PROW 2014 - 2020 ODNOWA WSI

1. Pytanie dot. oceny kryterium regionalnego dla organizacji pozarządowych

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 243,97 KB

Odpowiedź nr 1

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 100,27 KB

2. Pytanie dot. oceny dodatkowych zajęć w formie inicjatyw społecznych w obiektach przebudowanych z funduszy europejskich

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 23,24 KB

Odpowiedź nr 2

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 75,58 KB

3. Pytanie dot. przyznawania punktów za spełnienie kryteriów regionalnych

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 616,99 KB

Odpowiedź nr 3

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 41,30 KB

4. Pytanie dot. punktacji kryteriów w przypadku realizacji operacji obejmujacej minimum dwa obiekty

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 638,37 KB

Odpowiedź nr 4

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 59,82 KB

5. Obiekty budowlane będące przedmiotem operacji a wpis do rejestru zabytków

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 180,42 KB

Odpowiedź nr 5

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 46,62 KB

6. Pytanie dot. punktacji kryteriów wyboru operacji w przypadku, gdy jej zakres obejmuje kilka obiektów budowlanych

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 358,13 KB

Odpowiedź nr 6

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 42,90 KB

7. Pytania dot. operacji typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 107,84 KB

Odpowiedź nr 7

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 125,86 KB

8. Pytanie o dwukrotność pomocy a postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 342,94 KB

Odpowiedź nr 8

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 213,01 KB

9. Pytania dot. odpłatności za zajęcia w miejscach ogólnodostępnych, definicję ogólnodostępności oraz aplikację na remont budynku wpisanego do ewidencji zabytków

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 672,97 KB

Odpowiedź nr 9

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 831,12 KB

10. Odpowiedź na pytanie dot. weryfikacji gęstości zaludnienia w gminie miejsko-wiejskiej z siedzibą pow. 5000 mieszkańców

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 320,41 KB

10a. Odpowiedź na pytanie dot. weryfikacji gęstości zaludnienia w gminie miejsko-wiejskiej z siedzibą pow. 5000 mieszkańców - (opub. dn. 14.05.2018)

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 176,20 KB

11. Pytanie dot. kryterium miejsca pracy przy wykonaniu operacji w dwóch różnych miejscowościach

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 913,17 KB

Odpowiedź nr 11

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 495,60 KB

12. Pytanie dot. wyboru wykonawcy inwestycji i zawarcia z nim umowy w sprawie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 451,76 KB

Odpowiedź nr 12

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 584,35 KB

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Pytania i i odpowiedzi - zaktualizowane na dzień 29 grudnia 2017 r.

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 1,78 MB

Wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania przy wyliczaniu poziomu zatrudnienia w ramach Poddziałania 19.2

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 337,59 KB

Obowiązek składania oświadczenia dotyczącego korzystania przez Beneficjenta z "ulgi na start" w ramach Poddziałania 19.2

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 208,52 KB

Dokumentowanie miejsca zamieszkania podmiotu będącego osobą fizyczną

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 255,70 KB

Wyjaśnienia dotyczące projektów grantowych w poddziałaniu 19.2

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 1,48 MB

Możliwość otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju rynków zbytu produktów lokalnych oraz tworzenia lub rozwoju inkubatorów

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 646,85 KB

7.4.2. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Pytania i i odpowiedzi - zaktualizowane na dzień 9 sierpnia 2017 r.

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 316,71 KB

Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Gospodarka wodno-ściekowa

Pytania i i odpowiedzi - zaktualizowane na dzień 17 lutego 2017 r.

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 269,55 KB

Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Pytania i i odpowiedzi - zaktualizowane na dzień 13 lutego 2017 r.

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 487,39 KB