Dokumenty do pobrania

FORMULARZE:

PODDZIAŁANIE 4.3 “WSPARCIE NA INWESTYCJE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM, MODERNIZACJĄ I DOSTOSOWYWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA 

– Operacje typu “Zarządzanie zasobami wodnymi”: TUTAJ

DZIAŁANIE 7: PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH

PODDZIAŁANIE 7.2. “INWESTYCJE ZWIĄZANE Z TWORZENIEM, ULEPSZANIEM, LUB ROZBUDOWĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY, W TYM INWESTYCJI W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ I W OSZCZĘDZANIE ENERGII

– Operacje typu “Budowa lub modernizacje dróg lokalnych”: TUTAJ
– Operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa”: TUTAJ

PODDZIAŁANIE 7.4 “WSPARCIE INWESTYCJI W TWORZENIE, ULEPSZANIE I ROZWIJANIE PODSTAWOWYCH USŁUG LOKALNYCH DLA LUDNOŚCI WIEJSKIEJ, W TYM REKREACJI, KULTURY I POWIĄZANEJ INFRASTRUKTURY” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020″

– Operacje typu “Targowiska”: TUTAJ
– Operacje typu “Obiekty kulturalne”: TUTAJ
– Operacje typu “Przestrzeń publiczna”: TUTAJ

PODDZIAŁANIE 7.6. “OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO

– Operacje typu “Ochrona zabytków”: TUTAJ

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I INSTRUKCJA DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ DLA DZIAŁANIA 7. “PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020″

Aktualizacja na dzień 01.03.2022 r. (wersja 6z):
  • Formularz wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich plik .xlsx do pobrania (282 kB) – POBIERZ
Aktualizacja na dzień  19.05.2022 r. (wersja 6z):
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 z dnia 19.05.2022 r. plik .pdf do pobrania (674 kB) – POBIERZ
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 z dnia 01.03.2022 r. plik .pdf do pobrania (674 kB) – POBIERZ
Wszystkie aktualne wersje dokumentów są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: TUTAJ

DZIAŁANIE 19: WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER

– Poddziałanie 19.1 “Wsparcie przygotowawcze – PROW 2014-2020”: TUTAJ
– Poddziałanie 19.2 “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (aktualizacja: 16.09.2022): TUTAJ
– Poddziałanie 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” (aktualizacja: 17.12.2021): TUTAJ
– Poddziałanie 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”: TUTAJ

WZÓR FORMULARZA UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY NASTĘPCY PRAWNEMU: TUTAJ


INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU / PO REALIZACJI OPERACJI W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 (aktualizacja: 23.12.2020): TUTAJ


NOWY FORMULARZ WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ W RAMACH PROW 2014-2020 Z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA DOKUMENTU: TUTAJ


KSIĘGA WIZUALIZACJI I LOGOTYPY PROW 2014-2020: TUTAJ

BROSZURA INFORMACYJNA DLA BENEFICJENTÓW POMOCY PROW 2014-2020: TUTAJ


 

RODO:

KLAUZULE INFORMACYJNE I KLAUZULE ZGODY DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W PODDZIAŁANIACH 19.2, 19.3, 19.4

– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 (docx.): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dot. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności (.docx): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2, jako osoby świadczącej, lub udostępniającej wkład rzeczowy (.docx): TUTAJ

 

– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.3 (.docx): TUTAJ
– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.3 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dot. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności (.docx): TUTAJ

 

– Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.4 (.docx): TUTAJ