19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″: POBIERZ

Beneficjent: osoba fizyczna, osoby prawne (w tym: kółka rolnicze, Jednostki Samorządu Terytorialnego z wyłączeniem województw, ich związki, badź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe.
Beneficjentem może być Lokalna Grupa Działania, zwana dalej “LGD”, jedynie w przypadku: operacji własnych LGD, “projektów grantowych” tj. operacji, gdzie beneficjentem ubiegającym się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym jest LGD, i to LGD jest wskazywana w systemie jako beneficjent; operacja taka składa się z szeregu grantów, których realizatorami są różnorodne podmioty działające na obszarze objętym LSR, wszystkie granty wchodzące w skład projektu grantowego, są projektami komplementarnymi i łącznie przyczyniają się do realizacji, założonych dla danego projektu grantowego, celów i wskaźników.
Koszty kwalifikowalne obejmują koszty:
 • zakupu dóbr i usług;
 • wykonania robót budowlanych;
 • organizacji i przeprowadzenia spotkania, szkolenia, wydarzenia promocyjnego itp.;
 • najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów;
 • zakupu środków transportu przy czym koszt nie może przekroczyć 30% pozostałych kosztów;
 • kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne;
 • zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację operacji tylko w przypadku operacji o charakterze szkoleniowym, funkcjonowania nowoutworzonych sieci oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego;
 • ogólne;
 • inne koszty związane z realizacją operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne;
 • wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.
Wsparcie w ramach tego poddziałania jest przyznawane na operacje, w zakresie:
 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez:
  • podejmowanie działalności gospodarczej;
  • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności;
  • rozwijanie działalności gospodarczej;
 • wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;
 • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
 • budowy lub przebudowy dróg gminnych lub powiatowych, które:
  • umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
  • skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Przejęcie przez inny podmiot zobowiązań beneficjenta z poddziałania 19.2 – stan prawny stosowany przy ocenie warunków

30.07.2019

W treści wiadomości znajduje się interpretacja wyjaśniająca przejęcie przez inny podmiot zobowiązań beneficjenta z poddziałania 19.2 – stan prawny stosowany przy ocenie warunków.
Stan prawny stosowany przy ocenie warunków przejęcia przez inny podmiot zobowiązań beneficjenta z poddziałania 19.2 (.pdf): POBIERZ

Zaktualizowane formularze wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność w poddziałaniach 19.2 i 19.3

30.07.2019

W treści wiadomości znajdują się zaktualizowane wersje formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność w poddziałaniach 19.2 i 19.3.
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:
– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 4z (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność 4z (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność 4z (.xlsx): POBIERZ
– Arkusz dodatkowy danych podmiotów współwnioskujących, arkusz dodatkowy karty rozliczenia zadania, arkusz dodatkowy listy obecności na szkoleniu  4z (.pdf): POBIERZ
– Arkusz dodatkowy danych podmiotów współwnioskujących, arkusz dodatkowy karty rozliczenia zadania, arkusz dodatkowy listy obecności na szkoleniu  4z (.xlsx): POBIERZ
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:
– Intrukcja wypełniania wniosku o płatność 4z (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność 4z (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność 4z (.xlsx): POBIERZ
– Załącznik nr 2: Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (.xlsx): POBIERZ
– Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków (.pdf): POBIERZ
III. Operacje w ramach poddziałania 19.3 projekty współpracy:
– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 3z (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność 2z (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność 2z (.xlsx): POBIERZ
– Arkusz dodatkowy danych o partnerach projektu, arkusz dodatkowy karty rozliczenia zadania, arkusz dodatkowy listy obecności (.pdf): POBIERZ
– Arkusz dodatkowy danych o partnerach projektu, arkusz dodatkowy karty rozliczenia zadania, arkusz dodatkowy listy obecności (.xlsx): POBIERZ
– Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 2z (.pdf): POBIERZ
– Wniosek o przyznanie pomocy 2z (.pdf): POBIERZ
– Wniosek o przyznanie pomocy 2z (.xlsx): POBIERZ
– Załączniki (.xlsx): POBIERZ

Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu

18.06.2019

W treści wiadomości znajduje się wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części dotychczasowego beneficjenta określającej warunki kontynuowania realizacji operacji w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętych PROW na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) opracowała wzór formularza umowy
o przyznaniu pomocy następcy prawnemu dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części dotychczasowego beneficjenta określającej warunki kontynuowania realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami.
Wzory ww. formularzy, zgodnie z art. 42 ust. 3 powyżej wskazanej ustawy, uzyskały akceptację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pismo przewodnie (.pdf): POBIERZ
Umowa następstwo (.docx): POBIERZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.docx): POBIERZ
Załącznik nr 2 (.xls): POBIERZ

 


Nowy wzór wniosku o płatność w wersji 4z wraz z instrukcją dla operacji w ramach poddziałania 19.2

06.06.2019

05 czerwca 2019 r., został udostępniony nowy wzór wniosku o płatność w wersji 4z wraz z instrukcją wypełniania. Wzory dokumentów znajdują się w treści wiadomości.
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:
Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – otwórz
10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz
III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych
Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – otwórz

Rozporządzenie MRiRW zmieniające wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach działań lub poddziałań objętych PROW 2014-2020

14.05.2019

11 maja 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 872).
Treść rozporządzenia (.pdf): POBIERZ

Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów dot. konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla realizacji operacji w ramach PROW 2014-2020

23.04.2019

Poniżej znajduje się Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r.
Poradnik w wersji elektronicznej (.pdf): POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2

19.04.2019

9 kwietnia 2019 roku ogłoszone zostało Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 t.j.)
Treść rozporządzenia (.pdf): POBIERZ

Wsparcie w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju rynków zbytu produktów lokalnych oraz tworzenia lub rozwoju inkubatorów

10.04.2019

W treści wiadomości znajduje się zaktualizowany wniosek Beneficjenta o zaliczkę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek o zaliczkę (.xlsx): POBIERZ
Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę (.pdf): POBIERZ

Wsparcie w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju rynków zbytu produktów lokalnych oraz tworzenia lub rozwoju inkubatorów

12.03.2019

W treści wiadomości znajduje się skan pisma z informacją w sprawie możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie rozwoju rynków zbytu produktów lokalnych oraz tworzenia lub rozwoju inkubatorów.
Informacja DDD ARiMR (.pdf): POBIERZ

Wyjaśnienia ARiMR dotyczące Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2

05.02.2019

W treści wiadomości znajduje się pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wyjaśnieniami dotyczącymi terminu złożenia informacji monitorujących z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji.
Wyjaśnienia ARiMR – informacji monitorująca z realizacji biznesplanu / informacja po realizacji operacji (.pdf): POBIERZ

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2

23.01.2019

Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy w przypadku podejmowania działalności, lub płatność końcową, w przypadku rozwijania działalności, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji monitorującej z biznesplanu, lub informacji po realizacji operacji.
Informację monitorującą z realizacji biznesplanu / Informację po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) składa Beneficjent realizujący operację w zakresie:
 1. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR dla:
 • podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia);
 • tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, będących przedsiębiorstwami spożywczymi,  w  których  jest  wykonywana  działalność  w  zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia);
 • rozwijania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia);
 1. wspierania współpracy między pomiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych (§ 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia);
 2. rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem operacji polegających na budowie  lub  modernizacji  targowisk  objętych  zakresem  wsparcia  w  ramach  działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia);
 3. zachowania dziedzictwa lokalnego (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia);
 4. rozwoju ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury  turystycznej   lub   rekreacyjnej, lub kulturalnej (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia);
 5. a także operacji realizowanych w innych zakresach niż wymieniono powyżej, jeżeli w wyniku ich realizacji zostaną utworzone miejsca pracy.
Terminy składania (IMRB/ IPRO)
 1. Beneficjenci realizujący operacje w zakresach o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia tj. wyszczególnionych w punktach A – C, (IMRB/ IPRO) składają w terminie do końca kwartału , następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/ drugiej transzy.
Jeżeli data płatności końcowej nastąpiła w terminie:
 • 01.2017 – 31.03.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca czerwca 2018 r.,
 • 04.2017 – 30.06.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca września 2018 r.,
 • 07.2017 – 30.09.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca grudnia 2018 r.,
 • 10.2017 – 31.12.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca marca 2019 r.
 1. Beneficjenci realizujący operacje w zakresach o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lub 6 rozporządzenia tj. wyszczególnionych w punktach D i E oraz operacje realizowane w zakresach innych niż wymieniono wyżej, w wyniku których zostaną utworzone miejsca pracy, składają (IMRB/ IPRO) w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej lub od 1 do 30 dnia roboczego po zakończeniu roku obrachunkowego następującego po roku obrachunkowym, w którym beneficjent otrzymał płatność końcową.
Przykład rok kalendarzowy
05.2017                                        data płatności końcowej
01.01.2018 – 31.12.2018             pierwszy rok kalendarzowy
01.01.2019 – 31.12.2019             drugi rok kalendarzowy
Beneficjent ma obowiązek złożenia (IMRB/ IPRO) w terminie 01 do 31 stycznia 2019 r. 
Przykład rok obrachunkowy
05.2017                                        data płatności końcowej
do końca maja 2018 r.                 pierwszy rok obrachunkowy
do końca maja 2019 r.                 drugi rok obrachunkowy       
Beneficjent ma obowiązek złożenia (IMRB/ IPRO) w terminie 01 do 30 czerwca 2019 r.
 • Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta.

 

W związku z powyższym, w dalszej treści wiadomości znajdują się przedmiotowe załączniki:
– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf): POBIERZ
– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx): POBIERZ
– Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf): POBIERZ
Więcej informacji znaleźć można w wyjaśnieniach ARiMR dotyczących informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji: TUTAJ

Wyjaśnienia dotyczące informacji monitorującej realizację biznesplanu / informacji po realizacji operacji

30.11.2018

W załączeniu do wiadomości znajduje się wyjaśnienie w zakresie prawidłowej weryfikacji dokumentów dotyczących monitorowania zobowiązań wynikających z umów zawieranych przez Beneficjentów poddziałania 19.2. “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Treść wyjaśnienia (.pdf): POBIERZ

Podpisano umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

16.11.2018

16 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawarte zostały dwie umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach działania Leadera Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020. Oba wnioski o przyznanie pomocy zostały złożone za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z siedzibą w Nidzicy.
Pierwsza umowa została zawarta pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Jana Chrzciciela w Targowie
Operacja zakłada remont dachu i dzwonnicy kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Targowie, powstałego na przełomie XIX i XX w. W ramach operacji, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, zaprojektowano wymianę pokrycia dachu budynku kościoła i dzwonnicy, a także montaż instalacji odgromowej. Wykonane prace pozwolą na ochronę zabytku przed ewentualnymi zniszczeniami i zachowanie go dla kolejnych pokoleń, co, z pewnością, przyczyni się do zachowania dziedzictwa lokalnego w regionie.
Druga umowa zawarta pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Walentego w Lipowcu dotyczy prac konserwatorskich i restauratorskich zespołu 7 witraży nawy Kościoła p.w. Św. Walentego w Lipowcu
Operacja pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie zespołu 7 witraży nawy Kościołap.w. Św. Walentego w Lipowcu” zgodnie z opracowanym projektem prac restauratorskich i konserwatorskich, zakłada doprowadzenie witraży do ich stanu właściwego, pierwotnego charakteru, estetyki i technologii, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Kościół został wybudowany w 1892 r. i jest wpisany do rejestru zabytków.  Prace zlokalizowane będą w miejscowości Lipowiec, gm. Szczytno.

Weź udział w konkursie na projekty realizowane w ramach PROW 2014-2020!

07.11.2018

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) – struktura zrzeszająca wszystkich interesariuszy dążących do lepszych rezultatów rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej – z okazji 10-lecia swojej działalności w Polsce, zaprasza do udziału w konkursie, mającym na celu wyróżnienie inicjatyw, ukazujących, jak, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, wzrasta atrakcyjność, konkurencyjność i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.
Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) powstała, by zwiększyć zaangażowanie zainteresowanych stron w rozwój obszarów wiejskich, podnieść jakość programów rozwojów obszarów wiejskich oraz politykę informacyjną, a także wspierać ocenę programów rozwoju obszarów wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce funkcjonuje od 2007 roku, a obecnie Beneficjenci drugiej edycji PROW realizowanego w latach 2014-2020 mają szansę na zaprezentowanie swoich inicjatyw, które mogli zrealizować z pomocą funduszy unijnych.
W bieżącej edycji konkursu, Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą zgłaszać projekty w pięciu kategoriach tematycznych:
 1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw;
 2. Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu;
 3. Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT);
 4. Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich a także wsparciem młodzieży;
 5. LEADER – inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER.
Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić poniższe kryteria:
 1. Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowanie z PROW 2014-2020.
 2. Projekty mogą być w trakcie realizacji lub zakończone. W przypadku projektów trwających, powinny być na zaawansowanym etapie wdrażania.
 3. Projekty mogą być zgłaszane w jednej z pięciu wyżej wymienionych kategorii.
 4. Projekty należy zgłaszać poprzez wypełniony formularz, najpóźniej do 5 grudnia 2018 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl.
 5. Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.
 6. Spośród nadesłanych zgłoszeń z Polski najciekawsze projekty, po 2 w każdej kategorii, zostaną przekazane do ENRD.
 7. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej z JC KSOW, tel. 22 623 28 38


Umowy o wsparcie unijne podpisane nad Zalewem Wiślanym

20.06.2018

18 czerwca 2018 r. w Tolkmicku podpisano 8 umów w ramach podejścia LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Samorząd województwa reprezentowali Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na terenie Lokalnej Grupy Działania “Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”,  podpisano siedem umów w zakresie poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz jedną w zakresie poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.
Operacja “Markowy Produkt Turystyczny”, realizowana w ramach podpisanej w zakresie 19.3 umowy, pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a trzema Beneficjentami (Stowarzyszeniem “Łączy Nas Kanał Elbląski LGD”, LGD “Ziemia Lubawska” oraz LGD “Mazurskie Morze”) ma na celu rozwój i promocję obszarów wiejskich partnerskich LGD, poprzez wzrost wiedzy i aktywizację społeczności lokalnej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach zaktywizowania i zwiększenia świadomości mieszkańców obszaru LGD w zakresie tworzenia i promocji produktu turystycznego oraz stworzenia i promocji markowych produktów turystycznych.
Poddziałanie 19.3 umożliwia poszczególnym LGD podejmowanie współpracy i realizację projektów z partnerami z terytorium tego samego państwa członkowskiego (współpraca międzyterytorialna) lub partnerami z innych państw członkowskich (współpraca zagraniczna).
Pomoc może zostać przyznana na operację polegającą na:
 • przygotowaniu projektu współpracy,
 • realizacji projektu współpracy,
 • przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy.
Informacje o projektach w ramach podpisanych umów na poddziałanie 19.2:
– Gmina Wilczęta – Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny,
– Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku – Święto miasta nad Zalewem Wiślanym,
– Sienkiewicz Małgorzata – Wprowadzenie w skali regionu usług standaryzacji i konfekcjonowania miodu związanej m. in. z porcjowaniem, pakowaniem i znakowaniem żywności tradycyjnej i lokalnej,
– STUDENTART Krzysztof Myszka – Rozwój potencjału turystycznego obszaru LGD poprzez zakup innowacyjnych urządzeń rekreacyjnych i multimedialnych służących służących organizacji eventów dla wielotysięcznej publiczności,
– Centrum Dentystyczne EURODENT Grażyna Powideł – Dywersyfikacja usług protetycznych w firmie Centrum Dentystyczne EURODENT Grażyna Powideł,
– BieArt” P.P.H.U. Elżbieta Biedrawa – Rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie zatrudnienia poprzez zakup sprzętu gastronomicznego oraz wykonanie termomodernizacji budynków,
– Łukasz Żarkiewicz T-ECO Technology – Budowa obiektu tymczasowego zakwaterowania turystycznego.
Uwzględniając powyższe umowy w ramach poddziałania 19.2, w województwie warmińsko-mazurskim, podpisano już 447 umów o przyznaniu pomocy na łączną kwotę ponad 49,3 mln. zł. Ponadto umowa zawarta w ramach poddziałania 19.3, jest trzecią objętą takim wsparciem. Łączna kwota wszystkich trzech umów podpisywanych w ramach  poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020 wynosi 647 742,00 zł. Podpisane umowy dotyczą współpracy międzyterytorialnej.
GALERIA ZDJĘĆ Z PODPISANIA UMÓW W TOLKMICKU: TUTAJ

Wzór formularza umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

12.06.2018

Poniżej opublikowano komplet załączników oraz wzór formularza umowy o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych, oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW 2014-2020.
– Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (.xlsx): POBIERZ
– Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.xls): POBIERZ
– Załącznik nr 3 – Kary administracyjne (.docx): POBIERZ
– Załącznik nr 3a – Kary administracyjne (.docx): POBIERZ
– Załącznik nr 5 – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji (.xlsx): POBIERZ
– Załącznik nr 5 – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji (.pdf): POBIERZ
– Umowa 7z (.docx): POBIERZ
– Umowa 7z (.pdf): POBIERZ

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji 19.2

11.06.2018

W związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, publikujemy uaktualnioną Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji.
– Zaktualizowana wersja Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji (.pdf): POBIERZ

Klauzule informacyjne i klauzule zgody dot. przetwarzania danych osób fizycznych występujących w poddziałaniach 19.2, 19.3 i 19.4

07.06.2018

W związku z wejściem w życie w dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w treści wiadomości publikujemy klauzule informacyjne i klauzule zgody dot. przetwarzania danych osób fizycznych występujących w poddziałaniach 19.2, 19.3 i 19.4.
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 (docx.): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dot. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności (.docx): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2, jako osoby świadczącej, lub udostępniającej wkład rzeczowy (.docx): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.3 (.docx): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.3 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dot. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności (.docx): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.4 (.docx): TUTAJ

Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2

01.06.2018

W załączeniach, znajdujących się poniżej, umieszczone zostały: wersja formularza umowy, załączniki, oraz formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacja po realizacji operacji. Formularze dokumentów obowiązują w ramach poddziałania 19.2. “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
– Umowa o przyznaniu pomocy 4z (.pdf): POBIERZ
– Umowa o przyznaniu pomocy 4z (.docx): POBIERZ
– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / informacja po realizacji operacji (.pdf): POBIERZ
– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / informacja po realizacji operacji (.xlsx): POBIERZ
– Załącznik 2: Wykaz działek ewidencyjnych (.pdf): POBIERZ
– Załącznik 2: Wykaz działek ewidencyjnych (.xls): POBIERZ

Odpowiedzi MRiRW w sprawie tzw. “kamieni milowych”

22.05.2018

W załącznikach publikowanych w treści informacji, znajdują się odpowiedzi MRiRW dot. postanowień umowy o warunkach i sposobie realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; osiągnięcie tzw. “pierwszego kamienia milowego”.
– Odpowiedź dot. postanowień par. 8 umowy o warunkach i sposobie realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (.pdf): POBIERZ
– Odpowiedź dot. postanowień umowy o warunkach i sposobie realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (.pdf): POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 30 kwietnia 2018 r.

11.05.2018

Poniżej znajduje się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść rozporządzenia zmieniającego (.pdf): POBIERZ

Wyjaśnienia dot. sposobu postępowania przy wyliczaniu zatrudnienia w ramach Poddziałania 19.2

10.05.2018

W załączonym dokumencie, znajdującym się w treści wiadomości, publikujemy wyjaśnienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczące sposobu postępowania przy wyliczaniu poziomu zatrudnienia w ramach Poddziałania 19.2.
Wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania przy wyliczaniu zatrudnienia w ramach Poddziałania 19.2 (.pdf): POBIERZ
Dokumentowanie miejsca zamieszkania podmiotu będącego osobą fizyczną (.pdf): POBIERZ
Informacja o obowiązku składania oświadczenia dotyczącego korzystania przez Beneficjenta z tzw. “ulgi na start” w ramach Poddziałania 19.2 (.pdf): POBIERZ

Poddziałanie 19.2: Nowy wzór formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

16.04.2018

W załączeniach do wiadomości znajduje się nowy wzór formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wzór formularza (.xls): POBIERZ
Informacja pomocnicza (.pdf): POBIERZ
Wersje elektroniczne dostępne są również na stronie internetowej: TUTAJ

Wspracie unijne na projekty w ramach Leadera i PO Rybactwo i Morze

29.03.2018

26 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej, Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podpisanych zostało 6 umów o przyznaniu pomocy w ramach Poddziałania 19.2 przez Leadera PROW 2014-2020 oraz 1 umowa o dofinansowanie z  Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentami obu Programów.
Umowy z Beneficjentami Leadera zostały zawarte w ramach wsparcia na Podejmowanie działalności gospodarczej i Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Umowa z Beneficjentem Programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w zakresie Realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
Łączna kwota wsparcia dla Beneficjentów PROW na lata 2014-2020 wyniosła 551 000,00 zł., natomiast kwota wsparcia dla Beneficjenta Programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 wyniosła 201 229,00 zł.
INFORMACJE O PROJEKTACH:
– Powiat Elbląski – Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej “Stanica Wodna” w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu.
– Jędrzejewski Łukasz – Mobile Cafe
– Kremski Mateusz Piotr – Konserwacja pojazdów w oparciu o innowacyjną metodę PDR (ang. Paintless Dent Repair) – usuwanie wgnieceń karoserii samochodowych bez konieczności późniejszego lakierowania
– Zęgota Janusz Sławomir – Ekodomek – podjęcie działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu domku letniskowego
– Kaczmarczyk Tomasz Paweł – Mobilny doradca – rozpoczęcie działalności gospodarczej
– Stowarzyszenie “RAZEM” – Stworzenie ogólnodostępnego miejsca do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Jeruty
– Pruszyńska Elżbieta – CERAMIKA NAKOMIADY – produkcja wyrobów ceramicznych

 

W ramach poddziałania 19.2 do Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dnia 26 marca 2018 r., wpłynęło 767 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ponad 75 milionów złotych, z czego podpisano 392 umowy na kwotę 41 040 474,00 zł.
W ramach podejmowania działalności gospodarczej złożono 266 wniosków o przyznanie pomocy, z czego podpisano 137 umów na łączną kwotę 8 971 522,00 zł. Natomiast w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, złożono 168 wniosków o przyznanie pomocy i podpisano 120 umów na łączną kwotę 13 323 935,00 zł.
LINK DO GALERII ZDJĘĆ: Podpisano kolejne umowy w ramach programów LEADER i Po Rybactwo i Morze

Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wykonawców

08.03.2018

W związku z wejściem w życie w dniu 21.02.2018 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to:
 • zwiększenie progu, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. Euro,
 • umożliwienie ustalania jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu,
 • umożliwienie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony),
 • określenie terminu, w jakim należy dokonać ustalenia wartości zadania – nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych – 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego albo – gdy nie udostępniono zapytania ofertowego – przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą,
 • doprecyzowanie sposobu postępowania w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę na wykonanie tego zadania z wybranym przez siebie wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo,
 • uregulowanie sposobu postępowania w sytuacji, gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania.
Zmieniona ustawa wprowadza zasadę, iż decydującym momentem dla oceny konieczności stosowania przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców obowiązujących w ramach danego postępowania jest moment zamieszczenia zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR. Przy ocenie tej nie ma natomiast znaczenia moment zawarcia z beneficjentem umowy o przyznaniu pomocy. W praktyce oznacza to, że nowe zasady mogą mieć zastosowanie zarówno do beneficjentów, którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów (jednak nie wcześniej niż w dniu 18.01.2017 r.), jak i do tych, którzy umowy zawrą w dniu wejścia w życie tych przepisów lub po tym dniu. Szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców i warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396), dostosowanym do zmian przepisów ustawy PROW 2014-2020.
Regulacje wprowadzane nowym rozporządzeniem są co do zasady znane podmiotom. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące, nie wynikające wprost ze zmiany ustawy, nowe przepisy rozporządzenia, w porównaniu do rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2017 r.:
 • brak obowiązku obligatoryjnego przedłużenia terminu składania ofert w przypadku zmiany zapytania ofertowego (obowiązek taki zaistnieje tylko przy zmianie istotnej),
 • brak minimalnego terminu, o jaki należy przedłużyć termin składania ofert  (dotychczas obowiązek przedłużenia terminu o co najmniej 3/7 dni),
 • doprecyzowanie, iż w toku badania i oceny ofert beneficjent może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między beneficjentem a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści),
 • dodanie dodatkowego elementu do protokołu z postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (wykaz ofert),
 • określenie warunków dotyczących wezwania do złożenia ofert dodatkowych jeżeli złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie,
 • uwzględnienie możliwości udzielenia zamówienia publicznego w częściach (w przypadku, gdy zamawiający udziela zamówienia publicznego w częściach i niezgodność dotyczy jednego postępowania – zmniejszenie jest obliczane w odniesieniu do wartości tego postępowania, a nie całego zamówienia publicznego),
 • brak sumowania zmniejszeń obliczonych metodą dyferencyjną i wskaźnikową (do wszystkich stwierdzonych niezgodności stosuje się zmniejszenie z tytułu niezgodności, skutkującej zmniejszeniem o najwyższej wartości).
Powyższe zmiany są dla beneficjentów korzystne (np. brak obowiązku przedłużenia terminu składania ofert, brak sumowania zmniejszeń) lub nie nakładają na nich obowiązków niemożliwych do zrealizowania na dowolnym etapie trwania postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (np. załączanie wykazu ofert do protokołu czy publikowanie tego wykazu na portalu ogłoszeń ARiMR).
źródło: ARiMR

Kolejne umowy z LEADERA podpisane na Mazurach

02.03.2018

28 lutego, w Wilkasach / k. Giżycka, podpisano kolejne 27 umów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020. Samorząd województwa reprezentowali Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

– Dzięki funduszom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 wspierającym lokalne działania kierowane przez społeczność, po raz kolejny zostaną podpisane umowy o przyznaniu pomocy. Dzięki otrzymanemu wsparciu Beneficjenci z naszego regionu będą mogli m.in. utworzyć nowe przedsiębiorstwa, rozwijać dotychczasowe działalności gospodarcze, rozwijać istniejącą infrastrukturę: turystyczną, kulturalną i rekreacyjną, a także promować lokalne walory, w tym produkty lub usługi lokalne. – wyjaśnia Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Uroczyste podpisanie umów odbyło się w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach, na terenie objętym lokalną strategią rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “Wielkie Jeziora Mazurskie”.
W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło łącznie 825 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ponad 102 mln złotych.
Do końca lutego 2018 r., zawarto już w sumie 371 umów o przyznaniu pomocy na łączną kwotę blisko 40 mln. złotych. Beneficjentami tych umów są podmioty, które składały wnioski o przyznanie pomocy za pośrednictwem lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich.
Dodatkowo podpisane zostały 2 umowy na projekty grantowe: ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Oba projekty dotyczą promowania obszarów objętych lokalnymi strategiami rozwoju. Poszczególne granty przewidują zorganizowanie specyficznych dla danego obszaru imprez promujących walory naturalne, kulturowe i historyczne oraz wydanie materiałów promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej. Powstanie także mobilna pracownia komputerowa, jako innowacyjna metoda promocji obszaru.
W ramach Programu Operacyjnego  „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, lokalne grupy rybackie i lokalne grupy działania z terenu województwa warmińsko – mazurskiego ogłosiły 10 naborów na łączną kwotę blisko 14 mln zł. Do Zarządu Województwa złożono 86 wniosków o dofinansowanie na kwotę ok. 14,5 mln zł. Dotychczas zawarto 33 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 3,2 mln. zł. Działania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” skierowane są na podnoszenie wartości produktów, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.
Wnioskodawcy z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” podpisali w Wilkasach 6 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 582 237,00 zł.
Planowane do realizacji operacje dotyczą podejmowania, wykonywania, lub rozwijania działalności gospodarczej, służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

 

Lista podpisanych umów – Wilkasy (28.02.2018 r.)

 

LINK DO GALERII ZDJĘĆ: Kolejne umowy z Leadera podpisane na Mazurach (Wilkasy, 28.02.2018 r.)

 


Zawarto kolejne umowy w ramach Leadera

13.02.2018

12 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisanych zostało 5 umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentami Leadera w ramach wsparcia na wdrażanie operacji poprzez strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Łączna kwota wsparcia dla operacji wynosi 510 589,00 zł. Środki finansowe pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
INFORMACJE O PROJEKTACH:
 • Gmina Rybno – Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno
 • Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Blankach – Utworzenie infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie szlaku spacerowego przy zabytkowym Kościele pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Blankach
 • Mierzejewski Adrian Tomasz – Innowacyjne instalacje teletechniczne poprzez założenie działalności gospodarczej
 • Parafia Ewangelicko – Augsburska św. Krzyża w Nidzicy – Rewitalizacja elewacji zabytkowej plebanii przy Kościele Ewangelicko – Augsburska św. Krzyża w Nidzicy
 • Dariusz Cytowicz DA-MAR Firma Handlowo – Usługowa – Poprawa konkurencyjności poprzez rozwój oferty turystycznej obiektu Perła Warmii w Lidzbarku Warmińskim oraz utworzenie 1 miejsca pracy w wymiarze 1 etatu i utrzymanie go przez okres co najmniej 3 – letniej trwałości projektu
LINK DO GALERII ZDJĘĆ: Zawarto kolejne umowy w ramach Leadera

Nowa interpretacja dla poddziałania 19.2

13.02.2018

Poniżej znajduje się skan pisma z dn. 09.02.2018 r. o znaku: DDD-WL.6935.327.2017.APP , zawierającego wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów zmienionego rozporządzenia dla poddziałania 19.2 dotyczących możliwości współfinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych przez organizację pozarządową.
Plik do pobrania – DDD-WL.6935.327.2017.APP

Podpisanie kolejnych umów z Leadera

23.01.2018

26 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisanych zostało 6 umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentami Leadera w ramach wsparcia na wdrażanie operacji poprzez strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Łączna kwota wsparcia dla operacji wynosi 907 860,00 zł. Środki finansowe pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
INFORMACJE O PROJEKTACH:
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Brama Mazurskiej Krainy”– Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych
 • Mieczkowska Elżbieta – Rozbudowa kuchni oraz modernizacja Sali w Zajeździe Wiejskim oraz utworzenie Mini Zoo
 • LIBRO – S Paweł Liberacki – Rozwój firmy LIBRO – S Paweł Liberacki z obszaru LGD Ziemia Lubawska poprzez dywersyfikację prowadzonej działalności – zakup urządzenia CNC do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych warunkujących świadczenie nowych usług w branży drzewnej
 • Ziarek Konrad Krzysztof – Agencja filmowa “SCARLET” – uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie filmowania i tworzenia produkcji filmowych
 • Andrzej Świątkowski OŚRODEK MAZURSKI – Zakup i montaż przenośnika taśmowego
 • Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu – EKO Reszel
LINK DO GALERII ZDJĘĆ: Podpisanie kolejnych umów z Leadera

Nowe rozdysponowanie funduszy w ramach Leadera

23.01.2018

23 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisano 12 kolejnych umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentami w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wartość podpisanych umów to 1 352 431,00 zł.
LEADER to jedno z narzędzi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które cieszy się wielką popularnością wśród samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, osób fizycznych, kościołów. LEADER umożliwia aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi.
Podejście LEADER umożliwia Lokalnym Grupom Działania (LGD) i Lokalnym Grupom Rybackim (LGR) ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach swoich lokalnych strategii rozwoju (LSR). Inwestycje mają obejmować m.in. budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej, promocję działań związanych z upowszechnieniem dziedzictwa przyrodniczego, naturalnego oraz promocję działań na rzecz krzewienia kultury i tradycji.
Dzięki tej pomocy beneficjenci mogą podjąć pracę w nowo otwartych przedsiębiorstwach, dynamicznie rozwijać swoją dotychczasową działalność gospodarczą, zadbać o zachowanie dziedzictwa lokalnego czy promować walory swojego obszaru zamieszkania, w tym produkty lub usługi lokalne.
INFORMACJE O PROJEKTACH:
 • ADL Bieżuński Spółka jawna – Budowa dwóch domków rekreacyjnych całorocznych i energooszczędnych w Świerkocinie dla rodzin z dziećmi
 • Weisgerber Monika – Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego – Akademia Muzyki
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Bieniewie – Konserwacja późnobarokowej chrzcielnicy w kościele św. Marii Magdaleny w Bieniewie
 • Orzoł Błażej – Samozatrudnienie szansą na rozwój nowoczesnych innowacji i technologii w usługach geodezyjnych poprzez utworzenie Start up
 • Białoszewska Katarzyna – Agroturystyka “SKARB SOŁTYSA”
 • Gościniec Nika Thomas Schmidt – NIKA gastronomia i turystyka
 • Gmina Jedwabno – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo
 • Wojtczuk Dagmara Maria – Utworzenie wypożyczalni sprzętu sportowo – rekreacyjnego
 • Komorowska Karolina – Utworzenie salonu “Diamond SPA” – skóra, ciało, umysł, mazurska natura Karolina Komorowska
 • Mistral Karnity – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Pomosty rekreacyjne szansą na rozwój przedsiębiorstwa 
 • Lokalna Organizacja Turystyczna „Pogranicze Warmii i Mazur” – Budowa świetlicy wiejskiej w Przykopie
 • Gmina Korsze – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby placu rekreacyjno-sportowego w Glitajnach gm Korsze
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonał oceny formalnej i oceny zgodności z warunkami udziału w konkursie, tym samym, do dnia 23 stycznia 2018 roku, zawarł z Beneficjentami 329 umów o przyznaniu pomocy na łączną kwotę ponad 34 mln złotych.
W Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa trwa proces oceny formalnej i merytorycznej pozostałych wniosków.
Zgodnie z harmonogramem planowanych naborów w województwie warmińsko-mazurskim terminy kolejnych naborów wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzanych za pośrednictwem LGD i LGR przypadać będą w pierwszym i drugim półroczu 2018 roku. Większość lokalnych grup przewiduje tryb konkursowy już w pierwszym kwartale 2018 roku.
LINK DO GALERII ZDJĘĆ: Nowe rozdysponowanie funduszy w ramach Leadera

Zawarto kolejne umowy w ramach Leadera

16.01.2018

16 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Wioletty Śląskiej-Zyśk Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisane zostały 4 kolejne umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentami poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowane do realizacji w ramach PROW 2014-2020 operacje dotyczą m.in. przebudowy rynku w miejscowości Kurzętnik, budowy ogólnodostępnej przystani cumowniczej dla małych jednostek pływających na jeziorze Orzysz, wybudowania i udostępnienia 4 siłowni zewnętrznych wraz z wyposażeniem w miejscowościach Wilamowo, Linki, Sambród i Dobrocin oraz założenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług związanych z edukacyjnymi warsztatami artystycznymi. Umowy zawarto z przedstawicielami sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego na łączną kwotę ponad 500 tys. złotych.
LINK DO GALERII: Zawarto kolejne umowy w ramach Leadera

Liczba podpisanych umów z Leadera przekroczyła trzysta

03.01.2018

W dniu 3 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisanych zostało 8 umów o przyznaniu pomocy na łączną kwotę 990 971,00 zł w wyniku pozytywnej oceny wniosków złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Poprzez fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wsparcie unijne kierowane jest do lokalnej społeczności poprzez Lokalne Grupy Działania oraz Lokalne Grupy Rybackie, w tym przypadku: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Lokalna Grupa Działania „Barcja”, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.
Dzięki podpisanym umowom czterech beneficjentów tj. Pani Sobczak Justyna, Pani Grzybowska Marta, Pani Zęgota Alicja Dorota oraz Pan Bugajski Piotr będą mogli m.in. podjąć prace w swoich nowo otwartych przedsiębiorstwach. Następnych trzech beneficjentów tj. Sławomir Wojda UBBK Cisza, Pasieka Pucer Dariusz Pucer, Zielona Przystań Tomasz Lewczyk będzie dynamicznie rozwijać swoją dotychczasową działalność gospodarczą. Natomiast Gmina Dźwierzuty, dzięki pozyskanym środkom przebuduje i dostosuje do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych salę widowiskową GOK w Dźwierzutach.
Podpisane umowy o przyznaniu pomocy są kolejną turą rozdysponowania środków unijnych w ramach LEADERA PROW na lata 2014-2020. Łącznie w województwie warmińsko – mazurskim w ramach ww. działania podpisanych zostało 300 umów na kwotę przekraczającą 30 mln zł.
GALERIA ZDJĘĆ: Liczba podpisanych umów z Leadera przekroczyła trzysta

Najczęściej zadawane pytania – aktualizacja 29.12.2017 r.

29.12.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swojej stronie internetowej zamieściła zaktualizowany zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących działań PROW 2014-2020.
Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność najczęściej zadawane pytania – zaktualizowane na dzień 29 grudnia 2017 r. otwórz
LINK: Pytania i odpowiedzi ARiMR

http://nprow.warmia.mazury.pl/najczesciej-zadawane-pytania-aktualizacja-29-12-2017-r/


Aktualizacja formularzy wniosków z poddziałania 19.2

14.11.2017

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (INNE)
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz
3) Biznesplan (wersja 3z)
 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz
4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 • Oświadczenie (.pdf) – otwórz
 • Oświadczenie (.excel) – otwórz
5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz
6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz
7) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (PREMIE)
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz
3) Biznesplan (wersja 3z)
 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz
4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz
III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz
3) Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (.xlsx) – otwórz
4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika “Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji” (pdf) – otwórz
5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)
Uwaga! 27.09.2017 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – otwórz

http://nprow.warmia.mazury.pl/uwaga-nowe-formularze-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-wnioskow-o-platnosc-oraz-umow-o-przyznaniu-pomocy-w-ramach-poddzialania-19-2-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-ki/


Wyjaśnienia dotyczące projektów grantowych w poddziałaniu 19.2.

17.10.2017

Poniżej zamieszczono interpretację zagadnienia dotyczącego projektów grantowych w poddziałaniu 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Treść wyjaśnienia (.pdf): POBIERZ

Zmieniony formularz wniosku o płatność na granty

24.07.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała ze 21 lipca 2017 roku udostępniła na swojej stronie internetowej zmieniony formularz wniosku o płatność na projekt grantowy w ramach Poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Podpisanie kolejnych 45 umów z Leadera

24.07.2017

45 umów o wartości ponad 4 mln zł podpisano 20 lipca 2017 r. w Kamionce pod Nidzicą w ramach inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  Samorząd województwa reprezentowali marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz Sylwia Jaskulska, członek zarządu.
CZYTAJ WIĘCEJ: Podpisanie umów w Kamionce

Podpisanie kolejnych umów z Leadera

07.06.2017

6 czerwca 2017 roku w Olsztynie zostało podpisanych kolejnych 35 umów o przyznaniu pomocy na realizację operacji w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na łączną kwotę ponad 3,1 mln złotych.
CZYTAJ WIĘCEJ: Podpisanie umów w Olsztynie

Zmiana instrukcji do wniosku o płatność w poddziałaniu 19.2

08.05.2017

Na stronie internetowej ARiMR zostały zamieszczone zaktualizowane instrukcje wypełniania wniosków o płatność dla operacji w ramach poddziałania 19.2:
– z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
– w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Zmiany w instrukcjach polegają na dodaniu informacji o załączniku Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu.

Na stronie zostały także umieszczone przykładowe wzory sprawozdań (zawierające minimalne wymagania) oraz informacje pomocnicze przy ich wypełnianiu (pkt I. 8 – dla operacji z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, pkt II.6 dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Link: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.
Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r. – otwórz
– Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel)
– Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz
Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) (plik.pdf do pobrania) – otwórz
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

Umowy na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 podpisane

04.05.2017

4 maja 2017 roku w Olsztynie zostało podpisanych 18 umów o przyznaniu pomocy na realizację operacji w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na łączną kwotę 2 044 445,00 złotych.
CZYTAJ WIĘCEJ: Podpisanie umów w Olsztynie

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność w Poddziałaniu 19.2

27.02.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła na swojej stronie internetowej zaktualizowaną „Instrukcję wypełniania wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W instrukcji zostały doprecyzowane zapisy w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60) oraz wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106).
Wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 24 luty 2017 r. – plik .pdf do pobrania (1 MB)

Kolejna zmiana instrukcji wypełniania wniosku – Poddziałanie 19.2

15.02.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o zmiane instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Obowiązujący formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.).
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 została w tym zakresie doprecyzowana. Aktualna instrukcja wypełniania wnioski została zamieszczona poniżej.
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 2z – plik .pdf do pobrania (zmiana z 07.02.2017 r.)

Zawieszenie działania generatora wniosków w poddziałaniu 19.2

09.02.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że z dniem 21 lutego 2017 roku zawiesza czasowo możliwość z korzystania z generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W związku z powyższym, przy ogłaszaniu kolejnych naborów wniosków w ramach poddziałania 19.2 na operacje, dla których wnioski mogłyby zostać wypełnione przy wykorzystaniu generatora, należy zwrócić uwagę na niewskazywanie tego narzędzia. Ponadto do czasu jego aktualizacji i ponownego udostępnienia zaleca się Wnioskodawcom, aby przygotowywali wnioski w ramach dostępnych, edytowalnych dokumentów w postaci plików excel i word.
Na stronie internetowej ARiMR zostało udostępnione narzędzie do wyliczania tabel finansowych biznesplanu w postaci pliku excel. Arkusz został zamieszczony pod poniższym linkiem:
Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 plik .xlsx do pobrania

Formularze dokumentów PO Rybactwo i Morze

02.03.2017

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczone zostały zaakceptowane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej formularze wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania “Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” wraz z załącznikami oraz z instrukcjami do stosowania.
Dokumenty są do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej – Link

 

Wzór wniosków o dofinansowanie i instrukcje ich wypełniania- TUTAJ
Wzory Biznes Planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020  – TUTAJ
Wzór umów o dofinansowanie – TUTAJ
Wzory  wniosków o płatność – TUTAJ
Wzór wniosku o wydanie opinii – TUTAJ
Pomoc techniczna-  TUTAJ

Wyjaśnienia do zasad wyliczania salda bieżącego w biznesplanie dla “premii” w poddziałaniu 19.2

07.02.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała wyjaśnienia dot. zasad wyliczania salda bieżącego w biznesplanie dla “premii” w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W związku z kierowanymi do ARiMR pytaniami w zakresie zasad wypełniania Tabeli 9.3. Zaktualizowana wartość netto biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 informuję, że saldzie bieżącym dla roku N+2 (wiersz 9. Saldo bieżące) uwzględnia się również wartość końcową (wiersz 7. Wartość końcowa, kolumna rok N+2). Na stronie internetowej ARiMR zostało zamieszczone narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia zgodnie z ww. zasadą – ścieżka dostępu do ww. narzędzia:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx
Dodatkowo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi lokalizacji pomocniczych Tabel finansowych biznesplanu informuję, że narzędzia zostały zamieszczone na stronie internetowej ARIMR, zgodnie ze ścieżką dostępu:
– dla operacji realizowanych w poddziałaniu 19.2 (z wyłączeniem „premii”), w przypadku których jest wymagane przedstawienie biznesplanu:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_inne.xlsx
– dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx

Trzecia zmiana formularza umowy o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 Leader

07.02.2017

W związku z zatwierdzoną zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania wersję 4z powyższego formularza.
Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązuje w przypadku, gdy umowa o przyznaniu pomocy zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 5) tj. po dniu 18 stycznia 2017 roku.
Umowa o przyznaniu pomocy wersja 4z – plik .pdf do pobrania (856 kB) 19.2 umowa 4z
Załącznik nr 1 (Zestawienie rzeczowo-finansowe 4z) – plik .pdf do pobrania (210 kB) 19.2 umowa 4z zalacznik 1
Załącznik nr 2 (Wykaz działek ewidencyjnych 4z) – plik .pdf do pobrania (180 kB) 19.2 umowa 4z zalacznik 2
Załącznik nr 3 (Kary administracyjne 4z) plik .pdf do pobrania (543 kB) 19.2 umowa 4z zalacznik 3
Załącznik nr 3A (Kary administracyjne po nowelizacji ustawy PZP 4z) plik .pdf do pobrania (590 kB) 19.2 umowa 4z zalacznik 3a

Generator wniosków do poddziałania 19.2

02.12.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
W związku z powyższym pod niżej wskazanym linkiem:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html 
znajdują się Generatory Wniosków dla:
I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Uzyskanie odstępu do generatora wniosków odbywa się po wcześniejszym założeniu konta na stronie ARiMR.
UWAGA! Z dniem 21 lutego 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawiesza działanie generatora wiosków w poddziałaniu 19.2 objętego PROW 2014-2020. Jednocześnie w zastępstwie generatora wniosków na stronie internetowej ARiMR zostało zamieszczone narzędzie do wyliczania tabel finansowych biznesplanu w formacie Excel – Link do strony internetowej ARiMR

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – PROW 2014-2020

30.11.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swojej stronie internetowej zamieściła zabiór pytań i odpowiedzi dotyczących działań PROW 2014-2020.
Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do Ministarstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz poszczególnych samorządów województw wraz z odpowiedziami. ARiMR będzie aktualizowała tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod wskazanym linkiem.
LINK: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

Zaktualizowana instrukcja wypełniania WoPP do poddziałania 19.2

30.11.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swojej stronie internetowej zamieściła zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
W instrukcji dokonano m.in. następujących zmian:
– usunięto zapis dotyczący możliwości zastosowania metody „zaprojektuj-wybuduj”;
– doprecyzowano zapis dotyczący wyliczenia momentu bazowego dla prowadzących działalność sezonową;
–  w części dotyczącej limitu pomocy – doprecyzowano, że limity nie mają zastosowania w przypadku, gdy podmiotem jest jednostka sektora finansów publicznych albo LGD – (jednocześnie, zmieniono formatowanie wniosku w wersji edytowalnej w tym zakresie);
– w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania, poza adresem głównego miejsca wykonywania działalności doprecyzowano możliwość wpisania adresu dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, pod którym podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą.
Jednocześnie informuje się, że wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 2z – plik .pdf do pobrania (zmiana z 23.11.2016 r.)   IW_WoPP_2_Z_POPRAWIONA_MJ_27_11.16

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

05.10.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła na swojej stronie internetowej dokument do pobrania – Infromacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.
Biznesplan jest załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy, składanym w przypadku następujących operacji:
1) w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, w przypadku:
– podejmowania działalności gospodarczej,
– rozwijania działalności gospodarczej,
– tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, będących przedsiębiorstwami spożywczymi.1 ,w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności, albo
2) wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych; albo
3) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – plik.pdf do pobrania

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w ramach Leadera

26.09.2016

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2015 roku o finansowaniu wspólnej polityki rolnej Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą otrzymać zaliczkę na realizację operacji m.in. w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. W związku z powyższym poniżej zamieszczono formularz wniosku o zaliczkę wraz z instrukcją jego wypełniania i wzorem gwarancji zaliczkowej.
Pismo ARiMR przekazujące formularze – plik .pdf do pobrania
Wniosek Beneficjenta o zaliczkę ma zastosowanie w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.
1) Wniosek o zaliczkę:
2) Instrukcja do wniosku (plik.pdf do pobrania) – otwórz
3) Wzór gwarancji zaliczkowej:
Formularze wniosku o zaliczkę są także dostępne na stronie internetowej ARiMR w zakładce Pobierz wnioski – Link

Szkolenie z zakresu Poddziałania 19.2

23.09.2016

W dniu 22 września 2016 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnych Grup Rybackich.
Spotkanie dotyczyło omówienia zasad ubiegania się o pomoc w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Najważniejsze aspekty związane z możliwością pozyskiwania środków finansowych z nowej perspektywy PROW na lata 2014-2020 przedstawili uczestnikom:  Kierownik Biura Wdrażania PO RYBY – Pani Ewa Barcz oraz Kierownik Biura Projektów z Departamentu Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – Pan Wojciech Stanny. Poniżej zamieszczono materiały szkoleniowe do pobrania.
Prezentacja Ewy Barcz – Rozp. PO Rybactwo i Morze  2014-2020 – plik .pdf do pobrania (573 kB) Prezentacja Rozp. PO Rybactwo i Morze 2014-2020
Prezentacja Wojciecha Stanny – Zmiany w Rozporządzeniu – plik .pdf do pobrania (1,735 MB) Prezentacja zmian w Rozp
Prezentacja Wojciecha Stanny – Wytyczne do Leadera – plik .pdf do pobrania (293 kB) Prezentacja Wytyczne 2
Prezentacja Wojciecha Stanny – Biznesplan w Poddziałaniu 19.2 – plik .pdf do pobrania (629 kB) Prezentacja Biznesplan
Prezentacja Anny Marii Gołębiewskiej – Omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy w Poddziałaniu 19.2 – plik .pdf do pobrania (2,01 MB) Omowienie WoPP Poddzialanie 19.2
GALERIA ZDJĘĆ:   Spotkanie z LGD i LGR

Wyjaśnienia ARiMR w zakresie poddziałania 19.2

07.04.2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała zbiór najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Poniższe zagadnienia opracowane zostały na podstawie zmienionego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które weszło w życie 3 września 2016 roku.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – Link do strony ARiMR
Pismo ARiMR – pytania i odpowiedzi – plik .pdf do pobrania (1,38 MB) DDD_WL.6933.64.AK.MJ.2016
Wyjaśnienia ARiMR – różne zakresy wsparcia – plik .pdf do pobrania (416 kB) ARiMR – rozne zakresy
Wyjaśnienia do zasad wyliczania salda bieżącego w biznesplanie dla “premii” w poddziałaniu 19.2 – Link
Wyjaśnienia ARiMR dot. poziomu dofinansowania – plik .pdf do pobrania (248 kB) ARiMR Poziom dofinansowania
Środki transportu
Wyjaśnienia ARiMR dotyczące kosztów kwalifikowalnych – środki transportu – plik .pdf do pobrania (348 kB) DDD-WL.6933.67.2016.JM
Wyjaśnienia ARiMR dot. środków transportu – plik .pdf do pobrania (456 kB) Wyjasnienia ARiMR srodki transportu
Wyjaśnienia dot. wózków widłowych – plik .pdf do pobrania (804 kB) ARiMR srodki transportu wozek widlowy
Wyjaśnienia ARiMR dot. zakupu środków transportu laweta – plik .pdf do pobrania (1,48 MB) ARiMR – Laweta srodki transportu
Wyjaśnienia ARiMR dot. zakupu używanego środka transportu – plik .pdf do pobrania (1,48 MB) ARiMR uzywany srodek transportu oraz podatek VAT
Drogi lokalne
Zapytanie dotyczące zakresu kwalifikowalności dróg lokalnych w poddziałaniu 19.2 – plik .pdf do pobrania (156 kB) Pytanie drogi lokalne w 19.2
Odpowiedź ARiMR dotyczące zakresu kwalifikowalności dróg lokalnych – plik .pdf do pobrania (148 kB) Odpowiedz ARiMR drogi lokalne w 19.2
Wyjaśnienia ARiMR w zakresie dróg publicznych ARiMR Drogi publiczne w 19.2
Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej
Wyjaśnienia ARiMR dot. miejsc pracy – plik .pdf do pobrania (216 kB) Wyjasnienia ARiMR miejsca pracy
Wyjaśnienia ARiMR dot. wielkości przedsiębiorstwa – plik .pdf do pobrania (660 kB) ARiMR wielkosc przedsiebiorstwa
Wyjaśnienia ARiMR dot. ubezpieczenia w KRUS i okresu prowadzenia działalności – plik .pdf do pobrania (1,01 MB) ARiMR Rozwijanie dzialanosci gospodarczej
Wyjaśnienia ARiMR dot. tzw. samozatrudnienia – plik .pdf do pobrania (176 kB) ARiMR Wyjasnienia samozatrudnienie
Wyjaśnienia ARiMR dot. wynajmu hali magazynowej – plik .pdf do pobrania (1,45 MB) ARiMR Hala magazynowa
Wyjaśnienia ARiMR dot. stajni dla koni – plik .pdf do pobrania (1,08 MB) ARiMR Stajnia
Wyjaśnienia ARiMR dot. realizacji biznesplanu – plik .pdf do pobrania (164 kB) ARiMR Realizacja biznesplanu
Wyjaśnienia ARiMR dot. warsztatu samochodowego – plik .pdf do pobrania (796 kB) ARiMR Warsztat
Wyjaśnienia ARiMR dot. zakupu strony internetowej – plik .pdf do pobrania (684 kB) ARiMR zakup strony internetowej
Wyjaśnienia ARiMR dot. podejmowanie działalności jako spółka – plik .pdf do pobrania (208 kB) ARiMR podejmowanie dzialalnosci jako spolka
Wyjaśnienia ARiMR dot. działalność dot. gospodarki magazynowej – plik .pdf do pobrania (180 kB) ARiMR dzialalnosc dot. gospodarki magazynowej
Wyjaśnienia ARiMR dot. działalność usługowej wspomagającej rolnictwo – plik .pdf do pobrania (208 kB) ARiMR Dzialalnosc uslugowa rolnicza
Wyjaśnienia ARiMR dot. opłacania składek oraz osiągnięcia zakładanego poziomu sprzedaży lub usług – plik .pdf do pobrania (224 kB) ARiMR oplacanie skladek i poziom sprzedazy
Wyjaśnienia ARiMR dot. pomocy de minimis – plik .pdf do pobrania (256 kB) ARiMR pomoc de minimis
Wyjaśnienia ARiMR dot. wsparcia na działaność agroturystyczną – plik .pdf do pobrania (224 kB) ARiMR dzialanosc agroturystyczna
Wyjaśnienia ARiMR dot. biznesplanów – plik .pdf do pobrania (1,93 MB) ARiMR Biznesplany
Wyjaśnienia ARiMR dot. wymagań wobec wspólników spółki cywilnej – plik .pdf do pobrania (196 kB) ARiMR – wymagania wobec wspolnikow spolki cywilnej
Wyjaśnienia ARiMR dot. pomocy de minimis udziałowca spółki cywilnej – plik .pdf do pobrania (264 kB) ARiMR – Udzialowiec spolki i limit pomocy de minimis
Wyjaśnienia ARiMR dot. następcy spółki – plik .pdf do pobrania (296 kB) ARiMR – Spolka jako nastepca
Wyjaśnienia ARiMR dot. inwestycji budowlanej przy usługach turystycznych – plik .pdf do pobrania (400 kB) ARiMR – inwestycja budowlana przy turystyce
Wyjaśnienia ARiMR dot. podjęcia działalności gospodarczej i uzyskanej wcześniej pomocy – plik .pdf do pobrania (2,71 MB) ARiMR – podjecie dzialalnosci gospodarczej
Wyjaśnienia ARiMR dot. stosowania prawa zamówień publicznych – plik .pdf do pobrania (172 kB) ARiMR Stosowanie zamowien publicznych
Wyjaśnienia ARiMR dot. zakupu nowych maszyn oraz efektywności biznesplanu – plik .pdf do pobrania (1,01 MB) ARiMR zakup nowych urzadzen oraz efektywnosc biznesplanu
Wyjaśnienia ARiMR dot. zaświadczeń de minimis – plik .pdf do pobrania (504 kB) ARiMR zaswiadczenie de minimis _PREMIA
Wyjaśnienia ARiMR dot. miejsc pracy – plik .pdf do pobrania (420 kB) ARiMR miejsca pracy_etat
Wyjaśnienia ARiMR dot. ubezpieczenia w KRUS – plik .pdf do pobrania (284 kB) ARiMR ubezpieczenie w KRUS
Jednostki sektora finansów publicznych
Wyjaśnienia ARiMR dot. kosztów niekwalifikowalnych – plik .pdf do pobrania (196 kB) ARiMR podzial kosztow dla jednostek sektora fin. publ
Wyjaśnienia ARiMR dot. postępowania przetargowego – plik .pdf do pobrania (188 kB) ARiMR postepowania przetargowe
Wyjaśnienia ARiMR dot. budynku OSP – plik .pdf do pobrania (892 kB) ARiMR Budynek OSP
Wyjaśnienia ARiMR dot. projektów grantowych dla jednostek sektora finansów publicznych – plik .pdf do pobrania (164 kB) ARiMR Projekty grantowe dla jsfp
Wyjaśnienia ARiMR dot. finansowania operacji – plik .pdf do pobrania (664 kB) ARiMR jednostki sektora finansow publicznych
Wyjaśnienia ARiMR dot. nadleśnictw jako beneficjentów – plik .pdf do pobrania (864 MB) ARiMR – Brak pomocy dla nadlesnictwa
Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Wyjaśnienia ARiMR dot. dziedzictwa kulturalnego cmentarza – plik .pdf do pobrania (304 kB) ARiMR – dziedzictwo kulturalne
Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Wyjaśnienia ARiMR dot. tworzenia inkubatora przetwórstwa – plik .pdf do pobrania (312 kB) ARiMR Tworzenie inkubatorow
Granty
Wyjaśnienia ARiMR dot. numerów identyfikacyjnych grantobiorców – plik .pdf do pobrania (248 kB) ARiMR Nr idenyfikacyjne grantobiorcow

Formularze umów o przyznaniu pomocy poddziałanie 19.2

03.09.2016
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do udostępnienia wzory formularzy umów w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Formularze zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR i uzyskały akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (INNE)
Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) obowiązuje od 20.07.2017 r.
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (PREMIE)
Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych
Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
Wszystkie formularze umów są także dostępne na stronie internetowej ARiMR w zakładce Pobierz wnioski – Link

Formularze wniosków poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR

03.09.2016
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do udostępnienia wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Formularze zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR i uzyskały akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (INNE)
Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. – otwórz
Biznesplan (wersja 2z)
 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) – zaktualizowane 6 lutego 2017 r. – otwórz
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 • Oświadczenie (.pdf) – otwórz
 • Oświadczenie (.excel) – otwórz
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz
Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r. – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel)
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz
Narzędzia pomocnicze:
 • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (PREMIE)
Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) – otwórz
Biznesplan (wersja 2z)
 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) – zaktualizowane 6 lutego 2017 r. – otwórz
Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) zaktualizowana 31.05.2017 – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel)
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz
III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych
Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – otwórz
Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)
Uwaga!
21.07.2017 r. została udostępniona wersja 3z: Wniosku o płatność wraz z jego instrukcją
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – otwórz
Wszystkie dokumenty archiwalne poprzednich wersji formularzy są także dostępne na stronie internetowej ARiMR – Link
Wszystkie formularze są także dostępne na stronie internetowej ARiMR w zakładce Pobierz wnioski – Link

 Zmiana Rozporządzenia dot. wdrażania LSR

05.09.2016

3 września 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Tekst rozporządzenia – plik .pdf do pobrania (124 kB) Rozporzadzenie zmieniajace

Rozporządzenie dot. wdrażania LSR

24.10.2015

24 października 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rozporządzenie MRiRW (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570) – plik .pdf do pobrania (180 kB) Rozp Wdrazanie LSR