyka
 • Gmina Jedwabno – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo
 • Wojtczuk Dagmara Maria – Utworzenie wypożyczalni sprzętu sportowo – rekreacyjnego
 • Komorowska Karolina – Utworzenie salonu “Diamond SPA” – skóra, ciało, umysł, mazurska natura Karolina Komorowska
 • Mistral Karnity – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Pomosty rekreacyjne szansą na rozwój przedsiębiorstwa 
 • Lokalna Organizacja Turystyczna „Pogranicze Warmii i Mazur” – Budowa świetlicy wiejskiej w Przykopie
 • Gmina Korsze – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby placu rekreacyjno-sportowego w Glitajnach gm Korsze
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonał oceny formalnej i oceny zgodności z warunkami udziału w konkursie, tym samym, do dnia 23 stycznia 2018 roku, zawarł z Beneficjentami 329 umów o przyznaniu pomocy na łączną kwotę ponad 34 mln złotych.
W Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa trwa proces oceny formalnej i merytorycznej pozostałych wniosków.
Zgodnie z harmonogramem planowanych naborów w województwie warmińsko-mazurskim terminy kolejnych naborów wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzanych za pośrednictwem LGD i LGR przypadać będą w pierwszym i drugim półroczu 2018 roku. Większość lokalnych grup przewiduje tryb konkursowy już w pierwszym kwartale 2018 roku.
LINK DO GALERII ZDJĘĆ: Nowe rozdysponowanie funduszy w ramach Leadera

Zawarto kolejne umowy w ramach Leadera

16.01.2018

16 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Wioletty Śląskiej-Zyśk Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisane zostały 4 kolejne umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentami poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowane do realizacji w ramach PROW 2014-2020 operacje dotyczą m.in. przebudowy rynku w miejscowości Kurzętnik, budowy ogólnodostępnej przystani cumowniczej dla małych jednostek pływających na jeziorze Orzysz, wybudowania i udostępnienia 4 siłowni zewnętrznych wraz z wyposażeniem w miejscowościach Wilamowo, Linki, Sambród i Dobrocin oraz założenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług związanych z edukacyjnymi warsztatami artystycznymi. Umowy zawarto z przedstawicielami sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego na łączną kwotę ponad 500 tys. złotych.
LINK DO GALERII: Zawarto kolejne umowy w ramach Leadera

Liczba podpisanych umów z Leadera przekroczyła trzysta

03.01.2018

W dniu 3 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisanych zostało 8 umów o przyznaniu pomocy na łączną kwotę 990 971,00 zł w wyniku pozytywnej oceny wniosków złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Poprzez fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wsparcie unijne kierowane jest do lokalnej społeczności poprzez Lokalne Grupy Działania oraz Lokalne Grupy Rybackie, w tym przypadku: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Lokalna Grupa Działania „Barcja”, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.
Dzięki podpisanym umowom czterech beneficjentów tj. Pani Sobczak Justyna, Pani Grzybowska Marta, Pani Zęgota Alicja Dorota oraz Pan Bugajski Piotr będą mogli m.in. podjąć prace w swoich nowo otwartych przedsiębiorstwach. Następnych trzech beneficjentów tj. Sławomir Wojda UBBK Cisza, Pasieka Pucer Dariusz Pucer, Zielona Przystań Tomasz Lewczyk będzie dynamicznie rozwijać swoją dotychczasową działalność gospodarczą. Natomiast Gmina Dźwierzuty, dzięki pozyskanym środkom przebuduje i dostosuje do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych salę widowiskową GOK w Dźwierzutach.
Podpisane umowy o przyznaniu pomocy są kolejną turą rozdysponowania środków unijnych w ramach LEADERA PROW na lata 2014-2020. Łącznie w województwie warmińsko – mazurskim w ramach ww. działania podpisanych zostało 300 umów na kwotę przekraczającą 30 mln zł.
GALERIA ZDJĘĆ: Liczba podpisanych umów z Leadera przekroczyła trzysta

Najczęściej zadawane pytania – aktualizacja 29.12.2017 r.

29.12.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swojej stronie internetowej zamieściła zaktualizowany zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących działań PROW 2014-2020.
Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność najczęściej zadawane pytania – zaktualizowane na dzień 29 grudnia 2017 r. otwórz
LINK: Pytania i odpowiedzi ARiMR

http://nprow.warmia.mazury.pl/najczesciej-zadawane-pytania-aktualizacja-29-12-2017-r/


Aktualizacja formularzy wniosków z poddziałania 19.2

14.11.2017

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (INNE)
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – POBIERZ
3) Biznesplan (wersja 3z)
 • Biznesplan (.pdf) – POBIERZ
 • Biznesplan (.docx) – POBIERZ
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – POBIERZ
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – POBIERZ
4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – POBIERZ
6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) –
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz
7) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (PREMIE)
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz
3) Biznesplan (wersja 3z)
 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz
4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz
III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz
3) Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (.xlsx) – otwórz
4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika “Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji” (pdf) – otwórz
5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)
Uwaga! 27.09.2017 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – otwórz

http://nprow.warmia.mazury.pl/uwaga-nowe-formularze-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-wnioskow-o-platnosc-oraz-umow-o-przyznaniu-pomocy-w-ramach-poddzialania-19-2-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-ki/


Wyjaśnienia dotyczące projektów grantowych w poddziałaniu 19.2.

17.10.2017

Poniżej zamieszczono interpretację zagadnienia dotyczącego projektów grantowych w poddziałaniu 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Treść wyjaśnienia (.pdf): POBIERZ

Zmieniony formularz wniosku o płatność na granty

24.07.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała ze 21 lipca 2017 roku udostępniła na swojej stronie internetowej zmieniony formularz wniosku o płatność na projekt grantowy w ramach Poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Podpisanie kolejnych 45 umów z Leadera

24.07.2017

45 umów o wartości ponad 4 mln zł podpisano 20 lipca 2017 r. w Kamionce pod Nidzicą w ramach inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  Samorząd województwa reprezentowali marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz Sylwia Jaskulska, członek zarządu.
CZYTAJ WIĘCEJ: Podpisanie umów w Kamionce

Podpisanie kolejnych umów z Leadera

07.06.2017

6 czerwca 2017 roku w Olsztynie zostało podpisanych kolejnych 35 umów o przyznaniu pomocy na realizację operacji w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na łączną kwotę ponad 3,1 mln złotych.
CZYTAJ WIĘCEJ: Podpisanie umów w Olsztynie

Zmiana instrukcji do wniosku o płatność w poddziałaniu 19.2

08.05.2017

Na stronie internetowej ARiMR zostały zamieszczone zaktualizowane instrukcje wypełniania wniosków o płatność dla operacji w ramach poddziałania 19.2:
– z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
– w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Zmiany w instrukcjach polegają na dodaniu informacji o załączniku Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu.

Na stronie zostały także umieszczone przykładowe wzory sprawozdań (zawierające minimalne wymagania) oraz informacje pomocnicze przy ich wypełnianiu (pkt I. 8 – dla operacji z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, pkt II.6 dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Link: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.
Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r. – otwórz
– Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel)
– Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz
Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) (plik.pdf do pobrania) – otwórz
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

Umowy na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 podpisane

04.05.2017

4 maja 2017 roku w Olsztynie zostało podpisanych 18 umów o przyznaniu pomocy na realizację operacji w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na łączną kwotę 2 044 445,00 złotych.
CZYTAJ WIĘCEJ: Podpisanie umów w Olsztynie

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność w Poddziałaniu 19.2

27.02.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła na swojej stronie internetowej zaktualizowaną „Instrukcję wypełniania wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W instrukcji zostały doprecyzowane zapisy w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60) oraz wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106).
Wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 24 luty 2017 r. – plik .pdf do pobrania (1 MB)

Kolejna zmiana instrukcji wypełniania wniosku – Poddziałanie 19.2

15.02.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o zmiane instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Obowiązujący formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.).
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 została w tym zakresie doprecyzowana. Aktualna instrukcja wypełniania wnioski została zamieszczona poniżej.
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 2z – plik .pdf do pobrania (zmiana z 07.02.2017 r.)

Zawieszenie działania generatora wniosków w poddziałaniu 19.2

09.02.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że z dniem 21 lutego 2017 roku zawiesza czasowo możliwość z korzystania z generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W związku z powyższym, przy ogłaszaniu kolejnych naborów wniosków w ramach poddziałania 19.2 na operacje, dla których wnioski mogłyby zostać wypełnione przy wykorzystaniu generatora, należy zwrócić uwagę na niewskazywanie tego narzędzia. Ponadto do czasu jego aktualizacji i ponownego udostępnienia zaleca się Wnioskodawcom, aby przygotowywali wnioski w ramach dostępnych, edytowalnych dokumentów w postaci plików excel i word.
Na stronie internetowej ARiMR zostało udostępnione narzędzie do wyliczania tabel finansowych biznesplanu w postaci pliku excel. Arkusz został zamieszczony pod poniższym linkiem:
Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 plik .xlsx do pobrania

Formularze dokumentów PO Rybactwo i Morze

02.03.2017

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczone zostały zaakceptowane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej formularze wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania “Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” wraz z załącznikami oraz z instrukcjami do stosowania.
Dokumenty są do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej – Link

 

Wzór wniosków o dofinansowanie i instrukcje ich wypełniania- TUTAJ
Wzory Biznes Planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020  – TUTAJ
Wzór umów o dofinansowanie – TUTAJ
Wzory  wniosków o płatność – TUTAJ
Wzór wniosku o wydanie opinii – TUTAJ
Pomoc techniczna-  TUTAJ

Wyjaśnienia do zasad wyliczania salda bieżącego w biznesplanie dla “premii” w poddziałaniu 19.2

07.02.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała wyjaśnienia dot. zasad wyliczania salda bieżącego w biznesplanie dla “premii” w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W związku z kierowanymi do ARiMR pytaniami w zakresie zasad wypełniania Tabeli 9.3. Zaktualizowana wartość netto biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 informuję, że saldzie bieżącym dla roku N+2 (wiersz 9. Saldo bieżące) uwzględnia się również wartość końcową (wiersz 7. Wartość końcowa, kolumna rok N+2). Na stronie internetowej ARiMR zostało zamieszczone narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia zgodnie z ww. zasadą – ścieżka dostępu do ww. narzędzia:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx
Dodatkowo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi lokalizacji pomocniczych Tabel finansowych biznesplanu informuję, że narzędzia zostały zamieszczone na stronie internetowej ARIMR, zgodnie ze ścieżką dostępu:
– dla operacji realizowanych w poddziałaniu 19.2 (z wyłączeniem „premii”), w przypadku których jest wymagane przedstawienie biznesplanu:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_inne.xlsx
– dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx

Trzecia zmiana formularza umowy o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 Leader

07.02.2017

W związku z zatwierdzoną zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania wersję 4z powyższego formularza.
Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązuje w przypadku, gdy umowa o przyznaniu pomocy zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 5) tj. po dniu 18 stycznia 2017 roku.
Umowa o przyznaniu pomocy wersja 4z – plik .pdf do pobrania (856 kB) 19.2 umowa 4z
Załącznik nr 1 (Zestawienie rzeczowo-finansowe 4z) – plik .pdf do pobrania (210 kB) 19.2 umowa 4z zalacznik 1
Załącznik nr 2 (Wykaz działek ewidencyjnych 4z) – plik .pdf do pobrania (180 kB) 19.2 umowa 4z zalacznik 2
Załącznik nr 3 (Kary administracyjne 4z) plik .pdf do pobrania (543 kB) 19.2 umowa 4z zalacznik 3
Załącznik nr 3A (Kary administracyjne po nowelizacji ustawy PZP 4z) plik .pdf do pobrania (590 kB) 19.2 umowa 4z zalacznik 3a

Generator wniosków do poddziałania 19.2

02.12.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
W związku z powyższym pod niżej wskazanym linkiem:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html 
znajdują się Generatory Wniosków dla:
I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Uzyskanie odstępu do generatora wniosków odbywa się po wcześniejszym założeniu konta na stronie ARiMR.
UWAGA! Z dniem 21 lutego 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawiesza działanie generatora wiosków w poddziałaniu 19.2 objętego PROW 2014-2020. Jednocześnie w zastępstwie generatora wniosków na stronie internetowej ARiMR zostało zamieszczone narzędzie do wyliczania tabel finansowych biznesplanu w formacie Excel – Link do strony internetowej ARiMR

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – PROW 2014-2020

30.11.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swojej stronie internetowej zamieściła zabiór pytań i odpowiedzi dotyczących działań PROW 2014-2020.
Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do Ministarstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz poszczególnych samorządów województw wraz z odpowiedziami. ARiMR będzie aktualizowała tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod wskazanym linkiem.
LINK: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

Zaktualizowana instrukcja wypełniania WoPP do poddziałania 19.2

30.11.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swojej stronie internetowej zamieściła zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
W instrukcji dokonano m.in. następujących zmian:
– usunięto zapis dotyczący możliwości zastosowania metody „zaprojektuj-wybuduj”;
– doprecyzowano zapis dotyczący wyliczenia momentu bazowego dla prowadzących działalność sezonową;
–  w części dotyczącej limitu pomocy – doprecyzowano, że limity nie mają zastosowania w przypadku, gdy podmiotem jest jednostka sektora finansów publicznych albo LGD – (jednocześnie, zmieniono formatowanie wniosku w wersji edytowalnej w tym zakresie);
– w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania, poza adresem głównego miejsca wykonywania działalności doprecyzowano możliwość wpisania adresu dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, pod którym podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą.
Jednocześnie informuje się, że wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 2z – plik .pdf do pobrania (zmiana z 23.11.2016 r.)   IW_WoPP_2_Z_POPRAWIONA_MJ_27_11.16

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

05.10.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła na swojej stronie internetowej dokument do pobrania – Infromacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.
Biznesplan jest załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy, składanym w przypadku następujących operacji:
1) w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, w przypadku:
– podejmowania działalności gospodarczej,
– rozwijania działalności gospodarczej,
– tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, będących przedsiębiorstwami spożywczymi.1 ,w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności, albo
2) wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych; albo
3) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – plik.pdf do pobrania

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w ramach Leadera

26.09.2016

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2015 roku o finansowaniu wspólnej polityki rolnej Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą otrzymać zaliczkę na realizację operacji m.in. w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. W związku z powyższym poniżej zamieszczono formularz wniosku o zaliczkę wraz z instrukcją jego wypełniania i wzorem gwarancji zaliczkowej.
Pismo ARiMR przekazujące formularze – plik .pdf do pobrania
Wniosek Beneficjenta o zaliczkę ma zastosowanie w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.
1) Wniosek o zaliczkę:
2) Instrukcja do wniosku (plik.pdf do pobrania) – otwórz
3) Wzór gwarancji zaliczkowej:
Formularze wniosku o zaliczkę są także dostępne na stronie internetowej ARiMR w zakładce Pobierz wnioski – Link

Szkolenie z zakresu Poddziałania 19.2

23.09.2016

W dniu 22 września 2016 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnych Grup Rybackich.
Spotkanie dotyczyło omówienia zasad ubiegania się o pomoc w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Najważniejsze aspekty związane z możliwością pozyskiwania środków finansowych z nowej perspektywy PROW na lata 2014-2020 przedstawili uczestnikom:  Kierownik Biura Wdrażania PO RYBY – Pani Ewa Barcz oraz Kierownik Biura Projektów z Departamentu Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – Pan Wojciech Stanny. Poniżej zamieszczono materiały szkoleniowe do pobrania.
Prezentacja Ewy Barcz – Rozp. PO Rybactwo i Morze  2014-2020 – plik .pdf do pobrania (573 kB) Prezentacja Rozp. PO Rybactwo i Morze 2014-2020
Prezentacja Wojciecha Stanny – Zmiany w Rozporządzeniu – plik .pdf do pobrania (1,735 MB) Prezentacja zmian w Rozp
Prezentacja Wojciecha Stanny – Wytyczne do Leadera – plik .pdf do pobrania (293 kB) Prezentacja Wytyczne 2
Prezentacja Wojciecha Stanny – Biznesplan w Poddziałaniu 19.2 – plik .pdf do pobrania (629 kB) Prezentacja Biznesplan
Prezentacja Anny Marii Gołębiewskiej – Omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy w Poddziałaniu 19.2 – plik .pdf do pobrania (2,01 MB) Omowienie WoPP Poddzialanie 19.2
GALERIA ZDJĘĆ:   Spotkanie z LGD i LGR

Wyjaśnienia ARiMR w zakresie poddziałania 19.2

07.04.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała zbiór najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Poniższe zagadnienia opracowane zostały na podstawie zmienionego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które weszło w życie 3 września 2016 roku.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – Link do strony ARiMR
Pismo ARiMR – pytania i odpowiedzi – plik .pdf do pobrania (1,38 MB) DDD_WL.6933.64.AK.MJ.2016
Wyjaśnienia ARiMR – różne zakresy wsparcia – plik .pdf do pobrania (416 kB) ARiMR – rozne zakresy
Wyjaśnienia do zasad wyliczania salda bieżącego w biznesplanie dla “premii” w poddziałaniu 19.2 – Link
Wyjaśnienia ARiMR dot. poziomu dofinansowania – plik .pdf do pobrania (248 kB) ARiMR Poziom dofinansowania
Środki transportu
Wyjaśnienia ARiMR dotyczące kosztów kwalifikowalnych – środki transportu – plik .pdf do pobrania (348 kB) DDD-WL.6933.67.2016.JM
Wyjaśnienia ARiMR dot. środków transportu – plik .pdf do pobrania (456 kB) Wyjasnienia ARiMR srodki transportu
Wyjaśnienia dot. wózków widłowych – plik .pdf do pobrania (804 kB) ARiMR srodki transportu wozek widlowy
Wyjaśnienia ARiMR dot. zakupu środków transportu laweta – plik .pdf do pobrania (1,48 MB) ARiMR – Laweta srodki transportu
Wyjaśnienia ARiMR dot. zakupu używanego środka transportu – plik .pdf do pobrania (1,48 MB) ARiMR uzywany srodek transportu oraz podatek VAT
Drogi lokalne
Zapytanie dotyczące zakresu kwalifikowalności dróg lokalnych w poddziałaniu 19.2 – plik .pdf do pobrania (156 kB) Pytanie drogi lokalne w 19.2
Odpowiedź ARiMR dotyczące zakresu kwalifikowalności dróg lokalnych – plik .pdf do pobrania (148 kB) Odpowiedz ARiMR drogi lokalne w 19.2
Wyjaśnienia ARiMR w zakresie dróg publicznych ARiMR Drogi publiczne w 19.2
Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej
Wyjaśnienia ARiMR dot. miejsc pracy – plik .pdf do pobrania (216 kB) Wyjasnienia ARiMR miejsca pracy
Wyjaśnienia ARiMR dot. wielkości przedsiębiorstwa – plik .pdf do pobrania (660 kB) ARiMR wielkosc przedsiebiorstwa
Wyjaśnienia ARiMR dot. ubezpieczenia w KRUS i okresu prowadzenia działalności – plik .pdf do pobrania (1,01 MB) ARiMR Rozwijanie dzialanosci gospodarczej
Wyjaśnienia ARiMR dot. tzw. samozatrudnienia – plik .pdf do pobrania (176 kB) ARiMR Wyjasnienia samozatrudnienie
Wyjaśnienia ARiMR dot. wynajmu hali magazynowej – plik .pdf do pobrania (1,45 MB) ARiMR Hala magazynowa
Wyjaśnienia ARiMR dot. stajni dla koni – plik .pdf do pobrania (1,08 MB) ARiMR Stajnia
Wyjaśnienia ARiMR dot. realizacji biznesplanu – plik .pdf do pobrania (164 kB) ARiMR Realizacja biznesplanu
Wyjaśnienia ARiMR dot. warsztatu samochodowego – plik .pdf do pobrania (796 kB) ARiMR Warsztat
Wyjaśnienia ARiMR dot. zakupu strony internetowej – plik .pdf do pobrania (684 kB) ARiMR zakup strony internetowej
Wyjaśnienia ARiMR dot. podejmowanie działalności jako spółka – plik .pdf do pobrania (208 kB) ARiMR podejmowanie dzialalnosci jako spolka
Wyjaśnienia ARiMR dot. działalność dot. gospodarki magazynowej – plik .pdf do pobrania (180 kB) ARiMR dzialalnosc dot. gospodarki magazynowej
Wyjaśnienia ARiMR dot. działalność usługowej wspomagającej rolnictwo – plik .pdf do pobrania (208 kB) ARiMR Dzialalnosc uslugowa rolnicza
Wyjaśnienia ARiMR dot. opłacania składek oraz osiągnięcia zakładanego poziomu sprzedaży lub usług – plik .pdf do pobrania (224 kB) ARiMR oplacanie skladek i poziom sprzedazy
Wyjaśnienia ARiMR dot. pomocy de minimis – plik .pdf do pobrania (256 kB) ARiMR pomoc de minimis
Wyjaśnienia ARiMR dot. wsparcia na działaność agroturystyczną – plik .pdf do pobrania (224 kB) ARiMR dzialanosc agroturystyczna
Wyjaśnienia ARiMR dot. biznesplanów – plik .pdf do pobrania (1,93 MB) ARiMR Biznesplany
Wyjaśnienia ARiMR dot. wymagań wobec wspólników spółki cywilnej – plik .pdf do pobrania (196 kB) ARiMR – wymagania wobec wspolnikow spolki cywilnej
Wyjaśnienia ARiMR dot. pomocy de minimis udziałowca spółki cywilnej – plik .pdf do pobrania (264 kB) ARiMR – Udzialowiec spolki i limit pomocy de minimis
Wyjaśnienia ARiMR dot. następcy spółki – plik .pdf do pobrania (296 kB) ARiMR – Spolka jako nastepca
Wyjaśnienia ARiMR dot. inwestycji budowlanej przy usługach turystycznych – plik .pdf do pobrania (400 kB) ARiMR – inwestycja budowlana przy turystyce
Wyjaśnienia ARiMR dot. podjęcia działalności gospodarczej i uzyskanej wcześniej pomocy – plik .pdf do pobrania (2,71 MB) ARiMR – podjecie dzialalnosci gospodarczej
Wyjaśnienia ARiMR dot. stosowania prawa zamówień publicznych – plik .pdf do pobrania (172 kB) ARiMR Stosowanie zamowien publicznych
Wyjaśnienia ARiMR dot. zakupu nowych maszyn oraz efektywności biznesplanu – plik .pdf do pobrania (1,01 MB) ARiMR zakup nowych urzadzen oraz efektywnosc biznesplanu
Wyjaśnienia ARiMR dot. zaświadczeń de minimis – plik .pdf do pobrania (504 kB) ARiMR zaswiadczenie de minimis _PREMIA
Wyjaśnienia ARiMR dot. miejsc pracy – plik .pdf do pobrania (420 kB) ARiMR miejsca pracy_etat
Wyjaśnienia ARiMR dot. ubezpieczenia w KRUS – plik .pdf do pobrania (284 kB) ARiMR ubezpieczenie w KRUS
Jednostki sektora finansów publicznych
Wyjaśnienia ARiMR dot. kosztów niekwalifikowalnych – plik .pdf do pobrania (196 kB) ARiMR podzial kosztow dla jednostek sektora fin. publ
Wyjaśnienia ARiMR dot. postępowania przetargowego – plik .pdf do pobrania (188 kB) ARiMR postepowania przetargowe
Wyjaśnienia ARiMR dot. budynku OSP – plik .pdf do pobrania (892 kB) ARiMR Budynek OSP
Wyjaśnienia ARiMR dot. projektów grantowych dla jednostek sektora finansów publicznych – plik .pdf do pobrania (164 kB) ARiMR Projekty grantowe dla jsfp
Wyjaśnienia ARiMR dot. finansowania operacji – plik .pdf do pobrania (664 kB) ARiMR jednostki sektora finansow publicznych
Wyjaśnienia ARiMR dot. nadleśnictw jako beneficjentów – plik .pdf do pobrania (864 MB) ARiMR – Brak pomocy dla nadlesnictwa
Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Wyjaśnienia ARiMR dot. dziedzictwa kulturalnego cmentarza – plik .pdf do pobrania (304 kB) ARiMR – dziedzictwo kulturalne
Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Wyjaśnienia ARiMR dot. tworzenia inkubatora przetwórstwa – plik .pdf do pobrania (312 kB) ARiMR Tworzenie inkubatorow
Granty
Wyjaśnienia ARiMR dot. numerów identyfikacyjnych grantobiorców – plik .pdf do pobrania (248 kB) ARiMR Nr idenyfikacyjne grantobiorcow

Formularze umów o przyznaniu pomocy poddziałanie 19.2

03.09.2016
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do udostępnienia wzory formularzy umów w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Formularze zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR i uzyskały akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (INNE)
Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) obowiązuje od 20.07.2017 r.
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (PREMIE)
Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych
Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
Wszystkie formularze umów są także dostępne na stronie internetowej ARiMR w zakładce Pobierz wnioski – Link

Formularze wniosków poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR

03.09.2016
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do udostępnienia wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Formularze zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR i uzyskały akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (INNE)
Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. – otwórz
Biznesplan (wersja 2z)
 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) – zaktualizowane 6 lutego 2017 r. – otwórz
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 • Oświadczenie (.pdf) – otwórz
 • Oświadczenie (.excel) – otwórz
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz
Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r. – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel)
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz
Narzędzia pomocnicze:
 • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (PREMIE)
Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) – otwórz
Biznesplan (wersja 2z)
 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) – zaktualizowane 6 lutego 2017 r. – otwórz
Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) zaktualizowana 31.05.2017 – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel)
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz
III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych
Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – otwórz
Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)
Uwaga!
21.07.2017 r. została udostępniona wersja 3z: Wniosku o płatność wraz z jego instrukcją
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – otwórz
Wszystkie dokumenty archiwalne poprzednich wersji formularzy są także dostępne na stronie internetowej ARiMR – Link
Wszystkie formularze są także dostępne na stronie internetowej ARiMR w zakładce Pobierz wnioski – Link

 Zmiana Rozporządzenia dot. wdrażania LSR

05.09.2016

3 września 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Tekst rozporządzenia – plik .pdf do pobrania (124 kB) Rozporzadzenie zmieniajace

Rozporządzenie dot. wdrażania LSR

24.10.2015

24 października 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rozporządzenie MRiRW (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570) – plik .pdf do pobrania (180 kB) Rozp Wdrazanie LSR