19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Poniżej zamieszczono najważniejsze informacje oraz wzory formularzy do pobrania w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść rozporządzenia (.pdf): TUTAJ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1822), opublikowane 6 listopada 2015 r. – otwórz
Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).
Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:
 • II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER”, czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz
 • wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.
Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej, czyli art. 32-35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 320).
RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:
 1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
 2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
 3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
 4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
 5. innowacyjność (w skali lokalnej),
 6. decentralizacja zarządzania i finansowania,
 7. sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

Nowy wzór formularzy wniosku o płatność oraz informacji monitorującej w ramach poddziałania 19.4

16.09.2019

Poniżej znajdują się nowe wzory formularzy wniosku o płatność oraz informacji monitorującej dla poddziałania 19.4.
Komplet wniosków dla operacji w poddziałaniu 19.4
1. Wniosek o przyznanie pomocy (wersja 1z)
– Wniosek o przyznanie pomocy 1z (.pdf) – POBIERZ
– Wniosek o przyznanie pomocy 1z (.excel) – POBIERZ
Uwaga!
31.05.2016 r. została udostępniona wersja Wniosku o przyznanie pomocy (.excel) zawierająca techniczne poprawki w zakresie umożliwienia wstawiania wierszy w następujących sekcjach: II. 9, IV. 17 i 18, V. C.
– Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy 1z (.pdf): POBIERZ
– Formularz umowy o przyznaniu pomocy 1z (.pdf): POBIERZ
2. Wniosek o płatność:
Formularz wniosku o płatność 4z (.pdf): POBIERZ
– Formularz wniosku o płatność 4z (.xlsx): POBIERZ
– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 4z (.pdf): POBIERZ
3. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu:
– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu 4z (.pdf): POBIERZ
– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu 4z (.xlsx): POBIERZ
– Instrukcja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu 4z (.pdf): POBIERZ

Sposób postępowania w przypadku ustalenia należności z tytułu wyprzedzającego finansowania w poddziałaniu 19.4

03.04.2019


Wyjaśnienia MRiRW dotyczące przesunięcia środków na inne przedsięwzięcia i aktualizacji planów działania

03.04.2019

W załączeniach znajdują się pliki zawierające wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące przesunięcia środków na inne przedsięwzięcia oraz aktualizacji planów działania.
Wyjaśnienia MRiRW dotyczące przesunięcia środków na inne przedsięwzięcia (.pdf): POBIERZ
Wyjaśnienie MRiRW dotyczące aktualizacji planów działania (.pdf): POBIERZ

Zmiana zapisów instrukcji wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4. “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW 2014-2020

13.11.2018

W związku z wejściem w życie 08 listopada 2018 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2116), dokonano aktualizacji zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4. “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” (I_WoP_19.4. w wersji 4z).
W instrukcji zawarto informacje dotyczące sposobu ustalania wysokości pośrednich transz pomocy wypłacanych Lokalnym Grupom Działania w ramach poddziałania 19.4. Wprowadzone zmiany zostały uzgodnione z Instytucją Zarządzającą. Zmiany w Instrukcji oznaczono kolorem żółtym.
Ww. Instrukcja oraz dokumenty pomocnicze, tj. Informacja dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4. PROW 2014-2020 (edytowalne Tabele 1a i 1b) zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR.
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) (.docx): POBIERZ
Tabela 1a (.xlsx): POBIERZ
Tabela 2a (.xlsx): POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

08.11.2018

W załączeniu do treści wiadomości znajduje się Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść rozporzadzenia (.pdf): TUTAJ

Klauzule informacyjne i klauzule zgody dot. przetwarzania danych osób fizycznych występujących w poddziałaniach 19.2, 19.3 i 19.4

07.06.2018

W związku z wejściem w życie w dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w treści wiadomości publikujemy klauzule informacyjne i klauzule zgody dot. przetwarzania danych osób fizycznych występujących w poddziałaniach 19.2, 19.3 i 19.4.
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 (docx.):TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dot. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności (.docx): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2, jako osoby świadczącej, lub udostępniającej wkład rzeczowy (.docx): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.3 (.docx): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.3 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dot. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności (.docx): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.4 (.docx): TUTAJ

Wzory formularzy wniosku o płatność oraz informacji monitorującej realizację operacji w ramach poddziałania 19.4

23.03.2018

Instrukcja wypełniania informacji monitorującej realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – plik .PDF
Informacja monitorująca realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – plik .XLSX plik .PDF
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – plik .PDF
Wniosek o płatność w ramach poddziałania 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –plik .XLSXplik .PDF

Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wykonawców

08.03.2018

W związku z wejściem w życie w dniu 21.02.2018 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to:
 • zwiększenie progu, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. Euro,
 • umożliwienie ustalania jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu,
 • umożliwienie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony),
 • określenie terminu, w jakim należy dokonać ustalenia wartości zadania – nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych – 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego albo – gdy nie udostępniono zapytania ofertowego – przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą,
 • doprecyzowanie sposobu postępowania w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę na wykonanie tego zadania z wybranym przez siebie wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo,
 • uregulowanie sposobu postępowania w sytuacji, gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania.
Zmieniona ustawa wprowadza zasadę, iż decydującym momentem dla oceny konieczności stosowania przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców obowiązujących w ramach danego postępowania jest moment zamieszczenia zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR. Przy ocenie tej nie ma natomiast znaczenia moment zawarcia z beneficjentem umowy o przyznaniu pomocy. W praktyce oznacza to, że nowe zasady mogą mieć zastosowanie zarówno do beneficjentów, którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów (jednak nie wcześniej niż w dniu 18.01.2017 r.), jak i do tych, którzy umowy zawrą w dniu wejścia w życie tych przepisów lub po tym dniu. Szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców i warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396), dostosowanym do zmian przepisów ustawy PROW 2014-2020.
Regulacje wprowadzane nowym rozporządzeniem są co do zasady znane podmiotom. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące, nie wynikające wprost ze zmiany ustawy, nowe przepisy rozporządzenia, w porównaniu do rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2017 r.:
 • brak obowiązku obligatoryjnego przedłużenia terminu składania ofert w przypadku zmiany zapytania ofertowego (obowiązek taki zaistnieje tylko przy zmianie istotnej),
 • brak minimalnego terminu, o jaki należy przedłużyć termin składania ofert  (dotychczas obowiązek przedłużenia terminu o co najmniej 3/7 dni),
 • doprecyzowanie, iż w toku badania i oceny ofert beneficjent może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między beneficjentem a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści),
 • dodanie dodatkowego elementu do protokołu z postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (wykaz ofert),
 • określenie warunków dotyczących wezwania do złożenia ofert dodatkowych jeżeli złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie,
 • uwzględnienie możliwości udzielenia zamówienia publicznego w częściach (w przypadku, gdy zamawiający udziela zamówienia publicznego w częściach i niezgodność dotyczy jednego postępowania – zmniejszenie jest obliczane w odniesieniu do wartości tego postępowania, a nie całego zamówienia publicznego),
 • brak sumowania zmniejszeń obliczonych metodą dyferencyjną i wskaźnikową (do wszystkich stwierdzonych niezgodności stosuje się zmniejszenie z tytułu niezgodności, skutkującej zmniejszeniem o najwyższej wartości).
Powyższe zmiany są dla beneficjentów korzystne (np. brak obowiązku przedłużenia terminu składania ofert, brak sumowania zmniejszeń) lub nie nakładają na nich obowiązków niemożliwych do zrealizowania na dowolnym etapie trwania postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (np. załączanie wykazu ofert do protokołu czy publikowanie tego wykazu na portalu ogłoszeń ARiMR).
źródło: ARiMR

Zmiana formularza wniosku o płatność oraz informacji monitorującej dla Poddziałania 19.4

10.07.2017

http://nprow.warmia.mazury.pl/zmiana-formularza-wniosku-o-platnosc-oraz-informacji-monitorujacej-dla-poddzialania-19-4/

01.06.2016

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 1z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 1z – otwórz
Uwaga!
31.05.2016 r. została udostępniona wersja Wniosku o przyznanie pomocy (.excel) zawierająca techniczne poprawki w zakresie umożliwienia wstawiania wierszy w następujących sekcjach: II. 9, IV. 17 i 18, V. C.
2. Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy – wersja 1z – otwórz
3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z) – otwórz
Uwaga!
3.07.2017 r. zostały udostępnione wersje: Wniosku o płatność oraz Informacji monitorującej realizację operacji wraz z ich instrukcjami (.excel) – wersja 2z
4. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz
5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – otwórz
6. Formularz informacji monitorującej realizację operacji (wersja 2z)
 • informacja monitorująca realizację operacji (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • informacja monitorująca realizację operacji (.excel) – wersja 2z – otwórz
7. Instrukcja wypełniania informacji monitorującej realizację operacji (wersja 2z) – otwórz
8. Narzędzia pomocnicze:
Formularz informacji dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020
 • informacja dla LGD (.excel) – wersja 1z – otwórz

Wyjaśnienia MRiRW dot. realizacji postanowień umowy ramowej z LGD  

17.01.2017

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało wyjaśnienia dotyczące postanowień umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji LSR.
Wyjaśnienia odnoszą się do paragrafu 5 ust. 1 umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, a w szczególności do zapewnienia przez LGD/LGR obecności przynajmniej jednego pracownika biura w godzinach pracy biura oraz umieszczenia w widocznym miejscu w biurze oraz na stronie internetowej informacji o czasie pracy tego biura.
ROW.wrt.510.8.2017 z dnia 10 stycznia 2017r.
Pismo z MRiRW – plik .pdf do pobrania (628 kB) MRiRW Wyjasnienia dot. dzialalnosc LGD

Wyjaśnienia MRiRW dotyczące LGD/LGR dwufunduszowych

17.01.2017

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w uzgodnieniu z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przekazało wyjaśnienia dotyczące wdrażania wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader (RLKS).
Informacja dotyczy wymagań stosowania logotypów przez LGD/LGR w przypadku realizacji strategii dwufunduszowych, kiedy funduszem wiodącym jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) lub Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). Dodatkowo w piśmie odniesiono się do ogłaszania naborów wniosków na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz do kwestii podawania do publicznej wiadomości przez LGD/LGR informacji o sposobie wykorzystania pomocy finansowej.
ROW.wrt.504.114.2016 z dnia 5 stycznia 2017r.
Pismo MRiRW – plik .pdf do pobrania (2,08 MB) MRiRW wyjasnienia – funkcjnowanie grup dwufunduszowych