Zmiana rozporządzenia MRiRW dla operacji typu “Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Zmiana rozporządzenia MRiRW dla operacji typu “Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Realizacja zobowiązań umowy o przyznaniu pomocy w zakresie utworzenia miejsc pracy dla operacji typu “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Kwalifikowalność przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach operacji typu “Gospodarka wodno-ściekowa”

Nowy wzór formularzy wniosku o płatność oraz informacji monitorującej w ramach poddziałania 19.4

Rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa”