Wsparcie w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju rynków zbytu produktów lokalnych oraz tworzenia lub rozwoju inkubatorów