Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym na temat „Gospodarki wodno-ściekowej”

Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym na temat „Gospodarki wodno-ściekowej”

Rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2

Drugi nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Podpisanie umów w ramach Leadera

Zaktualizowany formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji