Zaktualizowany formularz umowy (wersja 6z) na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”