Lista kolejności przysługiwania pomocy z drugiego naboru na gospodarkę wodno-ściekową

Lista kolejności przysługiwania pomocy z drugiego naboru na gospodarkę wodno-ściekową

Zaktualizowana wersja WoPP dla operacji “Gospodarka wodno-ściekowa”

Zmiana rozporządzenia w sprawie limitów środków PROW 2014-2020

Zakończony nabór wniosków na gospodarkę wodno-ściekową

Informacja o szkoleniu dla beneficjentów poddziałania 3.2