Aktualizacja listy operacji z drugiego naboru na gospodarkę wodno-ściekową