Obiekty kulturalne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie: “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu “Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu “Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Treść rozporządzenia (.pdf) – POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
PLIK DO POBRANIA: TUTAJ

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 sierpnia 2017 roku (.pdf): TUTAJ

Zakres wsparcia
Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:
 • budowę, przebudowę  lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury,
 • kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu  przestrzennego.
Beneficjent
 • gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST – w przypadku budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne,
 • gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej.
Forma wsparcia
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałania: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej oraz poddziałania Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury – na zakres dotyczący budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz kształtowania przestrzeni publicznej.
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości do 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 EUR.
Dodatkowe informacje dla beneficjenta
Koszty kwalifikowalne obejmują:
 • koszty budowy lub przebudowy obiektów budowlanych;
 • koszty związane z kształtowaniem przestrzeni;
 • koszty zakupu nowych urządzeń, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
Pomoc może być przyznana jeśli operacja:
 • realizowana jest w miejscowości należącej do:
  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
 • będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych;
 • będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o ile zostały sporządzone albo z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile uzyskanie tej decyzji jest wymagane;
 • będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym planowana jest realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;
jest realizowana przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST, i została zaakceptowana przez tę jednostkę.

Możliwości udostępniania świetlic wiejskich uchodźcom wojennym

07.04.2022

Poniżej przekazujemy Państwu do wiadomości treść pisma znak: DDD-WDS.65170.2.2022.IB z 23 marca 2022 r. nadesłanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości zakwaterowania uchodźców wojennych w obiektach typu świetlice wiejskie, pozostających w okresie związania z celem, na które samorządy otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść pisma – plik .pdf do pobrania (1,50 MB) – POBIERZ

Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta (1z)

08.02.2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania wzory formularzy umów o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta na operacje typu:
 1. “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
  • Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta (1z) – plik .pdf do pobrania (196 kB) – POBIERZ
  • Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (1z) – plik .pdf do pobrania (149 kB) – POBIERZ
  • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (1z) – plik .pdf do pobrania (112 kB) – POBIERZ
  • Załącznik nr 3 Informacja po realizacji operacji (1z) – plik .pdf do pobrania (206 kB) – POBIERZ
  • Załącznik nr 4 Informacja o podłączonych przyłączach (1z) – plik .pdf do pobrania (197 kB) – POBIERZ
  • Załącznik nr 5  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (1z) – plik .pdf do pobrania (242 kB) – POBIERZ
  • Załącznik nr 5a  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (1z) – plik .pdf do pobrania (234 kB) – POBIERZ
  • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (1z) – plik .pdf do pobrania (144 kB) – POBIERZ
 2. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”,  „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (1z) – plik .pdf do pobrania (198 kB) – POBIERZ
  • Załącznik 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (1z) – plik .pdf do pobrania (142 kB) – POBIERZ
  • Załącznik 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (1z) – plik .pdf do pobrania (112 kB) – POBIERZ
  • Załącznik 3 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (1z) – plik .pdf do pobrania (247 kB) – POBIERZ
  • Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań wszczętych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (1z) – plik .pdf do pobrania (250 kB) – POBIERZ
  • Załącznik 4 – Informacja po realizacji operacji (1z) – plik .pdf do pobrania (158 kB) – POBIERZ
  • Załącznik 5 – Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne (1z) – plik .pdf do pobrania (118 kB) – POBIERZ
  • Załącznik 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (1z) – plik .pdf do pobrania (144 kB) – POBIERZ

Zaktualizowany formularz umowy (wersja 5z) na operacje typu “Odnowa wsi”

27.08.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje do stosowania zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
 • Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (5z)plik .pdf do pobrania (404 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (5z)plik .pdf do pobrania (117 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (5z)plik .pdf do pobrania (107 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 3 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (5z)plik .pdf do pobrania (238 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań wszczętych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (5z)plik .pdf do pobrania (242 kB) –POBIERZ
 • Załącznik 4 – Informacja po realizacji operacji (5z)plik .pdf do pobrania (159 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 5 – Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne (5z)plik .pdf do pobrania (98 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (5z) – plik .pdf do pobrania (147 kB) – POBIERZ

Wzór formularza wniosku następcy prawnego w ramach działania 7 “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

26.07.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje do stosowania wzór formularza wniosku następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z instrukcją wypełniania tego wniosku:
 • Formularz wniosku następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy plik .xlsx do pobrania (296 kB) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocyplik .pdf do pobrania (259 kB) – POBIERZ

Zaktualizowana instrukcja do wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

23.04.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje do stosowania zaktualizowaną  Instrukcję wypełniania wniosku o płatność dla działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (5z_zm), w której zostały uwzględnione zapisy dotyczące możliwości korzystania  z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie wkładu własnego realizowanej operacji (aktualizacja marzec 2021 r.).
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (5z_zm) – plik .pdf do pobrania (877 kB) POBIERZ 
Wszystkie aktualne wersje dokumentów są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: TUTAJ

Zaktualizowana instrukcja do wniosku o płatność wraz ze wzorem formularza wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

31.01.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje do stosowania zaktualizowaną instrukcję wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) wraz ze wzorem formularza wniosku o płatność (wersja 5z) dla działania 7. “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
 • Wniosek o płatność w ramach  działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” wersja 5z (.xlsx) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” wersja 5z (.pdf)POBIERZ

Pismo MRiRW dot. utrzymania inwestycji z zakresu tzw. odnowy wsi

26.01.2021

W treści wiadomości znajduje się skan pisma (znak: WPR.wao.510.76.2020 z 19 stycznia 2021 r.) przekazanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w odpowiedzi na zapytanie Województwa Wielkopolskiego przesłane drogą elektroniczną w dniu 18 listopada br., w sprawie możliwości wypłaty pomocy na operację typu ”Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odpowiedź dot. utrzymania inwestycji z zakresu tzw. odnowy wsi – POBIERZ

Zaktualizowany formularz umowy (wersja 4z) na operacje typu “Odnowa wsi”

19.10.2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje do stosowania zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy  (4z) na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
 • Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (4z) – POBIERZ
 • Załącznik 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (4z) – POBIERZ
 • Załącznik 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (4z) – POBIERZ
 • Załącznik 3 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (4z) – POBIERZ
 • Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań wszczętych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (4z) – POBIERZ
 • Załącznik 4 – Informacja po realizacji operacji (4z) – POBIERZ
 • Załącznik 5 – Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne (4z) – POBIERZ

Zaktualizowany wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

14.02.2020

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 13 z dnia 12.02.2020 r., wprowadzającego zaktualizowany wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy  na operacje typu  „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”,  „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (v 3z).
 • Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (3z) – POBIERZ
 • Załącznik 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (3z) – POBIERZ
 • Załącznik 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (3z) – POBIERZ
 • Załącznik 3 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (3z) – POBIERZ
 • Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (3z) – POBIERZ
 • Załącznik 4 – Informacja po realizacji operacji (3z) – POBIERZ
 • Załącznik 5 – Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne (3z) – POBIERZ

Realizacja zobowiązań umowy o przyznaniu pomocy w zakresie utworzenia miejsc pracy dla operacji typu “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

03.10.2019

W załączeniu znajduje się elektroniczna wersja interpretacji ARiMR w zakresie realizacji zobowiązań umowy o przyznaniu pomocy w przypadku utworzenia miejsc pracy dla operacji typu “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.
Treść interpretacji (.pdf): POBIERZ

Dodatkowe umowy z PROW zawarte na Warmii i Mazurach

10.06.2019

Dziś w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zostały podpisane dodatkowe umowy na wsparcie z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektów dotyczących odnowy wsi i budowy dróg lokalnych. Łączna kwota zawartych umów o przyznanie pomocy to ponad 8,7 mln zł.
W wyniku starań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie możliwości przesunięcia środków na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 11 maja 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach
w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umożliwiło to zawarcie kolejnych umów z Wnioskodawcami znajdującymi się na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy, a dla których zabrakło wcześniej środków.
W ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” zostały zwarte 3 umowy o przyznaniu pomocy z następującymi gminami: Wydminy, Grodziczno oraz Dywity na łączną kwotę pomocy ponad 1, 8 mln. złotych.
Zmiana rozporządzenia “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pozwoliła na zawarcie kolejnych 7 umów w tym zakresie w następujących gminach: Świętajno (pow. szczycieński), Wydminy, Jedwabno, Rybno, Dźwierzuty, Pieniężno oraz Barciany na łączną kwotę pomocy ponad 6, 9 mln. złotych.
PODPISANE UMOWY: 
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”
– Gmina Wydminy: Budowa świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich oraz zakup wyposażenia – 404 505,00 zł
– Gmina Grodziczno: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Rynku – 500 000,00 zł
– Gmina Dywity: Otwarte świetlice – rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Ługwałd i Różnowo – 938 248,00 zł
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
– Gmina Świętajno (pow. szcz.): Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 – Świętajno-Kolonia od km 4+400 do km 6+184 – 2 153 026,00 zł
– Gmina Wydminy: Przebudowa drogi gminnej nr 136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej nr 136054N do miejscowości Gawliki Małe – 1 057 464,00 zł
– Gmina Jedwabno: Przebudowa drogi gminnej nr 194004N w miejscowości Kot – 486 070,00 zł
– Gmina Rybno: Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian – Naguszewo – 1 095 456,00 zł
– Gmina Dźwierzuty: Przebudowa drogi gminnej nr 195024N od km 1+309 do km 2+209, obręb 0001 Dąbrowa, gmina Dźwierzuty – 393 558,00 zł
– Gmina Pieniężno: Przebudowa dróg w gminie Pieniężno – 973 802,00 zł
– Gmina Barciany: Przebudowa drogi gminnej nr 125057N położonej w miejscowości Winda w Gminie Barciany – 781 000,00 zł

 

GALERIA ZDJĘĆ Z PODPISANIA UMÓW MOŻNA OBEJRZEĆ: TUTAJ

Zaktualizowany wniosek o płatność oraz instrukcja do wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

31.10.2018

W treści wiadomości opublikowana została instrukcja wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020, zawierającą akceptację zmiany dotychczas stosowanego podejścia i możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, także w odniesieniu do operacji, dla których zostały zawarte już umowy o przyznaniu pomocy.
Wprowadzona zmiana odnosi się do przypadków, w których podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowalnego.
– Wniosek o płatność “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (.xlsx): POBIERZ
 Zaktualizowana instrukcja do wniosku o płatność (5z) dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (.pdf): POBIERZ

„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” –  zaktualizowana lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy

10.10.2018

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 października 2018 roku podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Tym samym wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 10 na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w 100% tego limitu środków dla województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto wnioski od pozycji nr 11 do pozycji nr 14 na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w 150% tego limitu środków dla województwa warmińsko-mazurskiego. Suma pomocy zakwalifikowanych operacji wynosi 6 566 407,00 złotych.
Treść uchwały (.pdf): POBIERZ
Lista operacji informująca o kolejności przyznanie pomocy (.pdf): POBIERZ

Poprawiony wzór formularza umowy v 2z stosowanego w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

13.09.2018

W załączniku, znajdującym się w treści wiadomości, zamieszczony został poprawiony wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.
Poprawiony wzór formularza umowy v 2z (.pdf): POBIERZ

„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” –  lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy

10.07.2018

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 lipca 2018 roku podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W wyniku ogłoszonego naboru na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło 28 wniosków o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 10 138 680,87 złotych. 14 wniosków na kwotę pomocy 6 566 407,00 złotych uzyskało, co najmniej 16 punktów, w związku z tym zostały one wpisane na listę operacji ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach 150 % limitu środków dostępnych dla województwa warmińsko-mazurskiego na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. 4 wnioski złożone na kwotę pomocy 1 315 805,00 złotych uzyskało co najmniej 16 punktów, jednak nie mieszczą się w 150 % ww. limitu środków i nie zostały wpisane na powyższą listę. Natomiast 9 wniosków złożonych na łączną kwotę pomocy w wysokości 2 256 468,87 złotych nie uzyskało, co najmniej 16 punktów.
Uchwała Zarządu Województwa wraz z listą operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy – Uchwała Inwestycje w obiekty kulturalne

Zaktualizowany wzór umowy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

09.07.2018

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezesa ARiMR z dnia 04.07.2018 r. Nr: 69/2018, wprowadzającego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w treści wiadomości  opublikowano nowy wzór umowy.
1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2 z) – Umowa_ODNOWA_2z

Stanowisko ARiMR w sprawie weryfikacji gęstości zaludnienia gminy miejsko-wiejskiej z siedzibą powyżej 5 tys. mieszkańców

22.05.2018

W załączeniu do wiadomości, znajduje się stanowisko ARiMR w sprawie weryfikacji gęstości zaludnienia gminy miejsko-wiejskiej, w której miasto, będące siedzibą gminy, liczy powyżej 5000 mieszkańców, dla operacji typu “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.
– Stanowisko ARiMR w sprawie weryfikacji gęstości zaludnienia gminy miejsko-wiejskiej z siedzibą powyżej 5 tys. mieszkańców (.pdf): POBIERZ

Podsumowanie naboru wniosków dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach PROW 2014-2020

10.05.2018

Dnia 30 kwietnia 2018 roku zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”. Nabory wniosków na realizację operacji ww. typu trwały od 28 marca do 30 kwietnia 2018 roku.
Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęły w sumie 52  wnioski o przyznanie pomocy na kwotę pomocy, na łączną kwotę pomocy 17,4 mln zł, z czego:
– na operacje typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne – 28 wniosków na łączną kwotę 10,1 mln zł,
– na operacje typu: Kształtowanie przestrzeni publicznej – 18 wniosków na łączną kwotę 5 mln zł,
– na operacje typu: Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego – 6 wniosków na łączną kwotę 2,3 mln zł.
Wnioski składano osobiście lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.). W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, za dzień złożenia wniosku uznawano dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
O wsparcie ubiegać się mogły gminy (na każdy z wymienionych typów operacji) oraz instytucje kultury, dla których organizatorem są JST (z wyłączeniem operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”). Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji w wysokości do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2014-2020, łącznie na wszystkie typy operacji, wynosi 500 tys. zł na miejscowość.
Ponadto, limity obowiązujące na poszczególne typ operacji dla województwa warmińsko-mazurskiego wynoszą:
1 054 639 euro − „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”,
1 054 640 euro − „Kształtowanie przestrzeni publicznej”,
2 109 279 euro − „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”.
– Lista złożonych wniosków na dzień 07 maja 2018 r. w ramach Działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, operacje typu: “Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego (.pdf): POBIERZ
– Lista złożonych wniosków na dzień 07 maja 2018 r. w ramach Działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, operacje typu: “Kształtowanie przestrzeni publicznej (.pdf): POBIERZ
– Lista złożonych wniosków na dzień 07 maja 2018 r. w ramach Działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, operacje typu: “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne (.pdf): POBIERZ

Ogłoszenie o naborze wniosków na operacje typu “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

13.03.2018

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu: “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO zaprasza do składania w terminie od 28 marca do 30 kwietnia 2018 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, na operacje typu: “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Wnioski na typy operacji składa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, III piętro, pokój 404. Dopuszczalne jest również składanie wniosków przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.). W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę. Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej określony został w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1737 z późn. zm.).
Treść ogłoszenia o naborze wniosków na operacje typu: “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” pobierz.
Formularze i instrukcje wniosków o przyznanie pomocy dostępne są: TUTAJ
Szczegółowe informacje na temat ww. działań oraz zasad składania wniosków udzielane są w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. 455, 453) oraz pod numerami telefonów: 89 521-92-75; 89 521-92-76; 89 521-92-77; 89 521-92-96; 89 521-92-93 oraz 89 521-92-85 – sekretariat PROW w dni robocze: w poniedziałek od godz. 08.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 07.30 do 15.30.

Gęstość zaludnienia w gminach województwa warmińsko-mazurskiego

15.05.2018

Samorząd Województwa udostępnia dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie dot. gęstości zaludnienia w gminach województwa warmińsko-mazurskiego (stan na dzień 13 marca 2018 r.) za rok 2016.
Opublikowane dane, będą podstawą do obliczenia ilości przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji przy ocenie wniosków w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” złożonych w ramach naboru PROW 2014-2020 zakończonego w dniu 30 kwietnia 2018 r.
Powyższe wynika z zapisów § 8 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Rolnictwa z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1737).
– Gęstość zaludnienia w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. z podziałem na gminy (.pdf): POBIERZ

 


Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 roku i pierwszym kwartale roku 2018

09.05.2018

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego udostępnia dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dotyczące stopy bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim w podziale na powiaty za cały rok 2017 oraz trzy pierwsze miesiące 2018.
Opublikowane dane, będą podstawą do obliczenia ilości przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji przy ocenie wniosków w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” złożonych w ramach naboru PROW 2014-2020 zakończonego w dniu 30 kwietnia 2018 r.
Powyższe wynika z zapisów § 8 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Rolnictwa z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1737).
– Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r. (.pdf): POBIERZ
– Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2018 r. (.pdf): POBIERZ

Sołectwa biorące udział w procesie odnowy wsi

13.03.2018

W treści wiadomości publikujemy Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zakwalifikowania sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego “Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
Uchwała  Nr 57/748/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn. 12 listopada 2012 r. w sprawie: zakwalifikowania sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego “Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”: POBIERZ
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 57/748/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn. 12 listopada 2012 r. – Wykaz sołectw zakwalifikowanych do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku: POBIERZ
Uchwała  Nr 27/327/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn. 13 maja 2014 r. w sprawie: zakwalifikowania sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego “Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” w 2014 r.: POBIERZ
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/327/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn. 13 maja 2014 r. – Wykaz sołectw zakwalifikowanych do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku: POBIERZ

Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wykonawców

08.03.2018

W związku z wejściem w życie w dniu 21.02.2018 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to:
 • zwiększenie progu, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. Euro,
 • umożliwienie ustalania jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu,
 • umożliwienie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony),
 • określenie terminu, w jakim należy dokonać ustalenia wartości zadania – nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych – 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego albo – gdy nie udostępniono zapytania ofertowego – przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą,
 • doprecyzowanie sposobu postępowania w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę na wykonanie tego zadania z wybranym przez siebie wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo,
 • uregulowanie sposobu postępowania w sytuacji, gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania.
Zmieniona ustawa wprowadza zasadę, iż decydującym momentem dla oceny konieczności stosowania przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców obowiązujących w ramach danego postępowania jest moment zamieszczenia zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR. Przy ocenie tej nie ma natomiast znaczenia moment zawarcia z beneficjentem umowy o przyznaniu pomocy. W praktyce oznacza to, że nowe zasady mogą mieć zastosowanie zarówno do beneficjentów, którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów (jednak nie wcześniej niż w dniu 18.01.2017 r.), jak i do tych, którzy umowy zawrą w dniu wejścia w życie tych przepisów lub po tym dniu. Szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców i warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396), dostosowanym do zmian przepisów ustawy PROW 2014-2020.
Regulacje wprowadzane nowym rozporządzeniem są co do zasady znane podmiotom. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące, nie wynikające wprost ze zmiany ustawy, nowe przepisy rozporządzenia, w porównaniu do rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2017 r.:
 • brak obowiązku obligatoryjnego przedłużenia terminu składania ofert w przypadku zmiany zapytania ofertowego (obowiązek taki zaistnieje tylko przy zmianie istotnej),
 • brak minimalnego terminu, o jaki należy przedłużyć termin składania ofert  (dotychczas obowiązek przedłużenia terminu o co najmniej 3/7 dni),
 • doprecyzowanie, iż w toku badania i oceny ofert beneficjent może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między beneficjentem a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści),
 • dodanie dodatkowego elementu do protokołu z postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (wykaz ofert),
 • określenie warunków dotyczących wezwania do złożenia ofert dodatkowych jeżeli złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie,
 • uwzględnienie możliwości udzielenia zamówienia publicznego w częściach (w przypadku, gdy zamawiający udziela zamówienia publicznego w częściach i niezgodność dotyczy jednego postępowania – zmniejszenie jest obliczane w odniesieniu do wartości tego postępowania, a nie całego zamówienia publicznego),
 • brak sumowania zmniejszeń obliczonych metodą dyferencyjną i wskaźnikową (do wszystkich stwierdzonych niezgodności stosuje się zmniejszenie z tytułu niezgodności, skutkującej zmniejszeniem o najwyższej wartości).
Powyższe zmiany są dla beneficjentów korzystne (np. brak obowiązku przedłużenia terminu składania ofert, brak sumowania zmniejszeń) lub nie nakładają na nich obowiązków niemożliwych do zrealizowania na dowolnym etapie trwania postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (np. załączanie wykazu ofert do protokołu czy publikowanie tego wykazu na portalu ogłoszeń ARiMR).
źródło: ARiMR

Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r.

29 września 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 sierpnia 2017 roku – plik do pobrania D2017000173701

Zmiana w formularzu wniosku o przyznanie pomocy dla operacji realizowanych w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

21.02.2018

UWAGA! W formularzu wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (wersja 1 z) w sekcji III. Opis planowanej operacji przy pkt:
6.13.  Opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej, lub urbanistycznej dotyczące przedmiotu operacji zostało wyłonione w wyniku konkursu ogłoszonego przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy
6.14. Układ urbanistyczny lub ruralistyczny, którego dotyczy operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków
poprawny powinien być przypis dolny nr 4 o treści: Kryterium wyboru operacji za które można uzyskać dodatkowe punkty (pole obowiązkowe, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy spełnia warunki danego kryterium).
Nie zaznaczenie tych pól przez Wnioskodawcę nie będzie skutkować odrzuceniem wniosku o przyznanie pomocy.

Rozporządzenie zmieniające dla operacji realizowanych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

22.01.2018

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
PLIK DO POBRANIA: D2018000015401
LINK: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/154/1

Przekazanie wzorów dokumentów na operacje typu “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

22.01.2018

Z dniem 17 stycznia 2018 r.  weszły w życie następujące zarządzenia:
 1. Zarządzenie 1/2018 Prezesa ARiMR  w sprawie wprowadzenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.
 2. Zarządzenie nr 4/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia formularza wniosku o płatność dla poddziałań: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii; Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury; Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej w ramach działania ,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.
 3. Zarządzenie nr 5/2018  w sprawie wprowadzenia wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020,
co oznacza, że w przypadku  formularza wniosku o płatność dla działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 –  wersja ( 4 z)  obowiązuje od dnia wejścia w życie Zarządzenia  Nr 4/2018.
W związku z tym Beneficjenci operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” wnioski o płatność powinni składać wg. obowiązującego wzoru.
 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) –  WoPP_7.4.1_7.6.1_1z
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf) IW WoPP_7 .4.1-7.6.1 1z
 3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1 z) Umowa_ODNOWA_wersja 1z
  Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe zał.1_ZRF_ (1z)
  Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych zał. 2 Wykaz działek ewidencyjnych (1z)
  Załącznik nr 3 – Kary administracyjne pzp zał.3_Kary adm pzp_(1z)
  Załącznik nr 3a – Kary administracyjne pzp po zmianach zał.3a_ Kary adm pzp po zm (1z)
  Załącznik nr 4 – Informacja po realizacji operacji zał.4_Info po realizacji (1z)
  Załącznik nr 5 – Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne zał. 5 Plan działalnosci obiektu pełniacego funkcje kulturalne (1z)
 4. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) WOP (4z)
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność IWoP_(4z)