19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Poniżej zamieszczono najważniejsze informacje oraz wzory formularzy do pobrania w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2021, poz. 1809).
Treść rozporządzenia – plik .pdf do pobrania (169 kB) – POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020, poz. 1274).
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019, poz. 1698).
Treść rozporządzenia (.pdf): POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018, poz. 1015).
Treść rozporządzenia (.pdf): POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1839) – otwórz

Beneficjent: Lokalna Grupa Działania (LGD), której lokalna strategia rozwoju (LSR) została wybrana do realizacjii finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla jednej LGD wynosi nie więcej niż 5% wysokości środków określonych w umowie ramowej na poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z tym że pomoc na operacje polegające wyłącznie na przygotowaniu projektu współpracy nie może przekroczyć 1% wysokości tych środków.
Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Dodatkowe informacje dla beneficjenta
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
1. w przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy:

a) najmu sprzętu lub pomieszczeń,

b) zakupu usług,

2. w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy:

a) ogólne,

b) zakupu robót budowlanych lub usług,

c) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;

d) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia, sprzętu lub nieruchomości;

e) zakupu nowych maszyn, wyposażenia lub sprzętu, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty;

f) zakup rzeczy innych niż wymienione w lit. e, w tym materiałów,

g) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, związanych z pracą osób koordynujących realizację projektu współpracy, a także inne koszty ponoszone przez LGD uczestniczące w realizacji operacji na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych osób

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
Przyznanie pomocy na operację polegającą na przygotowaniu albo realizacji, albo przygotowaniu połączonym z realizacją jednego projektu współpracy może być przedmiotem wyłącznie jednego postępowania w sprawie o przyznanie pomocy, niezależnie od liczby LGD uczestniczących w realizacji operacji.

Wiem czym oddycham

09.08.2022

9 sierpnia 2022 r. w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa podpisano umowę na realizację międzyterytorialnego projektu współpracy pn.: “Wiem czym oddycham”. Głównym celem operacji jest podniesienie wiedzy poprzez zorganizowanie inicjatyw związanych z efektywną edukacją oraz upowszechnianie rzetelnej wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, zmian klimatu oraz promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako sposobu na ochronę środowiska, ograniczenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz jako źródło dochodów, również w kontekście aktywnej promocji walorów obszaru w tym walorów turystycznych poprzez wydanie publikacji. Partnerami projektu są trzy lokalne grupy działania z naszego województwa, tj.: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Południowa Warmia”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Lider w EGO” oraz Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”. Łączna kwota dofinansowania operacji wynosi 550 695,00 zł.

Możliwość zwiększenia kwoty wyprzedzającego finansowania operacji 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z LGD

25.02.2022

W związku ze zgłaszanymi przez Samorządy Województw wątpliwościami w kwestiach dotyczących możliwości zwiększenia kwoty wyprzedzającego finansowania w sytuacji podwyższenia kwoty pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a także w kwestii dotyczącej możliwości zwiększenia przyznanej kwoty pomocy w kontekście zmiany zakresu rzeczowego operacji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zajęcie stanowiska w ww. kwestii. Poniżej zamieszczamy przekazaną opinię w tej sprawie.
Treść pisma – plik .pdf do pobrania (254 kB) – POBIERZ

Zaktualizowany formularz wniosku o płatność (3z) – 19.3

17.12.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania zaktualizowany wzór formularza wniosku o płatność (3z) na operacje w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020 wraz z załącznikami.
Poniżej zamieszczono komplet zaktualizowanych dokumentów:
 • Wzór formularza wniosku o płatność (3z) – plik .pdf do pobrania (1,12 MB) – POBIERZ
 • Wzór formularza wniosku o płatność (3z) – plik .xlsx do pobrania (125 kB) – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla partnerów do wielokrotnego wypełniania (3z) – plik .pdf do pobrania (499 kB) – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla partnerów do wielokrotnego wypełniania (3z) – plik .xlsx do pobrania (47 kB) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (3z) – plik .pdf do pobrania (1,13 MB) – POBIERZ
Wszystkie aktualne wersje dokumentów dla poddziałania 19.3 są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: TUTAJ

Zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (3z) – 19.3

09.11.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania zaktualizowany wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (3z) na operacje w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020 wraz z załącznikami.
Poniżej zamieszczono komplet zaktualizowanych dokumentów:
 • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (3z) – plik .pdf do pobrania (1,22 MB) – POBIERZ
 • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (3z) – plik .xlsx do pobrania (142 kB) – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla partnerów do wielokrotnego wypełniania (3z) – plik .pdf do pobrania (724 kB) – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla partnerów do wielokrotnego wypełniania (3z) – plik .xlsx do pobrania (67 kB) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (3z) – plik .pdf do pobrania (764 kB) – POBIERZ
Wszystkie aktualne wersje dokumentów dla poddziałania 19.3 są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: TUTAJ

Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (4z) – 19.3

09.11.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia  08.11.2021 r. znak: ZP-476-DDD-WL.071.5.2021.JK przekazała do stosowania zaktualizowany wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (4z) na operacje w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020.
Poniżej zamieszczono komplet zaktualizowanych dokumentów:
 • Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (4z) – plik .pdf do pobrania (972 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 1 – Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (4z) – plik .pdf do pobrania (253 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych (4z) – plik .pdf do pobrania (187 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 3 – Informacja po realizacji operacji (4z) – plik .xlsx do pobrania (130 kB) – POBIERZ
Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów prawa treści klauzul dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są przetwarzane związku z realizacją operacji, skorygowano treść załącznika nr 4 oraz dodano załącznik nr 5:
 • Załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – plik .pdf do pobrania (471 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób – plik .pdf do pobrania (492 kB) – POBIERZ
Wszystkie aktualne wersje dokumentów dla poddziałania 19.3 są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: TUTAJ

Stanowisko MRiRW w sprawie koordynacji projektu współpracy (19.3)

03.08.2021

Poniżej przekazujemy Państwu do wiadomości treść pisma z dnia 28 lipca 2021 r. (znak: WPR.wao.510.64.2021) nadesłanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wyjaśnieniami w sprawie wątpliwości dotyczących kwalifikowalności kosztów pracy osób koordynujących realizację projektu współpracy w ramach poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”:
 • Treść pisma – plik .pdf do pobrania (143 kB) – POBIERZ

Stanowisko ARiMR w sprawie częściowej refundacji wynagrodzenia pracownika LGD (19.3)

17.11.2020

Poniżej przekazujemy Państwu do wiadomości treść pisma z dnia 12 listopada 2020 r. (znak: DDD-WL.6936.4.2020.JK) nadesłanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wyjaśnieniami w sprawie wątpliwości dotyczących sposobu postępowania w zakresie możliwości częściowej refundacji wynagrodzenia pracownika LGD koordynującego realizację projektu w ramach operacji realizowanej w poddziałaniu 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”:
Treść pisma – POBIERZ

Konkurs na projekty współpracy dla Lokalnych Grup Działania

02.10.2020

W imieniu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zapraszamy Lokalne Grupy Działania z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie na projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej w ramach LEADER. Konkurs ma na celu wyróżnienie przykładów inicjatyw służących rozwojowi lokalnej społeczności i ich regionów, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020.
Cele konkursu
 • Podkreślenie znaczenia projektów współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej dla rozwoju obszarów wiejskich;
 • Zaznajomienie Lokalnych Grup Działania z aktualną działalnością na polu współpracy, upowszechnianie wiedzy na temat zastosowanych rozwiązań i metod do wykorzystania przez innych oraz zainspirowanie LGD do kontynuowania współpracy w nowym okresie programowania 2021-2027;
 • Wspieranie współpracy w obszarze LEADER.
Kryteria tematyczne:
 1.  kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne – projekty dotyczące wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, lub projekty dotyczące zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego;
 2. rozwój lokalny – projekty wykorzystujące podejście LEADER do rozwoju lokalnego np. poprzez stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, promowanie obszaru,w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości;
 3. turystyka – projekty wspierające rozwijanie turystyki, promowanie turystyki na obszarach wiejskich np. poprzez rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych.
Warunki udziału:
 1.  Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020, poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 2. Zgłaszany do konkursu projekt powinien być zakończony. Istnieje również możliwość zgłoszenia projektu trwającego, jednak powinien być on na bardzo zaawansowanym etapie wdrażania tzn. mieć zrealizowany zakres merytoryczny (decyzję o przyjęciu niezakończonego projektu do konkursu podejmuje Komisja konkursowa, przy czym podstawowym warunkiem jest zrealizowanie wszystkich zadań przewidzianych w projekcie).
 3. Projekty współpracy mogą dotyczyć partnerstw w Polsce (współpraca międzyterytorialna), lub partnerstw w Polsce i w innym państwie członkowskim, jak również na obszarach wiejskich poza granicami UE (współpraca międzynarodowa).
 4. Projekty są zgłaszane jako projekty współpracy międzyterytorialnej lub międzynarodowej w jednej z 3 kategorii tematycznych.
 5. Projekt może być zgłoszony przez LGD wiodące, które jest umocowane do działania w imieniu pozostałych LGD uczestniczących w realizacji projektu. W przypadku współpracy międzynarodowej projekt jest zgłaszany przez LGD z Polski, niezależnie czy pełni rolę wiodącą czy partnerską. W przypadku kilku LGD z Polski, niepełniących roli wiodącej w projekcie współpracy międzynarodowej, zgłoszenie może być złożone przez jednego partnera w porozumieniu z pozostałymi partnerami z Polski.
 6. Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym do dnia 9 października 2020r. na adres poczty elektronicznej: konkursLGD@ksow.pl. W wiadomości proszę wskazać osobę do kontaktu oraz dane teleadresowe. Formularz należy przesłać w wersji elektronicznej edytowalnej oraz jako skan z niezbędnymi podpisami.
 7. Do wypełnionego formularza należy załączyć co najmniej 5 zdjęć przedstawiających działanie projektu / inwestycji / inicjatywy wraz z ich opisem.
Zgłoszone projekty zostaną ocenione według kryteriów oceny przez Komisję Konkursową. Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane i nagrodzone (nagrody pieniężne określone w Regulaminie konkursu) podczas uroczystej gali. Spośród zgłoszonych projektów najlepsze przykłady zostaną udostępnione na stronie internetowej KSOW www.ksow.pl oraz w broszurze prezentującej projekty współpracy międzyterytorialnej
i międzynarodowej.
W razie pytań prosimy o kontakt z Agatą Markuszewską, tel. 22 623 2838, lub Agnieszką Sagan, tel. 22 623 2837, lub pod adresem poczty elektronicznej a.markuszewska@cdr.gov.pl.
Zapraszamy LGD realizujące projekty współpracy do udziału w konkursie.
Regulamin Konkursu – pobierz
Formularz zgłoszeniowy – pobierz
Kryteria oceny – pobierz

Ważne informacje odnośnie LEADER

17.03.2020

Poniżej przekazujemy Państwu stanowisko Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa odnośnie bieżącej realizacji LEADERa:
W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, przekazuję, co następuje:

 • Zaleca się lokalnym grupom działania (LGD), aby w ramach swojej działalności w miarę możliwości wprowadzały system pracy zdalnej, umożliwiając tym samym pracownikom wykonywanie swych dotychczasowych obowiązków służbowych. W związku z tym LGD proszone są o zamieszczenie stosownego komunikatu na swoich stronach internetowych w tym zakresie wskazując ewentualne dni i godziny otwarcia biura, adresy e-mail oraz numery telefonów pod którymi dostępni będą pracownicy LGD, aby beneficjenci i potencjalni wnioskodawcy mogli zapoznać się z powyższym.

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 umowy ramowej, LGD zobowiązuje się do zapewnienia obecności przynajmniej jednego pracownika biura LGD lub członka zarządu w godzinach pracy biura oraz umieszczenia w widocznym miejscu w biurze LGD oraz na stronie internetowej LGD informacji o czasie pracy tego biura. Niniejszym pragnę przypomnieć, że zobowiązanie to ma na celu zapewnienie faktycznego funkcjonowania biura LGD oraz dostępności kadry merytorycznej dla mieszkańców obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), a zadaniem władz LGD jest zapewnienie, aby powyższe zobowiązanie (podobnie jak pozostałe zobowiązania LGD) było prawidłowo realizowane. Niemniej jednak, jeśli LGD ma problem z wypełnianiem tego zobowiązania z uwagi na okoliczności niezależne od LGD, albo z uwagi na podjęcie środków adekwatnych do sytuacji kryzysowej, nie powinno to prowadzić do automatycznego stwierdzenia przez samorząd województwa, że LGD nie realizuje postanowień umowy ramowej w tym zakresie.

 • Jednocześnie proszę o poinformowanie beneficjentów poddziałania 19.2 o możliwości zastosowania przepisu § 25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023) (dalej rozporządzenie) mówiącego o przywróceniu terminu na wykonanie danej czynności , w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia. Jednocześnie, zgodnie z § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 24 i § 25 stosuje się odpowiednio.

 • W kwestii dotyczącej interpretacji przepisu § 20 rozporządzenia, w którym wniosek o przyznanie pomocy na operację składa się bezpośrednio do LGD, ważne jest aby wniosek został złożony do określonej LGD, natomiast przepisy nie odnoszą się w tym zakresie do konieczności osobistego stawiennictwa osoby, która ten wniosek będzie składała. Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz.2017 ) , LGD opierają się też na wytycznych wydanych przez instytucję zarządzającą w celu zapewnienia zgodności sposobu realizacji LSR z przepisami Unii Europejskiej w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, a także w celu zapewnienia jednolitego i prawidłowego wykonywania zadań związanych z realizacją LSR.  Mając w szczególności na względzie Wytyczną nr 6/4/2017 w zakresie w jakim stosowanie się do jej regulacji wiązałoby się z naruszeniem bezpieczeństwa związanego ze zdrowiem lub życiem, mając na uwadze obecną sytuację w kraju, wymagane jest, aby w tym przypadku stosowane były wszelkie środki ostrożności przy realizacji czynności wynikających z treści Wytycznych, a jeśli nie ma innej możliwości, na postawie art. 8 ust. 2 ww. ustawy, polecam zaniechanie dokonywania takich czynności.

 • W odniesieniu do możliwości ogłaszania przez LGD kolejnych naborów wniosków o udzielenie wsparcia, przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1167 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą o RLKS” (art. 19) wymagają od LGD wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie terminu naboru do zarządu województwa w terminie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków. Z kolei zamieszczenie ogłoszenia o naborze tych wniosków powinno nastąpić nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków. W związku z tym, w odniesieniu do uzgodnienia terminu naboru, samorząd województwa może uzgodnić z  LGD termin ogłoszenia naboru wcześniejszy niż w złożonym wniosku, jednak zapewniający zachowanie minimum 14 dni pomiędzy ogłoszeniem a rozpoczęciem naboru. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 i wpływ tej sytuacji na nabory wniosków, zasadnym jest dopuszczenie przez samorządy możliwości niezwłocznego ogłaszania przez LGD kolejnych naborów wniosków o udzielenie wsparcia. Jednocześnie, w celu możliwości zapoznania się z nowymi terminami naborów przez potencjalnych wnioskodawców, powinien być zachowany co najmniej 14-dniowy termin dotyczący zamieszczenia ogłoszenia o naborze przez LGD, w szczególności na stronie internetowej.

 • Mając na uwadze trudną sytuację w kraju oraz sytuację LGD, które będą wprowadzać ograniczenia w funkcjonowaniu biur, nie można również zapominać, iż część z nich realizuje właśnie nabory wniosków o udzielenie wsparcia, co oznacza, iż wybór i ocena operacji oraz przekazanie wniosków do zarządów województw może odbyć się z opóźnieniem. W związku z tym kieruję do wszystkich samorządów województw prośbę, aby podchodziły do tej sytuacji z wyrozumiałością i nie wyciągały konsekwencji z tytułu niedochowania przez LGD terminów określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji LSR, zwanej dalej „umową ramową” oraz w ustawie o RLKS. Uprzejmie informuję, iż MRiRW weźmie pod uwagę dokonanie ewentualnych zmian zapisów umowy ramowej mających na celu możliwość wywiązania się z realizacji drugiego kamienia milowego i dokonania zmian chroniących LGD przed finansowymi konsekwencjami niewykonania zobowiązań. Jednocześnie przypominam, że obowiązujące postanowienia umowy ramowej (§ 8a ust. 3 i 4) zawierają regulacje wskazujące na możliwość uznania, że umowa ramowa jest prawidłowo realizowana nawet w przypadku stwierdzenia przez samorząd województwa pewnych uchybień w zakresie obowiązku obecności pracownika biura LGD lub członka zarządu oraz terminowości dokonywania wyboru operacji przez LGD. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zwracam się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na ww. postanowienia umowy ramowej.

Zaktualizowane formularze wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność w poddziałaniach 19.2 i 19.3

30.07.2019

W treści wiadomości znajdują się zaktualizowane wersje formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność w poddziałaniach 19.2 i 19.3.
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:
– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 4z (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność 4z (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność 4z (.xlsx): POBIERZ
– Arkusz dodatkowy danych podmiotów współwnioskujących, arkusz dodatkowy karty rozliczenia zadania, arkusz dodatkowy listy obecności na szkoleniu  4z (.pdf): POBIERZ
– Arkusz dodatkowy danych podmiotów współwnioskujących, arkusz dodatkowy karty rozliczenia zadania, arkusz dodatkowy listy obecności na szkoleniu  4z (.xlsx): POBIERZ
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:
– Intrukcja wypełniania wniosku o płatność 4z (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność 4z (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność 4z (.xlsx): POBIERZ
– Załącznik nr 2: Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (.xlsx): POBIERZ
– Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków (.pdf): POBIERZ
III. Operacje w ramach poddziałania 19.3 projekty współpracy:
– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 3z (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność 2z (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność 2z (.xlsx): POBIERZ
– Arkusz dodatkowy danych o partnerach projektu, arkusz dodatkowy karty rozliczenia zadania, arkusz dodatkowy listy obecności (.pdf): POBIERZ
– Arkusz dodatkowy danych o partnerach projektu, arkusz dodatkowy karty rozliczenia zadania, arkusz dodatkowy listy obecności (.xlsx): POBIERZ
– Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 2z (.pdf): POBIERZ
– Wniosek o przyznanie pomocy 2z (.pdf): POBIERZ
– Wniosek o przyznanie pomocy 2z (.xlsx): POBIERZ
– Załączniki (.xlsx): POBIERZ


Nowy wzór dokumentów aplikacyjnych i formularzy umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3

26.04.2019

Poniżej znajdują się nowe wzory dokumentów aplikacyjnych i formularzy umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3. “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz umowy o przyznaniu pomocy obowiązuje od 15 kwietnia br.
Formularz wniosku o płatność obowiązuje od 16 kwietnia br.

 

– Pismo przewodnie (.pdf): POBIERZ
– Formularz umowy 19.3. wersja 3z (.pdf): POBIERZ
– Formularz umowy 19.3. wersja 3.z (.doc): POBIERZ
– Załącznik nr 1: Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (.pdf): POBIERZ
– Załącznik nr 1: Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (.xlsx): POBIERZ
– Załącznik nr 2: Wykaz działek ewidencyjnych (.pdf): POBIERZ
– Załącznik nr 2: Wykaz działek ewidencyjnych (.xlsx): POBIERZ
– Załącznik nr 3: Informacja po realizacji operacji (.pdf): POBIERZ
– Załącznik nr 3: Informacja po realizacji operacji (.xlsx): POBIERZ
– Załącznik nr 4: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf): POBIERZ
– Załącznik nr 4: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.docx): POBIERZ

 

– Formularz wniosku o przyznanie pomocy (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o przyznanie pomocy (.xlsx): POBIERZ
– Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność (.xlsx): POBIERZ
– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf): POBIERZ

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r.

27.06.2018

Poniżej znajduje się Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść rozporządzenia (.pdf): POBIERZ

Umowy o wsparcie unijne podpisane nad Zalewem Wiślanym

20.06.2018

18 czerwca 2018 r. w Tolkmicku podpisano 8 umów w ramach podejścia LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Samorząd województwa reprezentowali Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na terenie Lokalnej Grupy Działania “Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”,  podpisano siedem umów w zakresie poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz jedną w zakresie poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.
Operacja “Markowy Produkt Turystyczny”, realizowana w ramach podpisanej w zakresie 19.3 umowy, pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a trzema Beneficjentami (Stowarzyszeniem “Łączy Nas Kanał Elbląski LGD”, LGD “Ziemia Lubawska” oraz LGD “Mazurskie Morze”) ma na celu rozwój i promocję obszarów wiejskich partnerskich LGD, poprzez wzrost wiedzy i aktywizację społeczności lokalnej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach zaktywizowania i zwiększenia świadomości mieszkańców obszaru LGD w zakresie tworzenia i promocji produktu turystycznego oraz stworzenia i promocji markowych produktów turystycznych.
Poddziałanie 19.3 umożliwia poszczególnym LGD podejmowanie współpracy i realizację projektów z partnerami z terytorium tego samego państwa członkowskiego (współpraca międzyterytorialna) lub partnerami z innych państw członkowskich (współpraca zagraniczna).
Pomoc może zostać przyznana na operację polegającą na:
 • przygotowaniu projektu współpracy,
 • realizacji projektu współpracy,
 • przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy.
Informacje o projektach w ramach podpisanych umów na poddziałanie 19.2:
– Gmina Wilczęta – Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny,
– Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku – Święto miasta nad Zalewem Wiślanym,
– Sienkiewicz Małgorzata – Wprowadzenie w skali regionu usług standaryzacji i konfekcjonowania miodu związanej m. in. z porcjowaniem, pakowaniem i znakowaniem żywności tradycyjnej i lokalnej,
– STUDENTART Krzysztof Myszka – Rozwój potencjału turystycznego obszaru LGD poprzez zakup innowacyjnych urządzeń rekreacyjnych i multimedialnych służących służących organizacji eventów dla wielotysięcznej publiczności,
– Centrum Dentystyczne EURODENT Grażyna Powideł – Dywersyfikacja usług protetycznych w firmie Centrum Dentystyczne EURODENT Grażyna Powideł,
– BieArt” P.P.H.U. Elżbieta Biedrawa – Rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie zatrudnienia poprzez zakup sprzętu gastronomicznego oraz wykonanie termomodernizacji budynków,
– Łukasz Żarkiewicz T-ECO Technology – Budowa obiektu tymczasowego zakwaterowania turystycznego.
Uwzględniając powyższe umowy w ramach poddziałania 19.2, w województwie warmińsko-mazurskim, podpisano już 447 umów o przyznaniu pomocy na łączną kwotę ponad 49,3 mln. zł. Ponadto umowa zawarta w ramach poddziałania 19.3, jest trzecią objętą takim wsparciem. Łączna kwota wszystkich trzech umów podpisywanych w ramach  poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020 wynosi 647 742,00 zł. Podpisane umowy dotyczą współpracy międzyterytorialnej.
GALERIA ZDJĘĆ Z PODPISANIA UMÓW W TOLKMICKU: TUTAJ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 15 maja 2018 r.

13.06.2018

W treści wiadomości znajduje się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść rozporządzenia (.pdf): POBIERZ

Klauzule informacyjne i klauzule zgody dot. przetwarzania danych osób fizycznych występujących w poddziałaniach 19.2, 19.3 i 19.4

07.06.2018

W związku z wejściem w życie w dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w treści wiadomości publikujemy klauzule informacyjne i klauzule zgody dot. przetwarzania danych osób fizycznych występujących w poddziałaniach 19.2, 19.3 i 19.4.
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 (docx.): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dot. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności (.docx): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2, jako osoby świadczącej, lub udostępniającej wkład rzeczowy (.docx): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.3 (.docx): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.3 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dot. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności (.docx): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.4 (.docx): TUTAJ

Odpowiedzi MRiRW w sprawie tzw. “kamieni milowych”

22.05.2018

W załącznikach publikowanych w treści informacji, znajdują się odpowiedzi MRiRW dot. postanowień umowy o warunkach i sposobie realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; osiągnięcie tzw. “pierwszego kamienia milowego”.
– Odpowiedź dot. postanowień par. 8 umowy o warunkach i sposobie realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (.pdf): POBIERZ
– Odpowiedź dot. postanowień umowy o warunkach i sposobie realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (.pdf): POBIERZ

Pierwsza umowa w ramach poddziałania 19.3 podpisana!

05.04.2018

W dniu 5 kwietnia 2018 roku w obecności Pana Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa i Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa została zawarta pierwsza w województwie warmińsko-mazurskim umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Umowa została zawarta pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim a czterema lokalnymi grupami działania (LGD):
 1. Lokalną Grupą Działania „Barcja” (Gmina Kętrzyn, województwo warmińsko – mazurskie),
 2. Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania (Gmina Elbląg, województwo warmińsko – mazurskie),
 3. Lokalną Grupą Działania „Trzy Doliny” (Gmina Dobrcz, województwo kujawsko – pomorskie),
 4. Lokalną Grupą Działania Ziemia Łańcucka (Gmina Łańcut, województwo podkarpackie).
Operacja pn. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych ma na celu rozwój obszaru i promocję produktów lokalnych z terenu objętego partnerstwem poprzez organizację wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych oraz złożenie wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych. Wartość dofinansowania wynosi 238 028, 00 zł. Pomoc zostanie przyznana na operację polegającą na realizacji projektu współpracy.
Projekty współpracy są kolejnym instrumentem dzięki któremu LGD mogą osiągnąć wskaźniki określone w lokalnych strategiach rozwoju (LSR). Poddziałanie 19.3 umożliwia poszczególnym LGD podejmowanie współpracy i realizację projektów z partnerami z terytorium tego samego państwa członkowskiego  (współpraca międzyterytorialna) lub partnerami z innych państw członkowskich (współpraca zagraniczna).
Zgodnie z informacjami zawartymi w LSR, każda LGD z terenu województwa warmińsko – mazurskiego planuje zrealizować co najmniej 1 projekt współpracy międzyterytorialnej. Realizację międzynarodowego projektu współpracy przewidziało dziesięć LGD. Według stanu na dzień 4 kwietnia 2018 r. do Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego wpłynęły trzy wnioski o przyznanie pomocy w ramach  poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020 na łączną kwotę 654 393,00 zł. Złożone wnioski dotyczą współpracy międzyterytorialnej.

Formularze dokumentów w ramach poddziałania 19.3

22.03.2018
W związku z informacjami dotyczącymi zakończenia realizacji operacji w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, publikujemy wzory formularzy Informacji po realizacji operacji oraz Sprawozdania z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy, a także informacje pomocnicze.
Informacja po realizacji operacji  składana w ramach poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie rozwoju współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: PLIK .PDF do pobrania / PLIK .XLSX do pobrania
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020:PLIK .PDF do pobrania
Sprawozdanie z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy składane w ramach poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020:PLIK .PDF do pobrania / PLIK .XLSX do pobrania
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza sprawozdania z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy w ramach poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020: PLIK .PDF do pobrania

Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wykonawców

08.03.2018

W związku z wejściem w życie w dniu 21.02.2018 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to:
 • zwiększenie progu, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. Euro,
 • umożliwienie ustalania jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu,
 • umożliwienie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony),
 • określenie terminu, w jakim należy dokonać ustalenia wartości zadania – nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych – 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego albo – gdy nie udostępniono zapytania ofertowego – przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą,
 • doprecyzowanie sposobu postępowania w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę na wykonanie tego zadania z wybranym przez siebie wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo,
 • uregulowanie sposobu postępowania w sytuacji, gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania.
Zmieniona ustawa wprowadza zasadę, iż decydującym momentem dla oceny konieczności stosowania przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców obowiązujących w ramach danego postępowania jest moment zamieszczenia zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR. Przy ocenie tej nie ma natomiast znaczenia moment zawarcia z beneficjentem umowy o przyznaniu pomocy. W praktyce oznacza to, że nowe zasady mogą mieć zastosowanie zarówno do beneficjentów, którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów (jednak nie wcześniej niż w dniu 18.01.2017 r.), jak i do tych, którzy umowy zawrą w dniu wejścia w życie tych przepisów lub po tym dniu. Szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców i warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396), dostosowanym do zmian przepisów ustawy PROW 2014-2020.
Regulacje wprowadzane nowym rozporządzeniem są co do zasady znane podmiotom. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące, nie wynikające wprost ze zmiany ustawy, nowe przepisy rozporządzenia, w porównaniu do rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2017 r.:
 • brak obowiązku obligatoryjnego przedłużenia terminu składania ofert w przypadku zmiany zapytania ofertowego (obowiązek taki zaistnieje tylko przy zmianie istotnej),
 • brak minimalnego terminu, o jaki należy przedłużyć termin składania ofert  (dotychczas obowiązek przedłużenia terminu o co najmniej 3/7 dni),
 • doprecyzowanie, iż w toku badania i oceny ofert beneficjent może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między beneficjentem a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści),
 • dodanie dodatkowego elementu do protokołu z postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (wykaz ofert),
 • określenie warunków dotyczących wezwania do złożenia ofert dodatkowych jeżeli złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie,
 • uwzględnienie możliwości udzielenia zamówienia publicznego w częściach (w przypadku, gdy zamawiający udziela zamówienia publicznego w częściach i niezgodność dotyczy jednego postępowania – zmniejszenie jest obliczane w odniesieniu do wartości tego postępowania, a nie całego zamówienia publicznego),
 • brak sumowania zmniejszeń obliczonych metodą dyferencyjną i wskaźnikową (do wszystkich stwierdzonych niezgodności stosuje się zmniejszenie z tytułu niezgodności, skutkującej zmniejszeniem o najwyższej wartości).
Powyższe zmiany są dla beneficjentów korzystne (np. brak obowiązku przedłużenia terminu składania ofert, brak sumowania zmniejszeń) lub nie nakładają na nich obowiązków niemożliwych do zrealizowania na dowolnym etapie trwania postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (np. załączanie wykazu ofert do protokołu czy publikowanie tego wykazu na portalu ogłoszeń ARiMR).
źródło: ARiMR

Stanowisko ARiMR w sprawie limitu środków w Poddziałaniu 19.3

09.11.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała pismem z dnia 28 października 2016 roku stanowisko w sprawie limitu środków finansowych lokalnych grup działania dla Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie wspołpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na lata 2014-2020.

Stanowisko ARiMR w sprawie limitu środków 19.3 – plik .pdf do pobrania (120 kB) ARiMR – Limit srodkow na 19.3
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 1z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 1z – otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) – otwórz
3) Nowy formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z) – Link
4) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 1z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 1z – otwórz
5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) – otwórz

Wyjaśnienia MRiRW dot. projektów współpracy

19.04.2017

Ministerstwo Rolnictwa i Rozowoju Wsi przekzało wyjaśnienia dotyczące realizacji operacji w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wyjaśnienia MRiRW dotyczące weryfikacji kryterium wyboru operacji polegającej na realizacji projektu współpracy – plik .pdf do pobrania (576 kB) ROW.wrt.510.90.2017
Wyjaśnienia MRiRW w sprawie zmiany projektu wspołpracy zaplanowanego do realizacji w ramach LSR – plik .pdf do pobrania (624 kB) ROW.wrt.510.91.2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1839)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – PROW 2014-2020