Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów dot. konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla realizacji operacji w ramach PROW 2014-2020

Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów dot. konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla realizacji operacji w ramach PROW 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2

Sposób postępowania w przypadku ustalenia należności z tytułu wyprzedzającego finansowania w poddziałaniu 19.4

Zmiana formularza wniosku Beneficjenta o zaliczkę w ramach PROW na lata 2014-2020

Wyjaśnienia MRiRW dotyczące przesunięcia środków na inne przedsięwzięcia i aktualizacji planów działania