Drogi lokalne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie “Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Operacje typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 564).
Treść rozporządzenia – plik .pdf do pobrania (256 kB) – POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść Rozporządzenia Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa TUTAJ.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1414) – TUTAJ

Zakres wsparcia
Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń.
Beneficjent
Gmina, powiat lub ich związki.
Forma wsparcia
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Pomoc jest przyznawana w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości do 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu został podniesiony i wynosi 5 000 000 zł na Beneficjenta. Ponadto suma kosztów całkowitych operacji nie może przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków EFRROW.
W ramach jednego naboru wniosków dany podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy.
Dodatkowe informacje dla beneficjenta
Koszty kwalifikowalne obejmują:
 • koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
 • koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
Pomoc może być przyznana jeśli operacja:
 • realizowana jest w miejscowości, należącej do:
  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;
 • ma na celu połączenie jednostki osadniczej z istniejącą siecią drogową.

95 mln zł wsparcia na drogi lokalne z PROW 2014-2020

13.09.2022

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 września 2022 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia w terminie od 17 października do 16 grudnia 2022 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych lub odcinków tych dróg.
O pomoc może ubiegać się:
 • gmina
 • związek międzygminny
 • powiat
 • związek powiatów
W ramach obecnego naboru wniosków dany podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy.
Pomoc na realizację operacji jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
 • budowy lub przebudowy drogi,
 • ogólne tj. dokumentacji, pozwoleń, uzgodnień, map, kosztorysów itp.
 • budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego,
 • zakupu nowych urządzeń i materiałów służących realizacji operacji,
 • zakupu usług służących realizacji operacji,
 • podatku od towarów i usług (VAT),
– które są uzasadnione zakresem operacji oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
Dostępny limit środków w województwie warmińsko-mazurskim określony w przepisach dotyczących wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 95 803 693,81 złotych.
Pomoc jest przyznawana w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu został podniesiony i wynosi 5 000 000 zł na Beneficjenta. Ponadto suma kosztów całkowitych operacji nie może przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków EFRROW.
Do tej pory w województwie warmińsko mazurskim w ramach PROW 2014-2020 odbyły się dwa nabory wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
W pierwszym naborze z 2016 roku dofinansowaniem objęto 179 inwestycji na kwotę ponad 99 mln zł. Natomiast w ramach drugiego naboru z 2018 roku wsparcie otrzymało  38 operacji na ponad 36 mln zł.
Szczegółowe informacje dotyczące trzeciego naboru wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” znajdują się w ogłoszeniu o naborze dostępnym na stronie internetowej https://prow.warmia.mazury.pl/ w zakładce Drogi lokalne.

Trzeci nabór wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

13.09.2022

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do składania w terminie od 17 października do 16 grudnia 2022 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
Wnioski na ww. typ operacji można składać:
 • osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 91A,  10-356 Olsztyn, parter, pokój nr 6
 • przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 t.j.) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (data stempla pocztowego).
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy oraz instrukcje wypełniania wniosków dostępne są na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: https://prow.warmia.mazury.pl/ w zakładce Podstawowe usługi/Drogi lokalne.
Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ul. Jagiellońska 91A, 10-356 Olsztyn, parter, pokój nr 6) upływa dnia 16 grudnia 2022 r. o godzinie 15:00.
Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zostanie złożony w terminie – pomocy nie przyznaje się, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
Szczegółowe informacje na temat ww. działania oraz zasad składania wniosków udzielane są w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (ul. Jagiellońska 91A, 10-356 Olsztyn, pokój nr 206, 207 oraz 212) oraz pod numerami telefonów: 89 521-92-93; 89 521-92-76; 89 521-92-75; 89 521-92-96 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Treść ogłoszenia o naborze – plik .pdf do pobrania (1,95 MB) – POBIERZ
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy
 • Wniosek o przyznanie pomocy (2z) sierpień 2016 (.xlsx) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (2z) marzec 2022 r. – plik .pdf do pobrania (532 kB) – POBIERZ
2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy
 • Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy – plik .pdf do pobrania (436 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 1 Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji – plik .pdf do pobrania (147 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych – plik .pdf do pobrania (105 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 3 Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – plik .pdf do pobrania (230 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 4 Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – plik .pdf do pobrania (246 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 5 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – plik .pdf do pobrania (146 kB) – POBIERZ
3) Formularz wniosku o płatność
 • Formularz wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (.xlsx) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (.pdf) – POBIERZ

Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

21.03.2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
 • Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy – plik .pdf do pobrania (436 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 1 Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji – plik .pdf do pobrania (147 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych – plik .pdf do pobrania (105 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 3 Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – plik .pdf do pobrania (230 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 4 Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – plik .pdf do pobrania (246 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 5 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – plik .pdf do pobrania (146 kB) – POBIERZ

Aktualizacja Instrukcji wypełnienia WoPP na operacje typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

18.03.2022

W dniu dzisiejszym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania zaktualizowaną Instrukcję wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” obowiązującą do formularza Wniosku o przyznanie pomocy wersja 2z.
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (2z) plik .pdf do pobrania (532 kB) POBIERZ

Nowelizacja rozporządzenia “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW 2014-2020

14.03.2022

9 marca 2022 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 564).
Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 10 marca 2022 r.
Treść rozporządzenia – plik .pdf do pobrania (256 kB) – POBIERZ

Projekt rozporządzenia MRiRW dotyczącego operacji typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

20.12.2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało, do zapoznania się, treść projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowy wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść projektu rozporządzenia – plik .pdf do pobrania (218 kB) – POBIERZ

Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (7z) na operacje typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

30.07.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (7z) na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
 • Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy – plik .pdf do pobrania (683 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 1 Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji – plik .pdf do pobrania (291 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych – plik .pdf do pobrania (279 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 3 Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – plik .pdf do pobrania (422 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 4 Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – plik .pdf do pobrania (436 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 5 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – plik .pdf do pobrania (369 kB) – POBIERZ

Zaktualizowana instrukcja do wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

23.04.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje do stosowania zaktualizowaną  Instrukcję wypełniania wniosku o płatność dla działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (5z_zm), w której zostały uwzględnione zapisy dotyczące możliwości korzystania  z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie wkładu własnego realizowanej operacji (aktualizacja marzec 2021 r.).
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (5z_zm) – plik .pdf do pobrania (877 kB) POBIERZ 
Wszystkie aktualne wersje dokumentów są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: TUTAJ

Zaktualizowana instrukcja do wniosku o płatność wraz ze wzorem formularza wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

31.01.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje do stosowania zaktualizowaną instrukcję wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) wraz ze wzorem formularza wniosku o płatność (wersja 5z) dla działania 7. “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
 • Wniosek o płatność w ramach  działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” wersja 5z (.xlsx) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” wersja 5z (.pdf) – POBIERZ

Zaktualizowany formularz umowy (wersja 6z) na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

30.10.2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje do stosowania zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (6z) na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z załącznikami:
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (6z) – POBIERZ
 • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (6z) – POBIERZ
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (6z) – POBIERZ
 • Załącznik nr 3 – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (6z) – POBIERZ
 • Załącznik nr 4 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych  dla postępowań wszczętych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (6z) – POBIERZ

Zmiana wzoru formularza umowy o przyznanie pomocy na drogi lokalne (5z)

18.03.2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała i przekazała do stosowania od dnia 18 marca 2020 r. zmieniony formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z załącznikami:
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” (5z) – POBIERZ
 • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (5z) – POBIERZ
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (5z) – POBIERZ
 • Załącznik nr 3 – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (5z) – POBIERZ
 • Załącznik nr 4 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (5z) – POBIERZ

Dodatkowe umowy z PROW zawarte na Warmii i Mazurach

10.06.2019

Dziś w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zostały podpisane dodatkowe umowy na wsparcie z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektów dotyczących odnowy wsi i budowy dróg lokalnych. Łączna kwota zawartych umów o przyznanie pomocy to ponad 8,7 mln zł.
W wyniku starań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie możliwości przesunięcia środków na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 11 maja 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach
w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umożliwiło to zawarcie kolejnych umów z Wnioskodawcami znajdującymi się na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy, a dla których zabrakło wcześniej środków.
W ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” zostały zwarte 3 umowy o przyznaniu pomocy z następującymi gminami: Wydminy, Grodziczno oraz Dywity na łączną kwotę pomocy ponad 1, 8 mln. złotych.
Zmiana rozporządzenia “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pozwoliła na zawarcie kolejnych 7 umów w tym zakresie w następujących gminach: Świętajno (pow. szczycieński), Wydminy, Jedwabno, Rybno, Dźwierzuty, Pieniężno oraz Barciany na łączną kwotę pomocy ponad 6, 9 mln. złotych.
PODPISANE UMOWY: 
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”
– Gmina Wydminy: Budowa świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich oraz zakup wyposażenia – 404 505,00 zł
– Gmina Grodziczno: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Rynku – 500 000,00 zł
– Gmina Dywity: Otwarte świetlice – rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Ługwałd i Różnowo – 938 248,00 zł
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
– Gmina Świętajno (pow. szcz.): Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 – Świętajno-Kolonia od km 4+400 do km 6+184 – 2 153 026,00 zł
– Gmina Wydminy: Przebudowa drogi gminnej nr 136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej nr 136054N do miejscowości Gawliki Małe – 1 057 464,00 zł
– Gmina Jedwabno: Przebudowa drogi gminnej nr 194004N w miejscowości Kot – 486 070,00 zł
– Gmina Rybno: Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian – Naguszewo – 1 095 456,00 zł
– Gmina Dźwierzuty: Przebudowa drogi gminnej nr 195024N od km 1+309 do km 2+209, obręb 0001 Dąbrowa, gmina Dźwierzuty – 393 558,00 zł
– Gmina Pieniężno: Przebudowa dróg w gminie Pieniężno – 973 802,00 zł
– Gmina Barciany: Przebudowa drogi gminnej nr 125057N położonej w miejscowości Winda w Gminie Barciany – 781 000,00 zł
GALERIA ZDJĘĆ Z PODPISANIA UMÓW MOŻNA OBEJRZEĆ: TUTAJ

“Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – zaktualizowana lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy

12.03.2019

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 marca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru trwającego od 17 do 31 sierpnia 2018 r.
Tym samym wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 28 na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w 100% dostępnego limitu środków dla województwa warmińsko-mazurskiego na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Natomiast wnioski od pozycji nr 29 do pozycji nr 40 na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w 150% tego limitu środków. Suma pomocy zakwalifikowanych operacji wynosi 44 598 375,00 złotych.
Treść uchwały (.pdf): POBIERZ
Lista operacji informująca o kolejności przyznania pomocy (.pdf): POBIERZ

Zaktualizowany wniosek o płatność i instrukcja do wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

31.10.2018

W treści wiadomości opublikowana została instrukcja wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020, zawierającą akceptację zmiany dotychczas stosowanego podejścia i możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, także w odniesieniu do operacji, dla których zostały zawarte już umowy o przyznaniu pomocy.
Wprowadzona zmiana odnosi się do przypadków, w których podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowalnego.
– Wniosek o płatność “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (.xlsx): POBIERZ
 Zaktualizowana instrukcja do wniosku o płatność (5z) dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (.pdf): POBIERZ

Zatwierdzona lista operacji z dróg lokalnych

23.10.2018

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 23 października 2018 roku podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru trwającego od 17 do 31 sierpnia 2018 r.
W wyniku ogłoszonego naboru na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęły 92 wnioski o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 108 068 417,00 złotych.
Dostępny limit środków określony dla województwa warmińsko-mazurskiego dla tego typu operacji w ramach przedmiotowego naboru wynosi 32 899 242,64 złotych.
Kontroli administracyjnej podlegają wnioski o przyznanie pomocy w ilości, która jest ustalona na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizacje operacji objętych tymi wnioskami mieszczącej się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Oznacza to, iż wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 25 na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w 100 % dostępnego limitu środków dla województwa warmińsko-mazurskiego, natomiast wnioski od pozycji nr 26 do pozycji nr 42 mieszczą się w 150% tego limitu. Wnioski od pozycji nr 43 do pozycji nr 90 nie będą podlegały kontroli administracyjnej, a podmioty odpowiadające za ich złożenie zostaną poinformowane o odmowie przyznania pomocy.
Dwa wnioski nie uzyskały co najmniej 8 punktów. W związku z powyższym, pomoc na operacje, objęte powyższymi wnioskami nie może być przyznana.
W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decydowała wysokość dochodu podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy obliczona zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1414 z późn. zm.), przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy miała operacja, która będzie realizowana przez podmiot o niższym dochodzie.
Treść uchwały (.pdf): POBIERZ
Załącznik do uchwały – Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy (.pdf): POBIERZ

Zakończenie drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

06.09.2018

31 sierpnia 2018 r. zakończył się drugi, w województwie warmińsko-mazurskim, nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
Nabór wniosków na realizację operacji typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” trwał od 17 do 31 sierpnia 2018 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęły 92 wnioski o przyznanie pomocy.
Kwota pomocy, o którą ubiegają się Wnioskodawcy przekracza 107 milionów złotych. Beneficjentami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania były: gminy, związki międzygminne, powiaty oraz związki powiatów.
Lista wniosków (.pdf): POBIERZ

Dane dotyczące bezrobocia w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego

21.08.2018

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego udostępnia dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, dot. stopy bezrobocia w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.
– Stopa bezrobocia w woj. warmińsko-mazurskim w okresie od lipca 2017 do czerwca 2018 r. (.pdf): POBIERZ
Opublikowane dane, będą podstawą do obliczenia ilości przyznanych punktów w powyższym kryterium wyboru operacji przy ocenie wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” złożonych w ramach naboru PROW 2014-2020 trwającego w dniach od 17 do 31 sierpnia 2018 r.

Dane dotyczące dochodów gmin i powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 r.

17.08.2018

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego udostępnia dane Ministerstwa Finansów oraz GUS (Bank Danych Lokalnych) dot. dochodów gmin i powiatów woj. warmińsko-mazurskiego w 2017 roku.
– Dochody własne oraz wysokość subwencji dla gmin z województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 roku (.pdf): POBIERZ
– Dochody własne oraz wysokość subwencji dla powiatów z województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 roku (.pdf): POBIERZ
Zgodnie z brzmieniem pierwszego kryterium wyboru operacji z Rozporządzenia MRiRW z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 operacja uzyska 3 punkty jeżeli dochód:
a) gminy lub powiatu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszony o wpłaty danej jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększony o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego części wyrównawcze i równoważące subwencji ogólnej,
b) związku międzygminnego lub związku powiatów obliczony jako średnia arytmetyczna dochodów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład tego związku obliczonych zgodnie z lit. a
– jest niższy od średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w danym województwie pomniejszonego o sumę wpłat tych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i powiększonego o sumę przysługujących tym jednostkom samorządu terytorialnego części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej
Opublikowane dane, będą podstawą do obliczenia ilości przyznanych punktów w powyższym kryterium wyboru operacji przy ocenie wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” złożonych w ramach naboru PROW 2014-2020 trwającego w dniach od 17 do 31 sierpnia 2018 r.

Stosowanie RODO w PROW 2014-2020

16.08.2018

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, informuje o zmianach w treściach oświadczeń składanych wraz z wnioskami o przyznanie pomocy.
W wyniku wejścia w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), aktualizacji uległy zasady przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich poddziałanie „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszanie lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego PROW na lata 2014-2020. W związku z powyższym zachodzi konieczność właściwego wypełnienia treści oświadczeń składanych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.
Administratorem danych osobowych jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@warmia.mazury.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Głowackiego 17 (pok. nr 8), 10-447 Olsztyn;
Poniżej znajdują się wzory uzupełnionych załączników z opracowanymi klauzulami informacyjnymi oraz klauzulami zgód, które powinny zostać podpisane przez właściwe osoby i dostarczone do samorządu województwa wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w przypadku, gdy zachodzi konieczność ich załączenia zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

 

– Oświadczenie pełnomocnika (.pdf): POBIERZ
– Oświadczenie właściciela nieruchomości (.pdf): POBIERZ

Podsumowanie spotkania informacyjnego dot. naboru wniosków na operacje typu “Budowa, lub modernizacja, dróg lokalnych”

13.08.2018

10 sierpnia 2018 roku, w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, przy ulicy Jagiellońskiej 91A w Olsztynie, odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie zorganizowane zostało w związku z ogłoszonym w terminie od 17 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
Spotkanie, w którym licznie udział wzięli przedstawiciele gmin, powiatów, związków międzygminnych i powiatowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, dotyczyło zasad ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego naboru, w tym katalogu kosztów, które będą mogły podlegać refundacji. Zainteresowanym zaprezentowano nowe warunki możliwości współfinansowania inwestycji polegających m. in. na budowie lub przebudowie dróg lokalnych. Omówiono zasady przyznawania pomocy oraz kluczowe założenia związane z dokumentacją aplikacyjną. Spotkaniu towarzyszyło duże zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów, co potwierdziła ożywiona dyskusja w danym zakresie tematycznym. Z uwagi na rangę zagadnienia, uczestników wydarzenia poinformowano o trwającym do końca sierpnia 2018 roku drugim naborze wniosków.
Pomoc będzie mogła zostać przyznana na operacje w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych, powiatowych, lub wewnętrznych, lub odcinków tych dróg. Kosztem kwalifikowalnym może być koszt budowy, lub przebudowy drogi, budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej, lub przebudowywanej drogi, związanych z potrzebami zarządzania tą drogą, lub potrzebami ruchu drogowego, zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji. Podatek od towarów i usług oraz koszty ogólne również wpisują się w katalog kosztów kwalifikowalnych.
O pomoc ubiegać mogą się gminy i ich związku oraz powiaty i ich związki.
Pomoc udzielana będzie w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych, do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 3 000 000 zł na beneficjenta. Przy czym przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach powyższego limitu, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona.
Ponadto planowana operacja musi być zlokalizowana na obszarze gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich, z wyłączeniem miast i miejscowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców.
W ramach jednego naboru podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy.
Prezentacja: “Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach naboru wniosków na operacje typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”” – Wojciech Stanny, Kierownik Biura Projektów (format .pdf): POBIERZ

Wskaźniki GUS stosowane do wyliczenia punktów przy ocenie WoPP złożonych dla operacji “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

13.08.2018

Samorząd Województwa udostępnia dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie dot. gęstości zaludnienia w gminach województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2017 (stan na dzień 17 lipca 2018 r.), liczby podmiotów zarejestrowanych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), których działalność nie jest zawieszona albo zakończona dla gmin województwa warmińsko-mazurskiego (stan na dzień 17 lipca 2018 r.) za I półrocze 2018 roku, oraz długości dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni w przeliczeniu na 100 km.2 (stan na dzień 17 lipca 2018 r. za rok 2016).
– Gęstość zaludnienia w gminach województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2017 (stan na dzień 17 lipca 2018 r.) (.pdf): POBIERZ
– Liczba podmiotów zarejestrowanych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), których działalność nie jest zawieszona albo zakończona dla gmin województwa warmińsko-mazurskiego (stan na dzień 17 lipca 2018 r.) za I półrocze 2018 r. (.pdf): POBIERZ
– Długość dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni w przeliczeniu na 100 km.2 (stan na dzień 17 lipca 2018 r. za rok 2016) (.pdf): POBIERZ
 
Opublikowane dane, będą podstawą do obliczenia ilości przyznanych punktów w kryteriach wyboru operacji przy ocenie wniosków w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” złożonych w ramach naboru PROW 2014-2020 trwającego w dniach od 17 do 31 sierpnia 2018 r.

Drugi nabór z dróg lokalnych

17.07.2018

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO zaprasza do składania w terminie od 17 do 31 sierpnia 2018 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, na operacje typu: “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Wnioski na typ operacji składa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, III piętro, pokój 404. Dopuszczalne jest również składanie wniosków przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.). W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę. Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej określony został w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1737 z późn. zm.).
– Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na operacje typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” (.pdf): POBIERZ
– Treść ogłoszenia o naborze wniosków na operacje typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” (.pdf): POBIERZ
– Wniosek do Zarządu Województwa (.pdf): POBIERZ
– Nowe wzory formularzy ma operacje typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych: TUTAJ
UWAGA!! W nowym wzorze formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu “Budowa, lub modernizacja, dróg lokalnych (.xlsx) zamieszczonym na stronie, do której przekierowuje link powyżej, w sekcji VI. Informacja o załącznikach, w pkt. 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, omyłkowo nie pozostawiono możliwości wyboru pola N/D.
Opcję N/D należy zaznaczyć manualnie, w przypadku gdy dla danego terenu nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
W trakcie prac nad zmianą formularza wniosku o przyznanie pomocy, opisany powyżej brak zostanie uzupełniony.

 

Szczegółowe informacje na temat ww. działań oraz zasad składania wniosków udzielane są w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. 455, 453) oraz pod numerami telefonów: 89 521-92-75; 89 521-92-76; 89 521-92-77; 89 521-92-96; 89 521-92-93 oraz 89 521-92-85 – sekretariat PROW w dni robocze: w poniedziałek od godz. 08.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 07.30 do 15.30.

Nowe wzory formularzy na operacje typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych PROW na lata 2014-2020

22.06.2018

W treści wiadomości opublikowane zostały nowe wzory formularzy wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność na operacje typu “Budowa, lub modernizacja, dróg lokalnych” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
– Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu “Budowa, lub modernizacja, dróg lokalnych (.pdf): POBIERZ
– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania “7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (.pdf): POBIERZ
– Wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu “Budowa, lub modernizacja, dróg lokalnych” (.xlsx): POBIERZ
UWAGA!! W zamieszczonym powyżej formularzu wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu “Budowa, lub modernizacja, dróg lokalnych” (.xlsx), w sekcji VI. Informacja o załącznikach, w pkt. 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, omyłkowo nie pozostawiono możliwości wyboru pola N/D.
Opcję N/D należy zaznaczyć manualnie, w przypadku gdy dla danego terenu nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
W trakcie prac nad zmianą formularza wniosku o przyznanie pomocy, opisany powyżej brak zostanie uzupełniony.
– Wniosek o płatność “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (.xlsx): POBIERZ
– Umowa – wersja 4z (.doc): POBIERZ
– Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (.xlsx): POBIERZ
– Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych (.xlsx): POBIERZ
– Załącznik nr 3 – Kary administracyjne przed 23.05.2018 r. (.docx): POBIERZ
– Załącznik nr 4 – Kary administracyjne po 23.05.2018 r. (.docx): POBIERZ
Zmiany formularzy wynikają z wejścia w życie przepisów, m.in.:
– Rozporządzenia MRiRW z dn. 22 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Budowa, lub modernizacja, dróg lokalnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 509)
– Ustawy z dn. 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy w płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311)
– Rozporządzenia MRiRW z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396)
– Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Rozporządzenie zmieniające, dotyczące operacji typu “Budowa, lub modernizacja dróg lokalnych”

14.03.2018

9 marca 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść Rozporządzenia Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa – TUTAJ.

Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wykonawców

08.03.2018

W związku z wejściem w życie w dniu 21.02.2018 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to:
 • zwiększenie progu, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. Euro,
 • umożliwienie ustalania jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu,
 • umożliwienie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony),
 • określenie terminu, w jakim należy dokonać ustalenia wartości zadania – nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych – 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego albo – gdy nie udostępniono zapytania ofertowego – przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą,
 • doprecyzowanie sposobu postępowania w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę na wykonanie tego zadania z wybranym przez siebie wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo,
 • uregulowanie sposobu postępowania w sytuacji, gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania.
Zmieniona ustawa wprowadza zasadę, iż decydującym momentem dla oceny konieczności stosowania przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców obowiązujących w ramach danego postępowania jest moment zamieszczenia zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR. Przy ocenie tej nie ma natomiast znaczenia moment zawarcia z beneficjentem umowy o przyznaniu pomocy. W praktyce oznacza to, że nowe zasady mogą mieć zastosowanie zarówno do beneficjentów, którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów (jednak nie wcześniej niż w dniu 18.01.2017 r.), jak i do tych, którzy umowy zawrą w dniu wejścia w życie tych przepisów lub po tym dniu. Szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców i warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396), dostosowanym do zmian przepisów ustawy PROW 2014-2020.
Regulacje wprowadzane nowym rozporządzeniem są co do zasady znane podmiotom. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące, nie wynikające wprost ze zmiany ustawy, nowe przepisy rozporządzenia, w porównaniu do rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2017 r.:
 • brak obowiązku obligatoryjnego przedłużenia terminu składania ofert w przypadku zmiany zapytania ofertowego (obowiązek taki zaistnieje tylko przy zmianie istotnej),
 • brak minimalnego terminu, o jaki należy przedłużyć termin składania ofert  (dotychczas obowiązek przedłużenia terminu o co najmniej 3/7 dni),
 • doprecyzowanie, iż w toku badania i oceny ofert beneficjent może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między beneficjentem a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści),
 • dodanie dodatkowego elementu do protokołu z postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (wykaz ofert),
 • określenie warunków dotyczących wezwania do złożenia ofert dodatkowych jeżeli złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie,
 • uwzględnienie możliwości udzielenia zamówienia publicznego w częściach (w przypadku, gdy zamawiający udziela zamówienia publicznego w częściach i niezgodność dotyczy jednego postępowania – zmniejszenie jest obliczane w odniesieniu do wartości tego postępowania, a nie całego zamówienia publicznego),
 • brak sumowania zmniejszeń obliczonych metodą dyferencyjną i wskaźnikową (do wszystkich stwierdzonych niezgodności stosuje się zmniejszenie z tytułu niezgodności, skutkującej zmniejszeniem o najwyższej wartości).
Powyższe zmiany są dla beneficjentów korzystne (np. brak obowiązku przedłużenia terminu składania ofert, brak sumowania zmniejszeń) lub nie nakładają na nich obowiązków niemożliwych do zrealizowania na dowolnym etapie trwania postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (np. załączanie wykazu ofert do protokołu czy publikowanie tego wykazu na portalu ogłoszeń ARiMR).
źródło: ARiMR

Nowy formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

22.01.2018

W związku z wejściem 17 stycznia 2018 r. w życie Zarządzenia nr 4/2018 zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia formularza wniosku o płatność dla poddziałań: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii; Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury; Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej w ramach działania ,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020, udostępniamy formularz wniosku o płatność dla działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020  – wersja 4z oraz instrukcję wypełniania wniosku o płatność.
Jednocześnie informuję, że w związku z wejściem w życie ww. Zarządzenia  Beneficjenci operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”„Gospodarka wodno-ściekowa” oraz „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”  powinni składać wnioski o płatność wg. obowiązującego wzoru.
 • Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) WOP (4z)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność IWoP_(4z)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło projekty rozporządzeń zmieniających

29.12.2017

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach typów operacji wdrażanych przez samorządy województw objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Poniżej znajduje się link do  projektu rozporządzenia na operacje typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”:
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zmiana zapisów instrukcji wypełniania wniosku o płatność – Podstawowe usługi

09.06.2017
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że z dniem 9 czerwca 2017 roku obowiązuje zmieniona Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zmieniona instrukcja wypełniania wniosku o płatność dotyczy zakresów operacji, na które zostały ogłoszone nabory wniosków o przyznanie pomocy tj.:
– Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
– Gospodarka wodno-ściekowa
– Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (3z) (PDF) IWoP_3z_9.06.2017

Wyjaśnienia MRiRW dot. operacji na drogi lokalne po przetargach

17.01.2017
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazało wyjaśnienia dotyczące kwalifkowalności kosztów przekraczających kwotę kosztów kwalifikowalnych w zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o przyznaniu pomocy w ramach operacji typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętych PROW 2014-2020.
Pismo ARiMR oraz MRiRW (pdf)  MRiRW wyjasnienia dot. drog lokalnych po przetargach

http://nprow.warmia.mazury.pl/wyjasnienia-mrirw-dot-operacji-na-drogi-lokalne-po-przetargach/?preview_id=573&preview_nonce=8e59bec2d9&_thumbnail_id=-1&preview=true 


Zmiana formularza wniosku o płatność – Podstawowe usługi

06.12.2016
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała i przekazała do stosowania od dnia 5 grudnia 2016 roku formularz wniosku o płatność dla wszystkich typów operacji w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z instrukcją wypełniania. Wniosek dotyczy zarówno dróg loklanych, gospodarki wodno-ściekowej jak i targowisk.
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – płaszczowy wniosek o płatność:
Formularz wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (v.3z) (excel) WOP_7_3z
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (3z) (PDF) IWoP_3z_9.06.2017

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – PROW 2014-2020

30.11.2016
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swojej stronie internetowej zamieściła zabiór pytań i odpowiedzi dotyczących działań PROW 2014-2020.
Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do Ministarstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz poszczególnych samorządów województw wraz z odpowiedziami. ARiMR będzie aktualizowała tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod wskazanym linkiem.
LINK: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

Marszałek województwa przekazuje pieniądze na lokalne drogi

26.08.2016
Oznacza to blisko 300 km lepszych dróg w województwie, a także komfort i bezpieczeństwo komunikacji setek tysięcy mieszkańców Warmii i Mazur. W czwartek (25 sierpnia) umowy z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem podpisało kilkudziesięciu starostów, burmistrzów i wójtów z całego regionu.
Do podziału było łącznie 130 mln zł. Z tych funduszy będą remontowane drogi gminne, powiatowe i wewnętrzne – tylko w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. W miarę postępu prac i po zsumowaniu oszczędności poprzetargowych zostanie ogłoszony jeszcze jeden nabór wniosków do konkursu.
— Wsparcie inwestycji na drogach lokalnych to największe wyzwanie i priorytetowe zadanie dla samorządu województwa w roku 2016 — mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. — Na ten konkurs w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich czekało wiele samorządów lokalnych i ich mieszkańców. Ma on na celu poprawę mniejszych jezdni, nieobjętych Regionalnym Programem Operacyjnym, ale mających wielkie znaczenie dla lokalnych społeczności, bo zapewniających dostęp do głównych szlaków i dużych ośrodków miejskich. Umożliwi to również mieszkańcom obszarów wiejskich podejmowanie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.
O zainteresowaniu konkursem świadczy liczba wniosków o przyznanie pomocy, jakie wpłynęły  do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 317, z czego 292 przeszły pozytywnie weryfikację. Pula środków umożliwiła zawarcie 182 umów o przyznaniu pomocy, w tym z 17 powiatami i 65 gminami. W województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie otrzymało 82 beneficjentów. W ramach 182 operacji zostanie wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych ponad 180 km dróg gminnych, 105 km dróg powiatowych oraz blisko 13 km dróg wewnętrznych, które po zakończeniu inwestycji otrzymają kategorię drogi gminnej publicznej.
— Dzięki tym środkom zwiększy się rozwój infrastruktury technicznej — mówi członek zarządu województwa Sylwia Jaskulska. — Z pomocy skorzysta ponad połowa samorządów. Ulepszenie nawierzchni dróg lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz skrócenie dojazdu do różnorodnych obiektów użyteczności publicznej przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom obszarów wiejskich, ale także wielu inwestorom oraz licznie odwiedzającym nasz region turystom.
GALERIA ZDJĘĆ:  “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – podpisanie umów
Uroczystośc podpisania umów poprzedzona została wystąpieniami Pani Sylwi Jaskulskiej – Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pana Waldemara Królikowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Pana Jarosława Sarnowskiego Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.
Materiały do pobrania:
 1. PROW na Warmii i Mazurach – plik pdf (1,07 MB) 1-PROW na Warmii i Mazurach
 2. Stan infrastruktury drogowej na WiM – plik pdf (3,67 MB) 2-Stan infrastruktury drogowej na WiM
 3. Podsumowanie naboru wniosków – plik pdf (988kB) 3-Podsumowanie naboru wnioskow

Zatwierdzona lista operacji z dróg lokalnych

05.08.2016
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 5 sierpnia 2016 roku uchwałą nr 44/754/16/V dokonał wyboru operacji poprzez zatwierdzenie listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W trwającym od 22 lutego do 31 marca 2016 roku naborze wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło 317 wniosków o przyznanie pomocy. Pozytywny wynik weryfikacji uzyskały 292 wnioski na kwotę 202 135 118,00 zł.
Na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1414)  do instytucji wdrażającej należy ocena złożonych wniosków oraz przyznanie im punktów według kryteriów określonych w ww. rozporządzeniu. Po dokonaniu oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, sporządzono listę operacji w kolejności wynikającej z ilości uzyskanych punktów, którą zatwierdził Zarząd Województwa.
W przypadku, gdy operacja jest realizowana na obszarze więcej niż jednej gminy, kryteria wyboru ustala się na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich gmin, na obszarze których jest realizowana operacja. W przypadku, gdy operacja dotyczy więcej niż jednej drogi, punkty przyznaje się, jeżeli kryteria wyboru są spełnione w odniesieniu do wszystkich dróg objętych operacją. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje zapewnienie dostępu do sieci drogowej większej liczbie mieszkańców miejscowości, w których jest realizowana operacja, określonej na podstawie danych dostępnych w urzędzie gminy według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy. W przypadku, gdy operacje uzyskały taką samą liczbę punktów i niemożliwe jest ustalenie ich kolejności ze względu na jednakową liczbę mieszkańców, o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755) dostępny limit środków dla województwa warmińsko-mazurskiego dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w okresie trwania Programu wynosi 30 000 000 euro. Wyliczenia wysokości środków w złotych należy dokonać z wykorzystaniem kursu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym zaciągnięte zostanie zobowiązanie. Według kursu euro z dnia 28 lipca 2016 roku (4,3636 zł) dostępny limit środków wynosi 130 908 000,00 zł.
Umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji będą zawierane w kolejności wynikającej z zatwierdzonej listy operacji w ramach środków dostępnych dla województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto limit pomocy w okresie realizacji Programu wynosi 3 000 000 zł na beneficjenta dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
Beneficjentami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania były: gminy, związki międzygminne, powiaty oraz związki powiatów. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych.
Uchwała Zarządu Województwa (pdf) Uchwala nr 44_754_16_V
Załącznik do Uchwały (pdf) Zalacznik do uchwaly nr 44_754_16_V

Zakończony naboru wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

04.04.2016
31 marca 2016 roku zakończył się pierwszy w województwie warmińsko-mazurskim nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Nabór wniosków na realizacje operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” trwał od 22 lutego do 31 marca 2016 roku. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło 317 wniosków o przyznanie pomocy.
Kwota pomocy, o którą ubiegają się Wnioskodawcy przekracza 224 miliony złotych. Beneficjentami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania były: gminy, związki międzygminne, powiaty oraz związki powiatów.
Lista złożonych wniosków (pdf) wnioski drogi 2016

http://nprow.warmia.mazury.pl/zakonczony-naboru-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-realizacje-operacji-typu-budowa-lub-modernizacja-drog-lokalnych/?preview_id=580&preview_nonce=29e2fb30ec&_thumbnail_id=-1&preview=true


Nabór wniosków na drogi lokalne

20.01.2016
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do składania w terminie od 22 lutego do 31 marca 2016 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
Wnioski na w/w typ operacji składa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, III piętro, pokój 404.
Podmioty uprawnione do składania wniosków, zakres kosztów kwalifikowalnych operacji oraz poziom dofinansowania w ramach powyższego działania wskazane są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępnym na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej określony został w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1414).
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy oraz instrukcje wypełniania wniosków dostępne są na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.prow.warmia.mazury.pl (zakładka PROW 2014-2020).
Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” upływa dnia 31 marca 2016 r. o godzinie 15:00.
Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie – pomocy nie przyznaje się, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
Szczegółowe informacje na temat ww. działania oraz zasad składania wniosków udzielane są w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. 455, 453) oraz pod numerami telefonów: 89 521-92-75; 89 521-92-93 oraz 89 521-92-85 – sekretariat PROW.
Ogłoszenie o naborze wniosków Podstawowe_ogloszenie_DROGI_2016 druk
Wniosek o przyznanie pomocy W-1_7.2.1_1z z dnia 30.09.2015
 – plik .xlsx do pobrania W-1_7.2.1_1z_30.09.15
Instrukcja wypełniania wniosku PROW2014-2020_7.2.1/1z z dnia 16.10.2015 – plik .pdf do pobrania IW_7 2 1_1z_16.10.2015
Umowa o przyznaniu pomocy – plik .pdf do pobrania Umowa_drogi_16_11_2015
Załącznik nr 1 – plik .pdf do pobrania zalacznik nr 1
Załącznik nr 2 – plik .pdf do pobrania Zalacznik nr 2
Załącznik nr 3 – plik .pdf do pobrania Zalacznik nr 3
Załącznik nr 4 – plik .pdf do pobrania Zalacznik nr 4
Załącznik nr 5 – plik .xlsx do pobrania Zalacznik nr 5

Wniosek o płatność – WOP-2_7.-1– plik .xls do pobrania WOP-2_7.-1
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – IWoP-7_1 z dnia 16.11.2015 – plik .pdf do pobrania IWoP-7_1_16.11.2015_

http://nprow.warmia.mazury.pl/nabor-wnioskow-na-drogi-lokalne/?preview_id=575&preview_nonce=e3caf4a4f7&_thumbnail_id=-1&preview=true


Zmieniony formularz umowy o przyznanie pomocy na drogi lokalne

02.06.2017
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w maju 2017 roku opracowała i przekazała do stosowania zmieniony formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z załącznikami.
 • Umowa o przyznaniu pomocy na operacje typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z załącznikami (3z)- Umowa__drogi_3z__16.05.2017
 • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (3z) – Zal.1__ZRF_3z_16.05.2017
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (3z) – Zal.2__Wykaz_dzialek_3z_16.05.2017
 • Załącznik nr 3 – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (3z) – Zal.3_Kary_adm_pzp__3z_16.05.2017
 • Załącznik nr 3a – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920) (3z) – Zal.3a__Kary_adm_pzp_po_zmianach_3z_16.05.2017

Stanowisko MRiRW w sprawie porozumień przy drogach lokalnych

30.10.2015
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało samorządom województw stanowisko w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą a powiatem w kontekście planowanych do realizacji operacji z zakresu budowy lub modernizacji dróg loklanych w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW 2014-2020.
Stanowisko MRiRW (pdf) Stanowisko MRiRW porozumienie drogi lokalne

Formularz wniosku – drogi lokalne

07.10.2015
Poniżej zamieszczono wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z instrukcją jego wypełniania.

Wniosek o przyznanie pomocy W-1_7.2.1_1z z dnia 30.09.2015 W-1_7.2.1_1z_30.09.15
Instrukcja wypełniania wniosku PROW2014-2020_7.2.1/1z z dnia 16.10.2015 IW_7 2 1_1z_16.10.2015


Zmiana formularza wniosku o płatność – Podstawowe usługi

06.12.2016
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała i przekazała do stosowania od dnia 5 grudnia 2016 roku formularz wniosku o płatność dla wszystkich typów operacji w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z instrukcją wypełniania. Wniosek dotyczy zarówno dróg loklanych, gospodarki wodno-ściekowej jak i targowisk.
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – płaszczowy wniosek o płatność:
 • Formularz wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (v.3z) (excel) – WOP_7_3z
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (3z) (PDF) – IWoP_3z_9.06.2017

 Rozporządzenie dot. dróg lokalnych w PROW 2014-2020 weszło w życie

21.09.2015
19 wzreśnia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2015 roku pod pozycją 1414 i ma na celu stworzenie sprawnego i efektywnego systemu wdrażania poddziałania obejmującego wsparcie budowy lub modernizacji dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020.
(104 kB) Rozporządzenie dot. dróg lokalnych – plik do pobrania D20151414

http://nprow.warmia.mazury.pl/rozporzadzenie-dot-drog-lokalnych-w-prow-2014-2020/?preview_id=566&preview_nonce=190bd211e5&_thumbnail_id=-1&preview=true