PROW 2014 - 2020 ODNOWA WSI

1. Pytanie dot. oceny kryterium regionalnego dla organizacji pozarządowych

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 243,97 KB

Odpowiedź nr 1

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 100,27 KB

2. Pytanie dot. oceny dodatkowych zajęć w formie inicjatyw społecznych w obiektach przebudowanych z funduszy europejskich

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 23,24 KB

Odpowiedź nr 2

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 75,58 KB

3. Pytanie dot. przyznawania punktów za spełnienie kryteriów regionalnych

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 616,99 KB

Odpowiedź nr 3

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 41,30 KB

4. Pytanie dot. punktacji kryteriów w przypadku realizacji operacji obejmujacej minimum dwa obiekty

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 638,37 KB

Odpowiedź nr 4

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 59,82 KB

5. Obiekty budowlane będące przedmiotem operacji a wpis do rejestru zabytków

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 180,42 KB

Odpowiedź nr 5

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 46,62 KB

6. Pytanie dot. punktacji kryteriów wyboru operacji w przypadku, gdy jej zakres obejmuje kilka obiektów budowlanych

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 358,13 KB

Odpowiedź nr 6

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 42,90 KB

7. Pytania dot. operacji typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 107,84 KB

Odpowiedź nr 7

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 125,86 KB

8. Pytanie o dwukrotność pomocy a postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 342,94 KB

Odpowiedź nr 8

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 213,01 KB

9. Pytania dot. odpłatności za zajęcia w miejscach ogólnodostępnych, definicję ogólnodostępności oraz aplikację na remont budynku wpisanego do ewidencji zabytków

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 672,97 KB

Odpowiedź nr 9

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 831,12 KB

10. Odpowiedź na pytanie dot. weryfikacji gęstości zaludnienia w gminie miejsko-wiejskiej z siedzibą pow. 5000 mieszkańców

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 320,41 KB

10a. Odpowiedź na pytanie dot. weryfikacji gęstości zaludnienia w gminie miejsko-wiejskiej z siedzibą pow. 5000 mieszkańców - (opub. dn. 14.05.2018)

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 176,20 KB

11. Pytanie dot. kryterium miejsca pracy przy wykonaniu operacji w dwóch różnych miejscowościach

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 913,17 KB

Odpowiedź nr 11

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 495,60 KB

12. Pytanie dot. wyboru wykonawcy inwestycji i zawarcia z nim umowy w sprawie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 451,76 KB

Odpowiedź nr 12

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 584,35 KB

13. Realizacja zobowiązań umowy o przyznaniu pomocy w zakresie utworzenia miejsc pracy dla operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 113,61 KB

14. Odpowiedź dot. utrzymania inwestycji z zakresu tzw. odnowy wsi

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 185,13 KB

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Pytania i i odpowiedzi - zaktualizowane na dzień 29 grudnia 2017 r.

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 1,78 MB

Wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania przy wyliczaniu poziomu zatrudnienia w ramach Poddziałania 19.2

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 337,59 KB

Obowiązek składania oświadczenia dotyczącego korzystania przez Beneficjenta z "ulgi na start" w ramach Poddziałania 19.2

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 208,52 KB

Dokumentowanie miejsca zamieszkania podmiotu będącego osobą fizyczną

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 255,70 KB

Wyjaśnienia dotyczące projektów grantowych w poddziałaniu 19.2

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 1,48 MB

Możliwość otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju rynków zbytu produktów lokalnych oraz tworzenia lub rozwoju inkubatorów

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 646,85 KB

Ocena dobrowolnie przeprowadzonego postępowania przetargowego o wartości zadania poniżej 30 tysięcy euro

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 271,09 KB

Weryfikacja warunku z § 5 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia 19.2 – sposób postępowania

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 225,11 KB

Przekazanie stanowiska w sprawie utrzymania miejsc pracy

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 293,18 KB

Stanowisko ARiMR w sprawie kwalifikowalności kosztów

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 302,73 KB

Stanowisko ARiMR w sprawie złożenia wniosku o płatność za pośrednictwem operatora wyznaczonego (Poczta Polska)

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 164,11 KB

Kilka pytań i odpowiedzi MRiRW odnośnie realizacji umów o przyznaniu pomocy z Leadera

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 442,40 KB

Informacja MRiRW dotycząca uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 564,97 KB

Pytanie i odpowiedź dot. możliwości ubiegania się o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorstwa przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w ramach 19.2

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 660,67 KB

Wyjaśnienia ARiMR dot. kosztów kwalifikowalnych – limit na zakup środków transportu

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 146,10 KB

Odpowiedź ARiMR na pytanie dot. kosztów kwalifikowalnych (premie)

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 151,15 KB

Wyjaśnienia ARiMR dot. rozwijania działalności gospodarczej (koszty kwalifikowalne, warunki pozyskania środków pomocowych)

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 162,31 KB

Stanowisko ARiMR dot. możliwości przyznania pomocy w zakresie premii na produkcję win gronowych

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 244,81 KB

Wyjaśnienia ARiMR dot. inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 233,11 KB

Poddziałanie19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Stanowisko ARiMR w sprawie częściowej refundacji wynagrodzenia pracownika LGD (19.3)

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 200,49 KB

Stanowisko MRiRW w sprawie koordynacji projektu współpracy (19.3)

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 142,26 KB

Stanowisko MRiRW w sprawie możliwości zwiększenia kwoty wyprzedzającego finansowania (19.3)

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 254,96 KB

Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wyjaśnienia MRiRW dotyczące postanowień umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 625,56 KB

Wyjaśnienia MRiRW dotyczące przesunięcia środków na inne przedsięwzięcia

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 511,47 KB

Wyjaśnienia MRiRW dotyczące aktualizacji planów działania

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 969,64 KB

Sposób postępowania w przypadku ustalenia należności z tytułu wyprzedzającego finansowania w poddziałaniu 19.4

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 287,44 KB

Wyjaśnienia ARiMR dot. wyprzedzającego finansowania w poddziałaniu 19.4

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 122,38 KB

7.4.2. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Pytania i i odpowiedzi - zaktualizowane na dzień 9 sierpnia 2017 r.

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 316,71 KB

Wyjaśnienia w sprawie podłączenia obiektu do sieci kanalizacyjnej

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 151,35 KB

Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Gospodarka wodno-ściekowa

Pytania i i odpowiedzi - zaktualizowane na dzień 17 lutego 2017 r.

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 269,55 KB

Kwalifikowalność przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa"

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 152,75 KB

Dokumenty, do których znajdują się odwołania w powyższym wyjaśnieniu MRiRW

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 866,42 KB

Interpretacja MRiRW w sprawie ustalania kolejności przysługiwania pomocy

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 94,48 KB

Wyjaśnienia MRiRW dot. kwalifikowalności kosztów związanych z zakupem koparko-ładowarki, ciągnika z przyczepą i wiaty do gromadzenia osadu ściekowego

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 239,99 KB

Wyjaśnienia MRiRW dot. analizy efektywności kosztowej, kryterium nr 3 i kwalifikowalności zakupu wozu asenizacyjnego/ciągnika z beczką asenizacyjną

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 705,14 KB

Wyjaśnienia ARiMR w sprawie weryfikacji kryterium dot. infrastruktury szerokopasmowej

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 310,43 KB

Najczęściej zadawane pytania Gospodarka wodno-ściekowa 27.05.2022

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 300,34 KB

Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Pytania i i odpowiedzi - zaktualizowane na dzień 13 lutego 2017 r.

Format pliku Dokument PDF
Rozmiar pliku 487,39 KB