19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Treść rozporządzenia – plik .pdf do pobrania (274 kB) – POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2019 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Treść rozporządzenia (.pdf) POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Beneficjent: osoba fizyczna, osoby prawne (w tym: kółka rolnicze, Jednostki Samorządu Terytorialnego z wyłączeniem województw, ich związki, badź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe.
Beneficjentem może być Lokalna Grupa Działania, zwana dalej “LGD”, jedynie w przypadku: operacji własnych LGD, “projektów grantowych” tj. operacji, gdzie beneficjentem ubiegającym się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym jest LGD, i to LGD jest wskazywana w systemie jako beneficjent; operacja taka składa się z szeregu grantów, których realizatorami są różnorodne podmioty działające na obszarze objętym LSR, wszystkie granty wchodzące w skład projektu grantowego, są projektami komplementarnymi i łącznie przyczyniają się do realizacji, założonych dla danego projektu grantowego, celów i wskaźników.
Koszty kwalifikowalne obejmują koszty:
 • zakupu dóbr i usług;
 • wykonania robót budowlanych;
 • organizacji i przeprowadzenia spotkania, szkolenia, wydarzenia promocyjnego itp.;
 • najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów;
 • zakupu środków transportu przy czym koszt nie może przekroczyć 30% pozostałych kosztów;
 • kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne;
 • zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację operacji tylko w przypadku operacji o charakterze szkoleniowym, funkcjonowania nowoutworzonych sieci oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego;
 • ogólne;
 • inne koszty związane z realizacją operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne;
 • wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.
Wsparcie w ramach tego poddziałania jest przyznawane na operacje, w zakresie:
 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez:
  • podejmowanie działalności gospodarczej;
  • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności;
  • rozwijanie działalności gospodarczej;
 • wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;
 • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 • budowy lub przebudowy dróg gminnych lub powiatowych, które:
  • umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
  • skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Zawarto tysięczną umowę w ramach poddziałania 19.2

20.09.2022

20 września 2022 r., w ramach wdrażanej w województwie warmińsko-mazurskim inicjatywy LEADER, została podpisana tysięczna umowa. Wsparcie otrzymał Pan Cezary Szewczyk, który za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, ubiegał się o dofinansowanie na utworzenie nowej działalności  gospodarczej.
Przedmiotem działalności nowej firmy będzie produkcja mebli z litego drewna i monolitów w stylu industrialnym. Na ten cel Pan Szewczyk, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, otrzymał dotację w wysokości 60 tys. złotych, która umożliwi mu zakup niezbędnego, specjalistycznego osprzętowania do projektowania mebli i obróbki drewna.
Nowe przedsiębiorstwo powstanie w miejscowości Magdaleniec na terenie powiatu nidzickiego w gminie Nidzica. Firma będzie świadczyła usługi w zakresie projektowania i wytwarzania mebli na wymiar w stylu industrialnym, loft-owym. Meble będą wykonywane na indywidualne zamówienie klienta przy użyciu żywicy epoksydowej. Każdy mebel otrzyma indywidualną, specjalnie w tym celu zaprojektowaną, tabliczkę znamionową z informacją o regionie jego wytworzenia wraz z logiem firmy i numerem telefonu.
Tysięczną umowę o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wręczali członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Pani Sylwia Jaskulska oraz dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa Pan Jarosław Sarnowski.
Inicjatywa LEADER, to najbardziej skuteczny mechanizm wdrażania instrumentu pn. rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), który wśród mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

LEADER to rozwój lokalnej społeczności

16.08.2022

12 umów o wartości blisko 1,5 mln zł zawarto 12 sierpnia 2022 r. w Szczytnie w ramach inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  Samorząd województwa reprezentowała Pani Sylwia Jaskulska, członek zarządu.
Leader to oddolne podejście aktywizujące mieszkańców obszarów wiejskich. Polega na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność strategii rozwoju oraz realizacji wynikających z niej projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności. Opracowana przy udziale mieszkańców lokalna strategia rozwoju zakłada współpracę sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą lokalną grupę działania, która samodzielnie wybiera projekty przyczyniające się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. Jednym z elementów jej wdrażania jest wsparcie na rzecz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
Umowy o przyznaniu pomocy zostały zawarte z lokalnymi samorządami z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, które złożyły wnioski w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury.
Dotychczas w ramach tego zakresu wsparcia z PROW 2014-2020 zostało zawartych w całym województwie 230 umów na kwotę ponad 32 mln zł. Środki pozyskiwane przez samorządy lokalne, fundacje i stowarzyszenia bardzo pozytywnie wpływają na wizerunek małych miejscowości regionu. Ta forma wsparcia w ramach Leadera cieszy się dużym zainteresowaniem we wszystkich lokalnych grupach działania.
Jest to święto zarówno dla samorządowców, aktywnych lokalnych środowisk, jak i całej społeczności południowych Mazur – mówiła podczas spotkania Pani marszałek Sylwia Jaskulska – Są to działania lokalne i przede wszystkim zaplanowane przez samych mieszkańców. Bowiem to właśnie oni wiedzą, czego najbardziej potrzebują. Dzięki tej pomocy mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowej i nowoczesnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej.
Na realizację 12 zadań w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej przeznaczono środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowy zostały zawarte z powiatami, gminami i stowarzyszeniami, którzy za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” realizować będą własne inicjatywy wpisujące się w lokalną strategię rozwoju.
Dzięki finansowemu wsparciu powstaną m.in. Park Bab Pruskich w Targowie w Gminie Dźwierzuty, asfaltowy „Pumptrack” w Świętajnie, boisko rekreacyjne w Wielbarku i miasteczko ruchu drogowego w Kozłowie. Powiat szczycieński stawia na ogólnodostępną infrastrukturę rekreacyjną w miejscowości Lemany. Z kolei powiat działdowski oznakuje szlaki rowerowe na terenie całego powiatu. Lokalne samorządy z Jedwabna, Płośnicy, Iłowo-Osady i Szczytna zdecydowały się na modernizację obiektów kulturalnych, a najmłodsi mieszkańcy Janowa i Kamionki mogą liczyć na nowe edukacyjne place zabaw.
Lista zawartych umów – 12.08.2022 r.
GALERIA ZDJĘĆ

Zaktualizowane formularze wniosków o przyznanie pomocy (5z) w ramach 19.2

02.08.2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia 01.08.2022 r. znak: ZP-163-DDD-WL.071.8.2022.AO przekazała do stosowania zaktualizowane formularze wniosków o przyznanie pomocy (5z) w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:
– na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne);
– na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie).
Poniżej zamieszczono komplet zaktualizowanych dokumentów:
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) 
 • Wniosek o przyznanie pomocy (5z) – plik .xlsx do pobrania (344 kB) – POBIERZ (aktualizacja: 16.09.2022 r.)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (5z)– plik .pdf do pobrania (1,02 MB) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – plik .pdf do pobrania (794 kB) – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących – plik .xlsx do pobrania (189 kB) – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących – plik .pdf do pobrania (697 kB) – POBIERZ
 • Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy – plik .pdf do pobrania (214 kB) – POBIERZ
2) Biznesplan (wersja 5z)
 • Biznesplan – plik .docx do pobrania (132 kB) – POBIERZ
 • Tabele finansowe – plik .xlsx do pobrania (29 kB) – POBIERZ
 •  Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju niekomercyjnych inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – plik .docx do pobrania (124 kB) – POBIERZ
 •  Tabele finansowe (inkubator) – plik .xlsx do pobrania (30 kB) – POBIERZ
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu – plik .pdf do pobrania (716 kB) – POBIERZ
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) 
 • Wniosek o przyznanie pomocy (5z) – plik .xlsx do pobrania (195 kB) – POBIERZ (aktualizacja: 16.09.2022 r.)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (5z)– plik .pdf do pobrania (733 kB) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – plik .pdf do pobrania (509 kB) – POBIERZ
 • Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy – plik .pdf do pobrania (200 kB) – POBIERZ
2) Biznesplan (wersja 5z)
 • Biznesplan – plik .docx do pobrania (129 kB) – POBIERZ
 • Biznesplan – plik .pdf do pobrania (477 kB) – POBIERZ
 • Tabele finansowe – plik .xlsx do pobrania (28 kB) – POBIERZ
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu – plik .pdf do pobrania (704 kB) – POBIERZ
Wszystkie aktualne wersje dokumentów są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: TUTAJ

Aktualizacja formularza wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy (4z)

20.07.2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia 18.07.2022 r. znak: ZP-146-DDD-WL.611.10.2022.IP przekazała do stosowania zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (wersja 4z).
Poniżej zamieszczono komplet zaktualizowanych dokumentów:
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 14 lipca 2022 r.
 • Wniosek o przyznanie pomocy (4z) – plik .xlsx do pobrania (159 kB) – POBIERZ
 • Wniosek o przyznanie pomocy (4z)– plik .pdf do pobrania (455 kB) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – plik .pdf do pobrania (566 kB) – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących – plik .xlsx do pobrania (27 kB) – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących – plik .pdf do pobrania (92 kB) – POBIERZ
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji – plik .xlsx do pobrania (33 kB) – POBIERZ
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji – plik .pdf do pobrania (153kB) – POBIERZ
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (PNCO) – plik .pdf do pobrania (135 kB) – POBIERZ
Wszystkie aktualne wersje dokumentów są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: TUTAJ

Zaktualizowane formularze wniosków o płatność i formularze umów (19.2)

07.07.2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia  05.07.2022 r. znak: ZP-138-DDD-WL.611.15.2022.KS przekazała do stosowania zaktualizowane wzory formularzy wniosków o płatność (5z) oraz formularze umów (6z i 9z) na operacje realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Poniżej zamieszczono komplet zaktualizowanych dokumentów:
1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (w wersji 9z) – INNE/WŁASNE:
 • Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (9z) – plik .pdf do pobrania (586 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji – plik .pdf do pobrania (129 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych – plik .pdf do pobrania (87 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – plik .pdf do pobrania (246 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) – plik .pdf do pobrania (315 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – plik .xlsx do pobrania (121 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – plik .pdf do pobrania (223 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – plik .pdf do pobrania (218 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa – plik .pdf do pobrania (217 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa – plik .pdf do pobrania (219 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – plik .pdf do pobrania (176 kB) – POBIERZ
2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (w wersji 6z) – PREMIE:
 • Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (6z) – plik .pdf do pobrania (439 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 1 Biznesplan – plik .pdf do pobrania (503 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych – plik .pdf do pobrania (113 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji – plik .xlsx do pobrania (121 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – plik .pdf do pobrania (223 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – plik .pdf do pobrania (218 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – plik .pdf do pobrania (176 kB) – POBIERZ
3) Formularz wniosku o płatność (w wersji 5z) – INNE/WŁASNE:
 • Wzór formularza wniosku o płatność (5z) – plik .pdf do pobrania (479 kB) – POBIERZ
 • Wzór formularza wniosku o płatność (5z) – plik .xlsx do pobrania (164 kB) – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów wspólnie wnioskujących – plik .pdf do pobrania (199 kB) – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów wspólnie wnioskujących – plik .xlsx do pobrania (74 kB) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – plik .pdf do pobrania (986 kB) – POBIERZ
 •  Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – plik .pdf do pobrania (151 kB) – POBIERZ
 •  Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – plik .xlsx do pobrania (29 kB) – POBIERZ
WAŻNE:
Wersja 4z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.
Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność.
4) Formularz wniosku o płatność (w wersji 5z) – PREMIE:
 • Wzór formularza wniosku o płatność (5z) – plik .pdf do pobrania (347 kB) – POBIERZ
 • Wzór formularza wniosku o płatność (5z) – plik .xlsx do pobrania (124 kB) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – plik .pdf do pobrania (677 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty – plik .xlsx do pobrania (42 kB) – POBIERZ
 •  Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – plik .pdf do pobrania (151 kB) – POBIERZ
 •  Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – plik .xlsx do pobrania (29 kB) – POBIERZ
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu – plik .pdf do pobrania (410 kB) – POBIERZ
WAŻNE:
Wersja 4z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.
Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność.
Wszystkie aktualne wersje dokumentów są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: TUTAJ

Wytyczne nr 11/2/2022 MRiRW (LEADER)

24.06.2022

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak: WPR.wao.514.2.2022 z 22 czerwca 2022 r., przekazało informację na temat zmiany Wytycznych MRiRW nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 9 listopada 2020 r.
Wytyczne nr 7/1/2020 zostały zastąpione Wytycznymi nr 11/2/2022 i będą obowiązywały LGD od 1 lipca 2022 r.
 • Wytyczne nr 11/2/2022 – plik .pdf do pobrania (1,09 MB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 11 – plik .docx do pobrania (29 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 2 do Wytycznych nr 11 – plik .xls do pobrania (85 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 2a do Wytycznych nr 11 – plik .pdf do pobrania (604 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 3 do Wytycznych nr 11 – plik .xlsx do pobrania (33 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 4 do Wytycznych nr 11 – plik .xlsx do pobrania (37 kB) – POBIERZ
Jednocześnie przypominam, że komplet zaktualizowanych dokumentów jest również dostępny na stronie MRiRW: TUTAJ

Wytyczne nr 10/1/2022 MRiRW (LEADER)

07.06.2022

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak: WPR.wao.514.1.2022 z 31 maja 2022 r., przekazało informację na temat zmiany Wytycznych MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.
Wytyczne nr 5/3/2017 zostały zastąpione Wytycznymi nr 10/1/2022 i będą obowiązywały LGD od 15 czerwca 2022 r.
 • Wytyczne nr 10/1/2022 – plik .pdf do pobrania (337 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 2 do Wytycznych nr 10 Sprawozdanie z realizacji LSR – plik .xlsx do pobrania (80 kB) – POBIERZ
Jednocześnie przypominam, że komplet zaktualizowanych dokumentów jest również dostępny na stronie MRiRW: TUTAJ

Zmiana rozporządzenia MRiRW dla poddziałania 19.2

21.12.2021

20 grudnia 2021 r. ogłoszono zmianę rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2021 poz. 2358).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 4 stycznia 2022 r.
Treść rozporządzenia – plik .pdf do pobrania (274 kB) – POBIERZ

Wytyczne nr 9/2/2021 MRiRW (LEADER)

25.10.2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 21 października 2021 r. zaktualizowało zapisy wytycznych nr 8/1/2021, publikując „Wytyczne nr 9/2/2021 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania”.
Niniejsze Wytyczne zastępują Wytyczne nr 8/1/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. i obowiązują LGD od dnia 1 listopada 2021 r. i mają zastosowanie do wyboru operacji, dla których ogłoszenia o naborze zostały opublikowane po tym dniu.
Wytyczne nr 9/2/2021 – plik .pdf do pobrania (160 kB) –  POBIERZ
Wytyczne zostały zamieszczone również na stronie internetowej MRiRW pod linkiem: TUTAJ

Zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) – 19.2 (inne/własne)

02.09.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia  30.08.2021 r. znak: ZP-248-DDD-WL.071.4.2021.AO przekazała do stosowania zaktualizowany wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020.
Poniżej zamieszczono komplet zaktualizowanych dokumentów:
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy – plik .pdf do pobrania (1,14 MB) – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących – plik .pdf do pobrania (697 kB) – POBIERZ
 • Wniosek o przyznanie pomocy – plik .xlsx do pobrania (336 kB) – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących – plik .xlsx do pobrania (335 kB) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – plik .pdf do pobrania (1,23 MB) – POBIERZ
2) Biznesplan (wersja 4z)
 • Biznesplan – plik .pdf do pobrania (507 kB) – POBIERZ
 • Biznesplan – plik .docx do pobrania (108 kB) – POBIERZ
 •  Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju niekomercyjnych inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – plik .pdf do pobrania (521 kB) – POBIERZ
 •  Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju niekomercyjnych inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – plik .docx do pobrania (102 kB) – POBIERZ
 •  Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju niekomercyjnych inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (tabele finansowe) – plik .xlsx do pobrania (30 kB) – POBIERZ
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 – plik .xlsx do pobrania (29 kB) – POBIERZ
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania Biznesplanu – plik .pdf do pobrania (687 kB) – POBIERZ
3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z
 • Oświadczenie – plik .pdf do pobrania (640 kB) – POBIERZ
 • Oświadczenie – plik .xls do pobrania (124 kB) – POBIERZ
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – plik .pdf do pobrania (1,70 MB) – POBIERZ
Wszystkie aktualne wersje dokumentów są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: TUTAJ

Wytyczne nr 8/1/2021 MRiRW (LEADER)

13.08.2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 11 sierpnia 2021 r. znak: WPR.wao.514.1.2021 przekazało do stosowania Wytyczne nr 8/1/2021 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania, których celem jest:
 • zapewnienie jednolitego i prawidłowego stosowania przez LGD, przepisów Unii Europejskiej, określających skład organu LGD, do którego należy wybór operacji, w tym skład na poziomie podejmowania decyzji oraz parytet głosów w decyzjach dotyczących wyboru, podejmowanych na tym poziomie;
 • wyeliminowanie przypadków, w których nie można przyznać pomocy beneficjentom wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 z uwagi na nieprawidłowe zastosowanie przez LGD przedmiotowych przepisów podczas dokonywania wyboru operacji.
Niniejsze Wytyczne zastępują Wytyczne nr 3/1/2017 z dnia 21 marca 2017 r. i obowiązują LGD od dnia 1 listopada 2021 r. i mają zastosowanie do wyboru operacji, dla których ogłoszenia o naborze zostały opublikowane po tym dniu.
Wytyczne 8/1/2021 – plik .pdf do pobrania (1 MB) –  POBIERZ
Wytyczne zostały zamieszczone również na stronie internetowej MRiRW pod linkiem: TUTAJ

Zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) – 19.2 (premie)

02.07.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia  30.06.2021 r. znak: ZP-365-DDD-WL.071.2.2021.AO przekazała do stosowania zaktualizowany wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Poniżej zamieszczono komplet zaktualizowanych dokumentów:
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – POBIERZ
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – POBIERZ
2) Biznesplan (wersja 4z)
 • Biznesplan (*.pdf) – POBIERZ
 • Biznesplan (*.docx) – POBIERZ
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – POBIERZ
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – POBIERZ
Wszystkie aktualne wersje dokumentów są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: TUTAJ

Ważna informacja dla Beneficjentów poddziałania 19.2 (inne/własne)

10.06.2021

Beneficjenci, którzy otrzymali pomoc na operacje realizowane w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (tzw. inne/własne), w związku z obowiązującym zmienionym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla poddziałania 19.2, mogą wnioskować o zmiany umów o przyznaniu pomocy.
W praktyce oznacza to, że Beneficjent, chcąc skorzystać ze zmienionych przepisów, powinien wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego z pisemnym wnioskiem o aneks do wcześniej zawartej umowy o przyznaniu pomocy.
Poniżej zamieszczono wzór formularza aneksu umowy o przyznaniu pomocy na operacje realizowane w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (tzw. inne/własne) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (do wersji 7z i wcześniejszych):
 • Wzór formularza aneksu do umowy (inne/własne) – POBIERZ
oraz treść obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ
Działając w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, powyższe stanowi ofertę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla poddziałania 19.2.

Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) – 19.2 (inne)

28.05.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia pisma z dnia 24.05.2021 r. znak: ZP-81-DDD-WL.071.2.2021.KS przekazała do stosowania zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ze względu na zmienione i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do formularza umowy o przyznaniu umowy zostały załączone nowe załączniki (Załącznik nr 6, Załącznik nr 7, Załącznik nr 8, Załącznik nr 9 i Załącznik nr 10).
 • Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (8z) – plik .pdf do pobrania (998 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji – plik .pdf do pobrania (209 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych – plik .pdf do pobrania (181 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych – plik .pdf do pobrania (469 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – plik .pdf do pobrania (593 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – plik .pdf do pobrania (353 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – plik .pdf do pobrania (558 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – plik .pdf do pobrania (553kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa – plik .pdf do pobrania (552 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa – plik .pdf do pobrania (554 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – plik .pdf do pobrania (471 kB) – POBIERZ
Wszystkie aktualne wersje dokumentów są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: TUTAJ

Webinarium „Rola Lokalnych Grup Działania we Wspólnej Polityce Rolnej po 2021 roku”

23.04.2021

22 kwietnia 2021 roku odbyło się webinarium poświęcone Roli Lokalnych Grup Działania we Wspólnej Polityce Rolnej po 2021 roku zorganizowane przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współpracy z Biurem Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.
Konferencja dedykowana była przedstawicielom Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich z województwa warmińsko-mazurskiego. Tematem wiodącym webinarium było zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy w zakresie roli Leadera i Lokalnych Grup Działania we Wspólnej Polityce Rolnej 2021-2027 od strony Instytucji Europejskich.
Uczestników webinarium przywitała Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli reprezentowała Pani Małgorzata Wasilenko – Dyrektor Biura. Spotkanie prowadził Pan Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.
Pierwsze wystąpienie Pana Pawła Szabelaka – I Sekretarza Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, dotyczyło zmian we Wspólnej Polityce Rolnej po 2021 roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój obszarów wiejskich – aktualny stan negocjacji Parlamentu Europejskiego. Omówiony został podział zadań i zakres możliwego wsparcia inicjatywy Leader z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu i jego polityki dotyczącej zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w UE w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027.
Podczas drugiego wystąpienia, Pani Iwona Lisztwan, reprezentująca Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, omówiła rolę Lokalnych Grup Działania w realizacji podejścia Leader po 2021 roku z perspektywy UE. Wielokrotnie zwracała uwagę na wartość dodaną wynikającą z funkcjonowania lokalnych grup działania. Wskazała kluczowe punkty w procesie przygotowania do wdrażania planów strategicznych po 2021 roku.
W ramach tzw. „głosu z regionu” swoje wystąpienie miał Pan Tomasz Piłat – Prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, który reprezentował przedstawicieli LGD/LGR z województwa warmińsko-mazurskiego. Na wyraźną prośbę prelegentów z Brukseli przedstawił stanowisko LGD/LGR z naszego regionu w zakresie kluczowych cech podejścia Leader i ich realizacji w praktyce. Pokrótce omówił sukcesy i problemy we wdrażaniu Leadera w obecnej perspektywie finansowej. Przedstawił postępy oraz bariery we wdrażaniu strategii wielofunduszowych (instrument RLKS) w perspektywie finansowej 2021-2027.
W spotkaniu wzięło udział ponad czterdzieści osób żywo zaangażowanych we wdrażanie inicjatywy Leader w województwie warmińsko-mazurskim.
Materiały do pobrania:
 • “LEADER po roku 2020 r.: rola Lokalnych Grup Dzialania – perspektywa z Brukseli” – prezentacja Pani Iwony Lisztwan (plik .pdf do pobrania – 2690 kB);
 • “Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej po 2021 roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój obszarów wiejskich – aktualny stan negocjacji” – prezentacja Pana Pawła Szabelaka (plik .pdf do pobrania – 350 kB);

Przejdź do Archwium.